načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Sebezáchova Evropy - Helmut Schmidt

Sebezáchova Evropy
-7%
sleva

Kniha: Sebezáchova Evropy
Autor:

Skončil konflikt Západu a Východu, nové světové mocnosti jsou na vzestupu, dramaticky se změnily demografické a technologické, hospodářské a politické podmínky. Rozloučí se Evropa v 21. století se ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: PASEKA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 15.05.2003
Počet stran: 179
Rozměr: 148x210
Úprava: 179 stran
Vydání: Vyd. 1.
Název originálu: Selbstbehauptung Europas
Spolupracovali: přeložil Ivan Kadrmas
Jazyk: česky
ISBN: 80-7185-561-8
EAN: 9788071855613
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Skončil konflikt Západu a Východu, nové světové mocnosti jsou na vzestupu, dramaticky se změnily demografické a technologické, hospodářské a politické podmínky. Rozloučí se Evropa v 21. století se světovou politikou? Bývalý spolkový kancléř popisuje nebezpečí hrozící míru, svobodě a blahobytu Evropy a ukazuje perspektivy pro politiku budoucnosti. 21. století bude všechny Evropany konfrontovat s ohrožením, na něž nejsou připraveni. A nelze se jednoduše spoléhat na americké vedení. Střízlivý pohled na skutečnost, který zároveň ukazuje na nebezpečí všudypřítomných ideologických berliček v našem zeměpásu. (perspektivy 21. století)

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Helmut Newton, SUMO - XL formát Helmut Newton, SUMO - XL formát
Newton Helmut
Cena: 3373 Kč
Helmut Newton WORK Helmut Newton WORK
Heiting Manfred
Cena: 799 Kč
Helmut Newton: Private Property Helmut Newton: Private Property
Newton Helmut
Cena: 285 Kč
Helmut Newton: Portraits Helmut Newton: Portraits
Newton Helmut
Cena: 1593 Kč
Pravěk a starověk Evropy Pravěk a starověk Evropy
Fučíková Renáta, Krolupperová Daniela
Cena: 215 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O B S A H

Předmluva 7

I. NOVÉ SVĚTOVÉ PROBLÉM Y.....................

Předpověď a sk u te č n o st — Nové světové velmoci

17

Hranice přírody 24

Exploze ob yvatelstva pokraču je - O dhady OSN - S těh o v án í

obyvatelstva - O teplování ovzduší (skleníkový efekt) posiluje

m igrační tla k n a E vropu - M ožné sociální a politické důsledky

globálního oteplování

Velké proudy u p rc h lík ů n a konci 20. sto le tí - Ú lo h a Spojených

národů - Z á sa h v Kosovu: p o ru šen í C h a rty OSN - Z ájm y z a ­

sahujících s tá tů - N ekonečné závody ve zbrojení - K letba ex­

portu zb ran í — H rozí „clash o f civilisations“ ( s tř e t civilizací)? -

F u n d am e n talism u s n a všech stra n á c h - O dpovědnost sv ěto­

vých náboženství

Technologická a ekonom ická glob alizace.................. 34

Hrozivé zrychlení technického pokroku - Propojenost vědecké­ ho výzkum u - N ásko k USA - In te r n e t jak o rejd iště zločinu -

Překonání času a p ro sto ru - P řík la d jihovýchodní A sie - Sví­

zelný proces přizpůsobování rozvojových zem í - N ový kon k u ­

renční tla k ve sta rý c h prům yslových zem ích - O m ezování ob­

chodu n en í řešen í

Dravci k ap italism u s............................................................. 40

Spekulace po celé zeměkouli - Z trá ta moci n árodních p arlam en ­

tů a vlád - Nebezpečné ko lísání sm ěnných k u rz ů - M ezinárod­

n í měnový fond: od pořádkového čin itele к prod loužené ru ce

USA - N ezbytnost nové globální finanční a rc h ite k tu ry - Fuzionitis a akciová h y sterie - Pohoršující působení k ap italism u

Dominující postavení A m erik y........................................ 50

N epostižitelnost am erické z a h ra n ič n í politiky - P okusy o sblí­

žení a hrozby R u sk u a Č íně - N ezájem A m eričan ů o za h ra n ič ­

ní politiku - Je jich vědom í n á rodn ího p o slán í - T ak zv an é „no­

Před novými válkam i 28


vé NATO“ - H rozící zájm ové kon flikty s evropským i spojenci -

A m erická p se u d o k u ltu ra — Moc m ed iáln ích k o n cern ů — V ítěz­

n é ta ž e n í am erické ang ličtin y

II. APELY NA EVRO PU...................................................... 57

S tříd á n í generací: jin é c h á p á n í d ějin - Pohled do ro k u 2025 -

M ožnosti a riz ik a n ejbližší budoucnosti

N ezbytné spojení evropských zá jm ů............................. 62

D vě podm ínky budoucí pomoci rozvojovým zem ím — Od konfe­

rence n a och ran u k lim a tu až po globální en erg etickou p olitiku

- К h isto rii vzn ik u e u ra - V ýznam společné m ěnové a fin an č­

n í politiky - Nové u sp o řá d á n í celosvětových fin an čn ích tr h ů -

P řík la d A irb u su a E vropské kosm ické a g e n tu ry — S polupráce

ve zbrojení

Protichůdné bezpečnostní zájmy Evropy

a A m eriky................................................................................... 69

B ezpečnostní zájm y E vropy jso u geograficky om ezeny — Kdy

a kde m ají b ý t n a sa z e n i vojáci NATO - B a lk á n ja k o p řík la d -

K rá tk ý h isto rick ý n á s tin - Podivný p rů b ě h h ra n ic určen ých

D aytonskou dohodou - In te rv e n c e n e n í trv a lé ře še n í - B ezsta­

ro s tn á dom inance A m eričan ů — Sm louva d v a p lu s čtyři N ebezpečný sklon к centralism u.................................... 76

M nohé problém y E U js o u dom ácího původu — N aléh av o st in ­

stitu cio n áln ích reforem - Změť sm ěrn ic a p ře d p isů - K a ra n té ­

n a R akouska: tra p n é vm ěšování - P ap íro vá záplav a - E vrop­ s k á r a d a jak o razítkov ací stro j b y ro k ratů - J e tř e b a v r á tit kom­

petenci n á ro d n ím p a rla m e n tů m a vládám ! - S ociální problé­

m y členských s tá tů nem oho u b ý t ře še n y je d n o tn ě - E U n esm í

po drýt n á ro d n í stá ty Krátce o nacionalism u.......................................................... 82

V lastenectví je n u tn é, p ře h n a n ý nacionalism us m u sí b ý t potí­

r á n — Je n o m v rám ci E U jsm e schopni čelit této výzvě — Rozvoj

E U je v n áro dním zájm u členských států ... obzvláště N ěm ecka

III. POZVOLNÝ ROZVOJ EVROPSKÉ U N IE 85

M y šlen ka sjednocené Evropy v p rů b ě h u s ta le tí - D va velcí in ­

šp irá to ri: W insto n C h urch ill a J e a n M onnet — Dva nejdů leži­

tě jší strateg ic k é m otivy n a p o čátk u in te g rač n íh o procesu


P o d e z ř e lí N ě m c i 90

V zájemné k arik o v á n í p ři tra k to v á n í náro d n ích c h a ra k te rů -

H elm ut Kohl a h ra n ic e n a O dře a N ise - P ro b lem a tic k á geo­

grafická c e n trá ln í poloha N ěm ecka - Obavy sousedů

Zpětný pohled n a půl století evropské integrace — T ři strategické

principy n a počátku 21. století - K rize EU od jejího počátku -

Dosavadní úspěch je důvod к hrdosti, ale nikoliv ke spokojenosti

Ani spolkový stát, ani konfederace států,

Princip jednom yslnosti aneb kdo v lád n e v E U ? - Zbytečná dis­

kuse o cíli a účelu E U - Proč n e n í pojem „Spojené s tá ty evrop­

ské“ v politickém ohledu p říliš u ž itečn ý - Princip su b sid ia rity

- P atn á c t s tá tů , d v an á ct ja z y k ů - Role tlum o čníků - N a d v lá ­

da angličtiny jak o pracovní řeči

Národní identita a nadnárodní in tegrace.................. 105

N árodní svéráz m á vysokou hodnotu, j e v ša k zároveň překážkou

integrace - Z vláštní role Anglie - N ástup ci de G aulla - H olan­

ďané: tém ěř ideální Evropané - Bilance v z ta h u Němců ke sjed­ nocování Evropy — Itálie: angažovaná od sam ého začátku Nové členské státy................................................................. 112

D vanáct k a n d id á tů n a člen stv í - Podm ínky a problém y - Pol­

sko m u sí n á lež e t к těm p rv n ím — E U n e sm í dovolit připojení ohnisek nepokojů - P o řadí v stu p u jednotlivých zem í n e n í za­ tím definitivně určeno - К reform ě E U m u sí dojít p řed p řije ­ tím nových členů Vnitřní reform y...................................................................... 119

Nebezpečí u s trn u tí - Nové rozdělení hlasů , nové postupy p ři p ři­

jím á n í u sn e se n í - P rincip jedn om y slno sti m u sí b ý t drasticky

omezen - Totéž platí i o počtu členů Komise - Všechny smluvní

texty p a tří do jednoho dokum entu... a m usí b ý t sh rn u ty do sou­ vislého tex tu — P ři diskusi o C h a rtě základních p ráv a Sociální

chartě je třeb a opatrnosti — Počet ra d m in istrů je třeb a omezit Akceschopnost n a ven ek..................................................... 126

Z a h ran ič n í p o litik a se v y m y k á ro z s á h le jš ím u re g u lo v á n í -

Mnohem d ů ležitější je co n e jv ětší so ulad zásad n ích sm ěrn ic -

Kdo je v šak kom petentní? - K řížení zájm ů E U , NATO a ZEU — Evropská bezpečnostní a o b ra n n á in ic ia tiv a (ESDI) —PřevaKrok za krokem 93 nýbrž unie 98

h a U SA - P o te n c iá ln í zájm ové k o n flik ty s W a sh in g to n em - V elitelská s tr u k t u r a NATO

Po prvním d e se tile tí............................................................. 133

T ři úkoly, k te ré si EU sa m a vytyčila - M luvit jednotně - Nezá­

vislost n a USA — Společné stanovisko vůči č in ě a Rusku... a také

v OSN - P ragm atism us m ísto utopie — Dvourychlostní Evropa?

- R ůzné geom etrie - N ávrhy Ja sq u e sa D elorse - Německo-francouzský tan d em - Já d ro u v n itř E U a vnější o k ru h přidružených

s tá tů - M usí b ý t rozšířena p ráv a a funkce Evropského parlam en­

tu - EU bude i n a d á le dynam ická - N ení důvod ke skepsi

ГѴ. SPOLEČNÁ PODSTATA............................................... 145

E vro pa v la s tí - K u ltu rn í id e n tita E v ro p a n ů - Proč se n ěk teré

n árod y n a té to id e n titě podílejí m én ě - N en í pochyb o Polácích,

M aďarech, Č eších a o tře c h p obaltsk ých národech

Svébytná ruská k u ltu ra....................................................... 151

H u d b a , lite r a tu r a a dějiny - Politické, ekonom ické a sociální

problém y ja k o dědictví kom unistického p a n stv í - R ady ze Zá­

p ad u js o u nežádoucí — R usko z ů s ta n e světovou velmocí

Sousedství s islám em ....................... 155

Córdobský c h a lífá t - 300 m ilionů m u slim ů v so u sed stv í Evro­

py - V zájem né p ře d su d k y - Proč T urecko n e p a tř í do Evropské u n ie - G eopolitické a sp e k ty - N áb ožen sk ý fu n d a m e n talism u s

- N e sta b iln í politické pom ěry - V ýzva к toleranci

D uchovní Evropa v epoše k a p ita lism u........................ 161

E vropské ideologie - Z á k la d n í společenské hodnoty - K a p ita ­

lism u s p o třebuje ř á d a m o ráln í „sp oután í“ - D em okracie potře­

buje v edení - O sobní hod nov ěrn ost - Výchova n e je n p ro střed ­

n ictvím televize! — E v ropská etik a

M ůže Evropská unie splnit očekávání svých

občanů?....................................................................................... 166

Velké n ad ě je občanů nově p řistu p u jíc íc h s tá tů - S kepse v U nii

- J e n ezb y tn ý re a lism u s p o litik ů - Role n á ro d n íc h s tá tů a ev­

ro p sk á id e n tita - Výzva к m ediálním koncernům

D vacet tezí a osobní vy zn á n í............................................. 171

Slovo na z á v ě r.......................................................................... 177
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist