načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Správní řád. Komentář 2.vyd - Luboš Jemelka

Správní řád. Komentář 2.vyd
-6%
sleva

Kniha: Správní řád. Komentář 2.vyd
Autor:

Druhé vydání komentáře ke správnímu řádu reaguje na všechny změny v právní úpravě, které nastaly po 1. lednu 2008. Změny se týkají nejenom právních předpisů, na které je v komentáři odkazováno, ale ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: C. H. Beck
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 15.10.2009
Počet stran: 640
Rozměr: 133x195
Úprava: xxvi, 640 stran
Vydání: 2. vyd.
ISBN: 978-80-7400-157-4
EAN: 9788074001574
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Druhé vydání komentáře ke správnímu řádu reaguje na všechny změny v právní úpravě, které nastaly po 1. lednu 2008. Změny se týkají nejenom právních předpisů, na které je v komentáři odkazováno, ale především novelizace správního řádu samotného, které byly v období od předchozího vydání přijaty. Jedná se o novelu provedenou zákonem č. 384/2008 Sb., kterou byla změněna některá ustanovení týkající se jednacího jazyka, a zejména pak novelu provedenou zákonem č. 7/2009 Sb., která s účinností od 1. 7. 2009 zpřesnila nejenom vymezení nadřízeného správního orgánu, ale jako důsledek přijetí zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zakotvila do správního řádu možnost, resp. povinnost doručovat prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.
Přestože v prvním vydání byla vysvětlena řada sporných ustanovení a institutů správního řádu, komentář byl napsán tehdy v době, kdy soudní judikatura týkající se správního řádu byla ještě poměrně kusá. I když druhé vydání vychází za poměrně krátkou dobu, přináší celou řadu cenných údajů a informací. Zohledňuje totiž nové poznatky nejen z činnosti správních orgánů, ale rovněž i z rozhodovací praxe správního a ústavního soudnictví.
Publikace je určena všem, jichž se správní řád dotýká, neboť velmi vyváženě přispívá k jeho správnému (komentář)

Předmětná hesla
Česko. Správní řád (2004, novela 2009) -- 500/2004 Sb.
Správní řízení
Správní právo
Česko
Související tituly dle názvu:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Část první. Úvodní ustanovení

Hlava první. Předmět úpravy (§1)

§ 1 [Rozsah působnosti]

Hlava druhá. Základní zásady činnosti správních orgánů (§ 2 až 8)

§ 2 [Zásada legality zákaz zneužití pravomoci, ochrana dobré víry,

soulad s veřejným zájmem]

§ 3 [Zásada materiální pravdy]

§ 4 [Zásada součinnosti s dotčenými osobami]

§ 5 [Smírné řešení rozporů]

§ 6 [Zásada rychlosti a hospodárnosti]

§ 7 [Zásada rovnosti]

§ 8 [Součinnost mezi správními orgány]

Část druhá. Obecná ustanovení o správním řízení

Hlava první. Správní řízení (§9)

§ 9 [Definice správního řízení]

Hlava druhá. Správní orgány (§ 10 až 26)

Díl první. Příslušnost správních orgánů (§ 10 až 13)

§ 10 Věcná příslušnost

§ 11 Místní příslušnost

§ 12 Postoupení pro nepříslušnost

§ 13 [Předpoklady, postup dožádaného, odmítnutí]

Díl druhý. Vyloučení z projednávání a rozhodování věci (§ 14) . .

§ 14 [Podjatost úřední osoby, znalce a tlumočníka]

Díl třetí. Vedení řízení a úkony správních orgánů (§ 15 až 18) ...

§ 15 Vedení řízení

§ 16 Jednací jazyk


§ 17 Spis

§ 18 Protokol

Díl čtvrtý. Doručování (§ 19 až 26)

§19 Společné ustanovení o doručování

§ 20 Doručování fyzickým osobám

§ 21 Doručování právnickým osobám

§ 22 Uložení

§ 24 Překážky při doručování

§ 25 Doručování veřejnou vyhláškou

§ 26 Úřední deska

Hlava třetí. Účastníci řízení a zastoupení (§ 27 až 38) .

Díl první. Účastníci řízení (§ 27 až 35)

§ 27 [Vymezení účastníků řízení]

§ 28 [Pochybnosti o postavení účastníka]

§ 29 Procesní způsobilost

§ 30 Úkony právnické osoby

§ 31 Zástupce

§ 32 Zastoupení na základě zákona o opatrovnictví

§ 33 Zastoupení na základě plné moci

§ 34 [Obsah a rozsah zastoupení]

§ 35 Společný zmocněnec a společný zástupce

Díl druhý. Úkony účastníků (§ 36 až 38)

§ 36 [Některá práva a povinnosti účastníka]

§ 37 Podání

§ 38 Nahlížení do spisu

Hlava čtvrtá. Lhůty a počítání času (§ 39 až 41)

§ 39 Určení lhůty k provedení úkonu

§ 40 Počítání času

§ 41 Navrácení v předešlý stav

Hlava pátá. Postup před zahájením řízení (§ 42 až 43) .

§ 42 Přijímání podnětů k zahájení řízení

§ 43 Odložení věci

Hlava šestá. Průběh řízení v prvním stupni (§ 44 až 79)

Díl první. Zahájení řízení (§ 44 až 48)

§ 44 Zahájení řízení o žádosti

§ 45 Žádost

§ 46 Zahájení řízení z moci úřední

§ 47 [Vyrozumění účastníků řízení]

§ 48 Překážky řízení

Díl druhý. Ústní jednání (§49)


§ 49 [Nařízení a způsob vedení ústního jednání]

Díl třetí. Podklady pro vydání rozhodnutí (§ 50 až 57)

§ 50 [Opatřování a hodnocení podkladů]

§ 51 [Provedení důkazů]

§ 52 [Označení důkazů]

§ 53 Důkaz listinou

§ 54 Důkaz ohledáním

§ 55 Důkaz svědeckou výpovědí

§ 56 Důkaz znaleckým posudkem

§ 57 [Řešení předběžných otázek]

Díl čtvrtý. Zajištění účelu a průběhu řízení (§ 58 až 63)

§ 58 Úvodní ustanovení

§ 59 Předvolání

§ 60 Předvedení

§ 61 Předběžné opatření

§ 62 Pořádková pokuta

§ 63 Vykázání z místa konání úkonu

Díl pátý. Přerušení řízení a zastavení řízení (§ 64 až 66)

§ 64 [Důvody pro přerušení řízení]

§ 65 [Úkony v přerušeném řízení]

§ 66 [Důvody pro zastavení řízení]

Díl šestý. Rozhodnutí (§ 67 až 76)

§ 67 Obsah a forma rozhodnutí

§ 68 [Výroková část, odůvodnění, poučení]

§ 69 [Další náležitosti rozhodnutí]

§ 70 [Oprava zřejmých nesprávností]

§ 71 Lhůty pro vydání rozhodnutí

§ 72 Oznamování rozhodnutí

§ 73 [Závaznost pravomocného rozhodnutí]

§ 74 [Vykonatelnost a předběžná vykonatelnost rozhodnutí]

§ 75 Doložka právní moci nebo vykonatelnosti

§ 76 Usnesení

Díl sedmý. Nicotnost rozhodnutí (§ 77 až 78)

§ 77 [Důvody nicotnosti]

§ 78 [Prohlášení nicotnosti]

Díl osmý. Náklady řízení (§79)

§ 79 [Nesení a hrazení nákladů řízení]

Hlava sedmá. Ochrana před nečinností (§80)

§ 80 [Opatření proti nečinnosti]

Hlava osmá. Odvolací řízení (§ 81 až 93)

§ 81 [Právo podat odvolání]

§ 82 [Náležitosti odvolání]


§ 83 [Délka odvolací lhůty]

§ 84 Odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí

§ 85 [Odkladný účinek a jeho vyloučení správním orgánem]

§ 86 [Podání odvolání]

§ 87 [Autoremedura]

§ 88 Předám spisu odvolacímu správnímu orgánu

§ 89 [Rozsah přezkoumání rozhodnutí]

§ 90 Rozhodnutí odvolacího správního orgánu

§91 [Právní moc rozhodnutí o odvolání]

§ 92 [Opožděné nebo nepřípustné odvolání]

§ 93 [Podpůrné použití dalších ustanovení]

Hlava devátá. Přezkumné řízení (§ 94 až 99)

§ 94 [Přípustnost přezkumného řízení]

§ 95 [Vedení přezkumného řízení]

§ 96 [Zahájení přezkumného řízení]

§ 97 Rozhodnutí v přezkumném řízení

§ 98 Zkrácené přezkumné řízení

§ 99 Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení

Hlava desátá. Obnova řízení a nové rozhodnutí (§ 100 až 102)

§ 100 Obnova řízení

§ 101 Nové rozhodnutí

§ 102 Společné ustanovení

Hlava jedenáctá. Exekuce (§ 103 až 129)

Díl první. Úvodní ustanovení (§ 103 až 105)

§ 103 [Použití hlavy XI, exekuční správní orgán]

§ 104 [Exekuční titul]

§ 105 [Uplatnění exekučního titulu]

Díl druhý. Exekuce na peněžitá plnění (§ 106)

§ 106 [Exekuční správní orgán]

Díl třetí. Exekuce na nepeněžitá plnění (§ 107 až 129)

Oddíl první. Obecná ustanovení (§ 107 až 118)

§ 107 Příslušnost

§ 108 Právo vymáhat nepeněžitou povinnost

§ 109 Exekuční výzva

§ 110 Nařízení exekuce

§ 111 Exekuční příkaz

§ 112 Způsoby provedení exekuce

§ 113 Odložení a přerušení exekuce

§ 114 [Součinnost při exekuci]

§ 115 Zastavení exekuce

§ 116 Exekuční náklady


§ 117 Námitky

§118 Společná ustanovení

Oddíl druhý. Exekuce provedením náhradního výkonu (§ 119) . .

§ 119 Pověření jiné osoby prací nebo výkonem

Oddíl třetí. Exekuce přímým vynucením (§ 120 až 128)

§ 120 [Přímé vynucení povinnosti]

§121 [Vyrozumění o vyklizení]

§ 122 [Nepřípustnost vyklizení]

§ 123 [Provedení exekuce vyklizením]

§ 124 [Movité věci nepřevzaté při vyklizení]

§ 125 [Postup při odebrání]

§ 126 Osobní prohlídka a prohlídka bytu a jiných místností

§ 127 [Exekuce předvedením]

§ 128 [Přizvání nestranných osob]

Oddíl čtvrtý. Exekuce ukládáním donucovacích pokut (§ 129) .

§ 129 [Donucovací pokuty]

Část třetí. Zvláštní ustanovení o správním řízení

Hlava první. Zvláštní ustanovení o správních orgánech

(§130 až 135)

§ 130 Příslušnost orgánu veřejnoprávní korporace nebo jiné

právnické osoby

§131 [Atrakce, delegace, postoupení]

§ 132 [Perpetuatio fori]

§ 133 [Kompetenční konflikt] . .

§ 134 [Jednání a rozhodování kolegiálního orgánu]

§ 135 [Součinnost policie ČR]

Hlava druhá. Dotčené orgány (§ 136)

§ 136 Postavení dotčených orgánů

Hlava třetí. Zvláštní ustanovení o postupu před zahájením

řízení (§ 137 až 139)

§ 137 Vysvětlení

§ 138 Zajištění důkazu

§ 139 Předběžná informace

Hlava čtvrtá. Zvláštní ustanovení o některých řízeních

(§ 140 až 146)

§ 140 Společné řízení

§ 141 Sporné řízení

§ 142 Řízení o určení právního vztahu

§ 143 Řízení na místě


§ 144 Řízení s velkým počtem účastníků

§145 Řízení s předstihem žádosti

§146 Řízení o výběru žádosti

Hlava pátá. Zvláštní ustanovení o zajištění průběhu a účelu

řízení (§147)

§ 147 Záruka za splnění povinnosti

Hlava šestá. Zvláštní ustanovení o některých rozhodnutích

(§ 148 až 151)

§ 148 Mezitímní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci

§ 149 Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem

§ 150 Příkaz

§ 151 Vydání dokladu

Hlava sedmá. Zvláštní ustanovení o přezkoumávání rozhodnutí

(§ 152 až 153)

§ 152 Rozklad

§ 153 Uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním

soudnictví

Část čtvrtá. Vyjádření, osvědčení a sdělení

§ 154 [Použití jiných ustanovení]

§ 155 [Provedení úkonu podle části čtvrté]

§ 156 [Přezkoumání úkonů]

§ 157 [Konverze]

§ 158 [Podpůrné použití části čtvté]

Část pátá. Veřejnoprávní smlouvy

§ 159 [Znaky veřejnoprávních smluv]

§ 160 [Koordinační smlouvy]

§ 161 [Subordinační smlouvy]

§ 162 [Smlouvy mezi účastníky]

§ 163 [Návrh smlouvy]

§ 164 [Uzavření smlouvy]

§ 165 [Přezkoumání souladu s právními předpisy]

§ 166 [Změna obsahu, výpověď]

§ 167 [Zrušení smlouvy]

§ 168 [Třetí osoby]

§ 169 [Spory ze smluv]

§ 170 [Použití jiných částí zákona nebo občanského zákoníku] . . .


Část šestá. Opatření obecné povahy

§171 [Uplatnění opatření obecné povahy]

§ 172 [Návrh opatření obecné povahy]

§173 [Oznámení opatření obecné povahy]

§ 174 [Přezkoumání opatření obecné povahy]

Část sedmá. Společná a závěrečná ustanovení

Hlava první. Společná ustanovení (§ 175 až 178)

§ 175 Stížnosti

§ 176 [Zmocnění k prováděcí vyhlášce]

§ 177 [K působnosti správního řádu]

§ 178 [Nadřízený správní orgán]

Hlava druhá. Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 179 až 183)

§ 179 [Přechodné ustanovení]

§ 180 [Neúplné dosavadní právní předpisy]

§181 [Použití formy usnesení]

§ 182 [Nicotnost a veřejnoprávní smlouvy]

§ 183 [Zrušovací ustanovení]

Část osmá. Účinnost

§ 184 [Účinnost]

B. Související předpisy
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist