načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Španělsko-český / česko-španělský kapesní slovník - kolektiv autorů TZ-one

Španělsko-český / česko-španělský kapesní slovník

Elektronická kniha: Španělsko-český / česko-španělský kapesní slovník
Autor:

Tento Španělsko-český / česko-španělský kapesní slovník je praktická a jednoduchá pomůcka pro nejširší okruh uživatelů. Slouží k dorozumění v různých situacích a umožní ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Jazyk: cs,es
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  99
+
-
3,3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » TZ-one
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 440
Jazyk: cs,es
ADOBE DRM: bez
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Tento Španělsko-český / česko-španělský kapesní slovník je praktická a jednoduchá pomůcka pro nejširší okruh uživatelů. Slouží k dorozumění v různých situacích a umožní překlady nenáročných textů. Obsahuje cca 20.000 hesel. Slovní zásoba je tedy zacílena na nejčastěji užívaná slova a obraty, a to jak ze spisovného, tak i z hovorového jazyka. Předností slovníku přepis španělské výslovnosti v části španělsko-české.

Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

KAPESNÍ SLOVNÍK

20 000 hesel

přepis španělské výslovnosti

přehled nepravidelných sloves § § §

...pro každého

ŠPANĚLSKO-ČESKÝ

ČESKO-ŠPANĚLSKÝ


ŠPANĚLSKO-ČESKÝ

ČESKO-ŠPANĚLSKÝ

KAPESNÍ SLOVNÍK

TZ-

2013ŠPANĚLSKO-ČESKÝ

ČESKO-ŠPANĚLSKÝ

KAPESNÍ SLOVNÍK

TZ-

2013


Informace pro uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této elektronické knihy

nesmí být reprodukována a šířena v žádné podobě bez předchozího

písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy

bude trestně stíháno.

Používání elektronické verze knihy je určeno jen osobě, která ji

legálně nabyla, a to v rozsahu stanoveném autorským zákonem.

Jakékoliv neoprávněné užití jako např. kopírování, úpravy,

konverze do jiných formátů, prodej, pronájem, půjčování, darování,

umísťování na servery, sdílení atp. je zakázáno!

první vydání 2013

© Mgr. Tomáš Zahradníček - TZ-one (elektronická verze)

ISBN 978-80-87873-12-0


5

f ženský rod

m mužský rod

n střední rod

pl množné číslo

adj přídavné jméno

adv příslovce

conj spojka

intr citoslovce

num číslovka

vb sloveso

expr. expresivně

hanl. hanlivě

hovor. hovorově

kniž. knižně

přen. přeneseně

slang. slangově

vulg. vulgárně

zast. zastarale Ekv. Ekvádor AmE Latinská Amerika ArgE Argentina UruE Uruguay MexE Mexiko Venez. Venezuela anat. anatomie astr. astronomie bot. botanika círk. církevní div. divadlo ek. ekonomika el. elektrotechnika fyz. fyzika geogr. geografi e geom. geometrie hist. historie hud. hudba chem. chemie jaz. jazykověda let. letectví lit. literatura log. logika

mat. matematika

med. medicína

meteor. meteorologie

miner. mineralogie

náb. náboženství

námoř. námořnictví

poč. výpočetní technika

polit. politika

práv. právo

psych. psychologie

sport. sportovní

stav. stavebnictví

tech. technika

textil. textilní průmysl

voj. vojenský

zem. zemědělství

zool. zoologie Použité zkratky ballet [bale] m balet amatér afi cionado m, amateur m lejos [lechos] daleko ordenador [orðenaðor] m počítač

Ⴗ adj nařizující, přikazující

publicitario [puβliθitarjo] adj

reklamní Ⴗ m publicista

nombre [nombre] f jméno, název

ႛ (nombre) sustantivo podstatné

jméno

lloriquear [ľorikear] fňukat,

vzlykat

reposar[rreposar] odpočívat;

dřímat, spát

čin 1. (činnost) acción f 2. (skutek)

acto m, hecho m; (hrdinský)hazaña f

Heslo je psáno tučně, překlad

obyčejným řezem písma.

Přepis výslovnosti je uveden

u každého základního hesla v části španělsko-české,

a to v hranatých závorkách.

(k výslov nosti podrobněji viz

str. 8 - Španělská výslovnost).

Ve španělsko-české části jsou

určeny u všech základníchhesel slovní druhy, přičemž je-li

význam hesla překládán dočeštiny více slovními druhy, jsou

překlady odděleny symbolem

 (zkratky slovních druhů viz

str. 5 - Použité zkratky).

Příkladová slovní spojení jsou

uváděna kurzivou za symbolem

 a jsou zařazena k patřičnému

heslu.

Synonymní překlady jednoho

významu jsou odděleny čárkou.

Skupina synonym blízkých

základnímu tvaru středníkem

a překlady různých významů

tučnou kurzivovou číslicí,přičemž význam hlavního hesla

je upřesněn v závorce, a totučStruktura slovníku

7

hrst 1. (dlaň) hueco m de la mano

2. (množství) puñado m

pesar

1

[pesar] m zármutek, lítost

pesar

2

[pesar] vážit (na váze)

rosa [rrosa] f bot. f růže (květina)

Ⴗ m růžová barva Ⴗ adj růžový

estruendo [estrueņdo] m

1. hřmot, rámus 2. přen. zmatek,

chaos 3. přen. ohlas, odezva

abolir* [aβolir] zrušit

pochopit comprender, entender*,

alcanzar*

ným kurzivovým typem písma.

Homonyma (slova stejně znějící,

ale jiného významu) jsouznače

na indexovými čísly.

Oborové zkratky a stylistické

údaje k heslům jsou uváděny

kurzivou menší velikostí písma.

Nepravidelná slovesa a slovesa s

nepravidelným časováním jsou

vyznačena symbolem *.

Každý abecední oddíl je uveden velkým písmenem.

V záhlaví každé sudé stránky je uvedeno hlavní heslo, kterým text

stránky začíná.

V záhlaví každé liché stránky je uvedeno hlavní heslo, kterým text

stránky končí.

8

Přepis výslovnosti se udává v hranatých závorkách.

[] [aklarar] vyznačení přízvuku, důraz na nejdůležitější slabice

slova

[β] [aβacho] „foukané“ b, rty nejsou tak pevně sevřeny jako při

výslovnosti b

[θ] [aktriθ] vyslovuje se téměř jako neznělé anglické [th],

tj. jako S s jazykem mezi zuby

[ð] [daðo] vyslovuje se téměř jako znělé anglické [th], tj. jako

Z s jazykem mezi zuby

[

ð

] [θjuða

ð

] vyslovuje se slabě

[ʤ] [ʤas] vyslovuje se dž

[

g

] [i

g

norar] vyslovuje se jako slabé g

[ľ] [gaľeta] měkké l, nikoli lj, v běžné řeči se blíží výslovnosti

českého j, v jižní Americe přechází až v ž

[ŋ] [aŋgosto] nosové n, v českém slově se vyskytuje např. ve slově

banka

[

n

] [i

n

stalar] slabé n

[rr] [rreloch] zdůrazněné r se vyslovuje jako dvě r, podobně jako

v češtině ve slově brr

V písmu se ve španělštině označí začátek otázky (příkazu) obráceným

otazníkem (vykřičníkem) a konec normálním otazníkem (vykřičníkem).

Poznámky k přepisu španělské výslovnosti

n  ene

ñ ñ eñe

o  o

p  pe

q  cu

r  ere

rr  erre

s  ese

t  te

u  u

v  uve

w  uve doble

x  equis

y  i griega

z θθ zeta, zeda a  a b  be c θ ce ch č che d  de e  e f  efe g  ge h č hache i  i latina j  jota k  ka

l  ele

ll ľ elle

m  eme

Španělská abeceda s výslovnostíŠPANĚLSKO-ČESKÁ ČÁST13 abono

abajo [aβacho] dole, dolů; níže ႛ

el abajo fi rmante níže podepsaný

abalanzado [aβalanθaðo]vyvá

žený, vyrovnaný

abalanzar* [aβalanθar] vyrovnat,

uvést do rovnováhy

abalanzarse [aβalanθarse](so

bre algn) vrhnout se, zaútočit

(na koho)

abandonado [aβaņdonaðo]

opuště ný, pustý, zanedbaný,

neupra vený

abandonar [aβaņdonar] 1.ne

chat; opustit 2. vzdát, rezignovat;

zanechat

abandonarse [aβaņdonarse]

(algn/ alg) oddat se (komu/ čemu)

abarcar* [aβarkar] 1.obsáh

nout (co); pojmout (rozsahově);

zahrnout 2. zvládnout, stihnout

3. obejmout

abarrotar [aβarrotar] naplnit

(např. vodou)

abastecer* [aβasteθer] 1. dodat

(zboží) 2. zaopatřit

abatido [aβatyðo] 1. mdlý (očlo

věku); skleslý, sklíčený 2.zlev

něný

abatimientos [aβatymjeņto] m

1. deprese, skleslost 2. naklonění,

otočení 3. svržení, snížení

abatir [aβatyr] skácet, srazit,

sklátit, sejmout

abdicar* [aβðikar] odstoupit

(z funkce apod.)

abecé [aβeθe] m abeceda

abecedario [aβeθeðarjo] mabe

ceda

abeja [aβecha] f včela

abejorro [aβechorro] m 1. čmelák

2. přen. bručoun

abertura [aβertura] f 1.otevře

ní, zahájení 2. otvor, štěrbina;

prasklina

abeto [aβeto] m jedle (dřevo

i strom)

abierto [aβjerto] 1. otevřený

2. přen. upřímný

abigarrado [aβi

g

arraðo] 1. pestrý,

rozmanitý 2. nahromaděný

abismo [aβismo] m propast,hlu

bina

abochornar [aβočornar] zahanbit

abogado [aβo

g

aðo] m advokát

abogar* [aβo

g

ar] hájit, obhájit;

(por algn) zastávat se (koho)

abolir* [aβolir] zrušit

abominable [aβominaβle]ohav

ný, odporný

abonado [aβonaðo] adj 1.před

placený 2. schopný (něcoudě

lat) Ⴗ m 1. hnojení 2. odběratel,

předplatitel

abonador [aβonaðor] m ručitel

abonar [aβonar] 1. předplatit

(co); uhradit 2. zaručit 3. obohatit;

připsat k dobru

abono [aβono] m 1. předplatné;

úhrada (výdajů) 2. záruka, garance

A a


14aborrecible

aborrecible [aβorreθiβle]odpor

ný, ohavný

aborrecimiento[aβorreθimjeņ

to] m nenávist, odpor

abortar [aβortar] 1. potratit

2. přen. ztroskotat, nezdařit se

aborto [aβorto] m potrat ႛ aborto

natural/ espontáneo samovolný

potrat

abotonar [aβotonar] 1. zapnout

(na knoflíky) 2. vyhnat pupeny,

vyrašit

abra [aβra] f zeměp. záliv

abrasador [aβrasaðor] žhavý

abrasar [aβrasar] (s)pálit,se

žehnout

abrasarse [aβrasarse] 1. spálit se

2. vyprahnout (horkem)

abrazar* [aβraθar] 1. (a algn)

obejmout (koho) 2. obklíčit 3.za

hrnout, obsáhnout

abrebotellas [aβreβoteľas] m

otvírák (na lahve)

abreviación [aβreβjaθjon] f

zkratka, zkrácení

abreviar [aβreβjar] 1. zkrátit

2. uspíšit

abreviatura [aβreβjatura] f

1. zkrat ka 2. stručný obsah, shrnutí

abrigar* [aβri

g

ar] 1. hřát, zahřívat

2. (a algn/ alg) chránit (koho/ co)

abrigo [aβri

g

o] m 1. kabát, plášť

(oblečení) 2. úkryt (před bouřkou

apod.), ochrana

abril [aβril] m 1. duben 2. přen.

mládí

abrillantar [aβriľaņtar] 1. brousit

(drahokamy) 2. leštit

abrir* [aβrir] 1. (alg) otevřít,otví

rat, odemknout (co) 2. roztáhnout,

rozepnout 3. vyhloubit, vydlabat,

vytesat

abrirse* [aβrirse] 1. otevřít se

2. rozestoupit se; rozštípnout se

3. rozvíjet se (poupě)

abrochar [aβročar] zapnout(spo

nou apod.)

abrogar* [aβro

g

ar] (alg) zrušit,

odvolat (co)

abrumar [aβrumar] (a algn)obtě

žovat (koho); přen. uvádět doroz

paků (koho)

abrupto [aβrupto] 1. příkrý, strmý

2. prudký, náhlý (déšť)

absceso [a

bh

sθeso] m vřed, absces

absolutamente [aβsolutameņte]

absolutně, zcela

absoluto [aβsoluto] absolutní,

naprostý

absolver* [aβsolβer] (a algn)

zprostit, osvobodit (koho)

absorber [aβsorβer] 1.absor

bovat, pohltit, nasát 2. pojmout,

zachytit 3. přen. pohltit, vyčerpat,

spotřebovat

abstemio [a

bh

stemjo] m abstinent

Ⴗ adj zdrženlivý, abstinentní

abstraer* [a

bh

straer] 1.abstra

hovat, vytrhnout (z kontextu)

2. opomenout

abuela [aβuela] f babička,sta

řenka, bába

abuelo [aβuelo] m dědeček, děda,

děd

abultado [aβuǃtaðo] 1. objemný

2. zveličený

abultamiento [aβuǃtamjeņto] m

rozšíření, zvětšení


15 aceptar

abundancia [aβuņdanθja] fhoj

nost, nadbytek

abundante [aβuņdaņte] hojný,

vydatný

abundar [aβuņdar] (de alg)oplý

vat (čím)

aburrido [aβurriðo] 1. nudný,

otravný, protivný 2. unuděný

aburrimiento [aβurrimjeņto]

m nuda

aburrir [aβurrir] 1. nudit,una

vovat 2. hovor. plýtvat, mrhat

(časem)

aburrirse [aβurrirse] nudit se

abyecto [aβjekto] podlý, hanebný

acá [aka] 1. tady, zde 2. nyní, teď

acabado [akaβaðo] 1.skonče

ný, ukončený 2. hotový, úplný

3. sešlý

acabar [akaβar] 1. dokončit,

končit, skončit, vypršet (lhůta)

2. vyčerpat (zdroj)

academia [akaðemja] f akademie

acaecer* [akaeθer] přihodit se,

stát se, udát se

acaecimiento [akaeθimjeņto] m

příhoda, událost

acaloramiento [akaloramjeņto]

m 1. horko, žár 2. zápal, nadšení

acantilado [akaņtylaðo] strmý,

srázný

acariciar [akariθjar] hladit, laskat

acarrear [akarrear] 1. vozit,roz

vážet, dopravovat 2. (alg)způso

bit, mít za následek (co)

acaso [akaso] 1. a přece 2. asi,

třeba, možná Ⴗ m náhoda

acatamiento [akatamjeņto] m

respekt, úcta

acatar [akatar] 1. (a algn/ alg)

uctívat, vážit si (koho/ čeho)

2. podrobit se, podvolit se

acaudalado [akauðalaðo] 1.na

kupený, nahromaděný 2. bohatý,

majetný

accesible [a

gh

θesiβle] přístupný,

dostupný

acceso [a

gh

θeso] m 1. příchod;

přístup, vstup 2. záchvat (vzteku)

accesorios [a

gh

θesorjos] mpl

příslušenství

accidente [aksidente] m 1.havá

rie, nehoda, neštěstí; úraz 2.pří

hoda, mimořádnost

acción [a

gh

θjon] f 1. akce, čin; děj,

jednání 2. působení, účinek

acedar [aθeðar] 1. okyselit

2. přen. znechutit

aceite [aθeite] m olej

aceituna [aθeituna] f oliva (plod)

aceleración [aθeleraθjon] f

urychlení, uspíšení, zrychlení

acelerar [aθelerar] urychlit,uspí

šit, zrychlit

acémila [aθemila] f osel, mezek

acento [aθeņto] m 1. přízvuk,

důraz 2. intonace (řeči)

acentuar* [aθeņtuar] zdůraznit,

dávat důraz

acepción [aθeβθjon] f význam,

smysl

aceptable [aθeptaβle] přijatelný,

akceptovatelný

aceptación [aθeptaθjon] f

1. uzná ní, přijetí, schválení

2. ohlas, úspěch

aceptar [aθeptar] převzít,přijí

mat, uznat, akceptovat


16acequia

acequia [aθekja] f kanál(zavlažovací)

acera [aθera] f 1. chodník 2. řada

domů 3. obkladový kámen

acerbo [aθerβo] trpký, přen.

kru tý

acercarse [aθerkarse] přiblížit

se; sblížit se

acero [aθero] m 1. ocel 2. přen.

kuráž, odvaha

acertar* [aθertar] 1. uhodnout

2. zasáhnout (cíl)

achantarse [ačantarse]schovat

se (strachy)

achaque [ačake] m 1. neduh,zlozvyk 2. záminka, výmluva

achicar* [ačikar] 1. zmenšit,

zkrátit 2. odčerpat (vodu)

achicharrar [ačičarrar] spálit

(pokrm)

acicate [aθikate] m 1. podnět,

stimul 2. ostruha (na jezdeckých

botách)

ácido [aθiðo] adj kyselý Ⴗ m chem.

kyselina

acierto [aθjerto] m 1. zasažení

(cíle) 2. úspěch, zdar

aclamación [aklamaθjon] f

1. provolání, jásot 2. aklamace,

jednomyslná volba

aclaración [aklaraθjon] f

1. osvětlení, objasnění, vyjasnění,

vysvětlení 2. vysvětlivka (v textu)

aclarar [aklarar] 1. osvětlit,objasnit, vyjasnit, vysvětlit 2. máchat

(prádlo) 3. zesvětlit, osvětlovat

4. zbystřit

acogedor [akocheðor] přívětivý;

útulný

acoger* [akocher] 1. přivítat,

uvítat 2. poskytnout (ochranu)

acometer [akometer] 1. přemoci,

schvátit (nemoc apod.) 2. (a algn)

zaútočit, napadnout (koho)

acomodar [akomoðar]přizpůsobit, uzpůsobit, umístit (dozaměstnání apod.)

acomodarse [akomoðarse]přizpůsobit se; uvelebit se, udělat

si pohodlí

acompañante [akompaņaņte] f

průvodce (doprovod)

acompañar [akompaňar] (a algn)

doprovodit, vyprovázet (koho)

aconsejar [akonsechar] (alg

a algn) radit; doporučit (co komu)

acontecer* [akoņteθer] stát se,

udát se

acontecimiento[akoņteθimjeņto] m příhoda, událost

acoplar [akoplar] 1. spojit (dvě

části) 2. připustit (k samici)

acordar* [akorðar] 1. dohodnout,

domluvit, dojednat; odhlasovat,

smluvit, sladit, sjednotit 2.pamatovat (na co)

acordarse* [akorðarse] 1.dohodnout se 2. vzpomenout si, (de

algn/ alg) pamatovat si (koho/ co)

acorde [akorðe] adj shodný,souhlasný Ⴗ m hud. souzvuk, akord

acordeón [akorðeon] m tahací

harmonika, akordeon

acordonado [akorðonaðo]vyhublý

acorralar [akorralar] (a algn/ alg)

obklíčit (koho/ co)

acortar [akortar] zkrátit, zmenšit


17 acusar

acosar [akosar] (a algn)pronásle

dovat (koho)

acostarse* [akostarse] lehnout

si, jít spát

acostumbrado [akostumbraðo]

navyklý ႛ acostumbrado al frío

otužilý

acostumbrar [akostumbrar]

1. (a algn a alg) naučit (koho čemu)

2. (a alg) mít ve zvyku (co)

acostumbrarse [akostumbrarse]

přivyknout si (na co); zvykat si

acotar [akotar] 1. vymezit,ohra

ničit; ustanovit 2. převzít,při

jmout za své

acre

1

[akre] akr (plošná míra)

acre

2

[akre] 1. ostrý, pikantní

2. přen. sžíravý, kousavý

acrecentar* [akreθeņtar] 1.zvět

šit (množstevně), rozmnožit

2. (alg) vylepšit (co)

acrecentarse [akreθeņtarse]

zvětšit se, zvýšit se, rozšiřovat se

acreditar [akreðitar] (a algn)

akreditovat, pověřit, určitzástup

cem (koho)

acta [akta] f 1. spis (úřední); zápis,

protokol 2. usnesení, ustanovení

actitud [aktytu

ð

] f přístup, postoj

(též ve smyslu držení těla)

activar [aktyβar] 1. oživit,pod

nítit 2. fyz. aktivovat, aktivizovat

actividad [aktyβiða

ð

] f 1. aktivita

(fyzická) 2. ruch (provoz)

activo [aktyβo] adj aktivní, činný;

čilý Ⴗ m ek. aktiva

acto [akto] m 1. čin, skutek ႛ acto

sexual pohlavní styk 2.(slavnost

ní) akt 3. div. dějství

actor [aktor] m herec

actriz [aktriθ] f herečka ႛ actriz

de cine fi lmová herečka

actuación [aktuaθjon] f jednání,

působení; vystoupení, účinkování

actual [aktual] aktuální, dnešní,

nynější

actualidad [aktualiða

ð

] f 1.novi

na, aktualita 2. přítomnost,sou

časnost 3. aktuálnost, modernost

actualmente [aktualmeņte] nyní,

v současné době

actuar* [aktuar] 1. jednat, konat,

počínat si 2. být v chodu,fungo

vat 3. účinkovat, vystupovat

acuático [akuatyko] vodní

acudir [akuðir] 1. dostavit se,

přijít 2. (a algn) přispěchat napo

moc (komu) 3. (a algn) obrátit se

(na koho - s prosbou)

acuerdo [akuerðo] m dohoda,

rozhodnutí, shoda; souhlas,úmlu

va; mínění

acumulador [akumulaðor] m

baterie (v autě)

acumular [akumular] 1. (na)hro

madit, shromáždit 2. (alg)obvi

ňovat (z čeho)

acunar [akunar] (a algn) kolébat

(v kolébce koho)

acusación [akusaθjon] fobvině

ní; práv. obžaloba

acusado [akusaðo] 1. obviněný;

práv. obžalovaný 2. výrazný,

zřetelný

acusar [akusar] 1. (algn de alg)

obvinit (koho z čeho); obžalovat

2. potvrdit (obdržení zásilky) 3.vy

zrazovat, prokázat, dokazovat


18adaptable

adaptable [aðaptaβle] přijatelný,

přizpůsobitelný, adaptabilní

adaptar [aðaptar] přizpůsobit,

uzpůsobit, upravit

adefesio [aðefesjo] m hovor.

nesmysl

adelantado [aðelaņtaðo] 1.pokro

čilý, pokrokový; předčasněvyvi

nutý 2. předsunutý, vysunutý vpřed

adelantamiento [aðelaņta

mjeņto] m uspíšení; posun vpřed;

předjíždění (auta)

adelante [aðelaņte] dopředu;ku

předu, vpřed ႛ ¡Adelante! Dále!

(po zaklepání)

adelanto [aðelaņto] m 1. náskok

2. předjíždění, předjetí (auta)

3. přen. pokrok

adelgazar* [aðel

g

aθar] hubnout,

přimět zeštíhlet

adelgazarse* [aðel

g

aθarse]zhub

nout; zeslábnout

además [aðemas] kromě toho,

mimo to, mimo (kromě)

adentrarse [aðeņtrarse] (en alg)

vniknout, proniknout (do čeho)

adentro [aðeņtro] dovnitř, uvnitř

aderezar* [aðereθar] 1. vyzdobit

2. okořenit, ochutit

aderezo [aðereθo] m1. ozdoba;

výzdoba 2. koření, přísada

adeudarse [aðeudarse]zadlu

žit se

adherencia [aðerenθja] f 1.při

lnavost, přilnutí 2. přen. pouto,

spojení

adherir* [aðerir] přilepit, nalepit;

připojit

adhesión [aðesjon] f přilnavost;

fyz. adheze

adhesivo [aðesiβo] m lepidlo,

tmel, pojivo Ⴗadj lepicí, přilnavý,

lepkavý

adición [aðiθjon] f 1. přidání,

dodání, připojení 2. dodatek,

doplněk 3. mat. sčítání

adicionar [aðiθjonar] přidat,

připojit

adiestramiento [aðjestramjeņto]

m výcvik

adiestrar [aðjestrar] cvičit, školit;

drezírovat

adinerado [aðineraðo] bohatý,

zámožný

adiós [aðjos] ahoj! (při loučení),

sbohem!

aditamento [aðitameņto] m

1. doplněk, přídavek 2. jaz.pří

slovečné určení

adivinar [aðiβinar] 1. hádat, luštit,

předpovídat 2. uhodnout;rozpo

znat, předvídat

adjudicar* [aðchuðikar] přidělit,

přisoudit

adjuntar [aðchuņtar] přiložit,

připojit

adjunto [aðchuņto] adj 1.přilo

žený, připojený 2. zastupující Ⴗ

m zástupce

administración [aðminystra

θjon] f 1. správa, vedení

2. administrace, administrativa

administrar [aðminystrar] 1.ří

dit, vést, spravovat 2. hospodařit

3. rozdělit, distribuovat

administrativo [aðminystratyβo]

adj 1. správní (právo) 2.admini

strativní Ⴗ m úředník, úřednice


19 adyacente

admiración [aðmiraθjon] f 1.ob

div 2. údiv 3. jaz. vykřičník

admirador [aðmiraðor] m ctitel,

přívrženec

admiradora [aðmiraðor(a)] f

ctitelka, přívrženkyně

admirarse [aðmirarse] (de alg)

divit se (čemu)

admitir [aðmityr] pojmout(obsa

hově); připustit, uznat; přijmout

(návštěvu, omluvu)

admonición [aðmonyθjon] f

výstraha, varování

adobado [aðoβaðo] kořeněný

adocenado [aðoθenaðo]obyčej

ný, průměrný

adoctrinar [aðoktrinar] (a algn

en alg) poučovat, instruovat (koho

v čem)

adolescencia [aðolesθenθja] f

mládí, mladost

adonde [aðoņde] kam (vztažné

i tázací)

(a)dondequiera [(a)ðoņdekjera]

kamkoliv

adoptar [aðoptar] osvojit si,

přijmout za své; převzít (postupy);

schválit

adoquín [aðokin] m 1. kostka

(dlažební) 2. přen. hlupák, trdlo

adoquinado [aðokinaðo] mdlaž

ba; dláždění

adorador [aðoraðor] m ctitel,

přívrženec

adorar [aðorar] 1. (a algn/ alg)

uctívat, zbožňovat (koho/ co)

2. modlit se, adorovat

adormidera [aðormiðera] f mák

adornar [aðornar] (alg con/ de

alg) krášlit, (o) zdobit (co čím) ႛ

adornarse con plumas ajenas

chlubit se cizím peřím

adorno [aðorno] m ozdoba,vý

zdoba

adquirir* [aðkirir] 1. koupit

2. (alg) nabýt, získat (co)

adquisición [aðkisiθjon] f 1.kou

pě; nabytí 2. přínos, objev

aduana [aðuana] f 1. celnice

2. clo, celní poplatek

aduanero [aðuanero] adj celní

Ⴗ m celník

aducir* [aðuθir] dodat, uvést

adueñarse [aðueņarse] (de alg)

přivlastnit si (co); (de algn)ovlád

nout (koho)

adulto [aðuǃto] dospělý, dorostlý

adusto [aðusto] 1. vyprahlý(kra

jina) 2. nevlídný, nevrlý

advenimiento [aðβenymjeņto]

m příchod

adversario [aðβersarjo] modpůr

ce, protivník, sok, soupeř

adversidad [aðβersiða

ð

] fne

přízeň osudu; nehoda (nešťastná

událost)

adverso [aðβerso] nepřátelský,

nepříznivý

advertencia [aðβertenθja] fupo

mínka, upozornění, varování,

výstraha; vyhláška (úřední)

advertido [aðβertyðo] rozumný,

obezřetný

advertir* [aðβertyr] 1. poukázat,

upozornit, zpozorovat 2. (a algn)

napomenout, varovat (koho)

adyacente [aðjaθeņte] přilehlý,

sousední


20aéreo

aéreo [aereo] letecký, vzdušný

aeromoza [aeromoθa] f letuška

aeronáutico [aeronautyko]letec

ký, vzduchoplavecký

aeroplano [aeroplano] m letadlo

afabilidad [afaβiliða

ð

] f laskavost,

přívětivost, vlídnost

afable [afaβle] laskavý, přívětivý,

vlídný

afán [afan] m 1. námaha, snaha,

úsilí 2. nadšení (pracovní zápal)

3. touha, přání

afanar [afanar] usilovat, snažit

se, lopotit se

afanoso [afanoso] horlivý,namá

havý, pracný

afección [afe

gh

θjon] f 1. láska,

náklonnost 2. vzrušení, vzplanutí

3. zasažení, zásah

afectación [afektaθjon] f 1.po

škození, postižení, zasažení

2. přetvářka, strojenost

afectado [afektaðo] 1. dojatý,po

škozený 2. předstíraný, strojený

afectar [afektar] 1. vystupovat

afektovaně 2. předstírat, fi ngovat

3. zasáhnout, postihnout 4. (sobre

algn/ alg) působit (na koho/ co)

afecto [afekto] m 1. náklonnost,

přízeň 2. záliba

afectuoso [afektuoso] láskyplný,

oddaný

afeitado [afeitaðo] adj oholený

Ⴗ m oholení

afeitadora [afeitaðora] f holicí

přístroj

afeminado [afeminaðo] zženštělý

aferrado [aferraðo] neústupný,

tvrdohlavý

aferrar [aferrar] 1. popadnout,

pevně uchopit 2. spustit, stáhnout

(vlajku)

afianzar* [afjanθar] upevnit,

zajistit; posílit

afi ción [afi θjon] f 1. náklonnost,

láska 2. záliba

aficionado [afiθjonaðo] m

1. amatér 2. příznivec, fanoušek

afi cionarse [afi θjonarse] (a algn/

alg) oblíbit si (koho/ co)

afi lado [afi laðo] ostrý,nabrouše

ný (nůž apod.)

afi lar [afi lar] (alg) nabrousit,na

ostřit (co), ořezat (tužku), zaostřit

(sluch)

afín [afi n] adj sousední; spřízněný

Ⴗ m příbuzný

afi nar [afi nar] dokončit,zdoko

nalit; zušlechtit; naladit (hudební

nástroj); (a algn) vychovat (koho)

afi nidad [afi nyða

ð

] f 1. podobnost,

příbuznost 2. přízeň, spříznění

afirmar [afirmar] 1. přisvědčit,

prohlašovat 2. upevnit, připevnit

afi rmativo [afi rmatyβo] kladný,

souhlasný

afl icción [afl i

gh

θjon] f zármutek,

trápení, soužení

afl igido [afl ichiðo] zarmoucený

afl igir* [afl ichir]1. trápit,zarmou

tit, zraňovat 2. (a algn) dělat

starosti (komu)

afl ojamiento [afl ochamjeņto] m

uvolnění, polevení

afl ojar [afl ochar] povolit (šroub);

uvolnit (lano); zmírnit (napětí)

afl ojar(se) [afl ochar(se)] uvolnit

se, povolit se; ochabovat


21 agregar

afl uencia [afl uenθja] f 1. nával

(velké množství); příval (lidí) 2.pří

tok 3. (de algn/ alg) množství,

spousta (koho/ čeho)

afluir* [afluir] 1. proudit (dav),

valit se; přitékat 2. vlévat se (řeka)

aforo [aforo] m odhad (ceny),

ocenění (zboží)

afortunadamente[afortunaða

mente] naštěstí

afuera [afuera] venku, vně

agarradera [a

g

arraðera] f držadlo,

rukojeť, ucho (hrnce apod.)

agarradero [a

g

arraðero] m viz

agarradera

agarrar [a

g

arrar] 1. chytit,popad

nout, uchopit, vzít 2. přen.přistih

nout 3. hovor. schvátit, přemoci

agasajar [a

g

asachar]1. (a algn

con alg) pohostit, obdarovat (koho

čím) 2. (a algn) ubytovat (koho)

agazaparse [a

g

aθaparse] schovat

se; schoulit se

agencia [achenθja] fagentu

ra, jednatelství, kancelář; úřad;

pobočka ႛ agencia de viaje(s)

cestovní kancelář

agenciar [achenθjar] 1. (alg)

zprostředkovat, získat (co) 2.vy

jednat, vyřídit

agenda [acheņda] f 1. notes,

zápisník 2. agenda, program

(jednání)

ágil [achil] čilý, čiperný, hbitý,

mrštný, pohotový, pružný,ob

ratný, bystrý (odpověď)

agilidad [achiliða

ð

] f hbitost,

svižnost, pohotovost

agitado [achitaðo] vzrušený

(debata apod.)

agitar [achitar] 1. mávat, cloumat,

protřepat (tekutinu) 2. znervóznit

aglomerar [a

g

lomerar] 1.shro

máždit, nahromadit 2. spojit, dát

dohromady

agosto [a

g

osto] m 1. srpen 2. žně,

sklizeň

agotado [a

g

otaðo] vybitý;vy

čerpaný

agotar [a

g

otar] 1. vyčerpat,odčer

pat 2. rozebrat, rozprodat

agraciar [a

g

raθjar] 1. dodatpůva

bu, ozdobit 2. vyznamenat, poctít

3. (a algn) omilostnit (koho),

prokázat laskavost (komu)

agradable [a

g

raðaβle] 1. líbezný,

příjemný, lahodný 2. přívětivý,

laskavý

agradecer* [a

g

raðeθer] 1. být

vděčný 2. (a algn con alg)proka

zovat vděčnost (komu čím)

agradecimiento [a

g

raðeθimjeņ

to] m vděk

agrado [a

g

raðo] m 1. potěšení

2. přívětivost, laskavost

agrandar [a

g

raņdar] zvětšit(roz

měrově)

agravar [a

g

raβar] 1. zhoršit, ztížit

2. zatížit, přetížit

agravio [a

g

raβjo] m 1. křivda,

újma 2. urážka; ponížení

agredir* [a

g

reðir] (a algn)přepad

nout (koho)

agregado [a

g

re

g

aðo] připojený,

přidružený, dodatečný

agregar* [a

g

re

g

ar] 1. dodat,do

ložit, připojit, přidat 2. spojit,

spojovat 3. přidělit, jmenovat
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist