načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Současná komparativní politologie - Ladislav Cabada; Ondřej Stulík; Jakub Charvát

Současná komparativní politologie
-6%
sleva

Kniha: Současná komparativní politologie
Autor: Ladislav Cabada; Ondřej Stulík; Jakub Charvát

Kniha si klade za cíl postihnout a analyticky využít nejnovější trendy v rámci tohoto dynamického podoboru politologie. S využitím multidisciplinárních a transdisciplinárních přístupů ... (celý popis)
Titul doručujeme za 6 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  380 Kč 357
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
11,9
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Aleš Čeněk
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2016
Počet stran: 319
Rozměr: 230x150
Skupina třídění: Politologie
Jazyk: česky
Vazba: brožovaná
EAN: 9788073805777
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha si klade za cíl postihnout a analyticky využít nejnovější trendy v rámci tohoto dynamického podoboru politologie. S využitím multidisciplinárních a transdisciplinárních přístupů se autoři zaměřují na klíčová témata, jež tvoří jádro sou-dobé politologie. Postupně jsou tak představeny a analyzovány politické ideologie, systémy vládnutí, státnost, regionalismus, reprezentace zájmů, političtí aktéři, volební systémy, ústavní inženýrství a v neposlední řadě politická komunikace. Analýza je přitom založena na prolínání témat různými kapitolami tak, abychom zkoumané fenomény prezentovali v rámci celku. Velkou výzvou pro naši analýzu je „hybridizace“, spočívající v rozvolňování charakteristik či hranic mezi jednotlivými případy a typy. Klasické definice politických režimů, politických stran apod. jsou tak podrobeny falzifikaci a analýze založené na hledání nástrojů k překonání „nejasností“ spojených s přibývajícím počtem případů a rozostřováním hra-nic. Další výzvou k analýze jsou témata, jež se na úkor „tradičních“ nově etablují a u nichž pozorujeme posilující trend. K takovým dozajista patří politická komunikace, ale také stále zpřesňovaná analýza voleb. (klíčové koncepty)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Ladislav Cabada; Ondřej Stulík; Jakub Charvát - další tituly autora:
Politický systém Slovinska Politický systém Slovinska
Česká demokracie po roce 1989 -- Institucionální základy českého politického systému Česká demokracie po roce 1989
Politika volebních reforem v ČR po roce 1989 Politika volebních reforem v ČR po roce 1989
 (e-book)
Česká demokracie po roce 1989 -- Institucionální základy českého politického systému Česká demokracie po roce 1989
 (e-book)
Politika volebních reforem v ČR po roce 1989 Politika volebních reforem v ČR po roce 1989
Zahraniční politika Slovinska Zahraniční politika Slovinska
Liberální demokracie (ne)rozumu -- Popper a ti druzí v analýze metafor Liberální demokracie (ne)rozumu
Moudrý, rozumný, či racionální politik? Moudrý, rozumný, či racionální politik?
Od Dunajské federace k Visegrádské skupině...a zpět? Od Dunajské federace k Visegrádské skupině...a zpět?
Od Dunajské federace k Visegrádské skupině... a zpět? -- Tradiční a nové formáty středoevropské spolupráce Od Dunajské federace k Visegrádské skupině... a zpět?
Politika nejmenších evropských států Politika nejmenších evropských států
Bezpečnostní, zahraniční a evropská politika Visegrádské skupiny Bezpečnostní, zahraniční a evropská politika Visegrádské skupiny
Literární a filmové dystopie pohledem politické vědy Literární a filmové dystopie pohledem politické vědy
Dobývání Hradu: česká prezidentská volba 2018 Dobývání Hradu: česká prezidentská volba 2018
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O b sa h

1. Úv o d ...............................................................................................................................7

2. Id e o l o g ie, p o l it ic k á v ě d a a p o l it ic k á a n t r o p o l o g ie . . . 15

2.1 C o je id e o lo g ie ? P ro b lé m y s d e fin ic í id e o lo g ie ja k o p o jm u . . . .16 2 .2 Id e o lo g ie ja k o k o n c e p t a a n a ly tic k á k a t e g o r i e.....................................20

2.2.1 Je ideologie užitečný k o n c e p t?...............................................................20

2.2.2 Podoby ideologie jako analytického n á s tr o j e.....................................23

2.3 Id e o lo g ie n e n í te o rie a n a o p a k....................................................................29

2 .4 P o litic k á a n tro p o lo g ie a fe n o m é n m o c i...................................................33

2.4.1 P aradigm ata politické antropologie a m o c ........................................34

2.4.2 D im enze m o c i............................................................................................36

3. Sy st é m y v l á d y ......................................................................................................40

3.1 D e m o k r a c i e........................................................................................................40

3.1.1 Problém y s definicí dem okracie při snaze o její a n a lý z u..................41

3.1.2 D em okratické k o n c e p ty............................................................................44

3.2 N e d e m o k r a tic k é s y sté m y a r e ž im y.............................................................52

3.2.1 Totalitní systém y v lá d n u tí.........................................................................52

3.2.2 A utoritářské režim y v lád n u tí - Linzova základní typologie . . . . 56 3.3 H y b rid n í v lá d n u tí s k rz e h y b r id n í r e ž i m y...............................................62

3.3.1 D efektní dem okracie - M e rk e l...............................................................62

3.3.2 Volební dem okracie a volební autoritářský režim - D iam o n d . . 63

3.3.3 „Šedá zóna“ režim ů - C a r o th e r s............................................................63

4. St á t a p o l it ic k ý s y s t é m .................................................................................66

4.1 S tá t ja k o p ř e d m ě t p o lito lo g ic k é h o v ý z k u m u........................................66

4.2 H is to ric k ý v ývoj s tá tn o s ti a je h o p o lito lo g ic k á r e f le x e......................69

4.3 T y p y s tá tn o s ti v s o u č a s n é m m e z in á r o d n ím s y s té m u..........................75

4.4 P o lito lo g ic k á p o je tí ty p u s tá tn o s ti:

B e rg -S c h lo ss e ro v a a S ta m m e n o v a t y p o l o g i e........................................78

4.5 ( P o s t) m o d e r n í s tá ty a je jic h ty p o lo g ie......................................................83

4.6 F o rm y v lá d y v m o d e r n íc h s t á t e c h .............................................................85

4 .7 ( P o s t) m o d e r n í s tá t a v ý zv y g l o b a l i z a c e..................................................89

5. St u d iu m r e g io n ů v p o l it ic k é vě d ě .........................................................92

5.1 S ta rý vs. n o v ý r e g io n a lis m u s........................................................................93

5.2 R e g io n - o b tíž n ě d e fin o v a te ln ý f e n o m é n...............................................95

5.3 M a k ro re g io n a lis m u s vs. m ik r o r e g io n a lis m u s........................................99

5.3.1 Panregiony....................................................................................................102

5.3.2 T ransnacionální r e g io n y..........................................................................105

5.3.3 T ran sh ran ičn í r e g io n y.............................................................................110

5.3.4 V nitrostátní r e g i o n y................................................................................111

5.4 P o litic k o -e k o n o m ic k é p řístu p y , te o r ie záv islo sti

a v z ta h m e z i c e n tr e m a p e rife rií v E v r o p ě.............................................113

5.5 P e rs p e k tiv y e v ro p s k é h o r e g io n a lis m u....................................................116

6. M lM OSTRANICKÁ REPREZENTACE Z Á J M Ů ..............................................118

6.1 P o litic k á k u ltu r a - „v ý c h o zí p r o s tř e d í“ ................................................118

6.1.1 K ultura jako sociálně-vědní k o n c e p t....................................................118

6.1.2 Politická a občanská k u ltu ra - po jm y a k o n ce p tu a liz ace 122 6 .2 O b č a n s k á s p o l e č n o s t....................................................................................125

6.3 Z á jm o v é s k u p in y a z p r o s tř e d k o v á n í z á j m ů.........................................129

6.3.1 Zájm ové skupiny a jejich postavení v procesu

zprostředkování zájm ů.............................................................................129

6.3.2 P řístupy к výzkum u zájm ových s k u p i n.............................................132

6.3.3 Z prostředkování zájm ů - dva základní m o d e ly................................134

7. Po l it ic k é s t r a n ic t v í......................................................................................137

7.1 F e n o m é n p o litic k é s t r a n y.............................................................................138

7 .2 T e o rie o v z n ik u p o litic k ý c h s t r a n ...........................................................140

7.3 V ývoj p o litic k ý c h s tr a n v p o s tm o d e r n íc h s p o le č n o s te c h

a n o v ý c h d e m o k r a c i í c h................................................................................145

7.4 M o d e ly p o litic k ý c h s t r a n .............................................................................148

7.5 S tra n ic k ý s y s t é m ...............................................................................................152

7 .6 A lia n c e a k o a l ic e...............................................................................................155

8. Vo l b y a v o l e b n í i n s t i t u c e .......................................................................164

8.1 V o lb y v d e m o k ra tic k ý c h a n e d e m o k r a tic k ý c h re ž im e c h . . . .1 6 4

8.1.1 Typy volebních institucí po d le m íry so u tě živ o sti.............................164

8.1.2 Funkce voleb v dem okratických

a nedem okratických r e ž im e c h.............................................................165

8.2 V o leb n í p rá v o vs. v o le b n í s y s t é m ...........................................................168

8.3 M e z is tra n ic k á a v n itr o s tr a n ic k á d im e n z e v o le b n íc h s y s t é m ů . . 168

8 .4 K lasifik ac e v o le b n íc h s y s t é m ů ..................................................................169

8.5 V ětšin o v é v o le b n í t e c h n i k y.........................................................................170

8.5.1 Volební systém y relativní v ětšin y..........................................................171

8.5.2 Volební systém y absolutní v ě t š in y.......................................................171

8.5.3 Volební systém y užívané při p řím é volbě p re z id e n ta......................173

8.6 P r o p o r č n í v o le b n í te c h n ik y.........................................................................176

8.6.1 Volební systém jed n o h o p řen o sn éh o h l a s u....................................176

8.6.2 L istinné volební systém y p o m ěrn éh o za sto u p en í.............................178

8.6.3 Personalizovaný P R .................................................................................187

8.7 S e m i- p r o p o rč n í v o le b n í t e c h n i k y ...........................................................188

8.8 S m íše n é v o le b n í te c h n ik y.............................................................................189

8.8.1 Smíšené volební systém y závislé kom binace.......................................191

8.8.2 Smíšené volební systém y nezávislé k o m b in a c e................................191

8.8.3 S upersm íšené volební s y s té m y.............................................................192

9. Po l it ic k é d ů s l e d k y v o l e b n íc h sy st é m ů

A VOLEBNÍ ANALÝZA..............................................................................................193

9.1 K a u z á ln í v a z b a m e z i v o le b n ím i a s tra n ic k ý m i sy sté m y (? ) . . .1 9 3

9.1.1 D uvergerovy h y p o té zy.............................................................................194

9.1.2 Psychologický a m echanický účinek volebních s y s té m ů 195

9.1.3 R eform ulace D uvergerových h y p o té z................................................196

9.1.4 K ritika D uvergerových hyp o téz.............................................................198

9.2 K v a n tita tiv n í m e to d y a n a lý z y ú č in k ů v o le b n íc h s y s té m ů .... 199

9.2.1 P ro p o rcio n a lita..........................................................................................200

9.2.2 K oncentrace a fragm entace stranických s y sté m ů.............................203

9.2.3 Velikost stranických systémů: efektivní p o čet s t r a n ......................204

9.2.4 Stabilita stranických systémů: kon cep t volební volatility 206

9.2.5 G rafické m etody: segm entované N agayam ovy diagram y .... 209

9.3 K o n c e p t v o le b d r u h é h o ř á d u ja k o a n a ly tic k ý rá m e c

p r o v ý z k u m „ m é n ě v ý z n a m n ý c h “ v o le b................................................211

10. ÚSTAVNÍ INŽENÝRSTVÍ V ROZDĚLENÝCH SPOLEČNOSTECH . . . 2 1 4

10.1 K o n s o c i o n a l i s m u s.......................................................................................2 1 6

10.1.1 Z ákladní charakteristiky k o n so cio n alism u......................................217

10.1.2 K ritika k o n so c io n a lism u......................................................................222

10.2 C e n tr ip e ta lis m u s ( in te g ra tiv n í m a jo r ita r ia n is m u s ).......................2 2 4

10.2.1 Z ákladní charakteristiky cen trip etalism u.........................................225

10.2.2 K ritika c e n trip e ta lism u..........................................................................228

10.3 I n te g r a tiv n í k o n s e n s u a li s m u s..................................................................2 3 0

10.3.1 Z ákladní charakteristiky integrativního k o n sen su alism u . . . . 230

10.3.2 K ritika integrativního k o n se n su alism u .............................................232

10.4 E x p l i c i t i s m u s..................................................................................................232

10.4.1 Z ákladní m odely e x p lic itism u.............................................................232

10.4.2 K ritika ex p licitism u................................................................................234

10.5 Ú s ta v n í in ž e n ý rs tv í v ro z d ě le n ý c h sp o le č n o s te c h v p ra x i. . . . 235

11. Po l it ic k á k o m u n ik a c e a p o l it ic k é k a m p a n ě.............................238

11.1 P o litic k á k o m u n ik a c e v te o re tic k é p e r s p e k t i v ě..............................238

11.2 V z ta h m é d ií a p o litik y v p r o m ě n á c h č a s u .........................................239


11.2.1 Socio-ekonom ické faktory ovlivňující transform aci

vztahu m édií a politiky v poválečném o b d o b í................................240

11.2.2 Politické faktory ovlivňující transform aci vztahu

m édií a politiky v poválečném o b d o b í.............................................241

11.2.3 T ransform ace m ediálního p ro střed í jak o faktor ovlivňující

p ro m ěn u vztahu m édií a politiky v poválečném o b d o b í .... 242

11.2.4 O d gaučového psíka к psovi sm etišťovém u......................................243

11.2.5 K oncept m ediatizace p o l i t i k y.............................................................246

11.3 P o litic k á k o m u n ik a c e a k a m p a n ě v d ia c h r o n n ím s r o v n á n í . . 248

11.3.1 P rv n í věk politické kom unikace a p rem o d ern í k am p an ě . . . . 249

11.3.2 D ru h ý věk politické kom unikace a m o d e rn í k a m p a n ě 250

11.3.3 T řetí věk politické kom unikace a p o stm o d ern í k a m p a n ě . . . . 251

11.4 V y b ra n é f e n o m é n y s o u č a s n é p o litic k é k o m u n ik a c e.......................255

11.4.1 Spin d o ctoring a politické public r e la tio n s......................................255

11.4.2 P erm an en tn í k a m p a ň.............................................................................258

11.4.3 Personalizace politické k o m unikace...................................................259

11.4.4 Negativita a negativní politická r e k la m a.........................................261

11.5 A m e rik a n iz a c e p o litic k é k o m u n ik a c e a k a m p a n í ( ? )...................264

12. ZÁ VĚR.......................................................................................................................2 6 8

Su m m a r y..........................................................................................................................272

Li t e r a t u r a ...................................................................................................................274

O a u t o r e c h ...................................................................................................................313

Re js t ř ík 3 1 4
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist