načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Současná komparativní politologie – Ladislav Cabada; Ondřej Stulík; Jakub Charvát

Současná komparativní politologie
-1%
sleva

Kniha: Současná komparativní politologie
Autor: Ladislav Cabada; Ondřej Stulík; Jakub Charvát

Kniha si klade za cíl postihnout a analyticky využít nejnovější trendy v rámci tohoto dynamického podoboru politologie. S využitím multidisciplinárních a transdisciplinárních přístupů se autoři zaměřují na klíčová témata, jež tvoří jádro ... (celý popis)
Titul doručujeme za 6 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  380 Kč 376
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
12,5
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Aleš Čeněk
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2016
Počet stran: 319
Rozměr: 230x150
Skupina třídění: Politologie
Jazyk: česky
Vazba: brožovaná
EAN: 9788073805777
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha si klade za cíl postihnout a analyticky využít nejnovější trendy v rámci tohoto dynamického podoboru politologie. S využitím multidisciplinárních a transdisciplinárních přístupů se autoři zaměřují na klíčová témata, jež tvoří jádro sou-dobé politologie. Postupně jsou tak představeny a analyzovány politické ideologie, systémy vládnutí, státnost, regionalismus, reprezentace zájmů, političtí aktéři, volební systémy, ústavní inženýrství a v neposlední řadě politická komunikace. Analýza je přitom založena na prolínání témat různými kapitolami tak, abychom zkoumané fenomény prezentovali v rámci celku. Velkou výzvou pro naši analýzu je „hybridizace“, spočívající v rozvolňování charakteristik či hranic mezi jednotlivými případy a typy. Klasické definice politických režimů, politických stran apod. jsou tak podrobeny falzifikaci a analýze založené na hledání nástrojů k překonání „nejasností“ spojených s přibývajícím počtem případů a rozostřováním hra-nic. Další výzvou k analýze jsou témata, jež se na úkor „tradičních“ nově etablují a u nichž pozorujeme posilující trend. K takovým dozajista patří politická komunikace, ale také stále zpřesňovaná analýza voleb. (klíčové koncepty)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Ladislav Cabada; Ondřej Stulík; Jakub Charvát - další tituly autora:
Politický systém Slovinska Politický systém Slovinska
Česká demokracie po roce 1989 -- Institucionální základy českého politického systému Česká demokracie po roce 1989
Politika volebních reforem v ČR po roce 1989 Politika volebních reforem v ČR po roce 1989
 (e-book)
Česká demokracie po roce 1989 -- Institucionální základy českého politického systému Česká demokracie po roce 1989
 (e-book)
Politika volebních reforem v ČR po roce 1989 Politika volebních reforem v ČR po roce 1989
Liberální demokracie (ne)rozumu -- Popper a ti druzí v analýze metafor Liberální demokracie (ne)rozumu
Moudrý, rozumný, či racionální politik? Moudrý, rozumný, či racionální politik?
Europeanisation of National Political Parties Europeanisation of National Political Parties
Aktuální výzvy evropského integračního procesu Aktuální výzvy evropského integračního procesu
Od Dunajské federace k Visegrádské skupině...a zpět? Od Dunajské federace k Visegrádské skupině...a zpět?
Od Dunajské federace k Visegrádské skupině... a zpět? -- Tradiční a nové formáty středoevropské spolupráce Od Dunajské federace k Visegrádské skupině... a zpět?
Politika nejmenších evropských států Politika nejmenších evropských států
Literární a filmové dystopie pohledem politické vědy Literární a filmové dystopie pohledem politické vědy
Dobývání Hradu: česká prezidentská volba 2018 Dobývání Hradu: česká prezidentská volba 2018
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O b sa h

1. Úv o d ...............................................................................................................................7

2. Id e o l o g ie, p o l it ic k á v ě d a a p o l it ic k á a n t r o p o l o g ie . . . 15

2.1 C o je id e o lo g ie ? P ro b lé m y s d e fin ic í id e o lo g ie ja k o p o jm u . . . .16 2 .2 Id e o lo g ie ja k o k o n c e p t a a n a ly tic k á k a t e g o r i e.....................................20

2.2.1 Je ideologie užitečný k o n c e p t?...............................................................20

2.2.2 Podoby ideologie jako analytického n á s tr o j e.....................................23

2.3 Id e o lo g ie n e n í te o rie a n a o p a k....................................................................29

2 .4 P o litic k á a n tro p o lo g ie a fe n o m é n m o c i...................................................33

2.4.1 P aradigm ata politické antropologie a m o c ........................................34

2.4.2 D im enze m o c i............................................................................................36

3. Sy st é m y v l á d y ......................................................................................................40

3.1 D e m o k r a c i e........................................................................................................40

3.1.1 Problém y s definicí dem okracie při snaze o její a n a lý z u..................41

3.1.2 D em okratické k o n c e p ty............................................................................44

3.2 N e d e m o k r a tic k é s y sté m y a r e ž im y.............................................................52

3.2.1 Totalitní systém y v lá d n u tí.........................................................................52

3.2.2 A utoritářské režim y v lád n u tí - Linzova základní typologie . . . . 56 3.3 H y b rid n í v lá d n u tí s k rz e h y b r id n í r e ž i m y...............................................62

3.3.1 D efektní dem okracie - M e rk e l...............................................................62

3.3.2 Volební dem okracie a volební autoritářský režim - D iam o n d . . 63

3.3.3 „Šedá zóna“ režim ů - C a r o th e r s............................................................63

4. St á t a p o l it ic k ý s y s t é m .................................................................................66

4.1 S tá t ja k o p ř e d m ě t p o lito lo g ic k é h o v ý z k u m u........................................66

4.2 H is to ric k ý v ývoj s tá tn o s ti a je h o p o lito lo g ic k á r e f le x e......................69

4.3 T y p y s tá tn o s ti v s o u č a s n é m m e z in á r o d n ím s y s té m u..........................75

4.4 P o lito lo g ic k á p o je tí ty p u s tá tn o s ti:

B e rg -S c h lo ss e ro v a a S ta m m e n o v a t y p o l o g i e........................................78

4.5 ( P o s t) m o d e r n í s tá ty a je jic h ty p o lo g ie......................................................83

4.6 F o rm y v lá d y v m o d e r n íc h s t á t e c h .............................................................85

4 .7 ( P o s t) m o d e r n í s tá t a v ý zv y g l o b a l i z a c e..................................................89

5. St u d iu m r e g io n ů v p o l it ic k é vě d ě .........................................................92

5.1 S ta rý vs. n o v ý r e g io n a lis m u s........................................................................93

5.2 R e g io n - o b tíž n ě d e fin o v a te ln ý f e n o m é n...............................................95

5.3 M a k ro re g io n a lis m u s vs. m ik r o r e g io n a lis m u s........................................99

5.3.1 Panregiony....................................................................................................102

5.3.2 T ransnacionální r e g io n y..........................................................................105

5.3.3 T ran sh ran ičn í r e g io n y.............................................................................110

5.3.4 V nitrostátní r e g i o n y................................................................................111

5.4 P o litic k o -e k o n o m ic k é p řístu p y , te o r ie záv islo sti

a v z ta h m e z i c e n tr e m a p e rife rií v E v r o p ě.............................................113

5.5 P e rs p e k tiv y e v ro p s k é h o r e g io n a lis m u....................................................116

6. M lM OSTRANICKÁ REPREZENTACE Z Á J M Ů ..............................................118

6.1 P o litic k á k u ltu r a - „v ý c h o zí p r o s tř e d í“ ................................................118

6.1.1 K ultura jako sociálně-vědní k o n c e p t....................................................118

6.1.2 Politická a občanská k u ltu ra - po jm y a k o n ce p tu a liz ace 122 6 .2 O b č a n s k á s p o l e č n o s t....................................................................................125

6.3 Z á jm o v é s k u p in y a z p r o s tř e d k o v á n í z á j m ů.........................................129

6.3.1 Zájm ové skupiny a jejich postavení v procesu

zprostředkování zájm ů.............................................................................129

6.3.2 P řístupy к výzkum u zájm ových s k u p i n.............................................132

6.3.3 Z prostředkování zájm ů - dva základní m o d e ly................................134

7. Po l it ic k é s t r a n ic t v í......................................................................................137

7.1 F e n o m é n p o litic k é s t r a n y.............................................................................138

7 .2 T e o rie o v z n ik u p o litic k ý c h s t r a n ...........................................................140

7.3 V ývoj p o litic k ý c h s tr a n v p o s tm o d e r n íc h s p o le č n o s te c h

a n o v ý c h d e m o k r a c i í c h................................................................................145

7.4 M o d e ly p o litic k ý c h s t r a n .............................................................................148

7.5 S tra n ic k ý s y s t é m ...............................................................................................152

7 .6 A lia n c e a k o a l ic e...............................................................................................155

8. Vo l b y a v o l e b n í i n s t i t u c e .......................................................................164

8.1 V o lb y v d e m o k ra tic k ý c h a n e d e m o k r a tic k ý c h re ž im e c h . . . .1 6 4

8.1.1 Typy volebních institucí po d le m íry so u tě živ o sti.............................164

8.1.2 Funkce voleb v dem okratických

a nedem okratických r e ž im e c h.............................................................165

8.2 V o leb n í p rá v o vs. v o le b n í s y s t é m ...........................................................168

8.3 M e z is tra n ic k á a v n itr o s tr a n ic k á d im e n z e v o le b n íc h s y s t é m ů . . 168

8 .4 K lasifik ac e v o le b n íc h s y s t é m ů ..................................................................169

8.5 V ětšin o v é v o le b n í t e c h n i k y.........................................................................170

8.5.1 Volební systém y relativní v ětšin y..........................................................171

8.5.2 Volební systém y absolutní v ě t š in y.......................................................171

8.5.3 Volební systém y užívané při p řím é volbě p re z id e n ta......................173

8.6 P r o p o r č n í v o le b n í te c h n ik y.........................................................................176

8.6.1 Volební systém jed n o h o p řen o sn éh o h l a s u....................................176

8.6.2 L istinné volební systém y p o m ěrn éh o za sto u p en í.............................178

8.6.3 Personalizovaný P R .................................................................................187

8.7 S e m i- p r o p o rč n í v o le b n í t e c h n i k y ...........................................................188

8.8 S m íše n é v o le b n í te c h n ik y.............................................................................189

8.8.1 Smíšené volební systém y závislé kom binace.......................................191

8.8.2 Smíšené volební systém y nezávislé k o m b in a c e................................191

8.8.3 S upersm íšené volební s y s té m y.............................................................192

9. Po l it ic k é d ů s l e d k y v o l e b n íc h sy st é m ů

A VOLEBNÍ ANALÝZA..............................................................................................193

9.1 K a u z á ln í v a z b a m e z i v o le b n ím i a s tra n ic k ý m i sy sté m y (? ) . . .1 9 3

9.1.1 D uvergerovy h y p o té zy.............................................................................194

9.1.2 Psychologický a m echanický účinek volebních s y s té m ů 195

9.1.3 R eform ulace D uvergerových h y p o té z................................................196

9.1.4 K ritika D uvergerových hyp o téz.............................................................198

9.2 K v a n tita tiv n í m e to d y a n a lý z y ú č in k ů v o le b n íc h s y s té m ů .... 199

9.2.1 P ro p o rcio n a lita..........................................................................................200

9.2.2 K oncentrace a fragm entace stranických s y sté m ů.............................203

9.2.3 Velikost stranických systémů: efektivní p o čet s t r a n ......................204

9.2.4 Stabilita stranických systémů: kon cep t volební volatility 206

9.2.5 G rafické m etody: segm entované N agayam ovy diagram y .... 209

9.3 K o n c e p t v o le b d r u h é h o ř á d u ja k o a n a ly tic k ý rá m e c

p r o v ý z k u m „ m é n ě v ý z n a m n ý c h “ v o le b................................................211

10. ÚSTAVNÍ INŽENÝRSTVÍ V ROZDĚLENÝCH SPOLEČNOSTECH . . . 2 1 4

10.1 K o n s o c i o n a l i s m u s.......................................................................................2 1 6

10.1.1 Z ákladní charakteristiky k o n so cio n alism u......................................217

10.1.2 K ritika k o n so c io n a lism u......................................................................222

10.2 C e n tr ip e ta lis m u s ( in te g ra tiv n í m a jo r ita r ia n is m u s ).......................2 2 4

10.2.1 Z ákladní charakteristiky cen trip etalism u.........................................225

10.2.2 K ritika c e n trip e ta lism u..........................................................................228

10.3 I n te g r a tiv n í k o n s e n s u a li s m u s..................................................................2 3 0

10.3.1 Z ákladní charakteristiky integrativního k o n sen su alism u . . . . 230

10.3.2 K ritika integrativního k o n se n su alism u .............................................232

10.4 E x p l i c i t i s m u s..................................................................................................232

10.4.1 Z ákladní m odely e x p lic itism u.............................................................232

10.4.2 K ritika ex p licitism u................................................................................234

10.5 Ú s ta v n í in ž e n ý rs tv í v ro z d ě le n ý c h sp o le č n o s te c h v p ra x i. . . . 235

11. Po l it ic k á k o m u n ik a c e a p o l it ic k é k a m p a n ě.............................238

11.1 P o litic k á k o m u n ik a c e v te o re tic k é p e r s p e k t i v ě..............................238

11.2 V z ta h m é d ií a p o litik y v p r o m ě n á c h č a s u .........................................239


11.2.1 Socio-ekonom ické faktory ovlivňující transform aci

vztahu m édií a politiky v poválečném o b d o b í................................240

11.2.2 Politické faktory ovlivňující transform aci vztahu

m édií a politiky v poválečném o b d o b í.............................................241

11.2.3 T ransform ace m ediálního p ro střed í jak o faktor ovlivňující

p ro m ěn u vztahu m édií a politiky v poválečném o b d o b í .... 242

11.2.4 O d gaučového psíka к psovi sm etišťovém u......................................243

11.2.5 K oncept m ediatizace p o l i t i k y.............................................................246

11.3 P o litic k á k o m u n ik a c e a k a m p a n ě v d ia c h r o n n ím s r o v n á n í . . 248

11.3.1 P rv n í věk politické kom unikace a p rem o d ern í k am p an ě . . . . 249

11.3.2 D ru h ý věk politické kom unikace a m o d e rn í k a m p a n ě 250

11.3.3 T řetí věk politické kom unikace a p o stm o d ern í k a m p a n ě . . . . 251

11.4 V y b ra n é f e n o m é n y s o u č a s n é p o litic k é k o m u n ik a c e.......................255

11.4.1 Spin d o ctoring a politické public r e la tio n s......................................255

11.4.2 P erm an en tn í k a m p a ň.............................................................................258

11.4.3 Personalizace politické k o m unikace...................................................259

11.4.4 Negativita a negativní politická r e k la m a.........................................261

11.5 A m e rik a n iz a c e p o litic k é k o m u n ik a c e a k a m p a n í ( ? )...................264

12. ZÁ VĚR.......................................................................................................................2 6 8

Su m m a r y..........................................................................................................................272

Li t e r a t u r a ...................................................................................................................274

O a u t o r e c h ...................................................................................................................313

Re js t ř ík 3 1 4
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.