načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Speciální psychologie – Alena Mellanová; Věra Čechová; Marie Rozsypalová

Speciální psychologie
-1%
sleva

Kniha: Speciální psychologie
Autor: Alena Mellanová; Věra Čechová; Marie Rozsypalová

Nové přepracované vydání.Výchází z učebního plánu,v němž je nově pojata koncepce ošetřovatelství.Do učebního textu jsou zařazeny kapitoly Sociální psychologie a Ontogenetická psychologie.Navazují na kapitoly ,zaměřené na psychické stavy a ... (celý popis)
Titul doručujeme za 6 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  519 Kč 514
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
17,1
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Národní centrum ošetrovatelství (NCO NZO)
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 140
Rozměr: 297x210
Úprava: ilustrace
Vydání: 5., přeprac. vyd.
Jazyk: česky
Vazba: brožovaná
Nakladatelské údaje: Brno, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014
EAN: 9788070135594
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Nové přepracované vydání.Výchází z učebního plánu,v němž je nově pojata koncepce ošetřovatelství.Do učebního textu jsou zařazeny kapitoly Sociální psychologie a Ontogenetická psychologie.Navazují na kapitoly ,zaměřené na psychické stavy a procesy a psychologii osobnosti.Další kapitoly jsou jednak podkladem pro teoretickou výuku a jednak podkladem pro psychologická cvičení.Speciální psychologie vychází podelší době v pátem upraveném vydání.Rozsah textu je mnohem širší. Na závěr učebního textu je připojena kapitola o psychologii sestry.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Alena Mellanová; Věra Čechová; Marie Rozsypalová - další tituly autora:
Ošetřovatelství II Ošetřovatelství II
Ošetřovatelství I Ošetřovatelství I
Psychologie a pedagogika II Psychologie a pedagogika II
Psychologie a pedagogika I Psychologie a pedagogika I
 (e-book)
Psychosociální problematika v ošetřovatelské profesi Psychosociální problematika v ošetřovatelské profesi
Psychologie a pedagogika I Psychologie a pedagogika I
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Ú v o d ................................................................................................................................................................................5

P S Y C H O L O G I C K Á P R O B L E M A T IK A P Ř ÍS T U P U К V Ý V O J I A V Ý C H O V Ě

Z D R A V É H O I N E M O C N É H O Č L O V Ě K A

1 O n to g e n e tic k á p s y c h o lo g ie v p rác i se s try (Č e c h o v á ) ..........................................................................6

1.1 P o d sta ta o n to g e n e z e , v n ě jší a v n itřn í fa k to ry v ý v o je p s y c h i k y............................................6

1.2 O b e c n é z á k o n ito sti v ý v o je , z rá n í a u č e n í ....................................................................................6

1.3 V ý v o jo v á o b d o b í......................................................................................................................................7

1.4 C h a ra k te ris tik y je d n o tliv ý c h o b d o b í.................................................................................................8

1.4.1 D ě ts tv í...........................................................................................................................................8

1.4.2 D o s p ív á n í.............................................................................................................................. 13

1.4.3 D o sp ě lo s t................................................................................................................................. 14

1.5 Ú lo h y je d n o tliv ý c h v ý v o jo v ý c h o b d o b í................................................................................... 17

2 Z á k la d y s o c iá ln í p sy c h o lo g ie ( Č e c h o v á ).............................................................................................. 19

2.1 Z á k la d n í po jm y , so c ia liz a c e , s o c iá ln í u č e n í............................................................................. 19

2 .2 In terak c e, s o c iá ln í sk u p in a , so c iá ln í r o l e ....................................................................................21

2 .3 P o ru c h y so c ia liz a c e ............................................................................................................................23

3 K o m u n ik a c e ( M e lla n o v á )..............................................................................................................................27

3.1 V erb áln í a n e v e rb á ln í p ře d á v á n í in fo rm a c í.................................................................................27

3 .2 P o d m ín k y e fe k tiv n í k o m u n i k a c e...................................................................................................32

3.3 S p e c ific k é k o m u n ik a č n í te c h n ik y a d o v e d n o s t i........................................................................38

3 .4 A se rtiv n í k o m u n ik a c e .......................................................................................................................42

3 .5 N e d ire k tiv n í k o m u n ik a c e..................................................................................................................42

4 P sy c h o lo g ie n e m o c n ý c h ( Č e c h o v á )..........................................................................................................46

4.1 B io -p sy c h o -so c iá ln í p řístu p к n e m o c i a n e m o c n é m u č lo v ě k u .........................................4 6

4 .2 U tv á ře n í z d ra v é o so b n o sti a v liv se b e p o je tí n a p ro fe sio n á ln í c h o v á n í...........................4 7

4 .3 T e ch n ik y v y ro v n á v á n í se s n á ro č n ý m i živ o tn ím i situ a c e m i ..............................................4 9

4 .4 P o sto j к n e m o c n é m u , sp o lu p rá c e n e m o c n é h o s l é k a ř e m ......................................................51

4 .5 Z m ě n y v c h o v á n í a v p ro ž ív á n í b ě h e m n e m o c i, re a k c e n a n e m o c ..................................51

4 .6 B o l e s t........................................................................................................................................................52

4 .7 P o sto je к n e m o c i....................................................................................................................................53

4 .8 P o tře b y n e m o c n é h o č lo v ě k a ...........................................................................................................54

5 P ro fe sio n á ln í c h o v á n í (M e lla n o v á ) ...........................................................................................................56

5.1 T eo re tic k á i p ra k tic k á v ý c h o d is k a p ro fe sio n á ln íh o c h o v á n í...............................................56

5 .2 F ak to ry o v liv ň u jíc í k v a litu p ro fe sio n á ln íh o c h o v á n í..............................................................58

5 .3 P ře d p o k la d y p ro ú sp ě šn o u id en tifik aci s ro lí s e s t r y................................................................61

5 .4 P ro fe sio n á ln í a d a p t a c e.......................................................................................................................62

5 .5 O še třo v a te lsk ý p ro c e s - n e z b y tn ý p ře d p o k la d p r o f e s io n a l it y............................................64

6 Z v lá štn o sti p rá c e s d ě tm i (Č e c h o v á ) ........................................................................................................66

6.1 S le d o v á n í v ý v o je d ítě te , n e u ro p s y c h ic k ý z á z n a m ..................................................................6 6

6 .2 N e m o c n é d ítě , p o b y t v n e m o c n ic i, p rá c e s r o d i n o u................................................................6 6

6 .3 Z a m ě stn á v á n í n e m o c n é h o d ítě te a p ů so b e n í n a n ě ................................................................69

6 .4 P sy c h o so m a tic k é p o ru c h y u d ě tí a d o s p ív a jíc íc h.....................................................................70

3


V Y B R A N É P S Y C H O L O G I C K É P R O B L É M Y

O Š E T Ř O V A T E L S T V Í

7 N e m o c n ý s m e n tá ln ím , sm y slo v ý m a tě le sn ý m d e fe k te m (Č e c h o v á )...........................................72

7 . 1 P sy c h o lo g ic k á p ro b le m a tik a n e m o c n ý c h s v ro z e n ý m i i z ísk a n ý m i v a d a m i ................7 2

7 .2 S m y slo v é d efek ty , je jic h v liv n a p s y c h i k u..................................................................................74

7.2.1 P o ru c h y s l u c h u........................................................................................................................74

7 .2 .2 P o ru c h y z r a k u...........................................................................................................................75

7 .2 .3 V ady řeči a fa tic k é p o ru c h y z p sy c h o lo g ic k é h o h le d i s k a........................................77

7 .2 .4 P sy c h o lo g ic k á p ro b le m a tik a tě le sn ě p o stiž e n ý c h .....................................................79

7 .2 .5 P sy c h o lo g ic k á p ro b le m a tik a m e n tá ln ě p o s tiž e n ý c h..................................................81

8 P sy c h o lo g ic k á p ro b le m a tik a v ž en sk ém lé k a řstv í ( M e lla n o v á )......................................................83

8.1 P sy c h o -so c iá ln í v ý v o j ž e n y a p ro c e s id en tifik a c e s ž e n sk o u ro lí ......................................83

8 .2 V liv p sy c h ik y n a p rů b ě h tě h o te n stv í a p o ro d u ........................................................................88

8.3 F a k to ry o v liv ň u jíc í p sy ch ik u tě h o tn é ž e n y ..............................................................................89

9 P sy c h o lo g ic k á p ro b le m a tik a stáří, u m írá n í a sm rti ( M e l l a n o v á )...................................................95

9.1 F o rm o v á n í v z ta h u k e stá ří a o m e z e n o sti lid sk é e x i s t e n c e....................................................9 6

9 .2 P sy c h ik a starších n e m o c n ý c h ........................................................................................................98

9.3 P sy c h o te ra p e u tic k é p řístu p y к n e m o c n ý m a u m í r a j í c í m ................................................. 101

10 P sy c h o lo g ie s e s try ( R o z s y p a l o v á )........................................................................................................ 106

10.1 F y z ic k é a p sy c h ic k é z a tíž e n í s e s t r y......................................................................................... 107

10.2 P s y c h o h y g ie n a.................................................................................................................................. 109

S ezn am p o u ž ité a d o p o ru č e n é lite ra tu ry ..................................................................................................... N 5

P řílo h y ................................................................................................................................................................ 117

4
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.