načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 83 (vč. CD) – Ústavní soud ČR

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 83 (vč. CD)
-6%
sleva

Kniha: Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 83 (vč. CD)
Autor: Ústavní soud ČR

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  1 074 Kč 1 010
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
33,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » C. H. Beck
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2018
Počet stran: 976
Rozměr: 200x140
Úprava: svazků
Skupina třídění: Ústavní právo. Správní právo
Jazyk: česky
Vazba: pevná
EAN: 9788074007002
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty odlišná stanoviska soudců, kteří nesouhlasí s většinovým názorem Ústavního soudu. Publikace je přehledně a systematicky zpracována, přičemž každý nález je opatřen výstižným názvem a právní větou, která umožňuje rychlou a věcnou orientaci. V každém díle také naleznete seznam právních předpisů použitých v textu. Díky Sbírce nálezů a usnesení získáte aktuální přehled rozhodovací praxe Ústavního soudu.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Ústavní soud ČR - další tituly autora:
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv. 68 Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv. 68
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 71 + CD Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 71 + CD
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.85 (vč. CD) Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.85 (vč. CD)
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 86 (vč. CD) Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 86 (vč. CD)
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

о о о

OBSAH

ь Nálezy

Č 184 К pasivní legitimaci hlavního m ěsta Prahyv řízení о vydání b ez­

důvodného obohacení za užívání pozem ku jako m ístní kom u­

nikace......................................................................................................

Č 185 К zákazu dvojího přičítání při rozhodování o podm íněném pro­

puštění z výkonu trestu odnětí svobody..........................................

Č. 186 К návrhu na zrušení § 22 odst. 3 zákona č. 186/2013 Sb., o stát­

ním občanství České republiky a o zm ěně některých zákonů

(zákon o státním občanství České republiky)...............................

Č. 187 К právu účastníka řízení vyjádřit se к uplatnění m oderačního

práva soudem podle § 150 občanského soudního řá d u ...............

Č. 188 К porušení práva na zákonného soudce při odm ítnutí dovolání

sam osoudcem

К požadavku náležitého odůvodnění usnesení o odm ítnutí do­

volání......................................................................................................

Č. 189 К interpretaci smluvního ujednání v souladu se zásadou auto­

nom ie vůle smluvních stra n ...............................................................

Č. 190 К povinnosti soudu doručit protistraně odvolání proti výroku

elektronického platebního rozkazu o náhradě nákladů řízení...

Č. 191 Ke splnění podm ínek pro vydání rozsudku pro uznání v řízení

o zvýšení výživného pro zletilé d ítě..................................................

Č. 192 К povinnosti insolvenčního soudu zabývat se tvrzeními dlužní­

ka o bezdůvodnosti insolvenčního návrhu a o zneužití práva ze

strany věřitele........................................................................................

Č. 193 К právu účastníka soudního řízení správního vyjádřit se к zá­

m ěru soudu uložit m u povinnost uhradit státu vzniklé náklady

řízení v podobě znalečného...............................................................

Č. 194 К prohlídce vozidla jako neodkladném u a neopakovatelném u

úkonu v trestním říz e n í.....................................................................

Č. 195 К exekučním u postihu částek starobního důchodu vypláce­

ných na bankovní ú č e t........................................................................

Č. 196 К zastoupení nezletilého v občanském soudním řízení při stře­

tu zájm ů rodičů a dítěte

К právu dítěte n a participaci na řízení, které se jej týká...............

. 197 К odm ítnutí dovolání pro n e p říp u stn o st........................................

. 198 К rozporu nám itky prom lčení s dobrými mravy............................

. 199 К subjektivní stránce skutkové podstaty přečinu těžkého ublí­

žení n a zdraví z n ed b alo sti................................................................

Č. 200 К otázce zápisu absolventa zahraniční právnické fakulty do se­

znam u koncipientů Českou advokátní ko m o ro u ..........................

Č. 201 К podm ínkám vstupu nabyvatele práva do řízení podle § 107a

občanského soudního ř á d u..............................................................

.37

.43

.71

..81

..99

111

117

125

135

145

159

167

179

185

197

209

235

.29

5


p< p< p< p< o< o< o< o< o<

OBSAH

C. 202 К posouzení vyváženosti práv smluvních stran spotřebitelské

smlouvy o propagaci reklamní plochy..............................................245

Č. 203 К úhradě nákladů exekuce ve vztahu к procesním u zavinění

oprávněného na zastavení exekučního říze n í.................................253

C. 204 К vymezení úroku z prodlení v notářském zápisu se svolením

к vykonatelnosti................................................................................... 263

. 20э К problem atice nabytí nemovitosti od neoprávněného.................269

. 206 К výjimečnému zkoumání opodstatněnosti hmotněprávního ná­

roku v řízení vykonávacím vedeném pro nezaplacení jízdného

zdravotně postiženou osobou oprávněnou cestovat z d a rm a........281

. 207 К výživnému na dítě svěřené do pěstounské péče......................... 289

. 208 К právu obviněného vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti

209 Ke zhojení zásahu do práva na soudní ochranu způsobeného

bezdůvodným odm ítnutím dřívějšího odvolání proti prodlouže­

ní trvání předběžného opatření upravujícího pom ěry d ítě te.......331

210 К aplikaci zásady zákazu reformationis in p e iu s.......................... 341

211 К otázce svobody projevu soudce

К dokazování v kárném řízení se soudcem.................................... 355

212 К výkonu práva v rozporu s dobrými m ravy................................... 369

213 К nesprávném u zastavení dovolacího řízení pro nezastoupení

účastníka advokátem při podané žádosti o jeho ustanovení.......387

C. 214 К principu právní jistoty a předvídatelnosti soudních rozhod

~ n u tí............. *..........................................................................................391

C. 215 К výkonu práv a povinností podle rozhodnutí vydaného na zá

kládě Ústavním soudem zrušené právní norm y.............................401

C. 216 К doručování usnesení o nařízení výkonu podm íněně odlože­

ného trestu

К navrácení lhůty к podání opravného prostředku podle trest­

ního ř á d u .............................................................................

C. 217 К zásahu do práva obce na sam osprávu v souvislosti se stano­

vením jejích povinností při péči o veřejnou zeleň v průjezdním

úseku silnice..................................................

Č. 218 К posouzení přípustnosti dovolání v občanském soudním říze­

ní ......................................................................................

Č. 219 К časovému vymezení nároku na náhradu nákladů bezplatné

obhajoby....................................................

C. 220 К účinnosti zákonného omezení úhrady za předčasné ukonče­

ní smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronic­

kých kom unikací..................................................

Č. 221 К povinnosti soudu v řízení o svéprávnosti jmenovat kolizního

opatrovníka v souladu se zájmy zastupovaných o so b ...................

.409

421

437

445

453

461

6


о о о >о

OBSAH

Č 222 К nesprávném u posouzení nepřípustnosti dovolání Nej vyšším

so u d e m .................................................................................................

Č 223 К principu předvídatelnosti soudních ro zh o d n u tí.......................

Č 224 К povinnosti odvolacího soudu věcně přezkoum at prvostupňo­

vé rozhodnutí o nenařízení předběžného opatření......................

Č 225 К legitim nímu očekávání výše starobního důchodu v rozsahu

nároku na předčasný důchod bývalým občanem jiného státu

při ukončení platnosti m ezinárodní dohody o sociálním zabez­

pečení..................................................................... •••....... .......у ......у

Č. 226 K určení vlastníka odpadu a jeho pasivní legitimaci v případě

negatom i žaloby...................................................................... ........ ••

Č 227 K právu na právni pom oc cizincům v otázkách m ezinárodní

ochrany a v řízení o správním vyhoštění.........................................

Č. 228 K přípustnosti dovolání namítajícího porušení základních práv

rozhodnutím nebo postupem odvolacího soudu

K posouzení splnění závazků z kupní smlouvy a procesním u

postupu v případě právního názoru odvolacího soudu odlišné­

ho od názoru soudu prvního s tu p n ě...............................................

Č. 229 К nepříslušnosti Ústavního soudu к provádění výkladu

podústavního práva v otázce sporu o platnost převodu obchod­

ního podílu............................................................................................

Č. 230 К porušení zásady předvídatelnosti soudních rozhodnutí v res­

titučním říz e n í.....................................................................................

.231 К rozhodování o om ezení svéprávnosti..........................................

. 232 К návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

К institutu kontrolních hlášení u daně z přidané h o d n o ty.........

. 233 К náležitém u odůvodnění nevhodnosti střídavé výchovy d ětí....

471

481

491

507

521

535

559

575

583

593

605

637

. 234 К porušení práv znalce n a soudní ochranu a n a ochranu vlast­

nictví při snížení znalečného odvolacím soudem ..........................

Č. 235 К přípustnosti dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu n e­

respektujícího závazný právní názor Ústavního so u d u................

Č. 236 К rozhodnutí o nepodjatosti soudce a přísedícího v trestním

řízen í......................................................................................................

Č. 237 Ke zrušení některých ustanovení vyhlášky č. 273/2015 Sb.,

o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regu­

lačních om ezení pro rok 2016............................................................ 677

Č. 238 К procesním u nástupnictví dědiců v případě nároku na vypla­

cení jednorázové peněžní částky podle zákona č. 261/2001 Sb. ..703

Č. 239 К důvodnosti žaloby pro zm atečnost а к překážce věci rozhod­

n u té .........................................................................................................

7


OBSAH

Č. 240 K porušení zásady předvídatelnosti soudních rozhodnutí

a princípu rovnosti při posuzování liberačních důvodů v rámci

rozhodování o kom penzaci za zrušený le t......................................739

Č. 241 K odm ěně exekútora v případě dobrovolného splnění dluhu

předtím, než se povinný dozvěděl o zahájení exekuce..................747

Č. 242 К rozhodnutí o omezení svéprávnosti............................................. 755

C. 243 К postupu odvolacího soudu v souvislosti s hodnocením důka­

zů v trestním řízení а к přikázání věci jiném u sam osoudci.........767

Č. 244 К nesprávnému počítání konce lhůty pro doplnění kasační stíž

^ n o s ti...................................................................................................... ..

C. 245 К právu nezletilého na projednání věci v jeho přítom nosti a na

participaci na řízení, které se jej tý k á.............................................. 787

Č. 246 К návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6 zákona

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně někte

lých zákonů, ve znění účinném do 30. června 2009 ......................793

Č. 247 К odpovědnosti zdravotnického zařízení podle podílu jeho po­

chybení na úm rtí pacien ta................................................................. 855

Č. 248 К požadavku spojení věcí ke společném u řízení z důvodu pro­

porcionality zásahu do vlastnického práva povinného.................875

Č. 249 К subsidiaritě ústavní stížnosti a předchozím u vyčerpání všech

procesních opravných prostředků, které zákon к ochraně zá­

kladních práv a svobod poskytuje.....................................................885

Č. 250 К možnosti nezletilého jednat před soudem a být přítom en pro­

jednání věci, jež se jej týká..................................................................895

Č. 251 К přípustnosti dovolání namítajícího nesoulad s judikaturou

Ústavního so u d u .................................................................................. 903

IL Usnesení

Č. 14 К m ožnostem zrušení rozhodčího nálezu soudem........................911

Č. 15 К náhradě škody vzniklé protiprávním jednáním zam ěstnava­

tele při skončení pracovního pom ěru............................................... 917

Č. 16 К náhradě nákladů řízení organizací na ochranu spotřebitelů

v případě neúspěšnosti ve s p o ru .......................................................925

HL Stanoviska

Stanovisko pléna Ústavního soudu č. 43/16.................................................933

Stanovisko pléna Ústavního soudu č. 44/16................................................. 941

System atický rejstřík n á le z ů....................................................................... 952

System atický rejstřík uveřejněných u sn e se n í......................................... 954

Stanoviska p lé n a ............................................................................................ 955

Věcný re js tř ík ...................................................................................................956

8
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist