načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Slovenčina a čeština v kontakte – Mira Nábělková

Slovenčina a čeština v kontakte
-16%
sleva

Kniha: Slovenčina a čeština v kontakte
Autor: Mira Nábělková

Publikace mapuje rozmanité stránky slovensko-českých a česko-slovenských jazykových vztahů v období od rozpadu společného státu. Vývoj postavení slovenštiny v českém a češtiny ve slovenském prostředí. Společenský a individuální ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  191 Kč 160
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
5,3
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 74Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » VEDA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2009
Počet stran: 363
Rozměr: 24 cm
Vydání: Prvé vydanie
Skupina třídění: Filologie
Jazyk: slovensky
Vazba: kniha, brožovaná vazba
Datum vydání: 31.08.2009
ISBN: 9788022410601
EAN: 9788022410601
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Publikace mapuje rozmanité stránky slovensko-českých a česko-slovenských jazykových vztahů v období od rozpadu společného státu. Vývoj postavení slovenštiny v českém a češtiny ve slovenském prostředí. Společenský a individuální česko-slovenský bilingvismus. Přejímaní slovní zásoby z druhého jazyka (slovakismy v české komunikaci). Uplatnění češtiny v slovenských literárních textech. Česká vysokoškolská slovakistika.

Popis nakladatele

Priestor, do kterého sa čiastkovými sondami pokúša preniknúť táto kniha, je súčasnost slovensko-českých a česko-slovenských jazykových vzťahov. Ako súčasnosť v tomto pohlade vystupuje obdobie od rozdelenia spoločného štátu v r.1993. Zánik Česko-Slovenska je zretelne uchopoitelný mezdník, ktorým sa uzavrela etapa širokej česko-slovenskej dvojjazykovosti v nadnárodnej komunikácii v rámci jedného štátneho spoločenstva - a ktorým sa prirodzene v jazykových vzťahoch otvorilo "čosi nové". (pokračovanie příbehu)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Mira Nábělková - další tituly autora:
Střední Evropa Rudolfa Chmela Střední Evropa Rudolfa Chmela
 
Ke knize "Slovenčina a čeština v kontakte" doporučujeme také:
Nádoba plná řeči -- Člověk, řeč a přirozený svět Nádoba plná řeči
Co na srdci, to na jazyku -- Kapitoly z kognitivní lingvistiky Co na srdci, to na jazyku
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

MIESTO ÚVODU I 7

1. SLOVENČINA A ČEŠTINA V MENIACEJ SA SPOLOČENSKEJ SITUÁCII

1 .0 . Ú v o d I 2 6

1 .1 . Ľ u b o v n í k b o d k o v a n ý - T ř e z a l k a t e č k o v a n á . . . » - P a r a le ln é s lo v e n s k é a č e s k é

t e x t y a k o n o v ý p r v o k v b ý v a l o m s p o l o č n o m p r i e s t o r e I 2 9

1 .2 . N a š u j a z y k o v ú s i t u á c i u n e m o ž n o b r a ť a k o a n o m á l i u . . . > — S k ic a k ja z y k o v e j

s it u á c ii p o r o z p a d e d v o j j a z y k o v é h o s p o lo č e n s t v a I 3 4

1 .3 . Č e s k o s lo v e n s k ý .. . ^ S l o v e n č i n a a č e š t in a d n e s - k o n t a k t č i k o n f l i k t I 4 1

1 .4 . S p r á v a n ie v iz c h o v á n í . . . A k t u á l n e k o n t e x t y s lo v e n s k o - č e s k e j

a č e s k o - s lo v e n s k e j m e d z ij a z y k o v o s t i I 5 4

1 .5 . M l S lo v á c i m i r o z u m ě j í - a j á j i m . . . K ľ u k a t á lí n ia v z á j o m n ý c h ja z y k o v ý c h

v z ť a h o v I 75

2. PODOBY BILINGVIZMU V ČESKO-SLOVENSKÝCH SÚVISLOSTIACH

2 .0 . Ú v o d I 9 0

2 .1 . T a k s m e s a a le s p o ň t e d a k o c h a l i t y m i ť e m a k r á s a m a t e j p ř í r o d y . . . > - M e d z i

p e r c e p č n ý m a p r o d u k č n ý m b i l i n g v i z m o m I 9 3

2 .2 . S lo v e n s k ý t u r i s t i b y l i u d iv e n ý . . . S lo v e n č in a a „ č e š t i n y " I 1 0 3

2 .3 . To b o lo v š e t k o t a m , v L it e r á r k á c h j e t o n a p s á n o . . . 5 * - V k o n t a k t e a v p r e lí n a n í .

Č e š tin a , s l o v e n č in a , „ č e s k o s l o v e n č i n a " I 1 1 3

2 .4 . P r o č m á m e S t u d e n t s k ý l i s t d v o j j a z y č n ě . . . S lo v e n s k á p r í t o m n o s ť v s ú č a s n e j

č e s k e j ( ja z y k o v e j) s i t u á c i i I 1 2 9

2 .5 . A le v č e š t in ě b y c h t o r á d t a k y . . . S lo v e n s k o - č e s k ý p r e k l a d a k o p r e d m e t

v y je d n á v a n ia v i n t e r n e t o v e j k o m u n i k á c i i I 1 3 5

2 .6 . V í c e / v ia c č o k o lá d y . . . V y u ž i t i e b i v a l e n t n o s t i v č e s k o - s lo v e n s k o m ja z y k o v o m

k o n t e x t e I 1 5 6

3. NIEKOĽKO SLOVENSKO-ČESKÝCH LEXIKOLOGICKÝCH ZASTAVENÍ

3 .0 . Ú v o d I 1 7 4

3 .1 . H o s p o d a p r e m á v á , i k d y ž n e f u n g u j e e l e k t r i k a . . . ~s^~ Z o ž i v o t a s lo v a k iz m o v

v č e s k e j k o m u n i k á c i i I 1 7 7

3 .2 . Š a ld o v s k ý , k o llá r o v s k ý , j á n o š í k o v s k ý . . . O š p e c i f i c k o m t y p e k u l t ú r n e v ia z a n e j

le x ik y I 1 8 9

3 .3 . V ě d n ý o b o r , n e p r í j e m n í v í t r . . . » - Z o s l o v o t v o r n ý c h a d j e k t í v n y c h d i f e r e n c i í I 2 0 8

3 .4 . J é , d r e v o k o c ú r , m o j e z n e j o b lí b e n ě jš í c h s l o v ! O ž i v o t n o s t i j e d n é h o

m e d z ij a z y k o v é h o m ý t u I 2 1 9

4. SLOVENČINA A ČEŠTINA V LITERÁRNOM SPOLUŽITÍ

4 .0 . Ú v o d I 2 3 4


4 . 1 . K e b y v á m d ě l a l a č e š t in a p o t í ž e , j e n o m , o n é , ž e k n e te . . . V y u ž i t i e č e š t in y a k o

š p e c i f i c k ý p r í p a d v i a c ja z y č n o s t i v s lo v e n s k e j l i t e r a t ú r e I 2 3 6

4 . 2 . J e t a k á s p o m i e n k a : „ A u ž le ž e li a u ž s p a li. . . " >— Č e š tin a v p r ó z a c h Iv a n a

K a d le č ík a I 2 4 2

4 . 3 . M y d v a n e p a t ř í m e k j e d n ě m a n i d r u h ý m . . . » - Č e s k é l i s t y v s lo v e n s k e j

p r ó z e I 2 4 8

4 . 4 . O b r o u b i t p o c t a m i v y š š í m i t o u ž í š p lh a v e c h o n o s n ý c h r o u c h s v ý c h le m ? > -

C i t á t o v é č e s k é f r a g m e n t y u s lo v e n s k ý c h a u t o r o v I 2 5 5

4 . 5 . J a s o m t i e ž s á m , s le č n a . M a l s o m m a ť s ň a t e k . U k liz a č k a z d o l n í h u t i. . . » -

„ Č e s k o s l o v e n č i n a " v l i t e r á r n o m d i e l e I 2 6 3

4 . 6 . K d v e ř í m ň e b e s e m e j . . . B i b l i č t i n a n a S lo v e n s k u v 2 0 . s t o r o č í I 2 6 9

4 . 7 . K e ď s i p o m y s l í m p o l u t e r á n s k y - „ b o ž e m ô j , p r o p u s ť m ě , p r o p u s ť s lu ž e b n ík a

s v é h o . " ( D ) o z v u k y f u n g o v a n i a b i b l i č t i n y v l i t e r á r n y c h t e x t o c h I 2 8 1

5. ČESKÁ SÚČASNOSŤ SLOVAKISTIKY AKO ŠTUDIJNÉHO ODBORU

5 . 0 . Ú v o d I 2 9 4

5 . 1 . U n i v e r z i t n á s l o v a k is t ik a v č e s k o m p r o s t r e d í (K d e s a ť r o č iu e x is t e n c ie

s a m o s t a t n é h o o d b o r u n a FF U K v P r a h e ) I 2 9 6

ZÁVER M e d zi m in ulým a budúcim I 3 0 5

L IT E R A T Ú R A I 3 1 3 P R A M E N E I 3 4 3 E D IČ N Á P O Z N Á M K A I 3 4 7

S U M M A R Y I 3 5 1

M E N N Ý R EGISTER I 3 5 7       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.