načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Střední Asie mezi Východem a Západem – Slavomír Horák

Střední Asie mezi Východem a Západem
-11%
sleva

Kniha: Střední Asie mezi Východem a Západem
Autor: Slavomír Horák

Přehlednou a srozumitelnou formou se autor zabývá současnou politickou situací ve Střední Asii. Od obecné charakteristiky regionu s přihlédnutím k přírodním podmínkám, historickému vývoji, sociálním i ... (celý popis)
Titul doručujeme za 13 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  250 Kč 223
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
7,4
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Karolinum
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2005
Počet stran: 259
Rozměr: 20 cm
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky
Datum vydání: 07.07.2005
Nakladatelské údaje: Praha, Karolinum, 2005
ISBN: 8024609061
EAN: 9788024609065
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Autor rozebírá politické systémy a sociální struktury čtyř států Střední Asie (Uzbekistán, Turkmenistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán), shrnuje jejich historii i dějiny celé oblasti a seznamuje s možnostmi dalšího vývoje. Po rozpadu Sovětského svazu ve Střední Asii vznikly autoritářské režimy se silnými pravomocemi prezidenta, role ostatních složek politického systému byla zatlačena do pozadí. To umožnilo alespoň dočasně stabilizovat situaci v oblasti a zabránit vypuknutí chaosu. Publikace též analyzuje zájmy velmocí (USA, Číny, Ruska) ve strategicky důležitém regionu. Obsahuje geopolitické charakteristiky Uzbekistánu, Turkmenistánu, Tádžikistánu a Kyrgyzstánu a perspektivy dalšího vývoje těchto států.

Popis nakladatele

Přehlednou a srozumitelnou formou se autor zabývá současnou politickou situací ve Střední Asii. Od obecné charakteristiky regionu s přihlédnutím k přírodním podmínkám, historickému vývoji, sociálním i náboženským otázkám a mezinárodnímu vlivu na stabilitu středoasijských států přechází k podrobnému rozboru současného politického systému v jednotlivých zemích Střední Asie - v Uzbekistánu, Turkmenistánu, Tádžikistánu a Kyrgyzstánu. Text doplňují souhrnné tabulky, vybrané politické dokumenty a stručné biografie významných osobností středoasijské politiky.

Předmětná hesla
Geopolitika – Střední Asie
Politický systém – Střední Asie
Postkomunismus – Střední Asie
Regionální konflikty – Střední Asie
Asie středníPolitika a vláda – 1991-
Kniha je zařazena v kategoriích
Slavomír Horák - další tituly autora:
Rusko a Střední Asie po rozpadu SSSR Rusko a Střední Asie po rozpadu SSSR
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Ú v o d - - - 13

L ite ra tu ra - - - 15

O b e c n á c h a r a k t e r i s t i k a r e g i o n u - - - tg

G c o p o l it i c k é p ř e d p o k la d y S t ř e d n í A s ie - - - ig

S v ě to v é a r e g io n á ln í v e lm o c i v e S t ř e d n í A sii - - - 21

USA - - - 2 .

Čína — 22

Rusko - - - 23

Írán - - - 2 6

Turecko - - - 28

Afghánistán - - - 2g

K o n f l i k tn í f a k to r y S t ř e d n í A s ie 31

Afghánský faktor a drogová problematika - ■ ■ 31

Islámský extremismus - • - 33

Etnické menšiny - - - 36

Populační exploze a sociální problémy - - - 37

Vnitrní elity a kořeny současných autoritářských režimů - - - 38

Fergánská kotlina - - - 3g

U z b e k i s t á n - r e g io n á ln í v e lm o c s r e g io n á ln ím i p r o b lé m y - - - 33

Z á k la d n í v y m e z e n í a g c o p o litic k é p o s ta v e n í z e m ě - - - 43

Gcopolitické předpoklady Uzbekistánu - - - 43

Vývoj uzbecké geopolitiky - - - 45

P o litic k ý s y s té m — 4 8

Formální politické stmkluty ■■■ 4 8

Prezident a prezidentské volby ■ - - 4g

Parlament a parlamentní volby - - - 52

Vývoj politických stran ■ ■ ■ 5 4

T r a d ič n í s o c iá ln í a m o c e n s k é s t r u k t u r y - - - 6 t

Mocenské přeměny v nejvyšlích politických kruzích — 61

Mahalla - - - 6 6

S t á tn í id e o lo g ie - - - 6 8

E tn ic k á p r o b le m a tik a - - • 71


C h a r a k te r is tik a v n i tr o p o l i ti c k é h o v ý v o je

Šaraf Rašidov a „rašidovščina"

So. Ic'la - o<l Rašidova ke Karimovovi

Ol/caid charakteristika vývoje uzbecké politiky

v post-sovětském období a jeho perspektivy

T u r k m e n i s t á n - n c ja u to rita tiv n č jš ť z a u to r i t a t iv n í c h

Z á k l a d n í v y m e z e n í a g c o p o litic k é p o s t a v e n í z e m ě

P o litic k ý sy sté m

Formální politické stnikluiy

Halk maslahaty

Prezident a prezidentské volby

Parlament a další společenské organizace

Opozice

I d e o lo g ie

Vývoj turkmenské národní identity a státnosti

Jív. Jurkmenslý model rozvoje“

Ideologie a kult osobnosti v praxi

T r a d i č n í s o c iá ln í s tr u k tu r y

Nástin současných patronsko-klicntelisticlých a politických vztahů

E tn ic k ý f a k to r

C h a r a k te r is tik a v n i tr o p o l i ti c k é h o v ý v o je

Júrkmcnistán za vlády Sapannyrala Njazova

Protirežimni vystoupení

P e rs p e k tiv y

T á d ž i k i s t á n - v c e n tr u n e b o n a o k r a ji?

Z á k l a d n í v y m e z e n í a g c o p o li t ic k é p o s t a v e n í z e m ě

P o litic k ý sy sté m

Formální politické struktury

Prezident a prezidentské volby

Parlament a parlamentní volby

I d e o lo g ie

T r a d i č n í s o c iá ln í a m o c e n s k é s t r u k t u r y

Politická geografie Tádžikistánu

C h a r a k te r is tik a v n i tr o p o l i ti c k é h o v ý v o je

Vývoj v letech 1989-1992

Počátek válečného konßiklu v roce ее/да.

Válečný konflikt v letech 1393-1337

Mírové úsilí v letech 1994-1997

Poválečná rekonstrukce a perspektivy


K y r g y z s ta n - a u to r itá ř s k ý re ž im v d e m o k r a tic k é m p lá š ti

Z á k la d n í v y m e z e n í a g c o p o litic k é p o s ta v e n í z e m ě

P o litic k ý sy sté m

Formální politickéstmktuiy

Prezident a prezidentské volby

Parlament a parlamentní volby

T r a d ič n í s o c iá ln í s tr u k tu r y a p o litic k é e lity

Klany

Klany v současné politice

Id e o lo g ie

E tn ic k ý f a k to r

Etnický koiiflikt v Oši a Üzgenu v roce /iji/o

C h a r a k te r is tik a v n i tr o p o litic k é h o v ý v o je

Sovětský Kyrpyzstán

Obecné lysy vývoje v до. letech

P e rs p e k tiv y

Z á v ě r

P e rs p e k tiv y d a lš íh o v ý v o je r e g io n u S t ř e d n í A sie

A utorildřství režim ti

Faktor stabilizace

Ideologické perspektivy

Ekonomický a sociálnífaktor

Z m ě n a s o u č a s n ý c h re ž im ů

B io g ra fie v ý z n a m n ý c h o s o b n o s tí

K y rg y z stá n

T á d ž ik is tá n

T u r k m e n is tá n

U z b e k is tá n

P řílo h y

G e o p o lilic k á m a p a S t ř e d n í A sie se v z ta h y v e lm o c í

G e o p o litic k á m a p a S t ř e d n í A sie v e v z ta h u

k e g e o p o litic k ý m s u b je k tů m

S m lo u v a o m íru a n á r o d n ím u s m íř e n í v T á d ž ik is tá n u

P r o to k o l m e z i p r e z id e n te m R e p u b lik y T á d ž ik is tá n

E . Š . R a h m ó n ó v c m a v e d o u c ím p ř e d s ta v ite le m

S je d n o c e n é ta d ž ic k é o p o z ic e S . A . N ú r ím

T u r k m e n is tá n : s c h é m a m o c e n s k ý c h v z ta h ů

U z b e k is tá n : p ř e h le d v y so k ý c h s tá tn íc h

a s tr a n ic k ý c h p ř e d s ta v ite lů o d ro k u 1950 d o 9 0 . let.


U z b e k is tá n : s c h é m a u s p o ř á d á n í p o l it i c k é m o c i

V ý z n a m n é g e o g r a f ic k é n á z v y p ř e jm e n o v a n é p o r o c e 1991

B ib lio g ra fie

Práce v češtině

Střední Asie

Uzbekistán

Tnkmcnistan

Tádžikistán

Kyrgyzstán

Periodika

Další internetové stránky

J m e n n ý re js třík

S u m m e r y

Seznam tabulek

Tabulka 1: Demografický vývoj obyvatelstva ve Střední Asii v So. а до. letech ■

Tabulka 2: Pravomoci prezidenta Uzbekistánu

Tabulka 3: Kontinuita mocenských struktur v Uzbekistánu

Tabulka 4: Pravomoci prezidenta Turkmenistánu (či 57 ústavy)

Tabulka j : Vývoj kultu osobnosti v Tirkmenistánu

Tabulka (i: Výsledky prezidentských voleb v roce /9 9 ./ podle regionů

Tabulka 7: Výsledky voleb do dolníkomoiy Parlamentu Tádžikistánu

v roce 2000

Tabulka 8: Výsledky prezidentských voleb v Kyigyzstánu v roce /дду

Tabulka д: Výsledky voleb do Zogorku Keneš v Kyrgyzstánи

v roce іддд a 2000

■ ■ 226

■ - 227

- • 229

• - 229

- - 230

• • 233

■ ' 235

■ • 2 3 7

- - 240

-- 2 4 1

- - 2 4 2

• • 2 4 3

• ' 247

‘ ' 37

■■ 5 »

-• 67

■- 8S

■■ » З

■■ ' 2 5

- - 128

- - il>4
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.