načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Síťové aplikace a jejich architektura – Petr Matoušek

Síťové aplikace a jejich architektura
-7%
sleva

Kniha: Síťové aplikace a jejich architektura
Autor: Petr Matoušek

Je prakticky nemožné postihnout všechny oblasti počítačových služeb v jednom textu. Autor ale vybral zajímavé a důležité části základních síťových služeb: struktura a funkce TCP/IP, překlad adres a služeb DNS, přenos elektronické pošty a ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  535 Kč 498
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
16,6
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Vutium
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 396
Rozměr: 26 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Jazyk: česky
Datum vydání: 17.11.2014
Nakladatelské údaje: Brno, VUTIUM, 2014
ISBN: 978-80-2143-766-1
EAN: 9788021437661
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Je prakticky nemožné postihnout všechny oblasti počítačových služeb v jednom textu. Autor ale vybral zajímavé a důležité části základních síťových služeb: struktura a funkce TCP/IP, překlad adres a služeb DNS, přenos elektronické pošty a souborů, adresářové služby či prostředky pro přenos hlasu po Internetu. Závěrečná část textu je věnována řízení a správě Internetu. Zde je pozornost věnována technikám zajištění kvalitního přenosu, klasifikaci a filtrování dat, nástrojům pro správu síti. Někteří čtenáři budou možná postrádat více informací o IPv6, ale protože v této oblasti už existuje kvalitní publikace v češtině od Pavla Satrapy, nebyla tato problematika podrobně rozebrána. Jednotlivé kapitoly jsou uspořádány tak, aby se daly číst nezávisle na sobě. Kromě popisu architektury a principu služeb je text obohacen příklady a praktické aplikace. Veškeré standardy a použité zdroje jsou řádně citovány citovat, aby si zájemce o konkrétní technologii mohl danou oblast sám důkladně prostudovat. Nevýhodou a zároveň krásou počítačových sítí je, že se stále vyvíjejí. Proto se může stát, že některé věci, které jsou uvedeny v textu, budou časem zastaralé. Během finální revize textu byly aktualizovány některé odkazy na standardy RFC, které se mezitím změnily. Autor tedy prosí čtenáře o shovívavost při čtení a zároveň doporučuje, abyste si při čtení platnost standardů ověřili.

Předmětná hesla
Síťová architektura
síťové aplikace
Kniha je zařazena v kategoriích
Petr Matoušek - další tituly autora:
Základní kameny života i architektury Základní kameny života i architektury
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Ú v o d..................................................................................................................................................................12

1. A rchitektura sítí, adresování, konfigurace TC P/IP.....................................................................14

1.1 Vrstvové m odely počítačových s í t í.........................................................................................14

1.2 M odely TCP/IP a IS O /O S I............................................................................................................17

1.2.1 Vrstvy m odelu O S I...............................................................................................................18

1.2.2 M odel T C P /IP.........................................................................................................................19

1.2.2.1 Krátký přehled historie In te rn e tu.........................................................................19

1.2.2.2 A rchitektura TC P/IP..................................................................................................20

1.3 Způsoby adresováni u TCP/IP......................................................................................................27

1.3.1 Příklad k o m u n ik a c e............................................................................................................30

1.3.2 Přidělování IP a d r e s............................................................................................................30

1.3.3 S chém ata přidělování IP a d r e s......................................................................................31

1.3.3.1 Rozdělení IP adres d o tř íd.........................................................................................31

1.3.3.2 V ytváření podsítí ( s u b n e ttin g )............................................................................34

1.3.3.3 Beztřídní adresování (CIDR)...................................................................................37

1.3.3.4 Překlad adres (NAT)..................................................................................................38

1.3.4 D ynam ické přidělování a d r e s.........................................................................................41

1.4 K onfigurace a testo v á n í síťového připojení........................................................................44

1.4.1 Instalace a konfigurace TCP/IP........................................................................................44

1.5 N ástroje pro zjišťování síťové k o n fig u ra c e........................................................................49

S h rn u tí......................................................................................................................................................55

Použitá literatura a sta n d a rd y........................................................................................................56

2. Program ování sítí T C P /IP...................................................................................................................58

2.1 M odel klient-server, p r o to k o l..................................................................................................59

2.2 Program ové rozhraní pro tra n sp o rtn í v rstv u.....................................................................62

2.2.1 D atová struktura sc h rá n k a...........................................................................................64

2.2.2 Program ování kom unikace nad TCP............................................................................67

2.2.3 Program ování kom unikace nad U D P .........................................................................77

2.2.4 Další funkce pro program ování síťových aplikací.................................................84

2.3 V ytváření neblokujících a p lik a c í...........................................................................................86

2.3.1 Neblokující schránky............................................................................................................87

2.3.2 Souběžný přístup к více schránkám - m u ltip le x in g...........................................88

2.3.3 Řízení I/O operací pom ocí signálu SIG IO.................................................................9 0

2.4 K om unikace typu broadcast a m u ltic a s t............................................................................91

2.4.1 Funkce pro nastavení v lastn o stí s c h rá n e k...............................................................91

2.4.2 K om unikace typu b r o a d c a s t........................................................................................92

2.4.3 K om unikace typu m u lticast...........................................................................................93

2.5 Kom unikace na úrovni IP a na linkové vrstvě.....................................................................97

2.5.1 Schránky ty p u r a w - kom unikace na vrstvě IP........................................................98

2.5.2 Knihovna Libnet - zápis d a t na linkové v r s t v ě ...................................................100

2.5.3 Knihovna Libpcap - čtení d a t na linkové v rstv ě ...................................................104

S h rn u tí...................................................................................................................................................105

Použitá literatura a sta n d a rd y......................................................................................................106

7 Obsah


Síťové aplikace a jejich architektura

3. Systém D N S...........................................................................................................................................107

3.1 Služba DNS......................................................................................................................................107

3.1.1 H isto rie..................................................................................................................................108

3.2 A rchitektura sy stém u D N S.....................................................................................................108

3.2.1 Prostor dom énových jm en (dom ain n am e sp a c e )...............................................108

3.2.2 Server DNS (n a m e s e rv e r).............................................................................................113

3.2.3 R e so lv er.................................................................................................................................117

3.2.4 Rezoluce d o tazů D N S......................................................................................................118

3.3 Z áznam y DNS (Resource R e c o rd s)......................................................................................123

3.3.1 Form át z á z n a m ů...............................................................................................................124

3.3.2 Popis nejběžnějších záznam ů DNS............................................................................126

3.3.3 Přehled záznam ů D N S...................................................................................................132

3.3.4 Rozdělováni zátěže pom ocí rotace z á z n a m ů.......................................................133

3.4 Přenos d a t a kom unikace v D N S.........................................................................................134

3.4.1 A ktualizace zónových d a t.............................................................................................135

3.4.2 D ynam ické zm ěny v D N S.............................................................................................135

3.4.3 Zónový p ře n o s...................................................................................................................136

3.4.4 K om prese paketů D N S...................................................................................................137

3.4.5 Program ování kom unikace v systém u D N S.........................................................139

3.4.6 Zjišťování inform ací v systém u D N S ......................................................................142

3.5 Z abezpečení DNS........................................................................................................................144

3.5.1 B ezpečnostní rizika v D N S............................................................................................144

3.5.2 T SIG - podepisování tr a n s a k c í..................................................................................146

3.5.3 DNSSEC - podepisování z á z n a m ů............................................................................148

3.5.4 Řetězec d ů v ě ry..................................................................................................................149

3.5.5 Z áznam y DNS pro DNSSEC............................................................................................150

3.5.6 Z abezpečení záznam ů DNS pom ocí D N SSEC......................................................156

S h r n u tí..................................................................................................................................................160

Použitá literatura a sta n d a rd y......................................................................................................162

4. Poštovní slu ž b y....................................................................................................................................164

4.1 Elektronická p o š ta.....................................................................................................................164

4.1.1 A rchitektura elektronické p o šty...................................................................................165

4.1.2 Form át zpráv elektronické p o š ty................................................................................167

4.1.3 Přenos zpráv - protokol SMTP......................................................................................172

4.1.4Č tení z p rá v -slu ž b y POP3, IM A P................................................................................175

4.2 Z abezpečení poštovních slu žeb............................................................................................180

4.2.1 Požadavky na b e z p e č n o s t.............................................................................................181

4.2.2 PGP - P retty G ood Privacy............................................................................................182

4.2.3 S /M IM E -S ecure M IM E...............................................................................................184

4.2.4 Z abezpečení přenosu na úrovni transportních p ro to k o lů.............................187

4.2.5 Spam y, hoaxy, viry............................................................................................................189

4.3 Elektronické konference (m ailing lis ts )............................................................................192

4.4 Diskuzní skupiny U senet (N etN ew s)...................................................................................195

4.4.1 A rchitektura sy stém u U se n e t.....................................................................................196

4.4.2 Form át příspěvků a jejich o rg an izace......................................................................197

4.4.3 Přenosový protokol NNTP (N etw ork New s Transfer P rotocol)......................199

S h rn u tí..................................................................................................................................................202

Použitá literatura a sta n d a rd y.....................................................................................................203

Obsah

S


5. A dresářové služby.................................................................................................................................205

5.1 A rchitektura adresářových slu žeb.........................................................................................206

5.1.1 Jm enný prostor (N am e s p a c e )......................................................................................206

5.1.2 A dresář X.500 ......................................................................................................................208

5.2 A dresářová služba L D A P.........................................................................................................209

5.2.1 Inform ační m o d e l.............................................................................................................210

5.2.1.1 Třída objektů (object d a s s ).....................................................................................211

5.2.1.2 A tr ib u ty.......................................................................................................................214

5.2.1.3 Jednoznačné jm én o (D istinguished N a m e )................................................218

5.2.1.4 A dresářové s c h é m a................................................................................................218

5.2.2. Jm enný m o d e l....................................................................................................................219

5.2.3 Funkční m o d e l....................................................................................................................221

5.2.4 B ezpečnostní m o d e l......................................................................................................224

5.2.5 Šíření d a t pom ocí L D A P -re p lik a c e.........................................................................224

5.3 Aplikace adresářové služby LDAP.........................................................................................226

5.3.1 V yhledání em ailové adresy a d re s á ta.........................................................................226

5.3.2 V yhledání volajícího účastníka v IP te le fo n ii.........................................................226

5.3.3 Verifikace au tentizačních ú d a j ů ................................................................................227

5.3.4 Použiti adresářových služeb při au ten tizace 802.1X....................................... 227

5.3.5 A utentizace veřejného klíče pom ocí certifikátů X .509.................................... 228

5.3.5.1 C ertifik át..................................................................................................................228

5.3.6 Řádkové příkazy pro přístup к adresáři L D A P......................................................230

S h rn u tí....................................................................................................................................................231

Použitá literatura a sta n d a rd y......................................................................................................232

6. Souborové a dato v é s lu ž b y.............................................................................................................233

6.1 R P C -v zd álen é volání p ro ced u r.............................................................................................233

6.1.1 Im plem entace volání vzdálených p ro ced u r.............................................................235

6.1.2 Protokol RPC.........................................................................................................................236

6.1.3 XDR - External D ata R epresentation.........................................................................242

6.1.4 Port M a p p e r-m a p o v á n í p o rtů...................................................................................243

6.1.5 RPC. COM a C O R B A.........................................................................................................245

6.2 Síťový souborový systém N FS................................................................................................245

6.2.1 Připojování vzdáleného svazku - protocol m o u n t............................................248

6.2.2 Příklad: připojení vzdáleného svazku pom ocí NFS pro FreeBSD.........................250

6.3 Sam ba - sdílení d a t m ezi systém y W indow s a U n ix....................................................251

6.3.1 Protokol SMB (Server M essage B lock).......................................................................251

6.3.2 Jm enný prostor a a d re so v á n í......................................................................................253

6.3.3 Přístup к souborům a dalším sdíleným p ro stře d k ů m ......................................254

6.3.4 A utentizace a a u to r iz a c e.............................................................................................255

6.3.5 V yhledávání v s í t i............................................................................................................256

6.3.6 Konfigurace systém u S a m b a......................................................................................257

6.4 Další služby pro sdílení d a t-F T P a T FT P.........................................................................258

6.4.1 File Transfer P ro to c o l......................................................................................................258

6.4.2 Trivial File Transfer P rotocol..........................................................................................261

S h rn u tí...................................................................................................................................................2^3

Použitá literatura a sta n d a rd y.....................................................................................................264

7. H lasové slu žb y......................................................................................................................................


Sifové aplikace a jejich architektura

7.1 Ú v o d..................................................................................................................................................265

7.2 Klasická telefonní síť..................................................................................................................265

7.2.1 A rchitektura klasické telefo n n í sítě...........................................................................266

7.2.2 Signalizace v klasické telefonní síti............................................................................267

7.2.3 Výhody klasické te le f o n ie...........................................................................................268

7.3 D igitální přenos h la s u...............................................................................................................268

7.3.1 Faktory ovlivňující kvalitu hlasových p ř e n o s ů......................................................270

7.4 H odnocení kvality p řen o su......................................................................................................272

7.4.1 M etoda abso lu tn íh o hodnocení ACR, p aram etr M O S......................................272

7.4.2 E-m odel a R -faktor...............................................................................................................274

7.5 IP te le fo n ie......................................................................................................................................275

7.5.1 A rchitektura IP te le f o n ie...............................................................................................275

7.5.1.1 Řízení h o v o r ů........................................................................................................277

7.5.2 Signalizace S I P ..................................................................................................................278

7.5.3 Signalizace H.323............................................................................................................. 281

7.5.4 Přenos hlasových d a t pom ocí RTP a RTCP...............................................................285

7.6 ENUM - m apování telefonních čísel na U R I..................................................................286

7.7 B ezpečnost Vol P............................................................................................................................287

7.8 Z ajištění přenosového pásm a pro hlasové služby........................................................288

7.8.1 V ýpočet přenosového p á s m a.....................................................................................289

S h rn u ti..................................................................................................................................................292

Použitá literatura a sta n d a rd y.....................................................................................................293

8. Z ajištění kvality s l u ž e b ..................................................................................................................294

8.1 Ú vod.................................................................................................................................................294

8.2 M echanism y plán o v án í...........................................................................................................296

8.2.1 Fronty typu FIFO (First-ln-First-O ut)........................................................................297

8.2.2 Prioritní fronty (Priority Q u eu es)...............................................................................297

8.2.3 Cyklické fronty (Round Robin Q u e u e s ).................................................................298

8.2.4 Váhové fronty WFQ (W eighted Fair Q u e u e s ).....................................................299

8.2.5 M echanism us Leaky Bucket (tekoucí věd ro )........................................................300

8.2.6 M echanism us Token Bucket (zásobník žeto n ů )..................................................302

8.3 Integrované služby.....................................................................................................................307

8.3.1 Rezervační protokol RSVP..............................................................................................309

8.3.2 Z hodnocení integrovaných slu ž e b.............................................................................311

8.4 D iferenciované s lu ž b y............................................................................................................312

8.4.1 Klasifikace provozu pom ocí D S C P.............................................................................313

8.4.2 Definice chování pom ocí P H B ...................................................................................314

8.5 Předcházení zahlcení pom ocí RED a WRED.......................................................................315

8.6 Im plem entace kvality s lu ž e b...............................................................................................319

S h rn u tí.................................................................................................................................................320

Použitá literatura a sta n d ard y......................................................................................................322

9. Klasifikace pak etů a filtrování d a t...............................................................................................323

9.1 Ú vod..................................................................................................................................................323

9.2 Klasifikace p a k e tů.....................................................................................................................324

9.3 Způsoby klasifikace p a k e tů ...................................................................................................327

9.4 Klasifikace v jed n é d im e n z i..................................................................................................329

9.4.1 Prefixové vyhledávání IP a d r e s..............................................................................329

Obsah 10


9.4.2 Binární strom y t r i e ...........................................................................................................331

9.4.3 Vícebitové strom y t r i e ...................................................................................................333

9.5 Klasifikace ve dvou dim enzích................................................................................................339

9.5.1 S truktura trie ve dvou d im en zích................................................................................339

9.6 Klasifikace ve více d im e n z íc h ................................................................................................343

9.7 Lineární seznam prav id el.........................................................................................................344

9.8 M etody typu rozděl a p a n u j...................................................................................................345

9.8.1 Lineární prohledávání pom ocí bitového vektoru (Lucent Bit V ector). . . 346

9.8.2 Klasifikace pom ocí kartézského so u č in u...............................................................348

9.8.3 Rekurzivní klasifikace toků RFC....................................................................................351

Použitá literatura a sta n d a rd y......................................................................................................356

10. Správa s í t ě .......................................................................................................................................357

10.1 Úvod d o správy s í t í...................................................................................................................357

10.1.1 Koncepce a cíle správy sítě.............................................................................................358

10.2 Správa sítě na úrovni I P ..........................................................................................................361

10.2.1 Funkce a struktura ICMP................................................................................................361

10.2.2 Aplikace využívající ICMP............................................................................................363

10.3 M odel OSI pro správu s ítě......................................................................................................363

10.3.1 M odel FCAPS.....................................................................................................................364

10.3.2 Systém pro správu s í t ě ................................................................................................367

10.4 A rchitektura SN M P..................................................................................................................369

10.4.1 Popis struktury a identifikace m onitorovaných o b je k tů................................370

10.4.2 D atabáze m onitorovaných objektů M I B .............................................................373

10.4.3 Protokol S N M P................................................................................................................376

10.5 RMON - R em ote M o n ito rin g................................................................................................379

10.5.1 A rchitektura RMON.........................................................................................................380

10.5.2 Základní skupiny objektů MIB RMON-1 a R M O N -2.........................................383

10.6 S y slo g............................................................................................................................................388

S h rn u tí..................................................................................................................................................389

Použitá literatura a sta n d a rd y......................................................................................................390

R e js třík........................................................................................................................................................392

11

Obsah
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.