načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Sprechen Sie Deutsch - 3 kniha pro učitele - Doris Dusilová

Sprechen Sie Deutsch - 3 kniha pro učitele
-11%
sleva

Kniha: Sprechen Sie Deutsch
Autor: Doris Dusilová
Podtitul: 3 kniha pro učitele

K základnímu obsahu studentské knihy se v učitelské knize přidává jak komplet testů ke kopírování, tak metodické poznámky ke gramatice, vysvětlivky k slovní zásobě a reáliím. ... (celý popis)
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  438 Kč 390
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
13
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Polyglot
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2013
Počet stran: 264
Rozměr: 300 x 270 x 18 mm
Úprava: ilustrace
Vydání: 2. vyd.
Jazyk: česky německy
Vazba: Paperback
Datum vydání: 1. 9. 2013
Nakladatelské údaje: Praha, Polyglot, 2000
ISBN: 80-86195-20-1
EAN: 9788086195209
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

K základnímu obsahu studentské knihy se v učitelské knize přidává jak komplet testů ke kopírování, tak metodické poznámky ke gramatice, vysvětlivky k slovní zásobě a reáliím. Praktickou součástí publikace je i klíč ke cvičením na rozšířených okrajích. (učebnice němčiny pro střední a jazykové školy : [kniha pro učitele]. 3.)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Doris Dusilová - další tituly autora:
Cvičebnice německé gramatiky - nová Cvičebnice německé gramatiky - nová
Sprechen Sie Deutsch - Pro zdrav. obory kniha pro učitele Sprechen Sie Deutsch
Ene mene Tintenfass 4 kniha pro učitele Ene mene Tintenfass 4 kniha pro učitele
Ene mene 2. kniha pro žáky Ene mene 2. kniha pro žáky
Ene mene Tintenfass 3 kniha pro učitele Ene mene Tintenfass 3 kniha pro učitele
Ene mene Tintenfass 5 kniha pro žáka Ene mene Tintenfass 5 kniha pro žáka
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

ÚVOD

1. K lim a, W etter: W enn es stürm t und schneit ...

O pakování g ram a tik y : O p ak o v á n í n ě k te rý c h z á jm e n - S k lo ň o v án í p říd a v n ý c h jm e n -

Z p o d statn ělá p říd a v n á jm é n a a p říč e stí

Nová g ram a tik a : S k lo ň o v án í p říd a v n ý c h jm e n p o d a lš íc h z á jm e n e c h a číslo v k ách -

Párové s p o jk y - P řík la d y v a z e b n ě m e c k ý c h slo v es s p o d s ta tn ý m i jm é n y (dát se)

2. Gesunde E rnährung: E ssen - ja , aber in M assen

O pakování g ram a tik y : M o ž n o sti v y ja d řo v á n í z á p o r u v n ě m č in ě - P ře k lad če sk é h o

ještě ne, už ne

Nová g ra m a tik a : T rp n ý ro d (trp n ý ro d p rů b ě h o v ý , stav o v é p a siv u m ) - V y jad řo v án í českého n ě k o lik a n á s o b n é h o z á p o ru - M o ž n o sti p ře k la d u č e sk é h o ani - Schreiben

(ab-, auf-, aus-, be-, ein-, um-, unter-, ver-, vor-) 3. Landeskunde (T schechien): D as R eiseland T schechien O pakování g ram atik y : U kazovací z á jm e n a - V ěty v z ta ž n é - P říčestí p říto m n é a m in u lé Nová g ram a tik a : U k azo v ací z á jm e n a der, derselbe, derjenige - V z ta ž n é v ě ty u v o z e n é zájm en n ý m i p říslo v ci, p říslo v ci wo, woher, wohin a z á jm e n y wer, was - R ozvité příčestí p ř íto m n é a m in u lé v p řív la stk o v é m p o sta v e n í - T v o řen í v ed lejších v ě t v z ta ž ­ ných z p a rtic ip iá ln íc h v a z e b a n a o p a k 4. Verkehr: S chneller, bequem er, w eiter ... O pakování g ra m a tik y : P ré te ritu m a p e rfe k tu m - V edlejší v ě ty p říp u s tk o v é a p říč in n é Nová g ram a tik a : K o lísán í u ž ití p o m o c n é h o slo v esa v p e rfe k tu - D vojice tra n z itiv n íc h a in tr a n z itiv n íc h s lo v e s - P lu s q u a m p e r fe k tu m - Č a so v é v ě ty - V ed le jší v ě ty p říp u stk o v é a p ř íč in n é - P řík lad y v a z e b n ě m e c k ý c h slo v e s s p o d s ta tn ý m i jm é n y (být)

5. U m w eltschutz: E in G espräch vor dem K raftw erk O pakování g ram a tik y : K o n ju n k tiv p ré te rita a o p isn ý tv a r würde + in fin itiv - P řiro v n ávací z p ů s o b o v é v ě ty (wie, als) - V edlejší v ě ty ú čin k o v é (sodass)

Nová g ram a tik a : K o n ju n k tiv p lu s q u a m p e rfe k ta - V edlejší v ě ty p o d m ín k o v é - Přirov

návací z p ů s o b o v é v ě ty (ais ob) - V edlejší v ě ty ú čin k o v é (zu .... als dass) - Slovesa verzichten - aufgeben 6. Lektüre: D eutsche klassische L iteratur (G oethe, S chiller) M ü n c h h a u se n s A b e n te u e r in d e r T ü rk e i (n a c h G. A. B ü rg er) - W ie T ie re s ic h e r ü b e r die A u to b ah n k o m m e n - Ein Vogel w o llte H o c h z e it m a c h e n (V olkslied)

7. Landeskunde (B erlin) : B erlin in zw ei T agen O pakování g ram a tik y : S tu p ň o v á n í p říd a v n ý c h jm e n v p řís u d k u a p řív la s tk u - S tu p ­ ňování p říslo v c í - Z á jm e n a einer, keiner, meiner - P ře d lo ž k y s 2 . p á d e m Nová g ram a tik a : S k lo ň o v án í s tu p ň o v a n ý c h p říd a v n ý c h jm e n p o n ě k te rý c h z á jm e ­ nech a číslo v k ách - E lativ - V y jad řo v á n í če sk é h o jeden z ... - P ře d lo ž k y s 2 . p á d e m -

Z p ů so b o v é v ě ty je - desto

8. F este, B räuche: S o feiert m an in D eutschland O pakování g ram a tik y : In fin itiv z á v islý n a p o d s ta tn é m a p říd a v n é m jm é n u - In fin itiv

závislý n a slo v e su - P o ru šo v á n í v ě tn é h o rá m c e

Nová g ram a tik a : N á h ra d n í in fin itiv - D alší p řík la d y p o ru š o v á n í v ě tn é h o rá m c e - Pří­

stavek - S lovesa haben a sein v e sp o je n í s in fin itiv em s zu


9 . A rbeitsm arkt; Im Linienbus zur A rbeit 1 2 2

O p ak o v á n í g ram a tik y : N a h ra z o v á n í v ed lejších v ět s dass a damit in fin itiv n í k o n ­

stru k c í

N ová g ra m a tik a : In fin itiv - N a h ra z o v á n í v ed lejších v ě t s dass a damit in fin itiv n í k o n ­

stru k c í - N a h ra z o v á n í v e d le jšíc h v ět s (an) statt... dass a ohne... dass in fin itiv n í k o n ­

s tru k c í - N a h ra z o v á n í v ed lejších v ě t s zu .... als dass in fin itiv n í k o n s tru k c í - Slovesa

(sich) ändern - austauschen - tauschen - Umtauschen - wechseln

1 0 . Landeskunde (D ie S chw eiz); A us E vas T agebuch 1 3 6

O p ak o v án í g ram a tik y : Č íslo v k y z á k la d n í - Č íslovky řad o v é - Z lo m k y - S lo v esa s p ře d ­

p o n o u n e o d lu č ite ln o u a slo v esa s p ře d p o n o u o d lu č ite ln o u

N o v á g ra m a tik a : Č íslo v k y z á k la d n í - Z p o d s ta tn ě lé č íslo v k y - O z n a č o v á n í k rá ­

lo v sk ý c h r o d ů a p a n o v n ic k ý c h jm e n - D alší p řík la d y u ž ití řa d o v ý c h číslo v e k - N ěk te­

ré d alší d r u h y číslo v e k - S lovesa s p ře d p o n o u d íle m o d lu č ite ln o u a d íle m n e o d lu č i­

te ln o u

1 1 . M edien: D ie deutschen M edien im 2 1 . J ahrhundert 1 5 0

O p ak o v án í g ra m a tik y : Č asové v ě ty - S k lo ň o v án í p říd a v n ý c h jm e n v m n o ž n é m čísle

N ová g ra m a tik a : Č asové v ě ty - D alší p řík la d y sk lo ň o v á n í z á jm e n a p říd a v n ý c h jm e n

v m n o ž n é m č ísle - V azby slo v es, p o d s ta tn ý c h a p říd a v n ý c h jm e n - S lo v esa anwen

den - ausnutzen - benutzen - gebrauchen - nutzen - verwenden

1 2 . L ektüre: B rüder G r im m : König D rosselbart 1 6 4

D rei W ü n s c h e (n a c h J. P. H eb el) - R o tk ä p p c h e n - e in e m o d e rn e G esc h ic h te

M apy 1 7 9

P racovní sešit 187

1. le k ce 188

2. le k c e 194

3. le k c e 200

4 . le k c e 206

5. le k c e 212

6. le k c e 218

7. le k c e 226

8. le k c e 232

9. le k c e 238

10. le k ce 244

11. le k c e 250

12. le k c e 256

T esty 2 6 5

I. P ř í l o h a - P ř e h l e d g r a m a t i k y

II. P ř í l o h a - S l o v n í k g r a m a t i c k ý c h p o j m ů

III. P ř í l o h a - S l o v n í k
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist