načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Sex po telefonu aneb nezavěšujte prosím - Irena Obermannová

Sex po telefonu aneb nezavěšujte prosím
-15%
sleva

Kniha: Sex po telefonu aneb nezavěšujte prosím
Autor:

Kniha o jednom geniálním nápadu a lásce jako cvok Eliška, Sára a Jarda nedávno překročili čtyřicítku. Zplodili děti, zařídili rodinné hnízdo, přesto nebo právě proto nevědí, jak ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  229 Kč 195
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
6,5
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 69Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 65.1%hodnoceni - 65.1%hodnoceni - 65.1%hodnoceni - 65.1%hodnoceni - 65.1% 70%   celkové hodnocení
3 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » MOTTO
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2011
Počet stran: 208
Rozměr: 130 x 200 mm
Vydání: Vyd. 2., V nakl. Motto 1.
Vazba: vázaná s papírovým potahem s lam. přebalem
Datum vydání: 09. 3. 2011
Nakladatelské údaje: Praha, Motto, 2011
ISBN: 9788072465477
EAN: 9788072465477
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Netypický rodinný model představují dvě letité přítelkyně. Eliška je herečka, toho času neobsazovaná, bývalá žena režiséra. Sára je scénáristka, žena opuštěná básníkem. Obě jsou citově vyprahlé, obě mají dítě-puberťáka. A tak se jednoho krásného dne sestěhují do společné domácnosti. Do rodinného života zasáhne bývalý spolužák Jarda, který tak nějak přirozeně vpluje do této "rodiny moderního typu". Dvojice žen se živí poněkud svérázným způsobem - provozují sex po telefonu. Nečekejme však žádné hrubosti nebo sprostotu, jejich činnost je takřka terapeutická. Psychologický román vypráví příběh dvou rozvedených žen. Nouze, citová krize i zdravotní problémy je svedou do jedné neformální domácnosti.

Popis nakladatele

Kniha o jednom geniálním nápadu a lásce jako cvok Eliška, Sára a Jarda nedávno překročili čtyřicítku. Zplodili děti, zařídili rodinné hnízdo, přesto nebo právě proto nevědí, jak a s kým by měli žít. Rozhodnou se tedy žít všichni společně se svými dětmi a založí tak "supermoderní rodinu". Živí se poněkud svérázným způsobem - provozují sex po telefonu. Je zcela nevyhnutelné, že jim právě tento způsob obživy přinese spoustu nečekaných setkání, a vůbec všem třem obrátí život naruby…

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Irena Obermannová - další tituly autora:
 (e-book)
Moje duše na cibulce Moje duše na cibulce
Ženské pohyby Ženské pohyby
První věci První věci
Láska Láska
Dobré duše Dobré duše
Jasnozřivost Jasnozřivost
 
Ke knize "Sex po telefonu aneb nezavěšujte prosím" doporučujeme také:
Deník šílené milenky Deník šílené milenky
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Te n or gán

ohl o to býthor ší,“vzl yk la El iš ka.

„Al e mohloto být i lepší!“ vy křik la Sára.

Sára ne mě la rádaútě chy typu:Když vás po ser e pt ák, řek - ně te si, ješt ě že Pá nbůh nedal kř ídlakravám . Možná proto pře d chv íl í zak řič el a víc , nežchtěla. Když malér, tak mal ér , čl ověkby si ho mě l po řá dněuž ít se vší m všu dy , breč et, kopat, někoho zm lá tit. Sá ra byl a posedlá jednán ím od srd ce.

Je jí kam ará dc e Elišce vza li dělohu. Ne že by jí te n orgán ně kdo ukr ad l, to bohužel ne, byltotiž be zc en ný. Eli šc e dělo hu po zra lé úv aze vyoperoval i v jednépražské nem oc ni ci. Sár a si ji vybavil a. Ne tu nemocnici . Vy bavila si be zce nn ou dě lohu.V uč ebnici sv é dcerynašl a, jak tenorgán vy padá. Vypadá nezaj ím av ě. Možná je opr avd u zby teč né na něč em tak ovémlpět. Lékaři řekl i Elišce, že jí je k ni čemu, když už ne plánuje děti.

„Ale větš in a dět í se př ecerodí ne plánov aně,“up oz orn ila lé kaře El iš ka .

Míst o od povědi se dozvěděla, že ře ck y se řekne děloha hys te rion . Stař í moudříŘekové se domníval i, že právědíky ní js ou že ny hy st eri ck é. A že hys terickým že námby bylo ne jl epš í dě lo hu vyř íznout. Ne bo mož ná pr o jist ot u všem že nám.

„A co se má vyř íznout hysterickým mužům?“ zep tal a se Eliška svého lék ař e, ale pr ý se nezasmál.

Tyhl e dvě hol ky se zna ly od gymplu . Holkyve smyslu

lid í, co se na rod ili s dělohou. To se ne dá vy říznou t. Hol ky do sta let . Sá ra ch odi la o třídu výš , ale byly ste jně sta ré, pro - to že El iškašla až z devítky, zatímco Sára moder ně z osm ič ky . Když prošla horko těžko do dr uháku, nastoupi la na gy mná ziumno vá várkaba žantů neboli nových stu den tů. Kluc i

5

„M

Sex po telefonu_zlom:Layout 1 17.2.2011 10:39 Page 5


6 si šli ok ouknout přísun ne známých děvč at a právěEl iškase jim jev ilaja ko ab so lutněnejkrá sně jší.Měla velká prsa a ús měv od uchak uchu. A tro chu vel ký zadek, říkala si tehdy Sár a. A ješ tě měla ten orgán, říkási dnes.

V těch dobách měli ještěvšic hnivšec hno,v dá sních jim dří ma ly při pra ven é zubymoudros ti čísloos m, kt eré se dnes z hyg ie nickýchdů vo důodstraňují, všichni tehdy měli rodiče, vla sy, el án a přesně tu dávkunezodpověd - nosti, kt eráje nutná k tomu, ab y se člo vě k hrnulk cíli , an iž by věděl, co cí lemje. Sá ra si hned prvníden po vy - učování El iš ku měřilave frontě na obě dy nep řátelsk ým pohledem. Ta nová holk a měla cul íkys mašle mi a pruhova né podkolen ky , čer t ví, kde je mohlatenkrát sehnat. Vy lož eněcht ěl a up out at pozorn ost . A vů becneměla vkus. Sáře se Elišk a nelíbi la ani z polo vi ny tolikjako kl ukům, al e po zra lé úvaze se s ní dal a do řeč i. Lepšíje zn eškodnit nepřítele zevnit ř, říkala si.

Jen že to do padloji na k. Kluka si př ebr alyjen jednou a na pos le d. Př esn ěj i Sá ra Elišce. Pa k si hnedmálem vyškrá - ba ly oči a pakhned us oudily , že on za to nestojí. Takové to byly te nkr át ves elé holky. Nejveselejší na světě.Proto si obě hn ed po gympl u dalypř ihl áškuna ško ly , ka m se nemohl do st at nik do kromě těch nejveselejších. Vzali je oběaž na podruhé, ale vza li . A takEliška studovala herectví a Sára sc enári stiku, dva obory, ve kte rýc h najdeuplatnění jen te n, kdo má šťas tnouhv ězd u. Ony dv ě.

A pak se soběna dl ouhoudobu ztr atily.Párkrát se pot - kal y v po sled nímmet ru,ale neměly si co říct.Částečně proto, že oběbyl y zrovna pod vlivem sv éhomomentálního hocha a alk oholu, část ečněproto, že Eli šk a mí val a na sobě pruhované po dk ole nk y, culíky s maš lí neboněco v tom sm ysl u a Sár a zr ovnapro ží valaobd obí , kteréoznačovala

Sex po telefonu_zlom:Layout 1 17.2.2011 10:39 Page 6


ja ko kul turupopelnicovýc h pol í, což znamenal o, že si ob - lé kala výhradn ě věci po zes nu lých.

Sára si kamará dkumě řilapodobn ýmpoh ledemja ko tehdy ve frontě na obědya usou dil a, že se z ní stal a úpln ě blbá he reč ka . On a sama se tehdychy stal a vy dat svoupr vn í sb ír ku bá sní v próz e, v nic hž se hodlal a zás ad ním zp ůs obe m vyjádřit k oběhu Země kol emSlu nce , a neměl a na kamarád ství s po vrc hn ím i veks lan dami čas .

Dě vč at a se tehdy tot iž děl ila do tř í zák lad níchskupin. Ty lesklé by ly vek slandy, ty orvanés upl ou hanými vlasyso mrač ky a ty os tř íha né, di vokéa s řetě zy a sichrh ajckamikolem vše ho možného, to byl y pankačky. Jednotliv é skupinysi mezi sebou mohl y jen těž ko porozumět. Mu sely jimdo růs t zu by moudrost i, aby zm oudřel y, a mu sel i jimje vyt rh at, aby zh lo up ly. A hnedpotom jej ic h dělohy mus ely kon ečněpo - zbý t smyslu, ab y k sobě tyhl e holk y zn ovunaš ly ces tu.

Sex po telefonu_zlom:Layout 1 17.2.2011 10:39 Page 7


88

Po ce nt imetr ech

ohl o to býti hor ší,“řek la tentokrát El iš ce Sára.

„Ale mohlo to být i lepš í, “ neodpus ti la si Eliška.

Sá ra vezlakam arádku z nemoc nic e domů. Nikoho jiného, kdo by ji odvezl, Eliška neměla.Právě se rozváděla. Její muž si našel krá snouml adoua na děj noustuden tkuhe - rec tv í s děl ohou. Teda, El iš ka neví určit ě, jestliměla milenka její ho mu že dě lo hu , ale pře dp okláda la to. Eliščinmanžel dlel se svoupří telkynía s je jich deseti let ýmsynkem u moře . Vrátí se zít ra . Tadeá še př ivezou El išcedomů.

„Le pší už to nebude,“ odvět ila El iška.

„Bude. Musí. Nicjinýho ti nezbývá.“

„Al e jo . Nazn ač ova li, že hrozí, že mi za pá r let bud ou muset vz ít i va ječn ík y.“

Sár a teď bylav op timismu tré novaná. Os lo vi li ji tot iž z jedné tel ev iz e, zdanec hce zkus it vym ysl et námětpro seriál. Všichni chtěli seriály, ser iál y se stal y nejžádanějším drama - tickým tva rem, na všech televizních stan icí ch běžely seriály a vše chnybyl y ves elé a na léva ly divákům do ži l tu ny em ocí, kt eré divácidávn o neměli.A všec hny byl y ze ži vota– ze ži - vota tele vizníc h div áků , podivného kmene, který ni kdyne - opustil te plosv ýchjes ky ní,ab y muneunikl žádný díl žádného tel evi zní ho seriálu. Ty příběhyte dy ne by ly ze ži - vota Sáry nebo El išk y. V tel evizižádali ně co pro lid , neboli pro vš echny, neboli něco pro vět šinového di vák a.

„Jak takový člověk vyp adá ?“ dot azovalase Sár a, a oninej - dř ív krčilira meny a pa k př išli s věd eck ýmivýzkumy. Nej - častějším di vákemtele viz ní ho se ri áluje prýžena, padesát pět pl us , kt erátroc hu nedoslý chá.Pak to upřesnili – ta ké tro chune vid í. Sár a se podivila.

„Ta ké nemá moc vys ok ou in teligenci ,“ ře kli jí .

„M

Sex po telefonu_zlom:Layout 1 17.2.2011 10:39 Page 8


9

„Aha,“ odvě tilaSá ra ve snazeas poň tr ochu se té dámě po dobat.

„Ne chá pe film ový st řih a vět šinudial ogů. Mus í se na ni po malu.On a se vlas tněmoc na tu tel evi zi an i ne dí vá, víte, ona př it omvaří a žehlí a telef onuje ...“

„Aha,“ zn ovu na to Sár a.

„Ně kd y ani nen í doma, dojde si tře ba na nákup...“

„A le pak je úp lně jed no,co se té pa ní líb í, a můžu si psát , co se líbímně!“ v Sáře vzplála na dě je .

„To za s ne.Víme, že márá da legraci.“

„Já také! “ za jás ala Sár a.

„Ale nes mí té legrace být moc,“ varovali ji.

Od té dobySár a říkámasové mudivákovi Sle pá bába. A miluje ho, vla stn ě ji. Sá ra se chcestarat o Slep ou bábu, aby se dík y jej í slepotě,hl uc hotěa dem en ci mohlapostarat o svo u dcer u a o se be.Ab y byla le gr ac e, ale ne mo c. Tak pro to musela bě hempá r dnůdo psatnámět a po sla t ho e-mail em do tel evi ze. Te dy ne že by tamna to tak nedočka vě čekali. Pr os tě jí umožnil i zúč as tn it se sout ěže o nej bl běj ší se riá l pronej blbější bá bu.Ta ko vých,co by se rád i báběza - líbili, je v ko nkurzuvíc. Kdo vyh ra je, můževo la t Sl epá bábo, poj ď si promě a točit se se zavá zanýmaoč imatak dlo uho,dokud neupadne.

Vš ichni by to moc chtěli,hlavně Sára.Ale teď musí od - véz t Elišku v poř ád ku domů.

„Bolelo to?“ zept ala se Elišky .

„Jo. Al e už je to dobrý. Mnohemhorší pro mě by lo, že kro mětebe a mý matky za mnouni kdonep ři šel .“

S El iš kouse Sá ra potk al a po dl ouhédobě asi pře d roke m. V odpole dnímme tr u. Oběvlek ly trap né igel itky(jak říkala Va lér ie ) a obědrž el y za ruk u své tr apné dítě (j ak by správně mě la ří ka t Sá ra , kdybybyla mstiv á, ale onaneby la). Val éri e

Sex po telefonu_zlom:Layout 1 17.2.2011 10:39 Page 9


10 se je jí ru ky hnedpu stil a, protožejí byl o třináct a s mám ou se za ruk u zá sa dně nev odila. Sár a s El iškouse dal y do řeči a vym ěnilysi tel efonní čís la . El iškavolala hned druhý den a zašly spol u na ka fe, aby si v kliduvylíč ily,jak dí ky svý m šť as tnýmhv ěz dám šťas tněžij í.

Eliška se vdalaza je dnoho vý znamného filmovéh o re - ži séraa byla to i po dvanácti le tec h ma nže lstvílá ska jako trám. By li na so bě mi le závislí , jakoby spoluv průběhu let srostli. Eliškahr ála ve vše ch manželových filmech,radil se s ní o ka ždé vě tě už od sc én áře . Oba společnými láskypl - nými si la mi pip lalisvé dítě, malého Tade áše,a ne dávnosi koupili tak ov ý malý pětipokojový domeček v jedné st aré čtvrti. Zrovna ho zař izu jí , Sár a urč itě musípřijít na ná - vš těvu. A co ona?

Sár a bylatak y abs olutně šť ast ná . S tí m idi ot em , co ji s ním El iš ka te nk rát potkala v po sl ed nímmetru, už je chvá - la bohuro zv ed ená , má s ním tu hle kr ás nouValérii. Je to tak hodné dítě,až je z toho Sár a někdy ner vózní.Rozvod pro - běhl hla dc e, ten její ňouma nik dy nicnevy dělal,a tak nic neměli, takž e na ma jetku se dohodli be z problémů, horší byly Sářiny ná sled né pocity vin y. Ten jej í bý val ý, vlastním jménem Kryšto f, byl tot iž bá sní k, poz na li se ještěna vysoké, trpěl de pre semi a po rozvodu dokonce sk ončil na nějakou dob u v bláz in ci . Te ď je chvá la bo hu venku, našelsi přítelkyni a Sár a je vá žn ě rád a, že začal aspoň trochu normálně žít. Teďs tou hol koučeká dítě. A Sá ra má báječného přítele Ma rtina. Pě stujísi sp olutakový te n nezávislýmoderní vzt ah, Sáramá po krk ma nž el skéin stit uce, a tak jí vyhovuje, že Martin je ženatý , manžels tví je zc el a př ekonanázá - lež ito st , promiň, El iško.

Eliška prominul a a zač al y se zn ovu kamarádit. A př es - tože byly obě dvě tak vý sos tn ě šťa st né , pořádspolu řešily nějaké pohromy.

Sex po telefonu_zlom:Layout 1 17.2.2011 10:39 Page 10


11

„Už se as i těšíšdomů, viď,“ řekl a Sára.

Projíž děl y zro vn a magistrálo u po centimetrech, tou hle dobou jso u vždycky hr oz né zácpy.Sá ra se musela zuby ne htybr án it , aby nezačala čístno viny.Když je la sama, dokáz ala si čís t i kn ížk u, ale teďjí to při šl o hl oupé.

„Vůbec se net ěším.“

Eliška se podíva la do au ta, kt eré popojíž děl o ved le nich, a us málase smutn ě na řidi če . Měl oči pri ncea El išk a si předsta vila,ja k ji nes e v nár učí. Možná teď i míň vážím bez té děl ohy,na pa dloji cynicky. Muž se na ni takyusmál. Na - pl nil o ji to to uh ou a sm utk emzárove ň, a taknásledu jí cí po - vzdech pa tř il spíš jemu.

„P av el ch ce tenbar ák. Prýse budeso udit. Přitom vydě - láv á opr avduslu šně , zatí mcojá jse m bezangažmá. Už mě ani ni kd o neobsazu je,da bin gyžá dn ý. Možná jse m se spl etla,možná jsem ni kdyne by la dobráher ečka,ce lý ho ús pěc hu jse m dos áhlajen jakože na slavnýho muže. Bezněj nic nez namenám.“

„To není pr av da,“ zal halaSár a, protožeji nic lep ší ho nena padlo.

Řidič pře d ni mizas tav il. Možná ani ne moc pr ud ce, mo žnášl o o kol apszcela jin éhodru hu,ale to už nikd o nezjistí. Jis té byl o jen to, že Sár a nezabrzd ila.

„No jo, že ns ká! “ vykřikl řidič , kterýme zitímvystoupil

a obhlížel škodu. Podle Sář inasoudu žádná ne byl a, al e on byl zje vně jin éhoná zoru.

Tel efonova l hnedna pol ic ii a mag istr ál a se definitiv ně

ucpala. Sá ru nenávid ělopůl Prah y. K to mu , ab y vys to upil a, by potřebo val a odvahu Sed mi statečných. Ne mě la od - va hu an i je dnoho , ale přest o se vy sou kal a z au ta. Eli škavše sledova la zpoza dobře utěs něného ok ýnka.Ři di č poc ho - pi te ln ě ne bylnikdo jiný než pr inc,na kterého se před chvílí zad ív al a.

Sex po telefonu_zlom:Layout 1 17.2.2011 10:39 Page 11


12

Po licajti př ijel i až moc rychle. Chtěli pap íry a dal ší papíry. Je nžedal ší papírySár a neměl a. Do klado pov inném ruče ní na příklad. Neměla ani občanku, ale nesvěřilase jim, že ji ztr at ila už předrokem.

„Ta k to bude opr av du vel ká pokuta,“ oznámil jed en polica jt.

Řidič kýva l hl av ou,asi se těš il. As i by l zl ý, zlý mu ž z magistrály . Sára si ho na rozdíl od Elišky prohlídla až teď . Bo - hužel to by l tak é je jí ty p, co ž jí tu prekérnísituaci neulehčoval o. Měldelší vla sy a očipl né sm utkuza všechny sm ůlysvět a. Až na tuhle,samozřejmě.

„Máte as po ň to povi nnéručení za pl ac ené?“ zep ta l se dr uhý policajt .

„Já nev ím .“

„Je stli ne, ta k to je za dva cet tisíc,“ře kl pol ic ajt.

Sár a se rozplak ala . Zlýmu ž, ke kterém u by se tol ik ho - dila, obr átiloč i v sl oup. Ty oči,na kt eré by ji dostal,kdyby chtěl. On vš ak ne cht ěl. Šlomu o ná hra du škody,kt erou způsobila.

„Ta k co pro ved em , madam?“ zeptal se policajt.

Ko ne čnějí rupl o v kouli.

„Co bys measi tak pr ová děli ?“ zaječel a. „Dvacet tisíc ne má m! Ta k si to aut o pr os tě ve mt e! A víteco , vemte si s ním i tu pa ní, co sedíuvnitř! “

Po lica jti ne chá pa vě třeš ti li oči . Ři dičřekl: „Ale my to auto nechcem! A tu paní už vů becne!“

„C hc et e ří ct , že je bez cen ná? Něcová m povím – máte na prosto u pr av du! Onji totiž nechce nikd o. Je po op eraci, rozvádí se a brzo ne budemí t kde bydl et. Cos ní, že jo? Hoď te ji třeba do popelnice. Al e to aut o ur čitěnějakou hod - notu má! Nashl ed anou, pánové.“

Sár a se ot očila na podpatku a vyd ala se napříč magistrá - lou ka ms i do dá lek,nej spíšza svoušť as tnouhvězdou. Bo -

Sex po telefonu_zlom:Layout 1 17.2.2011 10:39 Page 12


hu že l ji nik do nepřejel, zá cpa,kterou způsobila, by la zce la ne pro dyš ná .

„Poč kej te, žen sk á bl áz niv á,“ doběhl ji Zl ý mu ž, kt erýne - vě děl, že by mohlbýt pr inc emjejím i princ em Eliš ky. O té dru hé možnost i os tatn ě nevěděla ani Sára. Zl ého muž e to nez ajímalo. Zajím al a ho karoserie jeho vozu.

„Do ml uv il jsemse s nim a, že ja ko ni c nevi děli, ni c neslyše li. Koukej te, už od jížd ěj í. Určitě to povi nné ru če ní máte doma. Všec hn y že nský,který jse m kd y znal,povinn ý ru čen í na ko necna šly . A tomu mýmu au tu vl as tněnic ne ní. Chtěl bych se vám om lu vit . Ta panívypadá tak smu tn ě. Víte , měl js em těžkejden.“

Ne ch tě la ho pos louchat . Znovuse rozeběhla ma gi str álo u, prozměnu v prot isměru, ale ne byloto nic platné. Ani ten to krá t ji bohužel nikdo nepřejel. Možnáto bylo pro to, že ji Eliška nut ně potřebovala.

Sex po telefonu_zlom:Layout 1 17.2.2011 10:39 Page 13
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist