načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Sociální práce v hospici a paliativní péče – Johann Christoph Student

Sociální práce v hospici a paliativní péče
-16%
sleva

Kniha: Sociální práce v hospici a paliativní péče
Autor: Johann Christoph Student

Překlad díla profesorů vysokých škol v Heidelbergu a Stuttgartu je systematickým uvedením do sociální práce v hospicech a zařízeních s paliativní péčí. Přístup k umírání, zármutku a smrti ukazuje, do jaké míry je společnost humánní. Každý z ... (celý popis)
Titul doručujeme za 2 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  168 Kč 141
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
4,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 74Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » H+H
Médium / forma: Tištěná kniha
Počet stran: 162
Rozměr: 201 x 149 x 13 mm
Vydání: Vyd. 1.
Název originálu: Soziale Arbeit in Hospiz und Palliative Care
Spolupracovali: z německého originálu ... přeložil Marek Zikmund
Skupina třídění: Druhy sociální pomoci a služeb
Vazba: Knihy - paperback
Nakladatelské údaje: Jinočany, H & H, 2006
ISBN: 80-7319-059-1
EAN: 9788073190590
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Překlad díla profesorů vysokých škol v Heidelbergu a Stuttgartu je systematickým uvedením do sociální práce v hospicech a zařízeních s paliativní péčí. Přístup k umírání, zármutku a smrti ukazuje, do jaké míry je společnost humánní. Každý z nás se jednou stane "hlavním postiženým", až při vlastním umírání nebo při ztrátě blízkého člověka. Hospicové hnutí se snaží o zajištění důstojného umírání jako součásti života. Patří k tomu i výzva k mezilidské solidaritě, ke společensko-politickému přístupu, řešení právních a etických otázek. Kde a jakým způsobem může odborná sociální práce přispět k zavedení hospicových principů do současného zdravotnictví, je hlavním tématem této knihy.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Ke knize "Sociální práce v hospici a paliativní péče" doporučujeme také:
Sociální práce ve zdravotnictví Sociální práce ve zdravotnictví
Víme si rady s duchovními potřebami nemocných? Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?
Sociální práce v praxi Sociální práce v praxi
Psychosociální aspekty paliativní péče Psychosociální aspekty paliativní péče
Lekce smrti a umírání Lekce smrti a umírání
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O B S A H

Sociální p rá c e v p a lia tiv n í p é či - česk ý k o n te x t (M arie Přidalová) .................. 7

Před m lu v a v y d a v a te le ............................................................................................................. 21

1. V ym ezení a p o s ta v e n í so c iáln í p r á c e v z h le d e m к p ro fe s i ......................... 23

1.1 U m írání, sm rt a tru ch len í - tab u m oderní d o b y.................................................. 23

1.2 H ospicová práce: u m írán í ja k o so u část ž iv o t a..................................................... 25

1.3 Vym ezení a úkol o d b o rn é sociální p r á c e............................................................... 28

1.4 Sociální práce v h o sp ic o v é o b l a s t i.......................................................................... 32

2. Z n ak y h o sp ico v é so c iá ln í p r á c e v z h le d e m k e s t r u k t u r á l n í m

zm ěn ám v p o sle d n í fá z i ž iv o ta ........................................................................... 36

2. i C o um írající p o třeb u jí - p řá n í a s k u te č n o s t.......................................................... 36

2.2 M yšlenka ho sp ice a zn ak y k v a lity .......................................................................... 38

2.3 Kritéria pro přijetí a m o žn o sti h o sp ice .................................................................. 41

2.4 Hospicová práce a p a lia tiv n í m ed icín a v systém u zd rav o tn ictv í ................... 42

2.4.1 Organizační form y a f i n a n c o v á n í............................................................................. 42

2.4.2 Osobní přístup m ísto m c d ik a liz a c c.......................................................................... 4 6

2.5 Úkoly hospice a paliativ n í p é če ............................................................................... 48

2.6 Exkurz: bolest a léčb a b o l e s t i..................................................................................... 49

2.7 M ultiprofesionalita a d o b ro v o ln o st v tý m u ........................................................ 51

2.8 Popis činnosti o d b o rn é so ciáln í p r á c e..................................................................... 53

3. Cílové sk u p in y h o sp ic o v é p r á c e ............................................................................. 57

3.1 Um írající č lo v ě k............................................................................................................... 57

3.1.1 Osobní svědectví u m ír a j íc íh o..................................................................................... 57

3.1.2 Biopsychosociáiní z á tě ž a in d ik a c e........................................................................... 59

3.1.3 Doprovázení um írajících při rů zn ý ch o n em o cn ěn ích ....................................... 60

3.2 Rodinní p ř ís lu š n íc i.......................................................................................................... 63

3.2.1 Osobní svědectví ro d in n éh o p ř í s l u š n í k a................................................................. 63

3.2.2 Práce s rodinným i p říslu šn ík y a d o p ro v ázen í tru ch lících ............................... 64

3


3.3 Z ú častn ěn é sk u p in y o d b o r n ík ů..............................................................

3 .3 .1 O so b n í sv ě d e c tv í p ečo v atelk y ..............................................................

3.3.2 P sy ch o h y g ien a p e ču jících p r o f e s í.........................................................

3.4 D o b ro v o ln í o šetřo v atelé/p o m o cn íci v h o s p ic íc h............................

3 .4 .1 O so b n í sv ě d e c tv í p e č o v a te le k................................................................

3.4.2 R ozvoj a ú k o ly d o b r o v o ln ic tv í..............................................................

3.5 Z ásad y p ro d alší v z d ě lá v á n í....................................................................

4 . P r á v n í a p o litic k é a s p e k ty ...................................................................

4.1 U m írán í a sm rt ja k o „sociální“ tém a .................................................

4.1.1 P řed stav y o sm rti a ritu ály je jíh o p řek o n áv án í , . . , .....................

4 .1 .2 Právo n a o ch ran u a ú řed n í k o n tro la ...................................................

4 .2 D o p ro v ázen í u m íra jíc íc h n am ísto po m o ci к um írání a eutanazie

4.2.1 P sy ch o d y n a m ik a a so cio d y n am ik a u po m o ci při um írání ..........

4.2.2 P ráv n í s ta v a p ráv n ick á d isk u se o u k rácen í živ o ta .......................

4.3 Před em u č in ě n á opatření - seb eu rčen í n am ísto v n ějšíh o řízení .

4.3.1 P ro sp ek tiv n í p o k y n y..................................................................................

4.3.2 Z p ln o m o c n ěn í zák o n n éh o zástu p ce ...................................................

4.3.3 U rčení o p a tr o v n ík a.....................................................................................

4.3.4 Právní m o žn o sti p ro opatření d o b u d o u cn o sti - přeh led .............

4.4 A k tiv izu jící so c iáln í stá t - k u ltu ra um írání

ja k o sp o le če n sk ý a p o litick ý ú k o l........................................................

5. K o n c e p ty d o m á c íh o , s ta c io n á r n íh o a lů žk o v é h o h o sp ic e . . .

5.1 A m bulantní h o sp ice a h o sp ic o v á s l u ž b a.............................................

5.2 L ů žk o v é h o sp ice ........................................................................................

5.3 Paliativní o d d ělen í .....................................................................................

5.4 D enní h o sp ic e/h o sp ic o v ý s t a c i o n á ř........................................................

5.5 H o sp ico v á p ráce v d o m ě s p ečo v atelsk o u službou

- p o b ý v án í u lů žk a n em o c n éh o ...........................................................

5.6 Práce d ě tsk ý ch h o sp iců ..........................................................................

5.6.1 V ý zv y a n a b íd k y ........................................................................................

5.6.2 Z ák lad čin n o sti a so ciáln í p r á c e............................................................

6 . S tr a te g ie a p r a c o v n í k o m p e t e n c e........................................................

6.1 Z k u šen o st ztráty ja k o té m a v ešk eré sociální práce .......................

6.2 V šeo b ecn á a sp e c ia liz o v an á o d b o r n o s t..............................................

6.2.1 V šeo b ecn á v e rsu s sp e c ia liz o v an á sociální p r á c e............................

6.2.2 Pozice a v y tý čen í ú k o lů ..........................................................................

6.2.3 Fu n k ce a zp ů so b ilo st p ro o b last h o s p i c e............................................

6.3 T eorie a p rax e h o sp ic o v é so ciáln í p r á c e............................................

6.3.1 T eo retick á v ý ch o d isk a a fo rm y p r á c e..................................................

4 6.3.2 Z m ocnění (E m p o w e rm e n t).......................................................................................... 113

6.3.3 Řízení p o d p o r y................................................................................................................. 114

6.3.4 Rozvoj organizace ......................................................................................................... 116

6.4 K om petence a získáni k o m p e te n c e.......................................................................... 118

6.5 Odborný profil a n o r m y............................................................................................... 120

7. E tick é a sp e k ty .............................................................................................................. 123

7.1 M orálka, éto s a e tik a .................................................................................................... 123

7.2 H ospicová p ráce a e t i k a ............................................................................................... 124

7.2.1 Etika všedního dn e - u čen í o „ v y d aře n ém “ životě ........................................... 125

7.2.2 Profesní etika - u čen í o p ro fesio n áln ím jed n án í ................................................ 126

7.2.3 H ospicová e tik a - u čen í o „ v y d aře n ém " um írání ............................................. 129

7.3 K onflikt h o d n o t a n e sn á z r o z h o d o v á n í.................................................................. 131

7.4 U trpení, zárm utek a o táz k a p o sm y slu ................................................................. 134

8. D ějin y h o sp ic o v éh o h n u t í.......................................................................................... 138

8.1 U m írání, sm rt a sm u tek v k u ltu rn ích p r o m č n á c h............................................. 138

8.2 D ějiny hospice a ú lo h a o d b o rn é so ciáln í p r á c e................................................... 141

8.2.1 Ženské léčitelství a p é č e............................................................................................... 141

8.2.2 H ospicové h n u tí v a n g lo a m erick é o b l a s ti............................................................. 144

8.2.3 H ospicová čin n o st v R a k o u sk u a v e F r a n c ii........................................................ 147

8.3 D vě d esetiletí h o sp ic o v éh o h n u tí v N ě m e c k u..................................................... 148

9. H ospicová so c iá ln í p r á c e - n á r o k a s k u t e č n o s t............................................. 153

9 .1 Práce se zdravím a h o sp ico v á č i n n o s t..................................................................... 153

9.2 Požadavek a n ab íd k a .................................................................................................... 155

9.3 B ariéry a b l o k á d y............................................................................................................ 157

9.4 Požadavky a p řán í ......................................................................................................... 159

9.5 Z á v ě r................................................................................................................................... 161

Seznam h ospiců v Č e sk é r e p u b lic e v r. 2 0 0 6 ................................................................. 163

5
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.