načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Sociálna starostlivosť – Helena Draganová

Sociálna starostlivosť
-7%
sleva

Kniha: Sociálna starostlivosť
Autor: Helena Draganová

Učebnica podáva ucelený pohľad na ľudské bytie z pohľadu sociálnej starostlivosti. V desiatich kapitolách približuje teoretickú a aplikovanú sociálnu prácu. Definuje človeka, občana, ... (celý popis)
Titul doručujeme za 6 pracovních dní
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  197 Kč 183
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
6,1
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 74Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Osveta
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2005
Počet stran: 196
Rozměr: 145x205
Úprava: ilustrace
Jazyk: slovensky
Datum vydání: 12.11.2005
Nakladatelské údaje: Martin, Osveta, 2006
ISBN: 978-80-8063-240-3
EAN: 9788080632403
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Učebnica podáva ucelený pohľad na ľudské bytie z pohľadu sociálnej starostlivosti. V desiatich kapitolách približuje teoretickú a aplikovanú sociálnu prácu. Definuje človeka, občana, člena spoločnosti, typy noriem, podľa ktorých sa riadia jedinci existujúci v rámci každej spoločnosti. Ucelene informuje o všetkých oblastiach života týkajúcich sa rodiny (Typy rodiny, jej životné cykly), charakterizuje vývinové etapy človeka a v samostatnej kapitole definuje samu sociálnu prácu. Jej predmet, objekt, metódy, techniky, organizáciu, mtapy. V posledných kapitolách sú spracované konkrétne sociálne problémy, ktoré musí riešiť sociálny pracovník v rámci sociálne starostlivosti: zdravotné postihnutie, starí ľudia, bezdomovci, rómska problematika. Učebnica je určená pre študentov stredných zdravotných škôl a fakúlt ošetrovateľstva, odbor zdravotnícky asistent.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

1 Úvod do socio ló g ie ............................................................................................................. 9

1.1 Predm et sociológie ............................................................................................................. 9

1.2 Sociológia ako veda ............................................................................................................... 10

1.3 Sociológia a sociálne vedy .................................................................................................. 11

1.4 Členenie sociológie ............................................................................................................... 12

1.5 Hlavné sú časn é sociologické teórie ................................................................................ 13

1.6 Funkcie sociológie .................................................................................................................. 13

2 Spoločnosť ................................................................................................................................. 15

2.1 Spoločnosť ............................................................................................................................... 15

2.2 Sociálny svet ............................................................................................................................ 16

2.3 Spoločenské skupiny ............................................................................................................. 17

2.3.1 C harakteristika sociálnej sk upiny ............................................................................. 17

2.3.2 Delenie sk u p ín .................................................................................................................... 18

2.4 Medziľudské vzťahy ............................................................................................................... 20

2.4.1 Vzťahy v sociálnom prostredí ....................................................................................... 20

3 S poločenská p o d s ta ta člo v ek a .......................................................................................... 23

3.1 J a v spoločnosti, spoločnosť vo m ne ............................................................................. 23

3.2 Správanie jednotlivca v spoločnosti ................................................................................ 24

3.3 Sociálne norm y ....................................................................................................................... 28

3.4 Socializácia .............................................................................................................................. 31

4 R odina a spoločnosť ............................................................................................................... 38

4.1 ТУру rodiny a m anželstva .................................................................................................. 39

4.2 Životný cyklus rodiny .......................................................................................................... 42

4.3 Činitele ovplyvňujúce vzťah v rodine ............................................................................. 46

5 E tapy ľu dského ž iv o ta .......................................................................................................... 50

5.1 Životný cyklus ......................................................................................................................... 50

5.2 Sociálna ch arak teristik a detstva ..................................................................................... 54

5.3 Sociálna ch arak teristik a m ladosti .................................................................................. 56

5.4 Sociálna ch arak teristik a dospelosti ................................................................................ 57

5.5 Sociálna ch arak teristik a staroby ..................................................................................... 59

6 S ociálna p rá c a ......................................................................................................................... 62

6.1 C harakteristika sociálnej práce ........................................................................................ 62

6.1.1 Definícia a predm et sociálnej p ráce ........................................................................... 63

6.1.2 Objekt sociálnej praxe a su b jek t sociálnej práce ................................................... 64

6.1.3 Ciele sociálnej práce .......................................................................................................... 65

6.2 Metódy a techniky sociálnej práce ............................................................................... 65

6.2.1 Metódy sociálnej p ráce ..................................................................................................... 65

6.2.2 Techniky sociálnej práce ............................................................................................... 67


6.3 O rganizácia sociálnej p ráce .............................................................................................. 68

6.4 Sociálny klient, sociálny problém a sociálna situ ácia .......................................... 69

6.5 Etapy sociálnej práce, sociálna diagnóza .................................................................... 71

7 S o ciáln a p o litik a v S lo v en sk ej re p u b lik e .................................................................. 74

7.1 Sociálna politika v slovenskej republike, jej ciele a úlohy ................................... 74

7.2 Objekty a subjekty sociálnej politiky ............................................................................ 76

7.3 Sociálne zabezpečenie ......................................................................................................... 77

7.4 Z áchranná sociálna sieť ................................................................................................... 79

7.5 Zraniteľné sk upiny obyvateľstva a ich sociálna o ch ran a ..................................... 80

7.6 Zriaďovanie zariadení sociálnej starostlivosti ............................................................. 83

7.6.1 Starostlivost v zariadeniach sociálnych služieb ..................................................... 84

7.6.2 Azylová starostlivost ......................................................................................................... 88

7.6.3 Hospicová starostlivost ................................................................................................... 89

8 S o ciáln a sta ro stliv o sť o z d ra v o tn e p o s tih n u tý c h ľudí ........................................ 91

8.1 Starostlivosť o telesne p ostihnutých je d in c o v............................................................ 92

8.2 Starostlivosť o m entálne a duševne p ostihnutých .................................................. 95

8.2.1 C harakteristika m entálneho postihnutia a sociálna starostlivosť

o m entálne postihnutých ...................................................................................................... 95

8.2.2 C harakteristika duševného ochorenia a sociálna starostlivosť

o duševne chorých ................................................................................................................... 98

8.3 Starostlivosť o zrakovo p o stihnutých ....................................................................... 103

8.4 Starostlivosť o sluchovo p o stihnutých ..................................................................... 105

8.5 Metódy práce sociálnej starostlivosti ....................................................................... 108

8.5.1 Ciele m etód sociálnej práce .................................................................................... 109

8.5.2 Metódy n a odstránenie alebo zm iernenie defektu ........................................... 109

8.5.3 T erapeutické m etódy ................................................................................................. 110

8.5.4 D iagnostické m etódy ................................................................................................. 111

8.5.5 Rozdelenie zdravotne postihnutých deti podľa d ru h u postihnutia ................... 111

8.6 Poradenská činnosť ......................................................................................................... 112

8.6.1 Cieľ poradenskej činnosti ......................................................................................... 112

8.6.2 Poradenstvo pre zdravotne p ostihnutých a hendikepovaných ................... 113

8.6.3 Socializácia zdravotne p ostihnutých osôb .......................................................... 113

8.7 Sociálne služby a kom unity ......................................................................................... 114

8.7.1 Form y sociálnych služieb p re zdravotne p ostihnutých ľudí ........................ 115

8.7.2 Komunity ........................................................................................................................ 115

8.7.3 Stratégia práce s kom unitou ................................................................................. 115

8.8 Dobrovoľnícky sek to r a svojpom ocné združenia .................................................. 117

8.8. i Dobrovoľnícke sektory ............................................................................................... 117

8.8.2 M imovládne neziskové organizácie .................................................................... 117

9 S o ciáln a sta ro stliv o sť o s ta rý c h ľ u d í....................................................................... 120

9.1 S tarn u tie a staro b a ......................................................................................................... 121

9.2 Sociologická problem atika staroby .......................................................................... 124

9.2.1 Postavenie seniora v spoločnosti ............................................................................ 124

9.2.2 Sociologická ch arak teristik a starej populácie .................................................. 126

9.3 Kvalita života s e n io ro v.................................................................................................... 128

9.3.1 Rodinné zázem ie ......................................................................................................... 129

9.3.2 Finančné zabezpečenie seniorov ................................................................................ 130

9.4 Sociálna starostlivosť - sociálna pom oc ..................................................................... 130

9.4.1 Form y sociálnej pom oci ............................................................................................ 132

9.5 Sociálne služby (social services) ..................................................................................... 133

9.5.1 O patrovateľská slu žb a ............................................................................................... 134

9.5.2 Organizovanie spoločného stravovania ............................................................... 135


9.5.3 Prepravná služba .......................................................................................................... 135

9.5.4 Starostlivosť o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb ........................ 135

9.6 Sociálna práca n a ú sek u starostlivosti o seniorov .............................................. 138

9.6.1 Sociálne poradenstvo .................................................................................................. 139

9.7 Metódy a m etodika sociálnej práce u seniorov ...................................................... 140

9.8 Sociálna práca n a úseku starostlivosti o ťažko chorých seniorov ................. 141

9.8.1 Prvá etapa - aktivity sociálneho pracovníka pred osobnou návštevou klienta .. 141 9.8.2 Druhá etapa - osobná návšteva sociálneho pracovníka dom a ............................. 142

9.8.3 Tretia etapa aktivity sociálneho pracovníka po návšteve v domácnosti ............. 143

9.9 H um anitárne združenia a organizácie nápom ocné seniorom ......................... 144

10 S ociálna sta ro stliv o sť o m a rg in a liz o v a n é sk u p in y obyvateľov ................... 160

10.1 Sociálna starostlivosť o róm ske etnikum .............................................................. 161

10.1.1 C harakteristika róm skeho etn ik a ........................................................................ 161

10.1.2 História Rómov n a Slovensku ................................................................................ 165

10.1.3 Rómovia n a Slovensku, perspektívy života Rómov ...................................... 169

10.1.4 Sociálna pomoc róm skem u etn ik u n a S lovensku ......................................... 172

10.2 Ľudia bez prístrešia - bezdomovci ........................................................................ 177

10.2.1 C harakteristika bezdom ovectva ........................................................................... 177

10.2.2 Príčiny bezdom ovectva ............................................................................................. 179

10.2.3 Vývin a formy bezdom ovectva ................................................................................ 179

10.2.4 Formy bezdom ovectva ............................................................................................. 180

10.2.5 Problémy bezdomovcov ............................................................................................. 181

10.2.6 Ako s a správať k bezdomovcom ........................................................................... 181

10.2.7 Aktivity n a pom oc ľudom bez dom ova ................................................................ 182

10.2.8 Organizácie sociálnej pom oci v SR ...................................................................... 184

10.2.9 Zdravotná starostlivosť o bezdom ovcov .............................................................. 185

10.2.10 Zdravie bezdom ovcov................................................................................................ 187

10.2.11 K azuistika .................................................................................................................. 188       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist