načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Slovník cizích slov – kolektiv autorů TZ-one

Slovník cizích slov

Elektronická kniha: Slovník cizích slov
Autor: kolektiv autorů TZ-one

– Tento SLOVNÍK CIZÍCH SLOV obsahuje přibližně 30 000 hesel. Zahrnuty jsou pojmy a výrazy z angličtiny, latiny a dalších jazyků. Obsahem je terminologie z oblasti přírodních věd, techniky a společenských věd, a také obecně užívané ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  99
+
-
3,3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » TZ-one
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2013
Počet stran: 824
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-878-7318-2
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Tento SLOVNÍK CIZÍCH SLOV obsahuje přibližně 30 000 hesel. Zahrnuty jsou pojmy a výrazy z angličtiny, latiny a dalších jazyků. Obsahem je terminologie z oblasti přírodních věd, techniky a společenských věd, a také obecně užívané zkratky, výrazy umělecké a sportovní. Přepis výslovnosti je uveden zejména u výrazů, kde se psaná forma hesla liší s vyslovovanou. Svým obsahem, rozsahem a formou zpracování je určen pro nejširší veřejnost, zejména pak pro školní praxi.

Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

SLOVNÍK CIZÍCH SLOV

TZ-

2013SLOVNÍK CIZÍCH SLOV

TZ-

2013


Informace pro uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této elektronické knihy

nesmí být reprodukována a šířena v žádné podobě bez předchozího

písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy

bude trestně stíháno.

Používání elektronické verze knihy je určeno jen osobě, která ji

legálně nabyla, a to v rozsahu stanoveném autorským zákonem.

Jakékoliv neoprávněné užití jako např. kopírování, úpravy,

konverze do jiných formátů, prodej, pronájem, půjčování, darování,

umísťování na servery, sdílení atp. je zakázáno!

první vydání 2013

© Mgr. Tomáš Zahradníček - TZ-one (elektronická verze)

ISBN 978-80-87873-04-5


5

Úvodem

Tento SLOVNÍK CIZÍCH SLOV obsahuje přibližně 30 000

hesel. Zahrnuty jsou pojmy a výrazy z angličtiny, latiny a dalších

jazyků. Obsahem je terminologie z oblasti přírodních věd, tech

niky a společenských věd, a také obecně užívané zkratky, výra

zy umělecké a sportovní. Přepis výslovnosti je uveden zejména

u výrazů, kde se psaná forma hesla liší s vyslovovanou. Svým

obsahem, rozsahem a formou zpracování je určen pro nejširší ve

řejnost, zejména pak pro školní praxi.

Autoři


6


7

á po, za (po x kusech, za y korun)

a-, an- předpona záporu, ne- 

neexistence něčeho

abaka text. manilské konopí, vlákno

dužnatých kmenů banánovníků

abak, abakus starověká početní

tabulka, počitadlo arch. deska

na hla vi ci sloupu círk. stolek

u oltáře na přípravu bohoslužeb

ných předmětů

abakteriální nebakteriální, bez

účasti/ vlivu baktérií

abandon práv. vzdání se nároků/

vlastnického práva nebo (pojistné)

náhrady

abartróza kloub pravý

abaton část chrámového okrsku

nepřístupná nezasvěceným

abatyše círk. představená ženského

kláštera některých řádů

abaxiální odvrácený od osy, mimo

osový

abázie, abasie neschopnost chůze

abbé [abé] círk. katolický duchovní

bez církevního (kněžského) úřadu

abdérita zaostalý, omezený člověk

abdikace vzdání se úřadu, trůnu

 odstoupení z funkce

abdomen biol. břicho, podbřišek

 zadeček členovců

abdominace ohavnost, ohyzdnost

abdominalgie bolest v břišní kra

jině

abdominální břišní

abdominocentéza nabodnutí,

otevření břišní dutiny

abdominohysterektomie chi

rurgické odstranění dělohy břišní

cestou

abdominopatie blíže nespecifi ko

vané onemocnění břicha

abdominoskopie vyšetření břiš

ních orgánů pomocí zvláštního

přístroje - endoskopu

abdominoskrotální týkající se

břicha a šourku

abdominovaginální týkající se

břicha a pochvy

abdominovezikální týkající se

břicha a močového měchýře

abdukce odtažení, odchýlení, upa

žení

abduktor (sval) odtahovač

aberace odchylka, úchylka od

normálního stavu

abgébovat se s někým si zadá

vat, špinit se ztrácet čas zbyteč

ným jednáním

ab initio [ab inýció] od začátku

abiogeneze, abiogenese 

samoplození, teorie vzniku živého

z neživého vznik života z anor

ganické hmoty

abionóza, abionosa vada rostlin

způsobená ekologickými faktory

fyzi kálně-chemické povahy

abiotický neživý neschopný

života týkající se anorganické

složky a činitelů přírody, prostředí

abiotrofie neschopnost k životu,

vrozená méněcennost, předčasná

ztráta životnosti určitých buněk

nebo tkání

A a

abiotrofi e


8

abióza ukončení životních funkcí,

ztráta životních pochodů

abiritace uklidňování, zmírňování

dráždění

abiturient absolvent školy nebo

student v období krátce před závěrečnou zkouškou a po ní

abjudikace zamítnutí žaloby

soudem soudní rozhodnutí

abjurace veřejné zřeknutí se

názorů (víry) právo křivá přísaha

ablace snesení, odnětí, snětí,

odstranění části těla/ tkáně odtávání sněhu/ ledovce

ablaktace odstavení od prsu/ od

kojení způsob šlechtění, při němž se roub neoddělí od mateřské rostliny, dokud dokonalé nesroste

ablativ pád vyjadřující východisko,

odluku

ablaut střídání samohlásek v kmeni

slova, alternace

ablefarie vrozené nevyvinutí nebo

ztráta očního víčka

ablegace vypovězení, vyobcování

ablepsie slepota

abnormalita nenormalita 

zvlášt nost, nepravidelnost, odchylka, úchylka (vrozená nebo získaná), vada, zrůdnost

abnormální nenormální, neodpoví

dající předpisu/ pravidlu, odchylný od řádu

abolice zastavení soudního

řízení udělením milosti zrušení platnosti zákona

abolicionizmus snaha o zrušení/

odstranění nějakého zákona/ zvyklosti, například otroctví

abominace zohavení, ohyzdnost,

ošklivost

abonent předplatitel

abonmá, abonnement [abonmá]

předplatné, předplacení

aborální vzdálený od úst

abordáž uvázání lodi u břehu

a vyloďování srážka, kolize lodí

 způsob vojenského střetnutí na

moři při spojení dvou lodí s bojem

muže proti muži

abort, abortus potrat, vypuzení

nedonošeného plodu vybavení

plodu s obaly z dělohy před ukon

čením 20. týdne těhotenství

abortace zakrnění

aborticidní vyvolávající potrat

abortivní zkracující, předčasný,

způsobující potrat nevyvinutý,

zakrnělý urychlující, lehce probí

hající, bránící plnému rozvinutí

ab ovo od počátku (od vejce)

abrahámoviny padesáté naro

zeniny

abrachie vrozené nevyvinutí horní

končetiny

abrachiocefalus zrůda bez horních

končetin a hlavy

abrachius zrůda bez vyvinutých

paží

abraxas gnostické označení

božstva magické slovo s číselnou

hodnotou 365

abraze, abrase plošné broušení,

obrušování výškrab, kyretáž,

seškrábání, obroušení, snesení,

vyhlazování (kůže)

abrazivní, abrazívní, abresivní

 brusný vyvolávající opotře

bování, oškrábání

abreakce odreagování, uvolnění

potlačené emoce

abióza


9

abreografie snímkování ze štítu

podle brazilského lékaře M. de Abreua

abreviace částečné vypsání slova

 tvoření slov zkracováním zmenšení, zkrácení

abreviatura zkratka

abrogace zrušení právního před

pisu nebo jeho části derogace

abrupce utržení, odtržení (svalu,

šlachy) zlomení, ulomení (zubu) odloučení (placenty)

abruptní srázný, náhlý, úsečný,

nesouvislý

ABS antiblok systém, systém zabra

ňující zablokování otáčejících se kol při brzdění automobilu

absces hlíza, dutina obsahující hnis,

hnisavé zkapalnění tkáně

abscize odnětí, snětí, odloučení

 opadávání

absence nepřítomnost osoby/

vlastnosti/ jevu náhlá krátká ztráta vědomí nebo paměti krátkodobý zákal

absentér kdo je často bezdůvodně

nepřítomen v práci

absint hořký silný likér (ve většině

zemí zakázaný)

absintismus křeče, pomatenost,

chorobné projevy z přílišného požívání alkoholového nápoje z pelyňku (absintu)

absoluce odpuštění hříchů 

právo upuštění od potrestání

absolutizace, absolutisace

 nadřa zování nad podmínky, zevšeobecňování neoprávněné zobecňování

absolutizmus, absolutismus

samovláda, neomezená vládní moc

jedince

absolutní samostatný, naprostý,

na ničem nezávislý, neomezený,

nepodmíněný

absolutno co existuje samo

sebou a zapříčiňuje vše ostatní

 bezpodmínečné, nekonečné,

neomezené, dokonalé a bezvztaž

né bytí

absolutorium potvrzení, schvá

lení účtů nebo činnosti pro

puštění z odpovědnosti doklad

o dosažení (absolvování) stupně

vzdělání

absolvent kdo splnil podmínky

dokončení školy, kurzu, vzdělání

absorbance míra absorpce záření

absorbent látka objemově pohlcu

jící jiné látky

absorbovaný vstřebaný

absorbovat pohlcovat, vstřebávat,

přijímat, nasávat

absorbující vsakující, pohlcující,

vstřebávající, na sebe vážící

absorpce pohlcování, vstřebá

vání, zeslabení jedné látky v druhé

 zeslabení elektromagnetického

záření, zvuku nebo počtu částic při

průchodu látkou

absorpční vstřebávající, schopný

vstřebání

abstence zdržování se možnosti,

účasti, výkonu (volebního) práva

abstergencium mírně projímavý

lék

abstinence zdrženlivost, zdržování

se, zřeknutí se požitku (alkoholu,

drogy, kouření, sexu)

abstinenční syndrom souhrn

fyziologických reakcí organizmu

a psychického stresu po přerušení

užívání drogy, alkoholu, kouření

abstinenční syndrom


10

abstinentismus hnutí šířící zdržen

livost, střídmost

abstinovat dodržovat abstinenci

abstinující zdržující se požitků

abstrahovat postup a výsledek

myšlenkových operací od jednot

livého k obecnému, k modelům,

zákonitostem, pojmům

abstrakce potlačit detaily/ jed

notlivosti myšlenkový pro

ces zjišťující obecné, podstatné

a skutečné po vyloučení odlišnosti

a zvláštnosti vytváření obecných

poznatků

abstrakt referát, souhrn, hrnutí pod

statných znaků, podstata, synopse

abstraktní odtažitý, pomyslný,

odtržený od skutečnosti, obecný,

opak konkrétního, pojmový

abstraktum abstraktní pojem 

abstraktní podstatné jméno

abstrúzní, abstrusní nesrozumi

telný, nejasný, nepochopitelný

absurdita protismyslnost, nesmy

slnost, vnitřní spornost, rozpornost

lidské existence, absurdnost

absurdní nevhodný, pošetilý,

nesmyslný, nelogický

absurdnost absurdita

absurdum co je sporné, nelogické,

nemůže platit současně

abulie [abúlie] nerozhodnost,

nedostatek vůle oslabení schop

nosti samostatně jednat

abundance početnost, hojnost,

nadbytek

abundantní přeplněný, nadměrný

abúzus, abusus nadměrné užívání,

nadužívání, zneužívání

abysál část oceánského dna v hloub

ce 2-6 km

abysální hlubinný

ac zn. pro akr

a capella [a kapela] vokální skladba

bez instrumentálního doprovodu

accelerando [ačelerando] postupně

zrychlovat, stále rychleji

accentato [ačentáto] důrazně

acefalobrachius zrůda bez hlavy

a horních končetin

acefalogastrie vrozené nevyvinutí

hlavy, hrudníku a horních částí

břicha

acefalochirus zrůda bez hlavy

a rukou

acefalokardia vrozené nevyvinutí

hlavy a srdce, zrůda bez hlavy

a srdce

acefalopodie zrůda bez hlavy

a nohou

acefalorachie zrůda bez hlavy

a páteře

acefalostomie zrůda bez hlavy,

s ústy v horní polovině trupu

acefalus bezhlavý, zrůda bez hlavy

acelie vrozené nevyvinutí břicha,

dutiny břišní

acelius zrůda bez vyvinutého bři

cha

acelulární nebuněčný

acenestézie absence normálního

vnímání fyzické existence a uvědo

mování si funkčních schopností

acentrický (chromosom) uložený

mimo střed

acervulom nezhoubný nádor moz

kových plen obsahující drobná

zvápenatělá tělíska (psamom)

acetabulární týkající se kloubní

jamky

acetát octan

aceton dimetylketon, propanon, jed

abstinentismus


11

noduchá ketonová sloučenina

acetonémie přítomnost acetonu

v krvi

acetonurie vylučování acetonu/

ketonů močí, ketonurie

acetylen, acetylén nejjednodušší

uhlovodík s trojnou vazbou, hoř

lavý plyn

acetylcholin ester cholinu s kyse

linou octovou, látka umožňující

přenos nervového vzruchu

acidémie zvýšená kyselost

krve u člověka projev poruchy

acidobazické rovnováhy, kdy se pH

sníží pod 7, 35

acidifi kace okyselení

acidimetrie odměrná analýza

k určení stupně kyselosti

acidita kyselost, stupeň kyselosti

acidní kyselý

acidobazický kyselozásaditý

acidofilní kyselomilný, žijící

v kyselém prostředí barvící

se kyselými barvivy a. mléko

- mléko zkvašené bakteriemi mléč

ného kvašení

acidometr měřič kyselosti

acidometrie měření kyselosti

acidóza, acidosa zvýšené množství

kyselých látek v krvi, zvýšení akti

vity vodíkových iontů (metabolická,

respirační)

acidum kyselina

aciniformní lalůčkovitý

acompagnato [akompaňáto] recita

tiv za doprovodu orchestru

a contrario [á kontrárió] v pro

tikladu protiva

acuto [akúto] ostře, pronikavě

acyanoblepsie barvoslepost na

modrou barvu, neschopnost vnímat

modrou barvu

acyanops(i)e neschopnost rozeznat

modrou barvu

acyéza neplodnost, nemožnost

rodit

acylpyrin lék snižující teplo

tu, utišující bolest, působící proti

revmatizmu, obdoba aspirinu 

antirevmatikum, antipyretikum

acystie vrozené nevyvinutí močo

vého měchýře

ad k, na

ad absurdum k nesmyslnosti 

postup důkazu spornosti, nekonzis

tentnosti, toho, co odporuje logice

dovedením do důsledků

ad acta [ad akta] ke spisům 

odložit jako vyřízené

adagio [adádžo] pomalu, volně

 hudební skladba nebo její část

v tomto tempu

adaktylus jedinec bez vyvinutí prstů

na končetinách

adamantin sklovina

adamantinom nádor vycházející

z epitelu skloviny

adamantitida zánět zubní skloviny

adamantoblast ameloblast, buňka

tvořící zubní sklovinu

adaptabilita schopnost organismu

přizpůsobit se změněným podmín

kám, přizpůsobivost, adaptivita

adaptabilní schopný přizpůsobení,

přizpůsobitelný, přizpůsobivý

adaptace přizpůsobení, při

podobnění, přetvoření úprava,

přestavba

adaptační přizpůsobený, přizpů

sobitelný

adaptát pozorovatelný výsledek

adaptace organizmu

adaptát


12

adaptér, adaptor zařízení rozšiřu

jící původní použitelnost

adaptivita přizpůsobivost, adap

tabilita

adaptometrie měření rychlosti,

kterou se oko přizpůsobí změnám

intenzity světla

adaptovatelný upravitelný, při

způsobitelný

ad astra ke hvězdám vzhůru,

kupředu

a dato [á dató] ode dne vystavení,

ode dne vydání

ad audiendum verbum 

k vyslech nutí slova k pokárání,

na slovíčko, na kobereček

ad auditorem [ad audytórem] 

k naslouchajícímu, k posluchači 

populisticky, podbízivě, oportunně,

bez ohledu na pravdu

adaxiální přivrácený k ose, ke

stonku

ad baculum [ad bakulum] (argu

ment) klacku nátlak, vyhrožo

vání silou

addendum přídavek, dodatek addolorato [adoloráto] hud. žalostně addukce přitažení, připažení adefagie chorobná žravost, nenasy

tnost, bulimie

adekvace vyrovnání adekvátní shodný, přiměřený,

odpovídající

adekvátnost přiměřenost, shoda adelomorfní nejistého, neurčitého

tvaru, beztvarý, sotva zřetelný

adenalgie bolestivost žláz adenektomie chirurgické odnětí

žlázy, mízní uzliny

adenitida zánět žláz adenoakantom adenokankroid,

podvojný karcinom v okrsku, kde

se stýká dvojí druh epitelu (napří

klad ve slinných žlázách, děložním

čípku)

adenocystom cystadenom, nádor

žlázového epitelu s tvorbou dutin

a se sekrecí do nitra dutiny

adenodynie bolestivost žláz

adenofaryngitida zánět hltanu

adenofi brom nezhoubný nádor ze

žlázového epitelu a vaziva

adenofibróza tvorba vaziva ve

žláze

adenografi e metoda s užitím kon

trastní látky pro rentgenové zná

zornění žlázy

adenohypofýza přední žlázová část

podvěsku mozkového, kde se tvoří

hormony řídící funkci periferních

endokrinních žláz

adenochondrom nádor ze žlázové

a chrupavčité tkáně

adenoiditida zánět nosohltanové

mandle

adenoidní žláze podobný, žlá

zovitý

adenokarcinom zhoubný nádor

žlázového epitelu

adenolipom nezhoubný nádor ze

žlázového epitelu a tukové tkáně

adenolipomatóza tvorba adenoli

pomů na různých částech těla

adenologie nauka o žlázách a jejich

chorobách

adenolymfom smíšený nádor žlázy

s účastí mízní tkáně

adenom nezhoubný nádor ze žlázo

vého epitelu, napodobující v pod

statě všechny známé struktury žláz

(acinózní, cystický, trabekulární,

folikulární) adaptér 13

adenomalacie chorobné změknutí

žlázy

adenomatoidní podobný ade

nomu

adenomatóza žlázové bujení

 adenomatóza plicní - žlázový

karcinom plic

adenomatózní týkající se adeno

mu, žlázový, žláznatý

adenomyom nezhoubný nádor ze

žlázové a svalové tkáně

adenomyometritida zánět dělohy

se zbytněním v podobě nádoru ze

žlázové a svalové tkáně

adenomyosarkom zhoubný nádor

ze žlázové a svalové tkáně

adenomyóza přítomnost ostrův

ků endometria (sliznice děložní)

v děložním svalstvu

adenomyozitida zánět sliznice

a svaloviny děložní

adenomyxom smíšený nádor ze

žlázové a mukózní tkáně

adenopatie onemocnění žláz (blíže

nespecifi kované)

adenosarkom zhoubný nádor ze

žlázové a pojivové tkáně

adenoskleróza vazivové ztvrdnutí

tkáně žláz

adenotom kruhový nůž k odstraně

ní adenoidní vegetace

adenotomie chirurgické protětí,

vynětí zbytnělé nosohltanové man

dle pomocí speciálně upraveného

nože

adenotonzilektomie chirurgické

vynětí nosních a krčních mandlí

adenovirus virus vyvolávající

u člověka respirační onemocnění

adenóza onemocnění žláz postihu

jící zvláště žlázy lymfatické

adenozin purinový nukleosid vysky

tující se v nukleových kyselinách

adept uchazeč, začátečník v oboru

adermie vrozené nevyvinutí kůže

adermogeneze nedostatečný,

neúplný vývoj kůže

adesmóza kožní choroba se ztrátou

vazivové tkáně

adespoton drobné literární dílo od

neznámého autora

ad(g)nace druh příbuzenského

poměru

adherence přilnavost, adherent

nost

adherentnost přilnavost, adhe

rence

adherující přiléhající, lpící

adheze, adhese přilnavost, srůst,

ulpívání látek na sobě

adheziotomie chirurgické uvolnění

srůstů, protětí srůstů

adhezívní přilnavý, přirostlý

ad hoc [ad hók] jen pro tento případ,

k této věci, k tomuto účelu

ad hominem k člověku 

populisticky zneužívající záporné

lidské vlastnosti

adiadochokineze porucha schop

nosti střídat pohyby z jednoho do

druhého směru

adiaforéza neschopnost vylučo

vat pot

adiaspora forma houby rodu

Emmensia vyvolávající onemoc

nění adiaspiromykózu

adice, addice souhrn, součet, slu

čování, přidávání, sčítání

adié, adieu [adyjé] sbohem

ad ignorantiem [ad ignoranciam]

 k nevědomosti využívající

protivníkovu neznalost

ad ignorantiem 14

adihemoryze porucha v přívodu

krve

adikce přiřknutí, přisouzení 

vznik závislosti (na drogách)

ad infi nitum donekonečna, stále,

nekonečně

ad informandum pro informaci,

na vědomí

ad informandum medici pro

informaci lékaře

adipektomie odstranění tukové

tkáně

adipofi brom nádor z tukové a vazi

vové tkáně

adipohepatický označující tuko

vou degeneraci jater

adipokéla tuková kýla, kýla z tuko

vé tkáně

adipokineze mobilizace tuku v těle,

uvolňování mastných kyselin do

krevního oběhu

adipolýza natrávení, hydrolýza

tuků

adipom nezhoubný nádor z tukové

tkáně

adiponekróza odumření, zanikání

tukové tkáně

adipopexe zpevnění tukové tkáně

adiposalgie nepravidelně rozeseté

tukové nádorky vyvolávající bolest

(adipositas dolorosa)

adipozita otylost, nahromadění

tuku

adipozogenitální otylý, tučný,

vyznačený otylostí a změnou

pohlavního dozrávání

adipozogigantismus nadměrná

tloušťka

adipozurie vylučování tukových

látek močí

adipsie chybění pocitu žízně

aditivní přídavný související

se sčítáním, skládáním

aditivum přísada, přídavná látka

adiuretický tlumící vylučování

moči

adjacentní vedle ležící, vedlejší,

přilehlý

adjektivum přídavné jméno

adjudikace soudní přiřčení práva

nebo nároku

adjunkce připojení

adjunkt úřednický pomocník, elév,

koncipient

adjustace vybavení vším potřeb

ným, připravení k činnosti med.

příprava léčiva podle návodu

(receptu)

adjutant pobočník

adjuvancia součásti léků zesilující

účin vlastního léčiva

adjuvatika nauka o kompen

začních, doplňujících pomůckách

 výsledky činnosti v adjuvatice,

například berle, chodítka, vozíky

adlatus pomocník, zástupce

ad libitum jak je libo, podle libos

ti

ad manus medici do rukou lékaře

administrace kancelář, eko

nomicko-provozní útvar med.

podávání (léčiva)

administrativa správa, správní

složka, úřady v USA označení

úřadu prezidenta a vlády

administrativní správní, úřední

 byrokratický

administrátor správce zatím

ní správce farnosti

admirál velitel loďstva

admiralita námořní velitelství

admise vpuštění, vstup, přijetí

adihemoryze 15

admitance veličina vodivosti látky

skládající se z aktivní reálné složky

a reaktivní složky

admonice pokárání, výtka, důtka

ad multos annos na dlouhá léta,

přání při přípitku

adnektomie adnexektomie, adnexo

tomie, odstranění, vynětí děložních

přívěsků, tj. vaječníků a vejcovodů

adnexitida zánět děložních přívěsků

(vaječníků, vejcovodů)

adnexogeneze vývoj zárodku

z adnex

adnexopexe chirurgické zpevnění

přívěsků k přední stěně břišní

ad notam, ad notiam [ad nóciam]

na vědomí

ad oculos [ad okulós] k očím 

názorně, zjevně, viditelně

adolescence dospívání, dorůstání,

dozrávání

adolescent jedinec ve věku mezi

pubertou a dospělostí

adolescentní dospívající, dorůs

tající, mladý

adonidin látka obsažená v hlaváčku

jarním

adopce osvojení, přijímání za vlast

ního

adoptant osvojitel

adoptát osvojenec

adoptivní přijímající někoho

cizího za vlastního přijatý za

vlastního

adoptovat osvojit

adorace zbožné uctívání, zbož

ňování

adorální k ústům, kolem, v okolí

úst

ad personam k osobě 

zesměšňování a urážení protivníka

ad populum k lidu demago

gie, odvolávání se na předsudky,

na egoizmus

ad rem k věci

adrenalektomie vynětí nadled

viny

adrenalin hormon dřeně nadledvin

adrenalinémie koncentrace adre

nalinu v krvi

adrenalinleukocytóza zmnožení

bílých krvinek v periferní krvi po

injekci adrenalinu

adrenální ležící u ledviny, týkající

se nadledviny

adrenarche projevy dospívání

následkem zvýšené tvorby hormonů

(androgenů) kůry nadledvin

adrenogenitální týkající se nadled

viny a pohlavních orgánů

adrenokortikální vztahující se ke

kůře nadledviny

adrenokortikotropní hormon

kortikotropin, hormon adenohypo

fýzy stimulující tvorbu kortikoidů

v kůře nadledvin

adrenolytický působící opačně

než adrenalin, tlumící účinek adre

nalinu

adrenopatie nespecifi kovaná cho

roba nadledvin

adrenopauza útlum produkce

hormonů v nadledvinách

adsorbent povrchově pohlcující

látka

adsorbovaný zadržený na povr

chu

adsorpce pohlcování, vázání, hro

madění plynné nebo rozpuštěné

látky na povrchu jiné látky tuhé

nebo kapalné

adsorpční vázající, pohlcující

adsorpční 16

adstringentní stahující, zužující,

svrašťující, svírací, usnadňují

cí hojení a epitelizaci (například

tanin)

adulterace padělání, falšování

mincí, rukopisů cizoložství

ad usum [ad úzum] pro potřebu

někoho něco záměrně upravené

adut karetní trumf

ad valorem podle hodnoty

advehentní přívodný

advekce přenos, přemístění dané

veličiny prouděním v atmosféře

advent příchod doba duchovní

přípravy na Vánoce v období čtyř

týdnů před svátky doba očeká

vání, naděje

adventicie zevní vrstva cévní

stěny zevní vazivový obal něk

terých vnitřních orgánů

adventista člen křesťanského spo

lečenství zdůrazňujícího očekávání

druhého příchodu Ježíše Krista

na svět

adventivní zanesený odjinud,

vyskytující se na neobvyklém místě

 náhodný, přídavný, náhradní

adventizmus, adventismus

křesťanské hnutí hlásající víru

v nový příchod Ježíše Krista na

svět

adventní předvánoční

adverbální závislý na slovese

adverbium příslovce

advocatus diaboli [advokátus

dyabolí] ďáblův advokát 

obhájce špatné věci

advokacie instituce poskytující

právní pomoc, provádějící právní

zastoupení obhajoba, zastávání

se, prosazování něčeho

advokát právník poskytující práv

ní pomoc zastánce, obhájce

adynamický slabý, zeslabený

adynamie tělesná slabost, oslabení,

zeslabení

aeon [eón] dlouhé období dějin,

éra, věk

aerace větrání, provzdušňování

aero aeroplán, letadlo

aero- první část složených slov mají

cí význam vzduch nebo letadlo

aerobik komplex intenzivních těles

ných cvičení zatěžující oběhovou,

srdeční a dýchací soustavu

aerobní vyžadující k životu kyslík

aerobus, airbus [érbas] velkoka

pacitní dopravní letadlo

aerodrom letiště

aerodyn letadlo těžší než vzduch

(letoun, vrtulník)

aerodynamický týkající se

aerodynamiky upravený tak, aby

snadno překonával odpor vzduchu

aerodynamika nauka o pohy

bu plynů a pohybu pevných těles

v plynech

aerofon vzduchový hudební nástroj

aerologie nauka o fyzikálních dějích

probíhajících ve vyšších vrstvách

atmosféry, hlavně v troposféře

aeromechanika nauka zabývající

se zákony mechaniky plynů, tj.

vlastnostmi a pohyby plynů

aeronautika letectví, vzducho

plavba

aeronomie nauka o horních vrst

vách atmosféry, v nichž se projevuje

silná ionizace a disociace

aeroplán letadlo, aero

aerosol disperzní soustava obsa

hující kapalné nebo pevné částice

adstringentní 17 rozptýlené v plynu

aerostat letadlo lehčí než vzduch

(balon, vzducholoď)

aerostatika součást aeromechaniky,

studující podmínky rovnováhy hmotných těles pod vlivem vnějších sil

aerotriangulace triangulace pomo

cí leteckých snímků

Aeskulap řecký bůh lékařství

afagie neschopnost polykat

afagopraxie porucha polykání

jídla

afakie oko bez čočky, stav po odstra

nění čočky

afázie ztráta již nabyté schopnosti

řeči vyvolaná narušením řečových center v mozku

afebrilita stav bez horečky

afebrilní bez horečky

afekce vliv, náklonnost citové

pohnutí, hnutí mysli, emotivní uchopení stav onemocnění, postižení chorobou

afekt hnutí mysli, vzrušení, rozčilení,

vzrušení, citové rozrušení

afektivita citová stránka lidského

jednání, vzrušivost, vznětlivost

afektovanost přepjatá, strojená

dokonalost v projevech, chování, precióznost, preciozita

afektovaný strojený, přehnaný,

nepřirozeně se chovající

afélium , afel odsluní nepří

znivé okolnosti

afémie motorická afázie 

neschopnost mluvit

aféra případ, skandál zveřejně

ní události vyvolávající pohoršení, vyšetřování, zájem masmédií

aferentace přenos informací z peri

ferie do centra

aferentní přenášející, přinášející,

přívodný, dopravující, dodávající

do centra

aférista osoba často zapletená do

afér nebo působící aféry

affabile [afábile] přívětivé, mile,

vlídně

affettuoso [afetuózo] s citem,

náruživě

affidavit [afidavit] místopřísežné

prohlášení

afghání, afghani měnová jednotka

Afghánistánu

afibrinogenémie nepřítomnost

fi brinogenu v krvi

afi lace přičlenění, přidružení 

pobočka nebo samostatný, ale pod

řízený (ovládaný) subjekt, podnik

afi liace osvojení (přijetí za syna)

 přijetí do okruhu nebo organiza

ce navazování těsného osobního

kontaktu, vztahu

afi liantní přátelský, vstřícný, otevře

ný, kamarádský

afinace čištění, zušlechťování,

zjemňování

afi nita sousedství, příbuzenství,

vzájemný vztah, blízkost snaha

prvku nebo sloučeniny chemicky

nebo fyzikálně reagovat s jinou

chemickou látkou schopnost

tkáně vázat na sebe barvivo

afirmace přisvědčení, přitakání,

ujištění, potvrzení

afi š reklamní nápis, plakát

afi x gramatický morfém připojující

se ke kořeni slova, například před

pona, přípona

afl atoxin jedovatý produkt houby

Aspergillus fl avus

afl atoxin


18

á fond perdu [a fon perdy] na účet

ztrát, odepsaná pohledávka

afonie ztráta hlasu

aforizmus, aforismus stručná vtip

ná výpověď, průpovídka, výrok

afrazie, afrázie, afrasie neschop

nost tvořit správné věty, neschopnost mluvně se adekvátně projevit

afrikanistika obor zabývající se

jazyky, historií a kulturami afrických národů

afrikanizace, afrikanisace 

šíření africké kultury opětné nabytí africké specifi čnosti

afro afrického původu, v africkém

stylu, podle africké inspirace

afrodiziakum, afrodisiakum látka

nebo prostředek zvyšující pohlavní touhu, apetenci, výkonnost

afrodizie, afrodisie nadměrně

silný pohlavní pud

afta drobná, silně bolestivá eroze

až vřídek, vznikající v ústní dutině nebo jinde na sliznici

afterpills [áftrpils] antikoncepční

tablety užívané v krátkém čase po souloži, účinné i po případném oplodnění tím, že zabrání uhnízdění vajíčka v děloze „pilulka po“

aftongie porucha řeči nervového

původu, neschopnost plynulé řeči v artikulační oblasti pro vznik křečí ve svalstvu jazyka

aftóza tvoření aft, silně bolestivých

erozí na sliznici

aftózní týkající se tvoření aft

afunkce zastavení činnosti, neschop

nost jakékoli činnosti

afunkční bezfunkční, nečinný

afúze vlévání, výplach

agalakcie nepřítomnost mléka

v mléčné žláze po porodu

agalaktorea zástava tvorby a vylu

čování mateřského mléka

agama pestře zbarvený plaz z řádu

ještěrů

agamaglobulinémie nedostatek

gamaglobulinu, nepřítomnost hlav

ních imunoglobulinů v krvi

agamet prvok, který se rozmnožuje

nepohlavně, netvoří gamety, zralé

pohlavní buňky

agametický bez pohlavních buněk,

bez schopnosti tvořit pohlavní

buňky

agamogonie bezpohlavní

rozmnožování

aganglionický bez nervových

uzlin

aganglionóza vrozené chybění,

nevyvinutí nervových uzlin

agapé, agapa láska v křesťan

ství Boží láska k lidem

agar, agar-agar polysacharid, roso

lovitá látka z mořských řas

agastrický stav po chirurgickém

odnětí žaludku

agastrie jedinec bez žaludku, stav

po vynětí žaludku

agaton otočný závěsný kloub tělo

cvičných kruhů

agáve okrasná bylina s přízemní

růžicí tuhých, na okrajích ostna

tých listů

agenda pracovní náplň, souhrn

administrativních prací, program

jednání příruční liturgická kni

ha

ageneze, agenese vrozené nevy

vinutí některého orgánu

agenitalismus vrozené nevyvinutí

pohlavních orgánů

á fond perdu


19

agens původce, činitel, účinná

látka, příčina nemoci chem. činidlo

agent obchodní jednatel, zástup

ce, zplnomocněnec špion, vyzvědač

agentura jednatelství, zprostředko

vatelna, zastupitelství

ageuzie, ageusie ztráta chuti

aggiornamento [adžornamento]

zdnešnění, program otevření katolické církve současné době

agile [ádžile] živě, hybně, lehce

agilní hybný, hbitý, čilý, aktivní,

horlivý

agitace pohyb, neklid, vzrušení

agitato [adžitáto] pohnutě, vzru

šeně

agitece šíření, přesvědčování,

získávání stoupenců tělesný, pohybový neklid

agitografi e stav, kdy nemocný píše

velmi rychle a vypouští slova z vět nebo slabiky ze slov

agitolalie agitofázie, abnormál

ně rychlá řeč, ve které jsou slova nesprávně vyslovena a řeč se stává nesrozumitelnou

aglaukopsie neschopnost rozeznat

zelenou barvu, zelená slepota

aglobulie nedostatek červených

krvinek, anémie

aglomerace nakupení, navršení,

shluknutí, seskupení

aglomerát nakupení, navršení,

shluknutí spečenec

aglomerovaný nahromaděný

 spečený

agloporit umělé lehké pórovité

plnivo do betonu

aglosie chybění, nevyvinutí jazyka

aglosostomie vývojová úchylka

charakterizovaná chyběním jazyka

a otevřenými ústy

aglukosurie nepřítomnost hrozno

vého cukru (glukózy) v moči

aglutice neschopnost polykat, obtíž

né polykání

aglutinace shlukování krvinek,

baktérií, reakce mezi antigenem

a protilátkou, kdy dochází k vzá

jemné vazbě a shlukování tvoře

ní slov a jejich tvarů připojováním

jasně odlišitelných přípon

aglutinin protilátka omezující

pohyblivost a shlukující baktérie

nebo buňky, které jsou pro ni anti

genem - cizí látkou

aglutinofi lní mající sklon k aglu

tinaci

aglutinogen polysacharid, skupi

nově specifi cké látky A, B přítom

né v červených krvinkách, podle

kterých se dělí krev na čtyři hlavní

skupiny

aglutinoidní vázající na sebe aglu

tinogen bez schopnosti navodit

aglutinaci

aglutinovaný připojený, nahroma

děný, přilepený

agnace příslušenství k téže

rodině pokrevní příbuzenství

v mužské linii

agnát pokrevný příbuzný v mužské

linii

agnatie vrozené nevyvinutí čelisti

agnoskace zjišťování totožnosti,

identifi kace

agnosticizmus, agnosticismuso

názor nepoznatelnosti světa kromě

smyslové zkušenosti

agnóza neschopnost, nemožnost

určit jednoznačnou diagnózu

agnóza


20

agnózie, agnosie ztráta schopnosti

vnímat, chápat, rozeznávat předměty, osoby

Agnus Dei Beránek boží, symbol

vykupitelské smrti Kristovy

agofonie mekavý hlas

agogika změny tempa při interpre

taci hudebního díla

agóna izočára s nulovou magnetic

kou deklinací

agonadismus nevyvinutí, špatná

funkce pohlavních žláz

agonální týkající se agónie, v prů

běhu agónie

agonie, agónie stav ochromení,

nečinnosti údobí před smrtí, smrtelný zápas

agonista stejně působící činitel

(například sval)

agora starořecké městské shro

maždiště náměstí, volný prostor

agorafobie chorobný strach

z pohybu na otevřených prostranstvích strach z davu

agraciace prominutí nebo zmírnění

trestu

agradace zvyšování zemského

povrchu nanášením transportovaného materiálu

agrafi e chorobná neschopnost psát,

písemně se vyjadřovat

agramatismus ztráta schopnosti

vyjadřovat se mluvnicky správně, ztráta smyslu pro gramatiku

agranulocyt bílá krvinka neobsa

hující v cytoplazmě specifi cká zrna (lymfocyt, monocyt)

agranulocytární ve vztahu k agra

nulocytóze, týkající se agranulocytů

agranulocytóza nedostatek gra

nulocytů v krvi

agrární zemědělský, rolnický

agravace vědomé zveličování sub

jektivních pocitů choroby

agregace sdružení, spojování,

seskupování, shlukování, napojení

agregát spojení, propojení, seskupe

ní (krystalů, strojů, ukazatelů)

agrément [agreman], agreement

[egríment] dohoda, smlouva

 schválení, souhlas schvále

ní navrhovaného diplomatického

zástupce přijímacím státem

agrese útok, napadení, ozbrojený

vpád

agresivita napadání, útočnost

agresivní, agresívní útočný, doby

vačný, výbojný

agresor útočník

agri-, agro- první část složených

slov mající význam zemědělství,

zemědělský, pole, půda

agroekologie nauka o vzájemných

vztazích mezi zemědělskými rostli

nami a jejich vnějším prostředím

agrologie nauka o polním hos

podářství

agronomie nauka zabývající se

zemědělskou výrobou

agrotechnika souhrn pěstitelských

opatření, která mají zajistit vysokou

sklizeň i výživovou hodnotu hospo

dářských plodin

agrypnie nespavost, insomnie

agyrie úplné nebo částečné nevyvi

nutí mozkových závitů

ahasver nespokojený, věčně se

toulající člověk nenacházející nikde

uspokojení a uplatnění věčný

tulák nespokojenec

agnózie


21

ahereditární nedědící se

ahinsá neubližování živým, princip

východních náboženství

ahistorizmus, ahistorismus pod

cenění vývojového (historického) hlediska, dějin vůbec

achalazie neschopnost hladkého

svalstva přerušit napětí, uvolnit se takový stav vyvolává trvalé stažení dutého orgánu (například jícnu)

ach(e)ilie vrozené nevyvinutí jed

noho nebo obou rtů

ach(e)irie vrozené nevyvinutí horní

končetiny

ach(e)iropodie nevyvinutí rukou

a nohou

achilloburzitida zánět tíhového

váčku, burzy mezi šlachou a kostí patní

achillodynie bolestivá Achillova

šlacha, bolest způsobená nejčastěji zánětem burzy mezi kostí patní a Achillovou šlachou

achillorafi e chirurgické sešití Achil

lovy šlachy

achillotenotomie operační protětí

Achillovy šlachy

achilovka šlacha upínající se na kost

patní, Achillova šlacha

achlorhydrie nedostatek kyseliny

chlorovodíkové v žaludku

achloropsie neschopnost rozeznat

zelenou barvu

acholický bez žluči, nedostatečné

zbarvení žlučí

acholie nedostatek tvorby žluči

acholiurie nepřítomnost žlučového

barviva v moči

acholurický bez prokazatelné pří

měsi žlučových barviv v moči

achondroplastický netvořící

chrupavku

achondroplazie porucha (zpravidla

dědičná) růstu kostí z chrupavky

a. Chr. (n.) ante Christum (natum)

achromacyt buňka bez vlastního

barviva, bezbarvá buňka

achromát optická soustava odstra

ňující barevnou vadu

achromatický bezbarvý, nebar

vitelný odstraňující chromatic

kou vadu

achromatismus bezbarvost 

schopnost některých optických skel

odstranit barevnou vadu

achromatodermie nedostatečné

zbarvení kůže, bezbarvá kůže

achromatofi lie neschopnost barvit

se, neschopnost vázat barvivo

achromatopsie úplná barvosle

post

achromatotrichie achromatrichó

za, nedostatečné přirozené zbarvení

vlasů

achromatóza achromazie, achro

mie, nedostatek pigmentu (zděděný

nebo získaný) v kůži, vlasech

achromaturie bezbarvá, nedosta

tečně zbarvená moč

achromazie nedostatek při

rozeného barviva vada způ

sobující částečnou nebo úplnou

barvoslepost

achromie bezbarvost, albinismus

 v kůži, duhovce a v dalších tká

ních chybí pigment

achromoderma bělavost kůže, bílé

skvrny na kůži, leukoderma

achromotrichóza plísňové one

mocnění vlasů vedoucí ke ztrátě

pigmentu

achromotrichóza


22

acht klatba, zbavení právní ochrany

a vyloučení z příslušného společenství

achylie nedostatek šťávy (například

žaludeční)

achymóza chybění nebo závažný

nedostatek chymu

aide-memoire [éd memoár] 

stručný záznam jednání v diplomatickém styku zápisník

aids, AIDS Acquired Immune

Deficiency Syndrome, syndrom získaného selhání imunity smrtelné onemocnění vyvolané retrovirem HIV

aichmofobie strach z ostrých špi

čatých předmětů

aikido druh japonského bojového

umění

air [ér] nápěv, píseň, melodie

 kratší instrumentální barokní skladba netanečního typu

airbag [érbeg] automatický nafu

kovací bezpečnostní vak v přední části automobilu chránící cestující při nárazu

air condition, air-Condition

[érkondyšn] klimatizační zařízení, klimatizace

air koncert [érkoncert] koncert

pod širým nebem na otevřeném prostranství, v přírodě

air mall [érmejl] letecká poštovní

zásilka, letecky, par avion

ajatin dezinfekční prostředek, tink

tura

ajatolláh titul nejvyšších šíitských

duchovních

ajnclík malá místnost pro jednu

osobu

ajntopf, eintopf jídlo připravo

vané v jednom hrnci za nacizmu

veřejná propagandistická akce

á jour [ažúr], být á jour neopožďovat

se, být hotov, být v pořádku

ajznboňák, ajznpoňák želez

ničář

akademický vztahující se

k vysokému školství, k akademii

věd střízlivý, odtažitý, chladný,

teoretický

akademie starořecká fi lozofi cká

škola název vysoké školy 

vrcholná vědecká instituce typ

vzdělávací instituce slavnost

s programem uměleckého rázu

akademizmus, akademismus

 strohý, chladný, střízlivý ráz,

způsob a forma projevu konzer

vativní umělecká metoda dodržující

jisté normy

akalceróza nedostatek vápníku

akalkulie neschopnost počítat

akampsie neohebnost, topornost,

ztráta schopnosti pohybů, ztuhlé

klouby

akant paznehtník plastický

výzdobný prvek odvozený od listů

paznehtníku, akantu

akantolýza uvolnění vrstev dlaždi

cového epitelu pokožky ve stratum

spinosum

akantom kožní nádor, spinocelulár

ní karcinom

akantopelvis rachiticky zdeformo

vaná pánev s ostrými okraji

akantóza ztluštění, zhrubění

pokožky, nadměrná tvorba dlaždi

cového epitelu (pachydermie)

akapnie nedostatek CO

2

v krvi

akarbie nedostatek karbonátu

v krvi

acht


23

akardiak jedinec bez vyvinutého

srdce

akardie zrůdnost bez srdce, vrozené

nevyvinutí srdce

akarinóza, akarinosa kožní

nemoc působená roztoči (například

svrab) kadeřavost révy vinné

akarióza onemocnění zákožkou,

choroba vyvolávaná roztoči (napří

klad svrab)

akarofobie chorobný strach před

svrabem

akatafáze chorobná neschopnost

řadit slova ve věty, tvoření vět,

neschopnost vyjádřit se souvislou

větou

akatalepsie chorobná nechápavost

akatamatéza nechápavost, neschop

nost porozumění

akatastáza viklavost, nepevnost,

pohyblivost (oční čočky)

akatelektický neúplný

akatexie inkontinence, neschopnost

udržet tělesné sekrety

akatize bezdůvodné pobíhání,

ztráta schopnosti usednout, trvale

sedět chorobný strach, úzkost

před dlouhým seděním, chorobná

neposednost, přešlapová

akatizie chorobná neposednost

akce čin, zásah, jednání

akcelerace zrychlení, urychlení

akcelerátor zrychlovač, urychlo

vač plynový pedál automobilu

akcelerující zrychlující, urych

lující

akcent přízvuk, zvučný hlas, důraz

akcentace zesílení

akcentovat zdůrazňovat, zvýrazňo

vat důležitost něčeho

akcentuace zdůraznění, zesílení

(například srdečních ozev)

akcept přijetí, uznání, akceptace

akceptabilní přijatelný, vyho

vující

akceptace přijetí, uznání, akcept

akceptant osoba, která přijímá cizí

směnku, směnečník

akceptor přijímač, příjemce 

atom, molekula nebo ion přijímající

elektron, elektronový pár nebo

proton od jiné obdobné částice

(donoru)

akceptovat přijímat, souhlasit

akcese přistoupení (ke členství),

připojení (území) přístup

akcesorie nerost vyskytující se jen

v ne patrném množství ve vyvřelé

hor ni ně, neovlivňující její kla

sifi kaci

akcesorní přídatný, vedlejší, nepod

statný, akcesorický

akcidence příležitostná tiskovina

akcidens nepodstatné, nepatří

cí k podstatě, nahodilé, měnlivé,

dočasné

akcidentála znaménko pro zvýšení

nebo snížení tónu, znaménko rušící

předznamenání

akcidentální náhodný, vedlejší,

nepodstatný

akcie cenný papír představující urči

tý majetkový podíl a opravňující

majitele k určitým právům

akcionář majitel akcie, podílník

akciové společnosti

akcíz daň z dovozu některého

zboží do města spotřební daň 

stanoviště daňové kontroly

akční provádějící akci výkon

ný, činný založený na akci,

dějovosti (scéna, fi lm)

akční


24

akeratóza nedostatek rohové tkáně

akinestézie akinestie, ztráta vní

mání pohybu, neschopnost vnímat pohyb

akineta nedělící se buňka

akineze neschopnost pohybu,

nehybnost, ochrnutí

akinospermie nehybnost, nepohyb

livost spermií

akiurgie chirurgické výkony, při

nichž se používá ostrých, jehlovitých nástrojů cvičná operace na mrtvole

aklamace veřejné hlasování 

veřejný projev souhlasu, hlasité pozdravování

akleistokardie neuzavření srdeč

ního ústí

aklimace změna určitého faktoru

prostředí podmiňující zlepšené přežívání organizmu

aklimatizace přivykání jinému

podnebí, jiné oblasti, krajině

aklina izočára s nulovou magnetic

kou inklinací, shodná s geomagnetickým rovníkem

akluze neúplné, nedostatečné uza

vření

akmé vyvrcholení nějakého děje,

procesu

akméizmus, akméismus ruský

literární směr druhého desetiletí 20. století

akné trudovina, kožní choroba

vyvolaná různými nepříznivými podmínkami (vliv mechanický, fyzikální, chemický apod.)

akneiformní vypadající jako trudo

vina, podobný trudovině

aknémie vrozené nevyvinutí dol

ních končetin

akoazma sluchové halucinace,

přeludy (klepání, škrábání)

akognoze akognozie, lékoznalství,

nauka o poznávání léků a jejich

účinků

akologie nauka o léčebných pro

středcích

akomie plešatost, nedostatečný

růst vlasů

akomodace přizpůsobení, při

podobnění akomodace oka,

schopnost zesílit klidovou lomivost

oka tak, aby bylo možno rozezná

vat předměty v různé vzdálenosti

od oka

akomodometrie měření akomo

dace oka

akontace zálohová úhrada, částečné

placení předem

á konto, a Conto [á kontó] na účet

akord souzvuk nejméně tří tónů

 úkolová práce

akordeon tahací harmonika s klá

vesnicí

akorie nenasytnost vrozené

nevyvinutí zornice

akormus zrůda bez trupu

akr stará plošná jednotka acre

[ejkr]- britsko-americká plošná

jednotka rovná 4 046, 873 m

2

akrální okrajový, vztahující se na

končetiny

akranie vrozené chybění, nevyvi

nutí lebky

akranius zrůdný jedinec bez vyvi

nutí lebečních kostí

akraturéza neschopnost udržet

moč

akrece růst anorganických těles

přirůstáním nových částic na vnější

straně

akeratóza


25

akreditace pověření, zplnomoc

nění potvrzení, schválení

akreditiv platební dokument,

finanční částka složená v bance rezervovaná pro úhradu určitého zboží pověřovací listina

akribie přesnost, pečlivost, pozor

nost, svědomitost

akribofobie chorobný strach

z nepřesnosti

akro- první část složených slov

mající význam vrcholný, vrchní, nejvyšší okrajový

akroanestézie ztráta citlivosti na

prstech

akroangiotrombóza tromby vzni

kající v periferních cévách

akroasfyxie bolestivé křeče v kon

četinách (prstech) při poruše krevního oběhu

akrobacie obratnostní cvičení vyso

ce náročné na koordinaci

akroblast zbytek Golgiho kom

plexu

akrobrachycefalus člověk s vyso

kou a krátkou lebkou

akrocefalosyndaktylie vývojová

anomálie lebky a skeletu končetin

akrocefal(us) jedinec se šišatou

hlavou (lebkou) tvaru komolého kužele deformovaná lebka při předčasném srůstu lebečních švů, věžovitá hlava - turricephalus

akrocentrický umístěný poblíž

jednoho konce

akrocyanóza modravé zbarvení

akrálních částí těla podmíněné nahromaděním krevního barviva, redukovaného hemoglobinu

akrodermatitida zánět kůže na

okrajových částech těla

akrodynie bolestivost končetin,

koncových částí těla

akrodystonie porucha napětí

v akrálních částech těla

akroerytróza chronické bolestivé

zčervenání a zduření na rukou

a nohou

akrofobie chorobný strach z výšek,

z hloubky

akrohyperhidróza nadměrné poce

ní v okrajových částech těla (na

rukou a nohou)

akrohypotermie chlad na okra

jových částech těla (na rukou

a nohou)

akrohysterosalpingektomie

oboustranná salpingektomie s klí

novitou resekcí dna dělohy

akrokeratóza zrohovatělá ložiska

na dlaních a chodidlech

akrokontraktura zkrácení svalů

a šlach na končetinách

akrolýza ubývání kostní tkáně na

okrajových částech těla (na rukou,

nohou)

akromegalie nápadné zvětšení

okrajových částí těla, například

končetin, částí obličeje a někte

rých vnitřních orgánů při nad

měrné tvorbě růstového hormonu

v dospělosti

akromegaloidní podobný, při

pomínající akromegalii, zvětšení

okrajových částí těla

akromelalgie bolestivost konco

vých částí rukou a nohou

akromiální nadpažkový

akromikrie nápadné zkrácení kon

četin

akromiohumerální týkající se

nadpažku a kosti pažní

akromiohumerální


26

akromioklavikulární týkající se

nadpažku a klíční kosti

akromion nadpažek, zevní volný

konec hřebene lopatky nad hlavicí

kosti pažní

akromionektomie chirurgické

odnětí nadpažku

akromioskapulární týkající se

nadpažku a lopatky

akromyotonie tonické křeče sval

stva končetin, přetrvávání stahu,

neschopnost uvolnění stahu

akroneuróza souborné označe

ní pro angioneurotické poruchy

v akrálních oblastech končetin

akronym, akronymum zkratkové

slovo, složené z počátečních hlásek

nebo slabik více slov

akroostealgie bolest kostí kon

četin

akroosteolýza rozpouštění kostí

v okrajových částech těla

akropachye chorobné změny peri

ferních kostí a kloubů - „paličkovité

prsty“

akroparestézie pocity brnění, mra

venčení na okrajových částech těla

akropatie nespecifi kované bolesti

v okrajových částech těla

akropigmentace zbarvení okrajo

vých částí těla (například prstů)

akropole, akropolis opevněný

posvátný okrsek umístěný na nej

vyšším místě města

akropostitida zánět předkožky

akrosklerodermie sklerotizace

vaziva v okrajových částech kůže

a vnitřních orgánů

akroskleróza ztvrdnutí kůže na

prstech

akrosom cytoplazmatický lem

v přední části hlavičky spermie,

tělísko na vrcholu hlavičky sper

mie

akrosomální patřící k akrosomu

akrostich báseň, v níž počáteční

nebo koncové hlásky, slabiky nebo

slova veršů tvoří další informaci

akrostichon báseň, v níž počáteční

nebo koncové hlásky, slabiky nebo

slova veršů tvoří další informaci

akrosyndéza částečné (koncové)

párování homologních chromosomů

při redukčním dělení buněk

akroteriáza zrůda s vrozenými

vývojovými poruchami v oblasti

obličeje a končetin

akrotismus ztráta tepu, stav orga

nismu, v němž není možno zazna

menat tep

akrotomie štěpení vrcholu listu

akrylát umělá živice

aksamit hedvábný samet

akt čin, výkon dějství výtv.

um.-dílo zobrazující nahý lidský

model

akta úřední spisy sborník

vědeckých prací, ediční řada

aktér aktivní účastník

aktin kontraktilní       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.