načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Sociálna práca so staršími ľuďmi -- A jej teoreticko-praktické východiská - autorov Kolektív

Sociálna práca so staršími ľuďmi -- A jej teoreticko-praktické východiská
-11%
sleva

Kniha: Sociálna práca so staršími ľuďmi -- A jej teoreticko-praktické východiská
Autor:

Fenomén starnutia a staroby optikou prírodných a sociálnych vied Fenomén kvality života v sociálnej práci Špecifiká sociálnej práce s osobami vyššieho veku Zdravotné aspekty ...
Titul doručujeme za 2 pracovní dny
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  151 Kč 134
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
4,5
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 69Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Osveta
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 200812
Počet stran: 180
Rozměr: 240,0x170,0x10,0 mm
Úprava: ilustrace
Hmotnost: 0,322kg
Jazyk: slovensky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
ISBN: 978-80-8063-282-3
EAN: 9788080632823
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Fenomén starnutia a staroby optikou prírodných a sociálnych vied Fenomén kvality života v sociálnej práci Špecifiká sociálnej práce s osobami vyššieho veku Zdravotné aspekty starostlivosti o starších ľudí Miesto a úlohy sociálnej práce v starostlivosti o zomierajúcich starších ľudí Ošetrovateľské aspekty v starostlivosti o zomierajúcich starších ľudí

Předmětná hesla
Senioři -- Slovensko
Stárnutí -- Slovensko
Umírání -- Slovensko
Kvalita života -- Slovensko
Sociální práce -- Slovensko
Geriatrie -- Slovensko
Sociální gerontologie -- Slovensko
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

Predhovor (M. H ro ze n sk á ).............................................................................................................................. 7

1 Fenomém s t a r n u t i a a s ta r o b y o p tik o u p r íro d n ý c h a s o c iá ln y c h v ie d (M. H rozenská) .. 9

1.1 Demografický vývoj obyvateľstva vo svete a n a S lovensku ......................................................... 10

1.2 Základné biologicko-m edicínske c h a ra k te ristik y s ta r n u tia a sta ro b y ..................................... 15

1.3 Psychologické d e te rm in a n ty vyššieho veku .................................................................................... 19

1.4 Príprava n a s ta rn u tie a s ta ro b u a odchod do dô ch o d k u .............................................................. 23

1.5 Manželstvo s ta rš íc h ľudí. s tr a ta p a r tn e ra a o sa m ělo st ................................................................ 26

1.6 Význam rodiny a dom áceho p ro stre d ia v živote sta rš ie h o človeka .......................................... 28

1.7 Medzigeneračné vzťahy s a k c en to m n a rolu staro ro d ičo v stv a .................................................... 32

1.8 Autonómia sta ršieh o človeka ............................................................................................................... 36

1.9 Ageizmus - d isk rim in ác ia (znevýhodnenie) ľudí n a zá k la d e veku ............................................ 39

1.10 Násilie p á c h an é n a s ta rš íc h ľuďoch ................................................................................................. 44

2 Fenomén k v a lity ž iv o ta v s o c iá ln e j p r á c i (M. H rozenská) ......................................................... 47

2.1 Historicko-filozofické súvislosti kvality života .................................................................................. 47

2.2 Konceptualizácie kvality života v k o n te x te sociálnej p rá c e ......................................................... 50

2.3 Teórie, modely a výskum y kvality ž i v o ta............................................................................................ 53

2.4 Kvalita života a s ta rš í človek ................................................................................................................ 63

2.5 Kvalita života s ta rš íc h ľudí a p o s tm o d e r n a....................................................................................... 67

2.6 Kvalita života s ta rš íc h ľudí vo výskum ných z iste n ia c h ................................................................ 70

3 Špecifiká so c iáln ej p r á c e s o s o b a m i v y š š ie h o v e k u (M. H r o z e n s k á )....................................... 73

3.1 Formy sociálnej sta ro stliv o sti a sociálnej pom oci u rč e n é s ta rš ím ľu ď o m ................................ 74

3.2 Filozofia p rístu p u k o so b á m vyššieho veku a pri práci s n i m i.................................................... 78

3.3 Sociálna opora s ta rš íc h ľudí ................................................................................................................ 81

3.4 Adaptácia s ta rš íc h ľudí n a život v inštitucionalizovanom p r o s t r e d í.......................................... 83

3.5 Špecifiká sociálnej p ráce n a odbore dôchodkového p o isten ia Sociálnej poisťovne

(Z. Vranková)................................................................................................................................................ 86

3.6 Špecifiká sociálnej p ráce n a oddelení posudkových č i n n o s t í...................................................... 90

3.7 Špecifiká sociálnej p ráce so sta rším i ľuďmi v zdravotníckych zariad e n iac h

ID. Matuščinová] ......................................................................................................................................... 94

3.8 Špecifiká sociálnej p ráce so sta rším i ľuďmi v územ nej (regionálnej) k o m u n ite

[L. Pavelová) ................................................................................................................................................ 108

3.9 Dlhodobá starostlivosť o s ta rš íc h ľudí (M. H rozenská) ................................................................ 110

3.10 Rem iniscenčná t e r a p i a.......................................................................................................................... 116

3.11 Validačná te ra p ia .................................................................................................................................... 119

3.12 K anisterapia a felinoterapia ................................................................................................................ 122

4 Z dravotné a s p e k ty s ta r o s tliv o s t i o s t a r š í c h ľudí (Ľ. Poledníková) .......................................... 127

4.1 Koncepcia geriatrickej staro stliv o sti v S lovenskej rep u b lik e ...................................................... 127

4.2 Osobitosti chorôb v sta ro b e .................................................................................................................. 130

4.3 Dôležité geriatrické syndróm y, n a jč a ste jšie problém y s e n i o r a.................................................... 130

4.4 Riziká inštitucionalizácie vo vyššom veku z perspektívy zdrav o tn íck y ch z a ria d e n í ........... 135

4.5 Osobitosti k o m unikácie so sta rš ím p ac ie n to m ................................................................................ 136


5 M iesto a ú lo h y so c iá ln e j p r á c e v s ta r o s tliv o s ti o z o m ie ra jú c ic h s t a r š í c h ľudí

(R. Dratva) .................................................................................................................................................... 139

5.1 V ýchodiská sociálnej p ráce v staro stliv o sti o z o m ie r a jú c e h o...................................................... 139

5 .2 S ociálna p rá c a v starostlivosti o zom ierajúcich ............................................................................ 142

5.3 K om unikácia so zom ierajúcim a rodinou ........................................................................................ 144

6 O še tro v a te ľs k é a s p e k ty v s ta r o s tliv o s ti o z o m ie r a jú c ic h s t a r š í c h ľudí (A. Slam ková) .. 148 6.1 Paliativně ošetrovateľstvo - zá k lad n é východiská .......................................................................... 148

6 .2 Úlohy se stry v starostlivosti o p ríb u zn ý c h z o m ie ra jú c e h o.......................................................... 151

6 .3 S e s tra ak o č len k a m u ltid isc ip lin á rn eh o tím u ................................................................................. 152

6 .4 A plikácia se ste rsk ý c h čin n o stí pri uspokojovaní potrieb zom ierajúcich seniorov .............. 153

6 .5 Č innosti se stry pri vybraných se ste rsk ý c h d ia g n ó z a c h ................................................................ 154

Záver ................................................................................................................................................................... 160

P r ílo h y................................................................................................................................................................ 161

P oužitá lite ra tú ra ............................................................................................................................................. 172
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist