načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů - Petr Tomek; Karel Nový

Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů
-6%
sleva

Kniha: Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů
Autor: ;

Předkládanou publikaci, která je určena především studentům Policejní akademie České republiky, ocení také ti příslušníci a zaměstnanci bezpečnostních sborů, kteří se podílí ... (celý popis)
342
Kniha teď bohužel není dostupná.


»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Aleš Čeněk
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2006
Počet stran: 408
Jazyk: česky
Vazba: pevná
EAN: 9788086898711
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Předkládanou publikaci, která je určena především studentům Policejní akademie České republiky, ocení také ti příslušníci a zaměstnanci bezpečnostních sborů, kteří se podílí na aplikaci právních předpisů v oblasti právní úpravy služebního poměru, ale i širší veřejnost, která má zájem o celkový přehled úpravy zaměstnaneckých vztahů příslušníků policie,vězeňské služby, celní správy, hasičského záchranného sboru a Bezpečnostní informační služby. První část práce obsahuje teoretický úvod do problematiky služebního poměru, který je nezbytný pro pochopení širších souvislostí právní úpravy služebního poměru a jejího zařazení do odvětví českého práva. Druhá část je věnována podrobnému výkladu jednotlivých právních institutů zakotvených v zákoně č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, a prováděcích předpisech k tomuto zákonu platných pro příslušníky jednotlivých bezpečnostních sborů. Obdobně podrobný je výklad zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, a jeho prováděcích nařízení vlády, zaměřený na podmínky odměňování příslušníků bezpečnostních sborů.

Související tituly dle názvu:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

...................13

i'pRÁVO A PRÁVNÍ ÚPRAVA SLUŽEBNÍHO POMERU

I Pojem, předmět a funkce pracovního p r á v a .............................j?

Pojem pracovní p ráv o .................................................... 17

Předmět pracovního práva............................................................. 18

funkce právní úpravy služebního poměru.......................................

II Pracovněprávní vztahy a služební p o m ě r ...............................^

tem ici (subjekty) služebního poměru....................................... 22

iJjbxh-m způsobilost účastníků................................... 2j

trnstoupeni v právních vztazích...........................................

Obsah právních vztahů v rámci služebního poměru........................

Vznik, změny a zánik právních vztahů ^

7 oblasti služebního poměru................................. 22

Wznik právních vzta h ů............................................... 2g

Změnv právních vztahů.................................................. 39

Zttmk právních vztahů............................................... 32

J^iitění práv a povinností............................................................

Ill pracovněprávní skutečnosti a služební pom ěr....................34

», Obecné o právních skutečnostech.................. " -is

" Pňvm úkony v právní úpravě služebního poměru...........................^

gfbfem a dělení právních ú k o n ů............................ 3g

d ů ležito sti právních úkonů..................................................... 39

jako právní skutečnost.........................................

‘ l Prameny právní úpravy služebního pom ěru......................... 41

J Ptojem a druhy pramenů práva............................................. 41

pojem prameny p rá v a.................................................. ......................42

Ш оку pramenů p rá v a...................У ' * 43

Konkrétní předpisy upravující služební pomer. ■ ........................

Základní právní předpisy upravující služební p o m e r......................

právní a interní předpisy mající vztah ^

t právní úpravě služebního pom ěru................................................. 47

Předpisy Evropské unie a služební poměr •••••• • • _ .............

Působnost právních předpisů upravujících služební pom er............49

Wýklad (interpretace) a aplikace právních norem ...........................


ČÁST DRUHÁ

SLUŽEBNÍ POMĚR

Kapitola I Vznik služebního pom ěru.........................................................55

Hlava 1 Podmínky přijetí do služebního poměru..........................................55

Hlava 2 Zákaz diskriminace........................................................................... 58

Díl 1 Právní úprava zákazu diskriminace při přijímání

do služebního p o m ěru......................................................................58

Díl 2 Právní úprava zákazu diskriminace za trváni služebního poměru. .60

Díl 3 Důsledky porušováni zákazu diskriminace při přijímání

do služebního p o m ěru......................................................................62

Hlava 3 Přijímací řízení.................................................................................. 63

Hlava 4 Rozhodnutí o přijetí do služebního pom ěru.................................... 65

Hlava 5 Služební přísaha...............................................................................68

Hlava 6 Jednorázová peněžní náležitost při přijetí do služebního poměru . .69

Hlava 7 Zkušební d o b a.................................................................................. 70

Hlava 8 Jmenování do hodnosti při přijetí do služebního pom ěru...............72

Kapitola II Služební hodnocení...................................................................77

Hlava 1 Právní úprava služebního hodnocení................................................ 77

Hlava 2 Účel a hlavní zásady služebního hodnocení.................................... 77

Hlava 3 Kritéria služebního hodnocení..........................................................80

Hlava 4 Důvody pro zpracování služebního hodnocení................................. 81

Hlava 5 Závěry služebního hodnocení..........................................................81

Hlava 6 Pravomocnost a vykonatelnost služebního hodnocení.....................82

Kapitola III Změny služebního p o m ě ru....................................................83

Hlava 1 Obecně o změnách služebního pom ěru..........................................83

Hlava 2 Změny v hodnosti............................................................................85

Díl 1 Jmenování do vyšší hodnosti.............................................................85

Oddíl 1 Řádné jmenování do důstojnické hodnosti (povýšení

do hodnosti 2. skupiny hodností)........................................85

Oddíl 2 Mimořádné jmenování do důstojnické hodnosti

(hodnosti 2. skupiny hodností)..............................................87

Oddíl 3 Jmenování do generálské hodnosti

(hodnosti 3. skupiny hodností)..............................................88

Díl 2 Povyšování do vyšší hodnosti..........................................................89

Oddi! I Řádné povýšení do vyšší hodnosti........................................89

Oddíl 2 Mimořádné povýšení do vyšší hodnosti..............................92


Díl 3 Jmenování a povýšení do hodnosti „ in memoriam “ ........................93

Díl 4 Propůjčení hodnosti...................................................................... 94

Díl 5 Snížení hodnosti a ztráta hodnosti................................................... 95

Hlava 3 Změny ve fiinkci................................................................' .............96

Díl 1 Obecně o pojmu funkce......................................................................96

Díl 2 Ustanovováni do fu n k c í.................................................................. 99

Díl 3 Jmenování do funkce......................................................................102

Díl 4 Převedení na jinou fu n k c i.............................................................103

Oddíl I Obecně o převedení na jinou funkci.................................103

Oddíl 2 Převedení na jinou funkci z důvodu organizačních změn. . 105

Oddíl 3 Převedení na jinou funkci ze zdravotních důvodů............106

Oddíl 4 Převedeni na jinou funkci na základě služebního

hodnocení...........................................................................107

Oddíl 5 Další důvody pro obligatórni převedení na jinou funkci .111

Oddíl 6 Důvody pro fakultativní převedení na jinou funkci . . . .112

Oddíl 7 Zachování dosavadního platového tarifu při převedení

na jinou funkci.....................................................................114

Díl 5 Pověřeni výkonem funkce..................................................................116

Díl 6 Zastupování ve fu n k c i.....................................................................119

Díl 7 Zařazování do zá lo h........................................................................121

Oddíl 1 Obecně o zálohách.............................................................. 121

Oddíl 2 Činná záloha........................................................................122

Oddíl 3 Záloha pro příslušníky studující na školách.....................124

Oddíl 4 Záloha pro přechodně nezařazené příslušníky...............125

Oddíl 5 Neplacená zá lo h a.............................................................. 126

Díl 8 Zproštění výkonu slu žb y..................................................................127

Oddíl 1 Obecně o zproštění výkonu služby.................................... 127

Oddíl 2 Hmotně právní podmínky zproštění výkonu služby .... 128

Oddíl 3 Doba zproštění výkonu služby...........................................129

Oddíl 4 Služební příjem při zproštění výkonu služby.....................130

Oddíl 5 Ukončení zproštění výkonu služby.................................... 131

Hlava 4 Změny místa výkonu služby............................................................133

Díl 1 Přeložení..........................................................................................133

Oddíl 1 Obecně o přeložení............................................................133

Oddíl 2 Přeložení v důležitém zájmu služby................................. 134

Oddíl 3 Přeložení na žádost příslušníka.........................................136

Oddíl 4 Přeložení příslušníka informační služby.............................137

Díl 2 Služební cesta....................................................................................138

Díl 3 Studijní pobyt....................................................................................139


Kapitola IV Skončení služebního p o m ě ru ..............................................140

Hlava 1 Obecne o skončení služebního pom ěru....................................... 140

Hlava 2 Způsoby skončení služebního pomeru..........................................141

Díl I Odmítnutí složeni služební prísahy.................................................141

Díl 2 Zrušení služebního poměru ve zkušební d o b ě..............................141

Díl 3 Uvolněni ze služebního p o m ěru....................................................142

Díl 4 Propuštěni ze služebního p o m ě ru................................................ 144

Oddíl 1 Obecně o propuštění..........................................................144

Oddíl 2 Důvody pro propuštění.......................................................145

Oddíl 3 Lhůty pro rozhodnuti o propuštěni.................................... 151

Oddíl 4 Propouštěci d o b a .............................................................152

Oddíl 5 Zákaz propuštění v ochranné d o b ě................................. 153

Díl 5 Skončení služebního poměru uplynutím d o b y..............................155

Díl 6 Smrt příslušníka..............................................................................156

Díl 7 Skončení služebního poměru ztrátou hodnosti..............................156

Díl 8 Nároky příslušníka po zrušení rozhodnutí

o skončení služebního pom ěru........................................................ 157

Kapitola V Nároky souvisící se skončením služebního poměru . . . .158

Hlava 1 Obecně o nárocích souvisících se skončením služebního poměru 158

Hlava 2 Nepeněžité nároky souvisící se skončením služebního poměru . . 160

Hlava 3 Peněžité nároky souvisící se skončením služebního poměru . . .160

Díl 1 Odchodné..........................................................................................160

Díl 2 Příspěvek za službu.......................................................................... 163

Díl 3 Platové vyrovnání...........................................................................167

Díl 4 Úmrtné.............................................................................................169

Díl 5 Poslední hrubý měsíční služební p říjem .........................................170

Díl 6 Některá omezení poskytování nároků souvisících

se skončením služebního poměru.....................................................171

Kapitola VI Služební k ázeň ........................................................................174

Hlava 1 Obecně o služební kázni................................................................174

Hlava 2 Základní povinnosti příslušníka......................................................175

Hlava 3 Zvláštní omezení základních práv příslušníků..............................178

Hlava 4 Kázeňské odměny a kázeňské tresty............................................... 180

Díl I Kázeňská pravom oc........................................................................1^0

Díl 2 Kázeňské odměny............................................................................. 181

Díl 3 Kázeňské tresty.................................................................................182

Oddíl 1 Kázeňský přestupek a přestupek....................................... 182

Oddíl 2 Druhy kázeňských trestů..................................................... 184

Díl 4 Ukládání kázeňských trestů.............................................................. 185

Oddíl 1 Zásady pro ukládání kázeňských trestů...........................185

Oddíl 2 Použití zákona o přestupcích.......................................... 187


Kapitola VII Doba služby.....................

Hlava 1 Vymezení pojmu doba služby ....

Hlava 2 Délka základní doby služby v týdnu . . .

DU 1 Stanovená základní doba služby v týdnu . . .............................

DU 2 Zkrácená doba služby v týd n u................

DU 3 Kratší doba služby v týdnu........................................................

DU 4 Doba služby v týdnu a „ vedlejší pracovní pom ěr"'.................

Hlava 3 Rozvržení základní doby služby v týdnu............

DU I Obecně o rozvržení doby služby v týdnu

DU 2 Rovnoměrné rozvržení doby služby v týdnu ....

DU 3 Nerovnoměrné rozvržení doby služby v týd n u............................

Síí ^

л 7 7 RM ZWZem dobľ služby a nesch°P"ost příslušníka ke službě .

DU 8 Nepřetržitý odpočinek v týdnu...................

DU 9 Jiná úprava doby služby a jiné rozvržení doby služby . . . . . ’

Hlava 4 Služební cesta a doba služby ....

Hlava 5 Přestávky ve službě........................... ............................

Hlava 6 Služba konaná nad základní dobu služby v týdnu ..................

Hlava 7 Nepřetržitý odpočinek v týdnu a svátky..................

Hlava 8 Služba v noci a v sobotu a neděli..................

Hlava 9 Evidence doby služby...............

Hlava 10 Služební pohotovost............

. 191

. 191

. 192

. 192

. 195

. 196

. 197

. 198

. 198

. 198

. 198

.201

.203

.203

.204

.204

. 205

. 206

206

210

211

214

215

215

Kapitola VIII Doba odpočinku . . . . ,

Hlava 1 Obecně o dobách odpočinku . . .

Hlava 2 Dovolená........................

Díl 1 Pojem dovolené...............

DU 2 Podmínky nároku na dovolenou .

Díl 3 Délka dovolené..................

Díl 4 Čerpání dovolené..................

Díl 5 Dodatková dovolená ....

DU 6 Služební příjem za dobu dovolené

.2 1 6

.216

.217

.217

.218

. 219

220

226

228

Kapitola IX Služební v o l n o............................

Hlava 1 Obecně o služebním volnu..................... .............-oq

Hlava 2 Překážky ve službě na straně příslušníka. . ....................., , ,

DU 2 SSlužehn’ VOlľ Pr0 P^ ÓŽky Ve 5 Ш ё 2 dŮVodu obecnéh° ••231

Díl i Studijní volno Pr°. ^ 080^П' ^^bě...................233

DU 4 Služební volno bez nároku na služební příjem . .............237

DU 5 Služební volno z důvodu překážky ve službě zákonem nevyjádřené 238


Kapitola X Péče o příslušníky............................................................

Hlava 1 Pojem péče o příslušníky.......................................................

Hlava 2 Podmínky pro řádný výkon služby........................................

Hlava 3 Dohoda o rozšíření nebo zvýšení vzdělání...........................

Hlava 4 Uložení svršků a jiných osobních předmětů........................

Hlava 5 Preventivní rehabilitace.......................................................

Díl 1 Obecně o preventivní rehabilitaci.......................................

Díl 2 Preventivní rehabilitace p o licisty.......................................

Díl 3 Preventivní rehabilitace příslušníka vězeňské služby ....

Díl 4 Preventivní rehabilitace celníka...........................................

Díl 5 Ozdravný pobyt příslušníka hasičského záchranného sboru.

Díl 6 Preventivní rehabilitace příslušníků informační služby . . .

Hlava 6 Zvláštní podmínky pro výkon slu žb y.................................

Hlava 7 Mateřská a rodičovská dovolená a přestávky ke kojení . . .

238

238

. 239

. 239

. 242

.242

. 242

.243

.244

.245

.245

. 246

. 246

.247

Kapitola XI Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu slu žb y................249

Kapitola XII Náhrada š k o d y ....................................................................... 253

Hlava 1 Obecně o odpovědnosti za škodu ve služebním poměru...............253

Díl 1 Charakteristika odpovědnosti za šk o d u........................................253

Díl 2 Funkce odpovědnosti za škodu.......................................................254

DU 3 Skutková podstata odpovědnosti za škodu.................................... 255

Díl 4 Současná právní úprava odpovědnosti za škodu...........................258

Hlava 2 Odpovědnost příslušníka za škodu způsobenou

bezpečnosmímu sboru.................................................................... 25^

Díl 1 Charakteristika odpovědnosti příslušníka za ško d u.......................259

Díl 2 Obecná odpovědnost příslušníka.....................................................260

Oddíl 1 Vznik obecné odpovědnosti.......................................... . 260

Oddíl 2 Způsob a výše náhrady škody při obecné odpovědnosti. . 261

Díl 3 Zvláštní odpovědnost příslušníka................................264

Oddíl I Odpovědnost za nesplnění povinnosti к odvrácení škody . 264

Oddíl 2 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách .... 265

Oddíl 3 Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů.....................268

Hlava 3 Odpovědnost bezpečnostního sboru za škodu způsobenou

příslušníkovi............................................. 2^

Díl 1 Charakteristika odpovědnosti bezpečnostního s b o r u.................... 269

Díl 2 Obecná odpovědnost bezpečnostního sboru...................................270

Díl 3 Zvláštní odpovědnost bezpečnostního sboru...................................271

Oddíl 1 Odpovědnost za škodu při služebních úrazech

a nemocech z povolání.....................................................271

1. Obecně o odpovědnosti za škodu při služebních úrazech

a nemocech z povolání..............................................................271


2. Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po dobu

neschopnosti příslušníka ke službě............................................274

3. Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení

neschopnosti příslušníka ke službě........................................v 278

4. Náhrada za bolest a za ztížení společenského uplatnění.... 282

5. Náhradu za účelně vynaložené náklady spojené s léčením. . . 283

6. Náhrada věcné škody.................................................................283

7. Jednorázové mimořádné odškodnění.........................................284

8. Náhrada škody poskytovaná pozůstalým po příslušníkovi. . . 286

9. Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením . 286

10. Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem............287

11. Náhrada nákladů na výživu pozůstalých................................. 287

12. Jednorázové odškodnění pozůstalých......................................288

13. Příspěvek ve výši jednorázového odškodnění pozůstalých. . . 289

14. Náhrada věcné škody.................................................................289

Oddíl 2 Odpovědnost za jinou škodu na zd ra v í...........................289

Oddíl 3 Odpovědnost za škodu na odložených věcech..................290

Oddíl 4 Odpovědnost za škodu na věci...........................................291

va 4 Řízení o náhradě šk o d y.................................................................292

itola XIII Náhrady výdajů poskytovaných v souvislosti

> koněm služby ...................................................................................... 293

va 1 Obecně o náhradách výdajů...........................................................293

Díl I Právní úprava náhrad cestovních a jiných výdajů..........................293

Díl 2 К vymezení některých pojmů...........................................................294

Díl 3 Podmínky služební cesty.................................................................296

va 2 Náhrady cestovních výdajů..............................................................299

DU I Náhrady cestovních výdajů při služební cestě................................299

Oddíl I Druhy náhrad cestovních výd a jů......................................299

Oddíl 2 Náhrada prokázaných jízdních výdajů................................300

Oddíl 3 Náhrada výdajů za ubytování............................................301

Oddíl 4 Náhrada nutných vedlejších výdajů...................................302

Oddíl 5 Stravné.................................................................................303

Oddíl 6 Náhrada výdajů za cesty к návštěvě rodiny.......................306

Díl 2 Náhrady cestovních výdajů v dalších případech ........................308

Oddíl 1 Náhrada cestovních výdajů při přijetí do služebního

p o m ě ru............................................................................. 308

Oddíl 2 Náhrada cestovních výdajů při vyslání na školeni,

do kurzu, ke studiu a na studijní p o b y t........................... 309

Oddíl 3 Náhrada cestovních výdajů při přeloženi........................310

Oddíl 4 Náhrada cestovních výdajů při preventivní rehabilitaci

(ozdravném pobytu) ........................................................312


Díl 3 Náhrada cestovních výdajů při zahraniční služební cestě............312

Oddíl 1 Obecně o zahraniční služební cestě................................. 312

Oddíl 2 Náhrada jízdních výdajů....................................................313

Oddíl 3 Stravné v cizí m ě n ě..........................................................313

Oddíl 4 Náhrada za cestu к návštěvě rodiny................................. 315

Oddíl 5 Kapesné............................................................................. 315

Oddíl 6 Náhrada výdajů při přidělení nebo vyslání příslušníka

к výkonu služby v zahraničí............................................. 316

Oddíl 7 Náhrada některých dalších v ý d a jů.................................316

Oddíl 8 Náhrada jiných výdajů........................................................319

Oddíl 9 Zahraniční služební cesty konané na základě dohod . . .319

Hlava 3 Náhrada stěhovacích výdajů...........................................................320

Hlava 4 Paušalizace náhrad, prokazování výdajů, poskytování záloh

na náhrady a vyúčtování náhrad.....................................................321

Díl 1 Paušalizace náhrad........................................................................ 321

Díl 2 Prokazování výdajů..........................................................................322

Díl 3 Poskytování záloh na náhrady........................................................322

Dii 4 Vyúčtování náhrad..........................................................................323

Hlava 5 Náhrada za používání vlastních předmětů pro výkon služby . . . 324

Kapitola XIV Služební příjem a odměna za služební pohotovost. . . . 324

Hlava 1 Obecně o služebním příjmu a odměně za služební pohotovost . . 324

Díl 1 Právní zakotvení služebního příjmu a odměny za služební

pohotovost...................................................................................... 324

Díl 2 Funkce služebního p říjm u.............................................................. 327

Díl 3 Zákaz diskriminace při poskytování služebního p říjm u.................331

Hlava 2 Platový ta rif.................................................................................... 333

Díl 1 Konstrukce platového ta rifu...........................................................333

Oddíl 1 Obecně o platovém ta rifu..................................................333

Oddíl 2 Zařazování příslušníků do platových tříd........................333

Oddíl 3 Zařazování příslušníků do platového stu p n ě..................339

Oddíl 4 Určení platového ta rifů.....................................................346

Hlava 3 Složky služebního příjmu stanovené pevnou měsíční výměrou . . 348

Díl 1 Příplatek za vedení..........................................................................348

Díl 2 Příplatek za zastupování.................................................................349

Díl 3 Osobni příplatek............................................................................. 351

Díl 4 Hodnostní příplatek.......................................................................355

Díl 5 Příplatek za dělenou sm ě n u...........................................................355

Díl 6 Zvláštní příplatek............................................................................. 356

Oddíl I Obecně o zvláštních příplatcích.........................................356

Oddíl 2 Zvláštní příplatek za službu ve zdraví škodlivých

podmínkách....................................................................... 356


Oddíl 3 Zvláštní příplatek za směnnost.......................................... 357

Oddíl 4 Zvláštní příplatek rizikový................................................ 359

Oddíl 5 Zvláštní příplatek výkonného le tc e ................................. 360

Oddíl 6 Zvláštní příplatek za službu v zahraničí............... . . . 360

Oddíl 7 Společné výklady................................................................361

Hlava 4 Složky služebního příjmu stanovené pohyblivou měsíční výměrou . 361

Díl I Příplatek za noční službu a za službu v sobotu a v neděli............361

Oddíl I Příplatek za noční slu žb u................................................ 361

Oddíl 2 Příplatek za službu v sobotu a v n ed ěli...........................361

Oddíl 3 Společné výklady. . . .h....................................................362

Díl 2 Služební příjem a náhradní volno za službu přesčas.......................362

Díl 3 Odměny............................................................................................ 365

Díl 4 Náhradní volno a příplatek za službu ve svátek.............................367

Hlava 5 Splatnost a výplata služebního příjmu a srážky ze služebního

příjmu............................................................................................... 368

Dil I Splatnost služebního p říjm u...........................................................368

Díl 2 Výplata platu................................................................................... 370

DU 3 Srážky ze služebního p říjm u...........................................................372

Hlava 6 Odměna za služební pohotovost.....................................................373

Kapitola XV Řízení ve věcech služebního poměru................................. 375

Hlava 1 Obecně o řízení ve věcech služebního poměru................................375

Díl 1 Pojem řízení ve věcech služebního p o m ě ru...................................375

Díl 2 Základní zásady řízení ve věcech služebního pom ěru....................376

Hlava 2 Účastníci řízení................................................................................ 378

Hlava 3 Zahájení a průběh řízení.................................................................380

Hlava 4 Rozhodnutí...................................................................................... 382

Hlava 5 Přezkoumávání rozhodnutí.............................................................. 385

Díl 1 Obecně o opravných prostředcích..................................................385

Díl 2 Odvolání......................................................................................... 386

Díl 3 Mimořádné opravné prostředky.....................................................389

Oddíl I Obnova řízen í.................................................................... 389

Oddíl 2 Přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízeni...............390

Oddíl 3 Přezkoumání rozhodnuti soudu.........................................391

Hlava 6 Výkon rozhodnutí..........................................................................392

Kapitola XVI Vztahy bezpečnostního sboru a odborových orgánů. . .392

Hlava 1 Právo odborového sdružování........................................................392

Hlava 2 Povinnosti služebních funkcionářů..................................................393

Hlava 3 Kolektivní vyjednávání a kolektivní dohody...................................394

Hlava 4 Platnost a obsah kolektivních dohod...............................................396


Kapitola XVII Oblasti zvláštni právni úpravy sociálně právni ochrany p ř íslu š n ík ů ..................................................................................... 397

Hlava 1 Obecne o sociálne právni ochrane..................................................397

Hlava 2 Oblast péče o zdraví.......................................................................397

Hlava 3 Nemocenská péče v ozbrojených silách........................................ 398

Hlava 4 Zvláštnosti důchodového pojištění příslušníků bezpečnostních

sborů............................................................................................... 400

Hlava 5 Zvláštnosti uplatňování nároků a řízení

ve věcech důchodového pojištění..................................................401
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist