načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Slovník cizích slov - kolektiv autorů TZ-one

Slovník cizích slov

Elektronická kniha: Slovník cizích slov
Autor:

Tento SLOVNÍK CIZÍCH SLOV obsahuje přibližně 30 000 hesel. Zahrnuty jsou pojmy a výrazy z angličtiny, latiny a dalších jazyků. Obsahem je terminologie z oblasti přírodních věd, ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  99
+
-
3,3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » TZ-one
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 824
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Tento SLOVNÍK CIZÍCH SLOV obsahuje přibližně 30 000 hesel. Zahrnuty jsou pojmy a výrazy z angličtiny, latiny a dalších jazyků. Obsahem je terminologie z oblasti přírodních věd, techniky a společenských věd, a také obecně užívané zkratky, výrazy umělecké a sportovní. Přepis výslovnosti je uveden zejména u výrazů, kde se psaná forma hesla liší s vyslovovanou. Svým obsahem, rozsahem a formou zpracování je určen pro nejširší veřejnost, zejména pak pro školní praxi.

Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

SLOVNÍK CIZÍCH SLOV

TZ-

2013SLOVNÍK CIZÍCH SLOV

TZ-

2013


Informace pro uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této elektronické knihy

nesmí být reprodukována a šířena v žádné podobě bez předchozího

písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy

bude trestně stíháno.

Používání elektronické verze knihy je určeno jen osobě, která ji

legálně nabyla, a to v rozsahu stanoveném autorským zákonem.

Jakékoliv neoprávněné užití jako např. kopírování, úpravy,

konverze do jiných formátů, prodej, pronájem, půjčování, darování,

umísťování na servery, sdílení atp. je zakázáno!

první vydání 2013

© Mgr. Tomáš Zahradníček - TZ-one (elektronická verze)

ISBN 978-80-87873-04-5


5

Úvodem

Tento SLOVNÍK CIZÍCH SLOV obsahuje přibližně 30 000

hesel. Zahrnuty jsou pojmy a výrazy z angličtiny, latiny a dalších

jazyků. Obsahem je terminologie z oblasti přírodních věd, tech

niky a společenských věd, a také obecně užívané zkratky, výra

zy umělecké a sportovní. Přepis výslovnosti je uveden zejména

u výrazů, kde se psaná forma hesla liší s vyslovovanou. Svým

obsahem, rozsahem a formou zpracování je určen pro nejširšíve

řejnost, zejména pak pro školní praxi.

Autoři


6


7

á po, za (po x kusech, za y korun)

a-, an- předpona záporu, ne- 

neexistence něčeho

abaka text. manilské konopí, vlákno

dužnatých kmenů banánovníků

abak, abakus starověká početní

tabulka, počitadlo arch. deska

na hla vi ci sloupu círk. stolek

u oltáře na přípravubohoslužeb

ných předmětů

abakteriální nebakteriální, bez

účasti/ vlivu baktérií

abandon práv. vzdání se nároků/

vlastnického práva nebo (pojistné)

náhrady

abartróza kloub pravý

abaton část chrámového okrsku

nepřístupná nezasvěceným

abatyše círk. představená ženského

kláštera některých řádů

abaxiální odvrácený od osy,mimo

osový

abázie, abasie neschopnost chůze

abbé [abé] círk. katolický duchovní

bez církevního (kněžského) úřadu

abdérita zaostalý, omezený člověk

abdikace vzdání se úřadu, trůnu

 odstoupení z funkce

abdomen biol. břicho, podbřišek

 zadeček členovců

abdominace ohavnost, ohyzdnost

abdominalgie bolest v břišníkra

jině

abdominální břišní

abdominocentéza nabodnutí,

otevření břišní dutiny

abdominohysterektomiechi

rurgické odstranění dělohy břišní

cestou

abdominopatie blíže nespecifiko

vané onemocnění břicha

abdominoskopie vyšetřeníbřiš

ních orgánů pomocí zvláštního

přístroje - endoskopu

abdominoskrotální týkající se

břicha a šourku

abdominovaginální týkající se

břicha a pochvy

abdominovezikální týkající se

břicha a močového měchýře

abdukce odtažení, odchýlení,upa

žení

abduktor (sval) odtahovač

aberace odchylka, úchylka od

normálního stavu

abgébovat se s někým sizadá

vat, špinit se ztrácet časzbyteč

ným jednáním

ab initio [ab inýció] od začátku

abiogeneze, abiogenese 

samoplození, teorie vzniku živého

z neživého vznik života zanor

ganické hmoty

abionóza, abionosa vada rostlin

způsobená ekologickými faktory

fyzi kálně-chemické povahy

abiotický neživý neschopný

života týkající se anorganické

složky a činitelů přírody, prostředí

abiotrofie neschopnost k životu,

vrozená méněcennost, předčasná

ztráta životnosti určitých buněk

nebo tkání

A a

abiotrofi e


8

abióza ukončení životních funkcí,

ztráta životních pochodů

abiritace uklidňování, zmírňování

dráždění

abiturient absolvent školy nebo

student v období krátce předzávě

rečnou zkouškou a po ní

abjudikace zamítnutí žaloby

soudem soudní rozhodnutí

abjurace veřejné zřeknutí se

názorů (víry) právo křivápří

saha

ablace snesení, odnětí, snětí,

odstranění části těla/ tkáně odtá

vání sněhu/ ledovce

ablaktace odstavení od prsu/ od

kojení způsob šlechtění, při němž

se roub neoddělí od mateřskérostli

ny, dokud dokonalé nesroste

ablativ pád vyjadřující východisko,

odluku

ablaut střídání samohlásek v kmeni

slova, alternace

ablefarie vrozené nevyvinutí nebo

ztráta očního víčka

ablegace vypovězení, vyobcování

ablepsie slepota

abnormalita nenormalita 

zvlášt nost, nepravidelnost,odchyl

ka, úchylka (vrozená nebo získaná),

vada, zrůdnost

abnormální nenormální,neodpoví

dající předpisu/ pravidlu, odchylný

od řádu

abolice zastavení soudního

řízení udělením milosti zrušení

platnosti zákona

abolicionizmus snaha o zrušení/

odstranění nějakého zákona/zvyk

losti, například otroctví

abominace zohavení, ohyzdnost,

ošklivost

abonent předplatitel

abonmá, abonnement [abonmá]

předplatné, předplacení

aborální vzdálený od úst

abordáž uvázání lodi u břehu

a vyloďování srážka, kolize lodí

 způsob vojenského střetnutí na

moři při spojení dvou lodí s bojem

muže proti muži

abort, abortus potrat, vypuzení

nedonošeného plodu vybavení

plodu s obaly z dělohy předukon

čením 20. týdne těhotenství

abortace zakrnění

aborticidní vyvolávající potrat

abortivní zkracující, předčasný,

způsobující potrat nevyvinutý,

zakrnělý urychlující, lehceprobí

hající, bránící plnému rozvinutí

ab ovo od počátku (od vejce)

abrahámoviny padesáténaro

zeniny

abrachie vrozené nevyvinutí horní

končetiny

abrachiocefalus zrůda bez horních

končetin a hlavy

abrachius zrůda bez vyvinutých

paží

abraxas gnostické označení

božstva magické slovo s číselnou

hodnotou 365

abraze, abrase plošné broušení,

obrušování výškrab, kyretáž,

seškrábání, obroušení, snesení,

vyhlazování (kůže)

abrazivní, abrazívní, abresivní

 brusný vyvolávajícíopotře

bování, oškrábání

abreakce odreagování, uvolnění

potlačené emoce

abióza


9

abreografie snímkování ze štítu

podle brazilského lékaře M. de

Abreua

abreviace částečné vypsání slova

 tvoření slov zkracováním 

zmenšení, zkrácení

abreviatura zkratka

abrogace zrušení právníhopřed

pisu nebo jeho části derogace

abrupce utržení, odtržení (svalu,

šlachy) zlomení, ulomení (zubu)

 odloučení (placenty)

abruptní srázný, náhlý, úsečný,

nesouvislý

ABS antiblok systém, systémzabra

ňující zablokování otáčejících se kol

při brzdění automobilu

absces hlíza, dutina obsahující hnis,

hnisavé zkapalnění tkáně

abscize odnětí, snětí, odloučení

 opadávání

absence nepřítomnost osoby/

vlastnosti/ jevu náhlá krátká

ztráta vědomí nebo paměti krát

kodobý zákal

absentér kdo je často bezdůvodně

nepřítomen v práci

absint hořký silný likér (ve většině

zemí zakázaný)

absintismus křeče, pomatenost,

chorobné projevy z přílišnéhopoží

vání alkoholového nápoje z pelyňku

(absintu)

absoluce odpuštění hříchů 

právo upuštění od potrestání

absolutizace, absolutisace

 nadřa zování nad podmínky,

zevšeobecňování neoprávněné

zobecňování

absolutizmus, absolutismus

samovláda, neomezená vládní moc

jedince

absolutní samostatný, naprostý,

na ničem nezávislý, neomezený,

nepodmíněný

absolutno co existuje samo

sebou a zapříčiňuje vše ostatní

 bezpodmínečné, nekonečné,

neomezené, dokonalé abezvztaž

né bytí

absolutorium potvrzení,schvá

lení účtů nebo činnosti pro

puštění z odpovědnosti doklad

o dosažení (absolvování) stupně

vzdělání

absolvent kdo splnil podmínky

dokončení školy, kurzu, vzdělání

absorbance míra absorpce záření

absorbent látka objemověpohlcu

jící jiné látky

absorbovaný vstřebaný

absorbovat pohlcovat, vstřebávat,

přijímat, nasávat

absorbující vsakující, pohlcující,

vstřebávající, na sebe vážící

absorpce pohlcování,vstřebá

vání, zeslabení jedné látky v druhé

 zeslabení elektromagnetického

záření, zvuku nebo počtu částic při

průchodu látkou

absorpční vstřebávající, schopný

vstřebání

abstence zdržování se možnosti,

účasti, výkonu (volebního) práva

abstergencium mírně projímavý

lék

abstinence zdrženlivost, zdržování

se, zřeknutí se požitku (alkoholu,

drogy, kouření, sexu)

abstinenční syndrom souhrn

fyziologických reakcí organizmu

a psychického stresu po přerušení

užívání drogy, alkoholu, kouření

abstinenční syndrom


10

abstinentismus hnutí šířícízdržen

livost, střídmost

abstinovat dodržovat abstinenci

abstinující zdržující se požitků

abstrahovat postup a výsledek

myšlenkových operací odjednot

livého k obecnému, k modelům,

zákonitostem, pojmům

abstrakce potlačit detaily/jed

notlivosti myšlenkovýpro

ces zjišťující obecné, podstatné

a skutečné po vyloučení odlišnosti

a zvláštnosti vytváření obecných

poznatků

abstrakt referát, souhrn, hrnutípod

statných znaků, podstata, synopse

abstraktní odtažitý, pomyslný,

odtržený od skutečnosti, obecný,

opak konkrétního, pojmový

abstraktum abstraktní pojem 

abstraktní podstatné jméno

abstrúzní, abstrusnínesrozumi

telný, nejasný, nepochopitelný

absurdita protismyslnost,nesmy

slnost, vnitřní spornost, rozpornost

lidské existence, absurdnost

absurdní nevhodný, pošetilý,

nesmyslný, nelogický

absurdnost absurdita

absurdum co je sporné, nelogické,

nemůže platit současně

abulie [abúlie] nerozhodnost,

nedostatek vůle oslabeníschop

nosti samostatně jednat

abundance početnost, hojnost,

nadbytek

abundantní přeplněný, nadměrný

abúzus, abusus nadměrné užívání,

nadužívání, zneužívání

abysál část oceánského dna vhloub

ce 2-6 km

abysální hlubinný

ac zn. pro akr

a capella [a kapela] vokální skladba

bez instrumentálního doprovodu

accelerando [ačelerando] postupně

zrychlovat, stále rychleji

accentato [ačentáto] důrazně

acefalobrachius zrůda bez hlavy

a horních končetin

acefalogastrie vrozené nevyvinutí

hlavy, hrudníku a horních částí

břicha

acefalochirus zrůda bez hlavy

a rukou

acefalokardia vrozené nevyvinutí

hlavy a srdce, zrůda bez hlavy

a srdce

acefalopodie zrůda bez hlavy

a nohou

acefalorachie zrůda bez hlavy

a páteře

acefalostomie zrůda bez hlavy,

s ústy v horní polovině trupu

acefalus bezhlavý, zrůda bez hlavy

acelie vrozené nevyvinutí břicha,

dutiny břišní

acelius zrůda bez vyvinutéhobři

cha

acelulární nebuněčný

acenestézie absence normálního

vnímání fyzické existence auvědo

mování si funkčních schopností

acentrický (chromosom) uložený

mimo střed

acervulom nezhoubný nádormoz

kových plen obsahující drobná

zvápenatělá tělíska (psamom)

acetabulární týkající se kloubní

jamky

acetát octan

aceton dimetylketon, propanon,jed

abstinentismus


11

noduchá ketonová sloučenina

acetonémie přítomnost acetonu

v krvi

acetonurie vylučování acetonu/

ketonů močí, ketonurie

acetylen, acetylén nejjednodušší

uhlovodík s trojnou vazbou,hoř

lavý plyn

acetylcholin ester cholinu skyse

linou octovou, látka umožňující

přenos nervového vzruchu

acidémie zvýšená kyselost

krve u člověka projev poruchy

acidobazické rovnováhy, kdy se pH

sníží pod 7, 35

acidifi kace okyselení

acidimetrie odměrná analýza

k určení stupně kyselosti

acidita kyselost, stupeň kyselosti

acidní kyselý

acidobazický kyselozásaditý

acidofilní kyselomilný, žijící

v kyselém prostředí barvící

se kyselými barvivy a. mléko

- mléko zkvašené bakteriemimléč

ného kvašení

acidometr měřič kyselosti

acidometrie měření kyselosti

acidóza, acidosa zvýšené množství

kyselých látek v krvi, zvýšeníakti

vity vodíkových iontů (metabolická,

respirační)

acidum kyselina

aciniformní lalůčkovitý

acompagnato [akompaňáto]recita

tiv za doprovodu orchestru

a contrario [á kontrárió] vpro

tikladu protiva

acuto [akúto] ostře, pronikavě

acyanoblepsie barvoslepost na

modrou barvu, neschopnost vnímat

modrou barvu

acyanops(i)e neschopnost rozeznat

modrou barvu

acyéza neplodnost, nemožnost

rodit

acylpyrin lék snižujícíteplo

tu, utišující bolest, působící proti

revmatizmu, obdoba aspirinu 

antirevmatikum, antipyretikum

acystie vrozené nevyvinutímočo

vého měchýře

ad k, na

ad absurdum k nesmyslnosti 

postup důkazu spornosti,nekonzis

tentnosti, toho, co odporuje logice

dovedením do důsledků

ad acta [ad akta] ke spisům 

odložit jako vyřízené

adagio [adádžo] pomalu, volně

 hudební skladba nebo její část

v tomto tempu

adaktylus jedinec bez vyvinutí prstů

na končetinách

adamantin sklovina

adamantinom nádor vycházející

z epitelu skloviny

adamantitida zánět zubní skloviny

adamantoblast ameloblast, buňka

tvořící zubní sklovinu

adaptabilita schopnost organismu

přizpůsobit se změněnýmpodmín

kám, přizpůsobivost, adaptivita

adaptabilní schopný přizpůsobení,

přizpůsobitelný, přizpůsobivý

adaptace přizpůsobení,při

podobnění, přetvoření úprava,

přestavba

adaptační přizpůsobený,přizpů

sobitelný

adaptát pozorovatelný výsledek

adaptace organizmu

adaptát


12

adaptér, adaptor zařízenírozšiřující původní použitelnost

adaptivita přizpůsobivost,adaptabilita

adaptometrie měření rychlosti,

kterou se oko přizpůsobí změnám

intenzity světla

adaptovatelný upravitelný,přizpůsobitelný

ad astra ke hvězdám vzhůru,

kupředu

a dato [á dató] ode dne vystavení,

ode dne vydání

ad audiendum verbum 

k vyslech nutí slova k pokárání,

na slovíčko, na kobereček

ad auditorem [ad audytórem] 

k naslouchajícímu, k posluchači 

populisticky, podbízivě, oportunně,

bez ohledu na pravdu

adaxiální přivrácený k ose, ke

stonku

ad baculum [ad bakulum] (argument) klacku nátlak,vyhrožování silou

addendum přídavek, dodatek

addolorato [adoloráto] hud. žalostně

addukce přitažení, připažení

adefagie chorobná žravost,nenasytnost, bulimie

adekvace vyrovnání

adekvátní shodný, přiměřený,

odpovídající

adekvátnost přiměřenost, shoda

adelomorfní nejistého, neurčitého

tvaru, beztvarý, sotva zřetelný

adenalgie bolestivost žláz

adenektomie chirurgické odnětí

žlázy, mízní uzliny

adenitida zánět žláz

adenoakantom adenokankroid,

podvojný karcinom v okrsku, kde

se stýká dvojí druh epitelu(například ve slinných žlázách, děložním

čípku)

adenocystom cystadenom, nádor

žlázového epitelu s tvorbou dutin

a se sekrecí do nitra dutiny

adenodynie bolestivost žláz

adenofaryngitida zánět hltanu

adenofi brom nezhoubný nádor ze

žlázového epitelu a vaziva

adenofibróza tvorba vaziva ve

žláze

adenografi e metoda s užitímkontrastní látky pro rentgenovéznázornění žlázy

adenohypofýza přední žlázová část

podvěsku mozkového, kde se tvoří

hormony řídící funkci periferních

endokrinních žláz

adenochondrom nádor ze žlázové

a chrupavčité tkáně

adenoiditida zánět nosohltanové

mandle

adenoidní žláze podobný,žlázovitý

adenokarcinom zhoubný nádor

žlázového epitelu

adenolipom nezhoubný nádor ze

žlázového epitelu a tukové tkáně

adenolipomatóza tvorbaadenoliomů na různých částech těla

adenologie nauka o žlázách a jejich

chorobách

adenolymfom smíšený nádor žlázy

s účastí mízní tkáně

adenom nezhoubný nádor zežlázového epitelu, napodobující vpodstatě všechny známé struktury žláz

(acinózní, cystický, trabekulární,

folikulární) adaptér 13

adenomalacie chorobné změknutí

žlázy

adenomatoidní podobnýade

nomu

adenomatóza žlázové bujení

 adenomatóza plicní - žlázový

karcinom plic

adenomatózní týkající seadeno

mu, žlázový, žláznatý

adenomyom nezhoubný nádor ze

žlázové a svalové tkáně

adenomyometritida zánět dělohy

se zbytněním v podobě nádoru ze

žlázové a svalové tkáně

adenomyosarkom zhoubný nádor

ze žlázové a svalové tkáně

adenomyóza přítomnostostrův

ků endometria (sliznice děložní)

v děložním svalstvu

adenomyozitida zánět sliznice

a svaloviny děložní

adenomyxom smíšený nádor ze

žlázové a mukózní tkáně

adenopatie onemocnění žláz (blíže

nespecifi kované)

adenosarkom zhoubný nádor ze

žlázové a pojivové tkáně

adenoskleróza vazivové ztvrdnutí

tkáně žláz

adenotom kruhový nůž kodstraně

ní adenoidní vegetace

adenotomie chirurgické protětí,

vynětí zbytnělé nosohltanovéman

dle pomocí speciálně upraveného

nože

adenotonzilektomie chirurgické

vynětí nosních a krčních mandlí

adenovirus virus vyvolávající

u člověka respirační onemocnění

adenóza onemocnění žlázpostihu

jící zvláště žlázy lymfatické

adenozin purinový nukleosidvysky

tující se v nukleových kyselinách

adept uchazeč, začátečník v oboru

adermie vrozené nevyvinutí kůže

adermogeneze nedostatečný,

neúplný vývoj kůže

adesmóza kožní choroba se ztrátou

vazivové tkáně

adespoton drobné literární dílo od

neznámého autora

ad(g)nace druh příbuzenského

poměru

adherence přilnavost,adherent

nost

adherentnost přilnavost,adhe

rence

adherující přiléhající, lpící

adheze, adhese přilnavost, srůst,

ulpívání látek na sobě

adheziotomie chirurgické uvolnění

srůstů, protětí srůstů

adhezívní přilnavý, přirostlý

ad hoc [ad hók] jen pro tento případ,

k této věci, k tomuto účelu

ad hominem k člověku 

populisticky zneužívající záporné

lidské vlastnosti

adiadochokineze poruchaschop

nosti střídat pohyby z jednoho do

druhého směru

adiaforéza neschopnostvylučo

vat pot

adiaspora forma houby rodu

Emmensia vyvolávajícíonemoc

nění adiaspiromykózu

adice, addice souhrn, součet,slu

čování, přidávání, sčítání

adié, adieu [adyjé] sbohem

ad ignorantiem [ad ignoranciam]

 k nevědomosti využívající

protivníkovu neznalost

ad ignorantiem 14

adihemoryze porucha v přívodu

krve

adikce přiřknutí, přisouzení 

vznik závislosti (na drogách)

ad infi nitum donekonečna, stále,

nekonečně

ad informandum pro informaci,

na vědomí

ad informandum medici pro

informaci lékaře

adipektomie odstranění tukové

tkáně

adipofi brom nádor z tukové avazi

vové tkáně

adipohepatický označujícítuko

vou degeneraci jater

adipokéla tuková kýla, kýla ztuko

vé tkáně

adipokineze mobilizace tuku v těle,

uvolňování mastných kyselin do

krevního oběhu

adipolýza natrávení, hydrolýza

tuků

adipom nezhoubný nádor z tukové

tkáně

adiponekróza odumření, zanikání

tukové tkáně

adipopexe zpevnění tukové tkáně

adiposalgie nepravidelně rozeseté

tukové nádorky vyvolávající bolest

(adipositas dolorosa)

adipozita otylost, nahromadění

tuku

adipozogenitální otylý, tučný,

vyznačený otylostí a změnou

pohlavního dozrávání

adipozogigantismus nadměrná

tloušťka

adipozurie vylučování tukových

látek močí

adipsie chybění pocitu žízně

aditivní přídavný související

se sčítáním, skládáním

aditivum přísada, přídavná látka

adiuretický tlumící vylučování

moči

adjacentní vedle ležící, vedlejší,

přilehlý

adjektivum přídavné jméno

adjudikace soudní přiřčení práva

nebo nároku

adjunkce připojení

adjunkt úřednický pomocník, elév,

koncipient

adjustace vybavení všímpotřeb

ným, připravení k činnosti med.

příprava léčiva podle návodu

(receptu)

adjutant pobočník

adjuvancia součásti léků zesilující

účin vlastního léčiva

adjuvatika nauka okompen

začních, doplňujících pomůckách

 výsledky činnosti v adjuvatice,

například berle, chodítka, vozíky

adlatus pomocník, zástupce

ad libitum jak je libo, podlelibos

ti

ad manus medici do rukou lékaře

administrace kancelář,eko

nomicko-provozní útvar med.

podávání (léčiva)

administrativa správa, správní

složka, úřady v USA označení

úřadu prezidenta a vlády

administrativní správní, úřední

 byrokratický

administrátor správce zatím

ní správce farnosti

admirál velitel loďstva

admiralita námořní velitelství

admise vpuštění, vstup, přijetí

adihemoryze 15

admitance veličina vodivosti látky

skládající se z aktivní reálné složky

a reaktivní složky

admonice pokárání, výtka, důtka

ad multos annos na dlouhá léta,

přání při přípitku

adnektomie adnexektomie,adnexo

tomie, odstranění, vynětí děložních

přívěsků, tj. vaječníků a vejcovodů

adnexitida zánět děložních přívěsků

(vaječníků, vejcovodů)

adnexogeneze vývoj zárodku

z adnex

adnexopexe chirurgické zpevnění

přívěsků k přední stěně břišní

ad notam, ad notiam [ad nóciam]

na vědomí

ad oculos [ad okulós] k očím 

názorně, zjevně, viditelně

adolescence dospívání, dorůstání,

dozrávání

adolescent jedinec ve věku mezi

pubertou a dospělostí

adolescentní dospívající,dorůs

tající, mladý

adonidin látka obsažená v hlaváčku

jarním

adopce osvojení, přijímání zavlast

ního

adoptant osvojitel

adoptát osvojenec

adoptivní přijímající někoho

cizího za vlastního přijatý za

vlastního

adoptovat osvojit

adorace zbožné uctívání,zbož

ňování

adorální k ústům, kolem, v okolí

úst

ad personam k osobě 

zesměšňování a urážení protivníka

ad populum k lidu demago

gie, odvolávání se na předsudky,

na egoizmus

ad rem k věci

adrenalektomie vynětínadled

viny

adrenalin hormon dřeně nadledvin

adrenalinémie koncentraceadre

nalinu v krvi

adrenalinleukocytóza zmnožení

bílých krvinek v periferní krvi po

injekci adrenalinu

adrenální ležící u ledviny, týkající

se nadledviny

adrenarche projevy dospívání

následkem zvýšené tvorby hormonů

(androgenů) kůry nadledvin

adrenogenitální týkající senadled

viny a pohlavních orgánů

adrenokortikální vztahující se ke

kůře nadledviny

adrenokortikotropní hormon

kortikotropin, hormonadenohypo

fýzy stimulující tvorbu kortikoidů

v kůře nadledvin

adrenolytický působící opačně

než adrenalin, tlumící účinekadre

nalinu

adrenopatie nespecifi kovanácho

roba nadledvin

adrenopauza útlum produkce

hormonů v nadledvinách

adsorbent povrchově pohlcující

látka

adsorbovaný zadržený napovr

chu

adsorpce pohlcování, vázání,hro

madění plynné nebo rozpuštěné

látky na povrchu jiné látky tuhé

nebo kapalné

adsorpční vázající, pohlcující

adsorpční 16

adstringentní stahující, zužující,

svrašťující, svírací,usnadňují

cí hojení a epitelizaci (například

tanin)

adulterace padělání, falšování

mincí, rukopisů cizoložství

ad usum [ad úzum] pro potřebu

někoho něco záměrně upravené

adut karetní trumf

ad valorem podle hodnoty

advehentní přívodný

advekce přenos, přemístění dané

veličiny prouděním v atmosféře

advent příchod doba duchovní

přípravy na Vánoce v období čtyř

týdnů před svátky dobaočeká

vání, naděje

adventicie zevní vrstva cévní

stěny zevní vazivový obalněk

terých vnitřních orgánů

adventista člen křesťanskéhospo

lečenství zdůrazňujícího očekávání

druhého příchodu Ježíše Krista

na svět

adventivní zanesený odjinud,

vyskytující se na neobvyklém místě

 náhodný, přídavný, náhradní

adventizmus, adventismus

křesťanské hnutí hlásající víru

v nový příchod Ježíše Krista na

svět

adventní předvánoční

adverbální závislý na slovese

adverbium příslovce

advocatus diaboli [advokátus

dyabolí] ďáblův advokát 

obhájce špatné věci

advokacie instituce poskytující

právní pomoc, provádějící právní

zastoupení obhajoba, zastávání

se, prosazování něčeho

advokát právník poskytujícípráv

ní pomoc zastánce, obhájce

adynamický slabý, zeslabený

adynamie tělesná slabost, oslabení,

zeslabení

aeon [eón] dlouhé období dějin,

éra, věk

aerace větrání, provzdušňování

aero aeroplán, letadlo

aerorvní část složených slovmají

cí význam vzduch nebo letadlo

aerobik komplex intenzivníchtěles

ných cvičení zatěžující oběhovou,

srdeční a dýchací soustavu

aerobní vyžadující k životu kyslík

aerobus, airbus [érbas]velkoka

pacitní dopravní letadlo

aerodrom letiště

aerodyn letadlo těžší než vzduch

(letoun, vrtulník)

aerodynamický týkající se

aerodynamiky upravený tak, aby

snadno překonával odpor vzduchu

aerodynamika nauka opohy

bu plynů a pohybu pevných těles

v plynech

aerofon vzduchový hudební nástroj

aerologie nauka o fyzikálních dějích

probíhajících ve vyšších vrstvách

atmosféry, hlavně v troposféře

aeromechanika nauka zabývající

se zákony mechaniky plynů, tj.

vlastnostmi a pohyby plynů

aeronautika letectví,vzducho

plavba

aeronomie nauka o horníchvrst

vách atmosféry, v nichž se projevuje

silná ionizace a disociace

aeroplán letadlo, aero

aerosol disperzní soustavaobsa

hující kapalné nebo pevné částice

adstringentní 17

rozptýlené v plynu

aerostat letadlo lehčí než vzduch

(balon, vzducholoď)

aerostatika součást aeromechaniky,

studující podmínky rovnováhy

hmotných těles pod vlivemvněj

ších sil

aerotriangulace triangulacepomo

cí leteckých snímků

Aeskulap řecký bůh lékařství

afagie neschopnost polykat

afagopraxie porucha polykání

jídla

afakie oko bez čočky, stav poodstra

nění čočky

afázie ztráta již nabyté schopnosti

řeči vyvolaná narušením řečových

center v mozku

afebrilita stav bez horečky

afebrilní bez horečky

afekce vliv, náklonnost citové

pohnutí, hnutí mysli, emotivní

uchopení stav onemocnění,

postižení chorobou

afekt hnutí mysli, vzrušení, rozčilení,

vzrušení, citové rozrušení

afektivita citová stránka lidského

jednání, vzrušivost, vznětlivost

afektovanost přepjatá, strojená

dokonalost v projevech, chování,

precióznost, preciozita

afektovaný strojený, přehnaný,

nepřirozeně se chovající

afélium , afel odsluní nepří

znivé okolnosti

afémie motorická afázie 

neschopnost mluvit

aféra případ, skandál zveřejně

ní události vyvolávající pohoršení,

vyšetřování, zájem masmédií

aferentace přenos informací zperi

ferie do centra

aferentní přenášející, přinášející,

přívodný, dopravující, dodávající

do centra

aférista osoba často zapletená do

afér nebo působící aféry

affabile [afábile] přívětivé, mile,

vlídně

affettuoso [afetuózo] s citem,

náruživě

affidavit [afidavit] místopřísežné

prohlášení

afghání, afghani měnová jednotka

Afghánistánu

afibrinogenémie nepřítomnost

fi brinogenu v krvi

afi lace přičlenění, přidružení 

pobočka nebo samostatný, alepod

řízený (ovládaný) subjekt, podnik

afi liace osvojení (přijetí za syna)

 přijetí do okruhu neboorganiza

ce navazování těsného osobního

kontaktu, vztahu

afi liantní přátelský, vstřícný,otevře

ný, kamarádský

afinace čištění, zušlechťování,

zjemňování

afi nita sousedství, příbuzenství,

vzájemný vztah, blízkost snaha

prvku nebo sloučeniny chemicky

nebo fyzikálně reagovat s jinou

chemickou látkou schopnost

tkáně vázat na sebe barvivo

afirmace přisvědčení, přitakání,

ujištění, potvrzení

afi š reklamní nápis, plakát

afi x gramatický morfém připojující

se ke kořeni slova, napříkladpřed

pona, přípona

afl atoxin jedovatý produkt houby

Aspergillus fl avus

afl atoxin 18

á fond perdu [a fon perdy] na účet

ztrát, odepsaná pohledávka

afonie ztráta hlasu

aforizmus, aforismus stručnávtipná výpověď, průpovídka, výrok

afrazie, afrázie, afrasieneschopnost tvořit správné věty,neschopnost mluvně se adekvátně projevit

afrikanistika obor zabývající se

jazyky, historií a kulturamiafrických národů

afrikanizace, afrikanisace 

šíření africké kultury opětné

nabytí africké specifi čnosti

afro afrického původu, v africkém

stylu, podle africké inspirace

afrodiziakum, afrodisiakum látka

nebo prostředek zvyšující pohlavní

touhu, apetenci, výkonnost

afrodizie, afrodisie nadměrně

silný pohlavní pud

afta drobná, silně bolestivá eroze

až vřídek, vznikající v ústní dutině

nebo jinde na sliznici

afterpills [áftrpils] antikoncepční

tablety užívané v krátkém čase po

souloži, účinné i po případném

oplodnění tím, že zabrání uhnízdění

vajíčka v děloze „pilulka po“

aftongie porucha řeči nervového

původu, neschopnost plynulé řeči

v artikulační oblasti pro vznik křečí

ve svalstvu jazyka

aftóza tvoření aft, silně bolestivých

erozí na sliznici

aftózní týkající se tvoření aft

afunkce zastavení činnosti,neschopnost jakékoli činnosti

afunkční bezfunkční, nečinný

afúze vlévání, výplach

agalakcie nepřítomnost mléka

v mléčné žláze po porodu

agalaktorea zástava tvorby avylučování mateřského mléka

agama pestře zbarvený plaz z řádu

ještěrů

agamaglobulinémie nedostatek

gamaglobulinu, nepřítomnosthlavních imunoglobulinů v krvi

agamet prvok, který se rozmnožuje

nepohlavně, netvoří gamety, zralé

pohlavní buňky

agametický bez pohlavních buněk,

bez schopnosti tvořit pohlavní

buňky

agamogonie bezpohlavní

rozmnožování

aganglionický bez nervových

uzlin

aganglionóza vrozené chybění,

nevyvinutí nervových uzlin

agapé, agapa láska vkřesťanství Boží láska k lidem

agar, agar-agar polysacharid,rosolovitá látka z mořských řas

agastrický stav po chirurgickém

odnětí žaludku

agastrie jedinec bez žaludku, stav

po vynětí žaludku

agaton otočný závěsný kloubtělocvičných kruhů

agáve okrasná bylina s přízemní

růžicí tuhých, na okrajíchostnatých listů

agenda pracovní náplň, souhrn

administrativních prací, program

jednání příruční liturgickákniha

ageneze, agenese vrozenénevyvinutí některého orgánu

agenitalismus vrozené nevyvinutí

pohlavních orgánů

á fond perdu


19

agens původce, činitel, účinná

látka, příčina nemoci chem.

činidlo

agent obchodní jednatel,zástup

ce, zplnomocněnec špion,vyzvě

dač

agentura jednatelství,zprostředko

vatelna, zastupitelství

ageuzie, ageusie ztráta chuti

aggiornamento [adžornamento]

zdnešnění, program otevřeníkato

lické církve současné době

agile [ádžile] živě, hybně, lehce

agilní hybný, hbitý, čilý, aktivní,

horlivý

agitace pohyb, neklid, vzrušení

agitato [adžitáto] pohnutě,vzru

šeně

agitece šíření, přesvědčování,

získávání stoupenců tělesný,

pohybový neklid

agitografi e stav, kdy nemocný píše

velmi rychle a vypouští slova z vět

nebo slabiky ze slov

agitolalie agitofázie,abnormál

ně rychlá řeč, ve které jsou slova

nesprávně vyslovena a řeč se stává

nesrozumitelnou

aglaukopsie neschopnost rozeznat

zelenou barvu, zelená slepota

aglobulie nedostatek červených

krvinek, anémie

aglomerace nakupení, navršení,

shluknutí, seskupení

aglomerát nakupení, navršení,

shluknutí spečenec

aglomerovaný nahromaděný

 spečený

agloporit umělé lehké pórovité

plnivo do betonu

aglosie chybění, nevyvinutí jazyka

aglosostomie vývojová úchylka

charakterizovaná chyběním jazyka

a otevřenými ústy

aglukosurie nepřítomnosthrozno

vého cukru (glukózy) v moči

aglutice neschopnost polykat,obtíž

né polykání

aglutinace shlukování krvinek,

baktérií, reakce mezi antigenem

a protilátkou, kdy dochází kvzá

jemné vazbě a shlukování tvoře

ní slov a jejich tvarů připojováním

jasně odlišitelných přípon

aglutinin protilátka omezující

pohyblivost a shlukující baktérie

nebo buňky, které jsou pro nianti

genem - cizí látkou

aglutinofi lní mající sklon kaglu

tinaci

aglutinogen polysacharid,skupi

nově specifi cké látky A, Bpřítom

né v červených krvinkách, podle

kterých se dělí krev na čtyři hlavní

skupiny

aglutinoidní vázající na sebeaglu

tinogen bez schopnosti navodit

aglutinaci

aglutinovaný připojený,nahroma

děný, přilepený

agnace příslušenství k téže

rodině pokrevní příbuzenství

v mužské linii

agnát pokrevný příbuzný v mužské

linii

agnatie vrozené nevyvinutí čelisti

agnoskace zjišťování totožnosti,

identifi kace

agnosticizmus, agnosticismuso

názor nepoznatelnosti světa kromě

smyslové zkušenosti

agnóza neschopnost, nemožnost

určit jednoznačnou diagnózu

agnóza


20

agnózie, agnosie ztráta schopnosti

vnímat, chápat, rozeznávatpředměty, osoby

Agnus Dei Beránek boží, symbol

vykupitelské smrti Kristovy

agofonie mekavý hlas

agogika změny tempa přiinterpretaci hudebního díla

agóna izočára s nulovoumagnetickou deklinací

agonadismus nevyvinutí, špatná

funkce pohlavních žláz

agonální týkající se agónie, vprůběhu agónie

agonie, agónie stav ochromení,

nečinnosti údobí před smrtí,

smrtelný zápas

agonista stejně působící činitel

(například sval)

agora starořecké městskéshromaždiště náměstí, volnýprostor

agorafobie chorobný strach

z pohybu na otevřenýchprostranstvích strach z davu

agraciace prominutí nebo zmírnění

trestu

agradace zvyšování zemského

povrchu nanášenímtransportovaného materiálu

agrafi e chorobná neschopnost psát,

písemně se vyjadřovat

agramatismus ztráta schopnosti

vyjadřovat se mluvnicky správně,

ztráta smyslu pro gramatiku

agranulocyt bílá krvinkaneobsahující v cytoplazmě specifi cká zrna

(lymfocyt, monocyt)

agranulocytární ve vztahu kagranulocytóze, týkající seagranulocytů

agranulocytóza nedostatekgranulocytů v krvi

agrární zemědělský, rolnický

agravace vědomé zveličovánísubjektivních pocitů choroby

agregace sdružení, spojování,

seskupování, shlukování, napojení

agregát spojení, propojení,seskupení (krystalů, strojů, ukazatelů)

agrément [agreman], agreement

[egríment] dohoda, smlouva

 schválení, souhlas schválení navrhovaného diplomatického

zástupce přijímacím státem

agrese útok, napadení, ozbrojený

vpád

agresivita napadání, útočnost

agresivní, agresívní útočný,dobyvačný, výbojný

agresor útočník

agri-,agrorvní část složených

slov mající význam zemědělství,

zemědělský, pole, půda

agroekologie nauka o vzájemných

vztazích mezi zemědělskýmirostlinami a jejich vnějším prostředím

agrologie nauka o polnímhosodářství

agronomie nauka zabývající se

zemědělskou výrobou

agrotechnika souhrn pěstitelských

opatření, která mají zajistit vysokou

sklizeň i výživovou hodnotuhospodářských plodin

agrypnie nespavost, insomnie

agyrie úplné nebo částečnénevyvinutí mozkových závitů

ahasver nespokojený, věčně se

toulající člověk nenacházející nikde

uspokojení a uplatnění věčný

tulák nespokojenec

agnózie


21

ahereditární nedědící se

ahinsá neubližování živým, princip

východních náboženství

ahistorizmus, ahistorismuspod

cenění vývojového (historického)

hlediska, dějin vůbec

achalazie neschopnost hladkého

svalstva přerušit napětí, uvolnit

se takový stav vyvolává trvalé

stažení dutého orgánu (například

jícnu)

ach(e)ilie vrozené nevyvinutíjed

noho nebo obou rtů

ach(e)irie vrozené nevyvinutí horní

končetiny

ach(e)iropodie nevyvinutí rukou

a nohou

achilloburzitida zánět tíhového

váčku, burzy mezi šlachou a kostí

patní

achillodynie bolestivá Achillova

šlacha, bolest způsobená nejčastěji

zánětem burzy mezi kostí patní

a Achillovou šlachou

achillorafi e chirurgické sešitíAchil

lovy šlachy

achillotenotomie operační protětí

Achillovy šlachy

achilovka šlacha upínající se na kost

patní, Achillova šlacha

achlorhydrie nedostatek kyseliny

chlorovodíkové v žaludku

achloropsie neschopnost rozeznat

zelenou barvu

acholický bez žluči, nedostatečné

zbarvení žlučí

acholie nedostatek tvorby žluči

acholiurie nepřítomnost žlučového

barviva v moči

acholurický bez prokazatelnépří

měsi žlučových barviv v moči

achondroplastický netvořící

chrupavku

achondroplazie porucha (zpravidla

dědičná) růstu kostí z chrupavky

a. Chr. (n.) ante Christum (natum)

achromacyt buňka bez vlastního

barviva, bezbarvá buňka

achromát optická soustavaodstra

ňující barevnou vadu

achromatický bezbarvý,nebar

vitelný odstraňujícíchromatic

kou vadu

achromatismus bezbarvost 

schopnost některých optických skel

odstranit barevnou vadu

achromatodermie nedostatečné

zbarvení kůže, bezbarvá kůže

achromatofi lie neschopnost barvit

se, neschopnost vázat barvivo

achromatopsie úplnábarvosle

post

achromatotrichieachromatrichó

za, nedostatečné přirozené zbarvení

vlasů

achromatóza achromazie,achro

mie, nedostatek pigmentu (zděděný

nebo získaný) v kůži, vlasech

achromaturie bezbarvá,nedosta

tečně zbarvená moč

achromazie nedostatekpři

rozeného barviva vadazpů

sobující částečnou nebo úplnou

barvoslepost

achromie bezbarvost, albinismus

 v kůži, duhovce a v dalšíchtká

ních chybí pigment

achromoderma bělavost kůže, bílé

skvrny na kůži, leukoderma

achromotrichóza plísňovéone

mocnění vlasů vedoucí ke ztrátě

pigmentu

achromotrichóza


22

acht klatba, zbavení právní ochrany

a vyloučení z příslušnéhospolečenství

achylie nedostatek šťávy (například

žaludeční)

achymóza chybění nebo závažný

nedostatek chymu

aide-memoire [éd memoár] 

stručný záznam jednání vdiplomatickém styku zápisník

aids, AIDS Acquired Immune

Deficiency Syndrome, syndrom

získaného selhání imunity smrtelné onemocnění vyvolanéretrovirem HIV

aichmofobie strach z ostrýchšpičatých předmětů

aikido druh japonského bojového

umění

air [ér] nápěv, píseň, melodie

 kratší instrumentální barokní

skladba netanečního typu

airbag [érbeg] automatickýnafukovací bezpečnostní vak v přední

části automobilu chránící cestující

při nárazu

air condition, air-Condition

[érkondyšn] klimatizační zařízení,

klimatizace

air koncert [érkoncert] koncert

pod širým nebem na otevřeném

prostranství, v přírodě

air mall [érmejl] letecká poštovní

zásilka, letecky, par avion

ajatin dezinfekční prostředek,tinktura

ajatolláh titul nejvyšších šíitských

duchovních

ajnclík malá místnost pro jednu

osobu

ajntopf, eintopf jídlopřipravované v jednom hrnci za nacizmu

veřejná propagandistická akce

á jour [ažúr], být á jour neopožďovat

se, být hotov, být v pořádku

ajznboňák, ajznpoňákželezničář

akademický vztahující se

k vysokému školství, k akademii

věd střízlivý, odtažitý, chladný,

teoretický

akademie starořecká fi lozofi cká

škola název vysoké školy 

vrcholná vědecká instituce typ

vzdělávací instituce slavnost

s programem uměleckého rázu

akademizmus, akademismus

 strohý, chladný, střízlivý ráz,

způsob a forma projevu konzervativní umělecká metoda dodržující

jisté normy

akalceróza nedostatek vápníku

akalkulie neschopnost počítat

akampsie neohebnost, topornost,

ztráta schopnosti pohybů, ztuhlé

klouby

akant paznehtník plastický

výzdobný prvek odvozený od listů

paznehtníku, akantu

akantolýza uvolnění vrstevdlaždicového epitelu pokožky ve stratum

spinosum

akantom kožní nádor,spinocelulární karcinom

akantopelvis rachitickyzdeformovaná pánev s ostrými okraji

akantóza ztluštění, zhrubění

pokožky, nadměrná tvorbadlaždicového epitelu (pachydermie)

akapnie nedostatek CO

2

v krvi

akarbie nedostatek karbonátu

v krvi

acht


23

akardiak jedinec bez vyvinutého

srdce

akardie zrůdnost bez srdce, vrozené

nevyvinutí srdce

akarinóza, akarinosa kožní

nemoc působená roztoči (například

svrab) kadeřavost révy vinné

akarióza onemocnění zákožkou,

choroba vyvolávaná roztoči(napří

klad svrab)

akarofobie chorobný strach před

svrabem

akatafáze chorobná neschopnost

řadit slova ve věty, tvoření vět,

neschopnost vyjádřit se souvislou

větou

akatalepsie chorobná nechápavost

akatamatéza nechápavost,neschop

nost porozumění

akatastáza viklavost, nepevnost,

pohyblivost (oční čočky)

akatelektický neúplný

akatexie inkontinence, neschopnost

udržet tělesné sekrety

akatize bezdůvodné pobíhání,

ztráta schopnosti usednout, trvale

sedět chorobný strach, úzkost

před dlouhým seděním, chorobná

neposednost, přešlapová

akatizie chorobná neposednost

akce čin, zásah, jednání

akcelerace zrychlení, urychlení

akcelerátor zrychlovač,urychlo

vač plynový pedál automobilu

akcelerující zrychlující,urych

lující

akcent přízvuk, zvučný hlas, důraz

akcentace zesílení

akcentovat zdůrazňovat,zvýrazňo

vat důležitost něčeho

akcentuace zdůraznění, zesílení

(například srdečních ozev)

akcept přijetí, uznání, akceptace

akceptabilní přijatelný,vyho

vující

akceptace přijetí, uznání, akcept

akceptant osoba, která přijímá cizí

směnku, směnečník

akceptor přijímač, příjemce 

atom, molekula nebo ion přijímající

elektron, elektronový pár nebo

proton od jiné obdobné částice

(donoru)

akceptovat přijímat, souhlasit

akcese přistoupení (ke členství),

připojení (území) přístup

akcesorie nerost vyskytující se jen

v ne patrném množství ve vyvřelé

hor ni ně, neovlivňující jejíkla

sifi kaci

akcesorní přídatný, vedlejší,nepod

statný, akcesorický

akcidence příležitostná tiskovina

akcidens nepodstatné,nepatří

cí k podstatě, nahodilé, měnlivé,

dočasné

akcidentála znaménko pro zvýšení

nebo snížení tónu, znaménko rušící

předznamenání

akcidentální náhodný, vedlejší,

nepodstatný

akcie cenný papír představujícíurči

tý majetkový podíl a opravňující

majitele k určitým právům

akcionář majitel akcie, podílník

akciové společnosti

akcíz daň z dovozu některého

zboží do města spotřební daň 

stanoviště daňové kontroly

akční provádějící akci výkon

ný, činný založený na akci,

dějovosti (scéna, fi lm)

akční


24

akeratóza nedostatek rohové tkáně

akinestézie akinestie, ztrátavnímání pohybu, neschopnost vnímat

pohyb

akineta nedělící se buňka

akineze neschopnost pohybu,

nehybnost, ochrnutí

akinospermie nehybnost,nepohyblivost spermií

akiurgie chirurgické výkony, při

nichž se používá ostrých,jehlovitých nástrojů cvičná operace

na mrtvole

aklamace veřejné hlasování 

veřejný projev souhlasu, hlasité

pozdravování

akleistokardie neuzavřenísrdečního ústí

aklimace změna určitého faktoru

prostředí podmiňující zlepšené

přežívání organizmu

aklimatizace přivykání jinému

podnebí, jiné oblasti, krajině

aklina izočára s nulovoumagnetickou inklinací, shodná sgeomagnetickým rovníkem

akluze neúplné, nedostatečnéuzavření

akmé vyvrcholení nějakého děje,

procesu

akméizmus, akméismus ruský

literární směr druhého desetiletí

20. století

akné trudovina, kožní choroba

vyvolaná různými nepříznivými

podmínkami (vliv mechanický,

fyzikální, chemický apod.)

akneiformní vypadající jakotrudovina, podobný trudovině

aknémie vrozené nevyvinutídolních končetin

akoazma sluchové halucinace,

přeludy (klepání, škrábání)

akognoze akognozie, lékoznalství,

nauka o poznávání léků a jejich

účinků

akologie nauka o léčebnýchprostředcích

akomie plešatost, nedostatečný

růst vlasů

akomodace přizpůsobení,přiodobnění akomodace oka,

schopnost zesílit klidovou lomivost

oka tak, aby bylo možnorozeznávat předměty v různé vzdálenosti

od oka

akomodometrie měřeníakomodace oka

akontace zálohová úhrada, částečné

placení předem

á konto, a Conto [á kontó] na účet

akord souzvuk nejméně tří tónů

 úkolová práce

akordeon tahací harmonika sklávesnicí

akorie nenasytnost vrozené

nevyvinutí zornice

akormus zrůda bez trupu

akr stará plošná jednotka acre

[ejkr]- britsko-americká plošná

jednotka rovná 4 046, 873 m

2

akrální okrajový, vztahující se na

končetiny

akranie vrozené chybění,nevyvinutí lebky

akranius zrůdný jedinec bezvyvinutí lebečních kostí

akraturéza neschopnost udržet

moč

akrece růst anorganických těles

přirůstáním nových částic na vnější

straně

akeratóza


25

akreditace pověření,zplnomoc

nění potvrzení, schválení

akreditiv platební dokument,

finanční částka složená v bance

rezervovaná pro úhradu určitého

zboží pověřovací listina

akribie přesnost, pečlivost,pozor

nost, svědomitost

akribofobie chorobný strach

z nepřesnosti

akro- první část složených slov

mající význam vrcholný, vrchní,

nejvyšší okrajový

akroanestézie ztráta citlivosti na

prstech

akroangiotrombóza trombyvzni

kající v periferních cévách

akroasfyxie bolestivé křeče vkon

četinách (prstech) při porušekrev

ního oběhu

akrobacie obratnostní cvičenívyso

ce náročné na koordinaci

akroblast zbytek Golgihokom

plexu

akrobrachycefalus člověk svyso

kou a krátkou lebkou

akrocefalosyndaktylie vývojová

anomálie lebky a skeletu končetin

akrocefal(us) jedinec se šišatou

hlavou (lebkou) tvaru komolého

kužele deformovaná lebka při

předčasném srůstu lebečních švů,

věžovitá hlava - turricephalus

akrocentrický umístěný poblíž

jednoho konce

akrocyanóza modravé zbarvení

akrálních částí těla podmíněné

nahromaděním krevního barviva,

redukovaného hemoglobinu

akrodermatitida zánět kůže na

okrajových částech těla

akrodynie bolestivost končetin,

koncových částí těla

akrodystonie porucha napětí

v akrálních částech těla

akroerytróza chronické bolestivé

zčervenání a zduření na rukou

a nohou

akrofobie chorobný strach z výšek,

z hloubky

akrohyperhidróza nadměrnépoce

ní v okrajových částech těla (na

rukou a nohou)

akrohypotermie chlad naokra

jových částech těla (na rukou

a nohou)

akrohysterosalpingektomie

oboustranná salpingektomie sklí

novitou resekcí dna dělohy

akrokeratóza zrohovatělá ložiska

na dlaních a chodidlech

akrokontraktura zkrácení svalů

a šlach na končetinách

akrolýza ubývání kostní tkáně na

okrajových částech těla (na rukou,

nohou)

akromegalie nápadné zvětšení

okrajových částí těla, například

končetin, částí obličeje aněkte

rých vnitřních orgánů přinad

měrné tvorbě růstového hormonu

v dospělosti

akromegaloidní podobný,při

pomínající akromegalii, zvětšení

okrajových částí těla

akromelalgie bolestivostkonco

vých částí rukou a nohou

akromiální nadpažkový

akromikrie nápadné zkráceníkon

četin

akromiohumerální týkající se

nadpažku a kosti pažní

akromiohumerální


26

akromioklavikulární týkající se

nadpažku a klíční kosti

akromion nadpažek, zevní volný

konec hřebene lopatky nad hlavicí

kosti pažní

akromionektomie chirurgické

odnětí nadpažku

akromioskapulární týkající se

nadpažku a lopatky

akromyotonie tonické křečesval

stva končetin, přetrvávání stahu,

neschopnost uvolnění stahu

akroneuróza soubornéoznače

ní pro angioneurotické poruchy

v akrálních oblastech končetin

akronym, akronymum zkratkové

slovo, složené z počátečních hlásek

nebo slabik více slov

akroostealgie bolest kostíkon

četin

akroosteolýza rozpouštění kostí

v okrajových částech těla

akropachye chorobné změnyperi

ferních kostí a kloubů - „paličkovité

prsty“

akroparestézie pocity brnění,mra

venčení na okrajových částech těla

akropatie nespecifi kované bolesti

v okrajových částech těla

akropigmentace zbarveníokrajo

vých částí těla (například prstů)

akropole, akropolis opevněný

posvátný okrsek umístěný nanej

vyšším místě města

akropostitida zánět předkožky

akrosklerodermie sklerotizace

vaziva v okrajových částech kůže

a vnitřních orgánů

akroskleróza ztvrdnutí kůže na

prstech

akrosom cytoplazmatický lem

v přední části hlavičky spermie,

tělísko na vrcholu hlavičkysper

mie

akrosomální patřící k akrosomu

akrostich báseň, v níž počáteční

nebo koncové hlásky, slabiky nebo

slova veršů tvoří další informaci

akrostichon báseň, v níž počáteční

nebo koncové hlásky, slabiky nebo

slova veršů tvoří další informaci

akrosyndéza částečné (koncové)

párování homologních chromosomů

při redukčním dělení buněk

akroteriáza zrůda s vrozenými

vývojovými poruchami v oblasti

obličeje a končetin

akrotismus ztráta tepu, stavorga

nismu, v němž není možnozazna

menat tep

akrotomie štěpení vrcholu listu

akrylát umělá živice

aksamit hedvábný samet

akt čin, výkon dějství výtv.

um.-dílo zobrazující nahý lidský

model

akta úřední spisy sborník

vědeckých prací, ediční řada

aktér aktivní účastník

aktin kontraktilní protein, součást

myofi brily, kontraktilního vlákénka

v cytoplazmě svalových buněk

aktinorvní část složených slov

mající význam paprsek, záření

aktinodermatitida zánět kůže

po ozařování ultrafi alovými nebo

rentgenovými paprsky

aktinografie vyšetřování pomocí

rentgenových paprsků

aktinogram rtg snímek

aktinoid jeden ze čtrnáctiradioak

tivních chemických prvkůnásledu

akromioklavikulární


27

jících v periodickém systému prvků

za aktiniem

aktinokardiografi e označení pro

metody rentgenového aradioizoto

pového vyšetření srdce

aktinokymografi e pohybovérent

genové snímání

aktinologie obor medicínyzabý

vající se studiem radiačního záření

a jeho následky

aktinometr měřič síly, intenzity

záření

aktinometrie měření intenzity

záření

aktinomyceta jednobuněčnýorga

nizmus rodu Actinomyces, příbuzný

bakteriím

aktinomycin antibiotikum sproti

nádorovým účinkem

aktinomykóza nemoc podobná

mykózám, způsobená anaerobním

mikrobem ze skupinyActinomyce

taceae

aktinoskopie vyšetřování pomocí

rentgeno       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist