načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Sociálna psychiatria – Bernd Eikelmann

Sociálna psychiatria
-7%
sleva

Kniha: Sociálna psychiatria
Autor: Bernd Eikelmann

Sociálne-psychiatrické prístupy vedú k vývoju moderných štruktúr v psychiatrickej starostlivosti. Integrácia sociálne-psychiatrických prístupov v praxi znamená obohatenie v diagnostickej ... (celý popis)
Titul doručujeme za 6 pracovních dní
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  351 Kč 326
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
10,9
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Vydavateľstvo F
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2005
Počet stran: 172
Rozměr: 150x210
Úprava: ilustrace
Spolupracovali: preklad: Mária Ondriášová
Skupina třídění: Psychiatrie
Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Jazyk: slovensky
Datum vydání: 09.09.2005
ISBN: 978-80-8895-202-2
EAN: 9788088952022
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Sociálne-psychiatrické prístupy vedú k vývoju moderných štruktúr v psychiatrickej starostlivosti. Integrácia sociálne-psychiatrických prístupov v praxi znamená obohatenie v diagnostickej a terapeutickej oblasti. Menia a rozširujú perspektívu: psychicky chorý už nie je len postihnutý chorobou, ale je aj človekom schopným učenia sa a vývoja. Stretávame sa s ním v rôznych rolách v rodine, v práci a vo voľnom čase. Terapia znamená aj obnovenie alebo doplnenie tých kompetencií, ktoré pacient potrebuje, aby obstál v dôležitých sociálnych súvislostiach. (základné poznatky a prax)

Předmětná hesla
sociální psychiatrie
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

I X

O B SA H

K edícii tetraló g (P. Nawka. P. Č ern ák . J . H ašto) I

Predslov k u k n ih e od K arola H ollého II

Ú vodné slovo R einera Tölleho IV

Poďakovanie V

Predslov k d ru h é m u v y d an iu VI

1. SOCIÁLNEPSYCHIATRICKÝ POHĽAD v PSYCHIATRII 1

1.1 S ta ro d á v n e tra d ície v m y sle n í a leb o a k tu á ln a p ersp ek tív a ? 1

1.1.1 S o ciáln o p sy ch iatrick ý pohľad v diag n o stik e a terap ii 4

1.1.2 Psychicky ch o rí - v sie ti sociálnej p sy c h ia trie ? 6

1.1.3 P ríbuzní, p a rtn e ri v m n o h ý ch c h o ro b ách 8

1.1.4 P sychosociálny rozvoj, ro d in a, so ciáln y sy stém 10

1.2 S o c iá ln y a sp e k t p sy ch ic k ý c h ch o rô b 13

1.3 C h ron ick y p sy ch ic k y ch o rí 16

1.3.1 Byť ch ro n ick y d u še v n e ch o rý m 19

1.3.2 D lhodobo h o sp italizo v an í p acie n ti 22

1.3.3 S o ciáln a s itu á c ia ch ro n ick y d u šev n e ch o rý ch 24

1.4 P sy ch ick é p o s tih n u tie 2 7

1.5 S o ciá ln o p sy ch la tr ic k á o r ie n tá c ia 3 0

1.6 Z áklad y s o c iá ln o p sy ch ia tr lc k é h o v ý sk u m u 33

2. ORGANIZAČNÉ PRllNClPY STAROSTLIVOSTI O CHORÝCH 3 7

2 .1 2 0 0 rokov in štitu c io n á ln e j p sy ch ia tr ie 3 7

2 .2 P sy ch ia tria b lízk a p a cien to m 4 0

2 .3 E xkurz: E vd em ológia a s o c iá ln e a sp ek ty 41

2.3.1 Prevencie o ch o ren í a p lán ovenie staro stliv o sti 4 4

2 .4 P lán ovan ie a k o o rd in á cia v k o m u n á ln ej sta r o stliv o sti 4 7

2 .5 Z ák lad n é o rg a n iza čn é p rin cíp y sta r o stliv o stí o d u še v n e c h o r ý ch 51

2.5.1 P rostredie - filozofia o šetro v an ia , tera p e u tic k ý in š tru m e n t 55

2.5.2 T erap eu ti 59

2.5.3 P sy ch iatrick á n em o cn ica a alebo p sy ch iatrick é oddelen ie? 62

2.5.4 K o n tin u ita staro stliv o sti ak o ukazovateľ ch o ro b e ch ro n ic k y 63

psychicky ch o rý ch

2 .6 E xkurz: K on k rétn e a a ltern a tív n e p rístu p y v liečb e ťažko a a k ú tn e 6 4

ch orých

2 .7 A n alýzy n á k la d o v a ú žitk u , z a is te n ie k vality 68

3. SOClALNOPSYCHICKÉ KONCEPTY LIEČBY PSYCHICKY CHORÝCH 71

3 .1 D ia g n o stick é a tera p eu tick é m etó d y a p o stu p y 71


x

3.1.1 Z lepšenie kom petencií života 72

3.1.2 P sychiatrická reh ab ilitácia 74

3.1.3 Krízová in terv en cia a núdzový m en ežm en t 79

3.1.4 Prevencia 80

3.1.5 S ocioterapia 81

3.1.6 E n d o terap ia a p racovná terap ia 83

3.1.7 Intervencia v rodine - práca s príbuzným i a terapia príbuzných 84

3.1.8 Starostlivosť v ro d in e 88

3.2 F arm ak oterapia c h ro n ick y p sy ch ick y c h o rý ch 89

3.2.1 N ežiaduce vedľajšie ú čin k y 92

3.2.2 O rálne versus desitné podávanie neuroleptík v dlhodobej terapii 93

3 .3 P sych oterap ia c h ro n ick y p sy ch ick y ch orých 9 5

3.3.1. S em in áre o psychóze 100

3 .4 V iacd im en zion alita v terap ii a reh ab ilitácii ch ro n ick y 10 0

p sy ch ick y ch orých

4. PRAX STAROSTLIVOSTI O CHORÝCH 103

4 .1 A m b u lan tn é slu ž b y - a m b u la n cie v in štitú c iá ch , p sy ch ia tria 1 0 3

v sa m o sta tn ej praxi, p sy ch ia trick é o šetrovan ie

4 .2 S o d á ln e p sy c h ia tr ic k é a p sy ch ia trick é slu ž b y 1 0 5

4 .3 Exkurz: Z ákon o p o m o ci p sy ch ick y chorým , p o ru čn íck e právo 1 0 8

4 .4 D e n n é k lin ik y 1 1 2

4 .5 K om p lem en tárn a p sy ch ia tria - r eh a b ilitá cia b ý v a n ia 117

4 .6 K om p lem en tárn a p sy ch ia tria - p racovn á reh a b ilitá cia 120

4 .7 K om p lem en tárn a p sy ch ia tria - voľn ý č a s a k on ta k ty 12 4

5. AKTUÁLNY SOCIÁLNEPSYCHIATRICKÝ VÝSKUM - PREHĽAD 12 7

5.1 S o ciá ln ep sy ch ia trick á v ed a 12 7

5.2 M etodické p roblém y a o b m ed zen ia so ciá ln o -p sy ch ia trick éh o 12 8

výsk u m u

5.3 V ýsku m sta ro stliv o sti 132

5.3.1 Historicky dôležité štúdie k ... starostlivosti o psychicky chorých 132

5.3.2 A ktuálne výsledky - d e n n á nem o cn ica 136

5.4 V ýsku m v o b la sti reh a b ilitá cie 13 8

5.4.1 Pracovná re h a b iltá c ia 140

5.5 Subjektívny pohľad pacien ta a dôsledk y jeh o zlepšen ej participácie 144

5 .6 Potreby so ciá ln ep sy ch ia trick éh o v ý sk u m u a Jeho b u d ú ci vývoj 14 6

6. SÚHRN 148

LITERATÚRA 15 4
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist