načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Slavné sociologické výzkumy (1899-1949) – Hynek Jeřábek

Slavné sociologické výzkumy (1899-1949)
-7%
sleva

Kniha: Slavné sociologické výzkumy (1899-1949)
Autor: Hynek Jeřábek

Monografie seznamuje s proslulými empirickými sociologickými výzkumy z let 1899-1949. ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  345 Kč 321
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
10,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 75.3%hodnoceni - 75.3%hodnoceni - 75.3%hodnoceni - 75.3%hodnoceni - 75.3% 87%   celkové hodnocení
3 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Slon
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 395
Rozměr: 125x205
Vydání: Vyd. 1.
Skupina třídění: Sociologie
Jazyk: česky
Datum vydání: 28.11.2014
Nakladatelské údaje: Praha, Sociologické nakladatelství, 2014
ISBN: 978-80-7419-165-7
EAN: 9788074191657
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Monografie seznamuje s proslulými empirickými sociologickými výzkumy z let 1899-1949.

Popis nakladatele

Dějiny sociologie je možno sledovat jako vývoj sociologických teorií anebo jako vývoj výzkumných projektů. Počátky sociologie zpravidla nebývají spojovány s empirickými výzkumy. Trvalo půl století, než se sociologům výzkumníkům podařilo prosadit, že vědecká komunita uznala empirický sociologický výzkum jako legitimní a velice potřebnou součást akademické sociologie. Kniha se zabývá půlstoletím vývoje výzkumného snažení desítek a stovek sociologů - jejich dnes slavnými sociálními výzkumy, a to od jeho počátků na konci devatenáctého století až po definitivní uznání výzkumu jako legitimní součásti sociologie koncem čtyřicátých let dvacátého století. Soustřeďuje pozornost na ty výzkumy, na nichž bylo možno transparentně ukázat postupný vývoj a pokroky výzkumné metodologie. Při výběru projektů bylo důležité, nakolik jejich autoři nechali nahlédnout do své výzkumné dílny. Cílem bylo představit empirický výzkum jako zdroj poznatků pro kumulativní budování sociální teorie a zároveň empirický sociální výzkum na teoretických poznatcích založený, sociologickou teorii respektující. Kniha tak čtenáře seznamuje s šestnácti slavnými a osmi mimořádnými sociologickými výzkumy první poloviny dvacátého století.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Hynek Jeřábek - další tituly autora:
Úspěšné ženy ve stínu slavných mužů Úspěšné ženy ve stínu slavných mužů
 (e-book)
Úspěšné ženy ve stínu slavných mužů Úspěšné ženy ve stínu slavných mužů
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

P O D R O B N Ý O B S A H

STRUČNÝ OBSAH 5

PODROBNÝ OBSAH 7 PODĚKOVÁNÍ 14

ÚVOD

Cíle a o b s a h k n ih y

K lasické a m im o ř á d n é p ro je k ty

15

16

17

K rá tk ý p ř e h le d l ite r a tu r y k té m a tu in s titu c io n a liz a c e

e m p iric k é h o s o c iá ln íh o v ý z k u m u 18

K teré v ý z k u m n é p r o je k ty s p a d a jí d o o b s a h u k n ih y 21 KAPITOLA 1 FÁZE INSTITUCIONALIZACE EMPIRICKÉHO SOCIÁLNÍHO

VÝZKUMU 27

1.1 T e r é n n í v ý z k u m v C h ic ag u ; p o p is n é „ p r ů z k u m y “

a a n a ly tic k á „survey a n a ly s is “ 27 1.2 D v a n á c t k líč o v ý c h r o z h o d n u tí c h ic a g sk ý c h

so c io lo g ů - p r v n í fá z e in s titu c io n a liz a c e

e m p ir ic k é h o s o c iá ln íh o v ý z k u m u 28 1.3 Z p ra c o v á n í h r o m a d n ý c h d a t: su rv e y r e s e a r c h -

d r u h á fá z e in s titu c io n a liz a c e e m p ir ic k é h o

s o c iá ln íh o v ý z k u m u 3 2 1.4 S u rv e y a n a ly sis : n o v á s tr a te g ie a n a lý z y d a t - t ř e t í

fáze p r o c e s u in s titu c io n a liz a c e e m p ir ic k é h o

s o c iá ln íh o v ý z k u m u 3 5 1.5 E m p iric k ý s o c iá ln í v ý z k u m ja k o so u č á s t

a k a d e m ic k é so cio lo g ie - c o t o z n a m e n á ? 4 0

7


KAPITOLA 2

PRVOPOČÁTKY SBĚRU A ANALÝZY SOCIÁLNÍCH DAT 4 3

Ú vod 43

2.1 S o c iá ln ě s p r á v n í m o tiv a c e s b ě r u s o c iá ln í e m p ir ie

v le te c h 1641-1930 45

2.2 S o c iá ln ě s ta tis tic k á m o tiv a c e s b ě r u s o c iá ln í

e m p ir ie v le te c h 1662-1925 5 4

2.3 F ré d é ric Le Play - d o k la d y k a ž d o d e n n o s ti ja k o

s o c iá ln í e m p ir ie 6 5

2.4 Z á je m o s o c iá ln í o tá z k y a v y u ž ití s o c iá ln íc h

d a t v N ě m e c k u d e v a te n á c té h o a p o č á tk u

d v a c á té h o s to le tí 66

Z áv ěr 77

KAPITOLA 3

POČÁTKY EMPIRICKÝCH SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

V USA 79

Ú vod 79

3.1 Rozvoj u n iv e r z it ve S p o je n ý c h s tá te c h v le te c h

1876-1910 80

3.2 H n u t í Social S u rv e y a j e h o r o le v p o č á tc íc h

e m p ir ic k é h o s o c iá ln íh o v ý z k u m u v USA 8 3

3.3 C h ic a g sk á u n iv e r z ita ja k o p r o t ip ó l h n u t í Social

S u rv e y 86

3.4 N a d a c e n a p o d p o r u vědy a f in a n c o v á n í C h icag sk é

u n iv e r z ity 8 9

3.5 I d e n tita o b o r u s o c io lo g ie n a a m e ric k ý c h

u n iv e r z itá c h 91

3.6 E m p iric k ý so c io lo g ic k ý v ý z k u m ja k o s o u č á s t

so cio lo g ie 92

KAPITOLA 4

TH E PHILADELPIA NEGRO - ZAPOMENUTÝ POČÁTEK

4.1 N e jd ů le ž itě jší v ý sle d k y v ý z k u m u P h ila d e lp h ia

EMPIRICKÉ SOCIOLOGIE V USA

Ú vod

95

95

N egro 98

8


4.2 M e to d o lo g ie v ý z k u m u P h ila d e lp h ia N eg ro -

,S o cial S urv ey 1, n e b o v ěd e c k ý v ý z k u m ? 1 0 9

4.3 V ědecký ž iv o to p is W. E. B u r g h a r d ta D u Boise 1 1 3

Závěr - M ísto D u B oise ve vývoji e m p iric k é h o so c iá ln íh o

v ý z k u m u 1 2 6 KAPITOLA 5 CHICAGSKÁ SOCIOLOGICKÁ ŠKOLA 1 3 1 Ú vod 1 3 1 5.1 K a te d ra so c io lo g ie a je jí v e d o u c í

A lb io n W. S m all 1 3 2

5.2 V ýzkum „Polský s e d lá k v E v ro p ě a v A m eric e“

W. I. T h o m a s e a F. Z n a n ie c k é h o 1 3 4 5.3 R o b e rt E. P a r k a je h o p ř íc h o d n a k a te d r u

so cio lo g ie C h ic a g sk é u n iv e r z ity 1 3 7 5.4 E rn e s t W. B u rg ess a j e h o p ř ín o s so c io lo g ii n a

C h ic ag sk é u n iv e r z itě 1 4 1 5.5 T h e C ity - p ro filo v á p u b lik a c e c h ic a g sk é šk o ly 1 4 2 5.6 S p o lu p r á c e C h icag sk é u n iv e rz ity s o s ta tn ím i

č á s tm i so c io lo g ic k é o b c e 1 5 2

5.7 V ýzk um y n a C h ic a g sk é u n iv e rz itě , je jic h

f in a n č n í a o r g a n iz a č n í p o d p o r a 1 5 7 5.8 K n iž n ě v y d a n é v ý sle d k y v ý z k u m ů n a C hicagské

u n iv e r z itě 1 5 9 Závěr: V ý zn am c h ic a g sk é so c io lo g ick é školy p r o vývoj

e m p ir ic k é h o so c io lo g ic k é h o v ý z k u m u 1 5 9

KAPITOLA 6 DOKTORANDSKÉ MONOGRAFIE CHICAGSKÉ ŠKOLY 1 6 3 Ú vod 1 6 3 6.1 O b la sti C h ic a g a a m ě s to ja k o s o c iá ln í la b o r a to ř 1 6 4 6.2 Z v lá štn í s o c iá ln í in s tit u c e v živ o tě o b y v atel

C h ica g a 1 7 2 6.3 M od ely z k o u m á n í k r i m in a lity v C h ic a g u 1 7 9 Závěr 1 8 5

9


KAPITOLA 7

MIDDLETOWN 18 7 Ú vod 18 7 7.1 Ú čast n a ž iv o tě lid í ve m ě s tě 1 8 9 7.2 S tu d iu m d o k u m e n ta č n í h o m a te r iá lu ,

s h ro m a ž ď o v á n í a se sta v o v á n í s ta tis tik 1 9 0

7.3 R o zh o v o ry a d o ta z n ík y 19 1

7.4 O b sa h a v ý sle d k y s t u d i e 1 9 4

Z áv ěr 1 9 7

KAPITOLA 8

MARIENTHAL 1 9 9 Ú vod 1 9 9 8.1 P ro je k t v ý z k u m u , o k o ln o s ti j e h o v z n ik u a je h o

p ř ije tí v ě d e c k o u k o m u n ito u 2 0 0

8.2 M etody, p ř ís t u p y a v ý z k u m n é o tá z k y 2 0 3

8.3 V znik n e z a m ě s tn a n o s ti a ž iv o tn í p o d m ín k y

n e z a m ě s tn a n ý c h r o d i n 2 0 6

8.4 J íd e ln íč e k a r o d in n ý r o z p o č e t 2 0 8 8.5 U n a v e n á p o s p o lito s t 2 1 0 8.6 O d p o v ěď n a d e p r iv a c i 2 1 1 8.7 V ý zn am a c h á p á n í č a s u 2 1 5 8.8 Z tr a c e n á p r u ž n o s t 2 1 8 8.9 К h is to r ii so c io g ra fie 2 2 0 8.10 D alší o su d y M a r ie n th a lu 2 2 0 KAPITOLA 9

TŘI MIMOŘÁDNÉ KOMUNIKAČNÍ STUDIE - RAWAG,

SPOLUPRÁCE PARADIGMAT A INVAZE Z MARSU 2 2 3 Ú vod 2 2 3 9.1 S tu d ie RAWAG - p r v n í velk ý m e d iá ln í v ý z k u m

v e s t ř e d n í E v ro p ě 2 2 3

9.2. „ P r in c e to n R a d io P ro je c t“ a je h o dvě m im o ř á d n é

v ý z k u m n é so n d y 2 2 9

Z áv ěr 2 4 5

10


KAPITOLA 10

STREET CORNER SOCIETY 2 4 7

Úvod 2 4 7 10.1 W h y teo v a v ě d e c k á b io g ra fie 2 4 8 10.2 P o č á tk y v ý z k u m u S tre e t C o r n e r S o ciety a je h o

m e to d o lo g ie 2 5 1 10.3 V ědecké v ý sle d k y W h y teo v y S tr e e t C o rn e r

S o ciety 2 5 3 10.4 W h y teo v a m e to d o lo g ie 2 5 5 10.5 K ritic k á d is k u s e o W h y teo v ě m e to d o lo g ii

a o S tre e t C o r n e r S o c ie ty 2 5 6 10.6 W h y teo v a s t r u č n á o d p o v ě ď 2 6 0 10.7 S tre e t C o r n e r S o c ie ty - W h y teo v a s tu d ie

o s o c iá ln íc h s ítíc h a je jic h a k t é r e c h 2 6 1

Závěr: H is to ric k ý k o n te x t W h y teo v a v ý z k u m u 2 6 4

KAPITOLA 11 PEOPLE’S CHOICE 2 6 7 Úvod 2 6 7 11.1 H la v n í p ř í n o s v ý z k u m u T h e P e o p le ’s C h o ic e 2 6 7 11.2 M e to d ik a v ý z k u m u T h e P e o p le ’s C h o ic e 2 7 0 11.3 S o c iá ln í ro z d íly m e z i v o lič i a je jic h v liv n a

f o r m o v á n í v o le b n íh o r o z h o d n u tí 2 7 3 11.4 Z ájem o v o le b n í k a m p a ň a ú č a s t v e v o lb á c h 2 7 5 11.5 Č as r o z h o d n u tí a je h o s o c iá ln í d e t e r m in a n ty 2 7 8 11.6 M e to d a p a n e lo v é a n alý z y , ty p y vo ličů

a p r o m ě n y je jic h v o le b n íc h r o z h o d n u tí 2 8 1 11.7 M e c h a n is m y p r o m ě n v o lič sk ý c h p r e f e r e n c í 2 8 3 11.8 Ú lo h a o s o b n í k o m u n ik a c e v e v o le b n í k a m p a n i 2 8 6 11.9 N ázo ro v í v ů d c i a h y p o té z a d v o js tu p ň o v é h o to k u

k o m u n ik a c e 2 8 9

Závěr 2 9 2

11


KAPITOLA 12 MERTONOVY KOMUNIKAČNÍ VÝZKUMY - ZAMĚŘOVANÉ

INTERVIEW, STUDIUM PROPAGANDY, MASS

PERSUASION A VZORCE VLIVU 2 9 5

Ú vod 2 9 5

12.1 A n a ly z á to r p r o g r a m u a z a m ě řo v a n ý s k u p in o v ý

r o z h o v o r 2 9 6 12.2 S tu d ie p r o p a g a n d y v r o z h la s u i ve film u 3 0 1 12.3 P ře s v ě d č o v á n í v m a so v é m m ě ř ítk u -

„ h a sič sk ý p r o je k t“ s te o r e tic k ý m z a k o tv e n ím 3 0 7 12.4 „Vzorce v liv u “ - M e rto n o v a ty p o lo g ie

v liv n ý c h lid í 3 2 0

Z ávěr 3 2 5

KAPITOLA 13

AMERICKÝ VOJÁK A ROZVOJ SOCIOLOGICKÉ

METODOLOGIE (STOUFFEROVA TEORIE RELATIVNÍ DEPRIVACE, GUTTMANŮV SKALOGRAM

A LAZARSFELDOVA ANALÝZA LATENTNÍCH STRUKTUR -

LSA) 3 2 7 Ú vod 3 2 7 13.1 S to u ffe rů v o r g a n iz a č n í m o d e l v ý z k u m n é p r á c e 3 2 9 13.2 S o c io lo g ic k á te o r ie v y tv o ře n á a te s to v a n á n a d a te c h

A m e ric k é h o v o já k a 3 3 6 13.3 V ý zk u m o s o b n íh o p ř iz p ů s o b o v á n í v o já k a ž iv o tu

v a r m á d ě 3 3 9 13.4 M e to d o lo g ic k é n á s tr o je v y v in u té v p r o je k tu

A m e ric k ý v o já k 3 4 0 Závěr 3 5 1

12


ZÁVĚR: VZTAH SOCIOLOGICKÉ TEORIE A EMPIRICKÉHO VÝZKUMU 3 5 3 S p o lu p r á c e te o r ie a e m p ir ic k é h o v ý z k u m u

v C o n tin u itie s in Social R e s e a rc h 3 5 3 K o n c e p tu a liz a c e ja k o k líč k e s p o lu p r á c i te o r ie

a e m p ir ic k é h o v ý z k u m u 3 5 6 SUMMARY 3 5 9 LITERATURA 3 6 5

JMENNÝ REJSTŘÍK 3 9 3

13
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.