načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 82 (vč. CD) – Ústavní soud ČR

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 82 (vč. CD)
-6%
sleva

Kniha: Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 82 (vč. CD)
Autor: Ústavní soud ČR

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k ... (celý popis)
Titul doručujeme za 6 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  924 Kč 869
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
29
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » C. H. Beck
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2018
Počet stran: 840
Rozměr: 200x140
Úprava: svazků
Skupina třídění: Ústavní právo. Správní právo
Jazyk: česky
Vazba: pevná
EAN: 9788074005541
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty odlišná stanoviska soudců, kteří nesouhlasí s většinovým názorem Ústavního soudu. Publikace je přehledně a systematicky zpracována, přičemž každý nález je opatřen výstižným názvem a právní větou, která umožňuje rychlou a věcnou orientaci. V každém díle také naleznete seznam právních předpisů použitých v textu. Díky Sbírce nálezů a usnesení získáte aktuální přehled rozhodovací praxe Ústavního soudu.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Ústavní soud ČR - další tituly autora:
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 77 (vč. CD) Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 77 (vč. CD)
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 81 (vč. CD) Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 81 (vč. CD)
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 83 (vč. CD) Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 83 (vč. CD)
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.85 (vč. CD) Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.85 (vč. CD)
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

L Nálezy

Č. 123 K úhrade nákladů exekuce nepřihlášených do insolvenčního

nzem................................................................................................................лэ

Č. 124 К přepjatému formalismu obecných soudů při posuzování

předžalobní výzvy........................................................................................35

Č. 125 К ustanovení opatrovníka nezletilému dítěti v občanském

soudním řízení..............................................................................................45

Č. 126 К porušení práva na přístup к soudu v důsledku pochybení

obecného soudu při posouzení včasnosti podání opravného

prostředku.....................................................................................................57

Č. 127 К nároku na zpětné dorovnání platů soudců......................................61

Č. 128 К návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Všeň č. 2 ze

dne 30. 6. 2015 o místní úpravě provozu na veřejně přístupo­

vých účelových komunikacích v územním obvodu obce Všeň.....109

Č. 129 К autonomii vůle smluvních stran a posuzování neplatnosti

smlouvy o zřízení věcného břemene....................................................119

Č. 130 К extrémnímu nesouladu mezi právními závěry a vykonanými

skutkovými zjištěními v trestním řízení

К posuzování naplnění subjektivní stránky trestného činu

а к zásadě in dubio pro reo......................................................................137

Č. 131 K porušení práva na spravedlivý proces v důsledku extrémního

nesouladu mezi skutkovými zjištěními a právními závěry.............157

Č. 132 К porušení práva na přístup к soudu

К podmínkám přípustnosti dovolání v občanském soudním ří­

zení ................................................................................................................163

Č. 133 К významu dobré víry při nabytí nemovitosti zapsané v katastru

nemovitostí od nevlastníka......................................................................173

Č. 134 К podmínkám vydání rozsudku pro uznání.......................................179

Č. 135 К porušení práva na přístup к soudu v důsledku administrativ­

ního pochybení soudu..............................................................................185

Č. 136 К zásadě zákazu reformationis in peius a к hodnocení důkazů

v trestním řízení..........................................................................................189

Č. 137 К rozhodování obecných soudů o úpravě styku rodičů s nezleti­

lými dětmi....................................................................................................207

Č. 138 К návrhu na povolení obnovy trestního řízení

К opomenutým důkazům v trestním řízení........................................215

Č. 139 К podmínkám vydání rozsudku pro uznání.......................................229

Č. 140 К zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou průtahy

ve správním řízení......................................................................................243

5


Č. 141 K rozhodování obecných soudů o odškodnění za ztížení spole­

čenského uplatnění

К požadavku předvídatelnosti rozhodnutí dovolacího soudu......257

Č. 142 К odůvodňování usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu

na předběžné opatření podle občanského soudního řádu...........269

Č. 143 К výkladu a aplikaci norem trestního práva upravujících běh

zkušební doby při podmíněném odsouzení......................................277

Č. 144 К povinnosti obecných soudů nalézat spravedlivá řešení v resti­

tučních věcech а к možnosti uplatnit v těchto věcech tzv. určo­

vací žalobu...................................................................................................287

Č. 145 К právu na zákonného soudce

К pravidlům obsazování trestního senátu přísedícími....................307

Č. 146 К rozhodování obecných soudů o určení podílu na akciové spo­

lečnosti po zvýšení základního kapitálu učiněném v rozporu se

zákonem...................................................................................................... 327

Č. 147 К výkladu § 8 odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu někte­

rých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve zně­

ní účinném od 29. 6. 2012 .......................................................................337

Č. 148 К rozhodování soudu v trestním řízení o výši náhrady za nema­

jetkovou újmu způsobenou úmrtím blízké osoby............................357

Č. 149 К rozhodování obecných soudů o náhradě nákladů vynalože­

ných poškozeným v trestním řízení......................................................371

Č. 150 К odpovědnosti státu za škodu způsobenou nezákonným roz­

hodnutím vykonatelným bez ohledu na právní moc....................... 379

Č. 151 К procesním právům poškozených v řízení o návrhu na povole­

ní obnovy trestního řízení v neprospěch obviněného......................385

Č. 152 К vyloučení zvoleného obhájce z obhajování v trestním řízení ....415

Č. 153 К přípustnosti dovolání v občanském soudním řízení

К ustanovení obce opatrovníkem......................................................... 431

Č. 154 К návrhu na zrušení § 376 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb.,

o zvláštních řízeních soudních..............................................................439

Č. 155 К rozhodování o přípustnosti vydání osoby z České republiky

do cizího státu к trestnímu stíhání.......................................................451

Č. 156 К zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou nezákon­

ným trestním stíháním pro odepření nastoupit vojenskou služ­

bu v době komunistického režimu.......................................................473

Č. 157 К rozhodování soudu o návrhu na osvobození od soudního po­

platku............................................................................................................ 481

Č. 158 К počítání času

К náležitému odůvodnění rozhodnutí o výši odměny a náhradě

hotových výdajů ustanoveného obhájce..............................................497

6


OBSAH

Č. 159 К otázce doručování odvolání ostatním účastníkům v občan­

ském soudním řízení............................................................................... 505

Č. 160 К ústavně konformní interpretaci § 39 odst. 5 zákoníku práce ...513

Č. 161 К povinnosti soudu vyžádat si před nařízením předběžného

opatření vyjádření toho účastníka, proti kterému směřuje...........527

Č. 162 К mezím svobody projevu

Ke zdrženlivosti soudce v projevech týkajících se politické sou­

těže.................................................................................................................539

Č. 163 К subsidiaritě ústavní stížnosti а к vyčerpání všech procesních

prostředků poskytovaných zákonem к ochraně práva jako pod­

mínce přípustnosti ústavní stížnosti....................................................565

Č. 164 К povaze opatření předsedy soudu o určení insolvenčního

správce mimo stanovené pořadí............................................................583

Č. 165 К otázce aktivní legitimace v řízení o vydání bezdůvodného

obohacení....................................................................................................595

Č. 166 К výkladu právních norem z hlediska jejich smyslu a účelu

К otázce zahrnutí účelně vynaložených nákladů exekuce

do majetkové podstaty v insolvenčním řízení.................................... 609

Č. 167 К podmínkám vydání rozsudku pro uznání......................................623

Č. 168 Ke splnění podmínek, za nichž může nastat fikce uznání náro­

ku uplatněného žalobou.......................................................................... 629

Č. 169 К povinnosti obecných soudů vycházet při interpretaci smluv­

ních ustanovení ze skutečné vůle smluvních stran..........................639

Č. 170 Ke stanovení výše výživného pro nezletilé dítě na základě ma­

jetkových poměrů a životní úrovně povinného rodiče.....................647

Č. 171 К souběhu funkce člena statutárního orgánu obchodní korpo­

race a výkonu činnosti v pracovněprávním vztahu

К prioritě interpretace nezakládající neplatnost smlouvy.............657

Č. 172 К odůvodnění soudního rozhodnutí ohledně věcné příslušnosti

soudu............................................................................................................ 677

C. 173 К povinnosti obecného soudu doručovat znalci odvolání proti

usnesení obsahujícímu výrok o znalečném........................................685

Č. 174 К odměně a náhradě hotových výdajů obhájce, jehož si obvině­

ný zvolil před přiznáním nároku na bezplatnou obhajobu

К právu na bezplatnou obhajobu..........................................................693

Č. 175 К rozhodování soudu druhého stupně o stížnosti proti povolení

obnovy trestního řízení ve veřejném zasedání..................................705

Č. 176 К námitce promlčení vznesené v rozporu s dobrými mravy

К odpovědnosti státu za škodu způsobenou nezákonným roz­

hodnutím nebo nesprávným úředním postupem............................. 713

C. 177 К porušení práva na přístup к soudu v důsledku odmítnutí včas

podaného dovolání jako opožděného..................................................725

7


Č. 178 K posuzování důvodnosti trvání útěkové vazby................................727

Č. 179 К zamítnutí návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí

К principu autonomie vůle a smluvní svobody а к výkladu práv­

ních úkonů............................................................................................ .....741

Č. 180 К rozhodování soudu o stížnosti proti ponechání obviněného

ve vazbě

К povinnosti soudu vypořádat se se všemi námitkami obviněné­

ho...................................................................................................................749

Č. 181 К povinnosti soudu seznámit účastníky řízení se svým odliš­

ným právním názorem a dát jim možnost vyjádřit se к věci...........757

Č. 182 К posuzování přípustnosti odvolání v tzv. bagatelních věcech ....769

Č. 183 К výši finančního zadostiučinění za nemajetkovou újmu způso­

benou nezákonným trestním řízením.................................................773

II. Usnesení

Č. 10 К zásadě subsidiarity trestní represe а к trestněprávním dů­

sledkům trestní odpovědnosti...............................................................791

С. И К zásadám ústnosti a přímosti při dokazování v občanském

soudním řízení........................................................................................... 799

Č. 12 К právu na bezplatnou právní pomoc v souvislosti s probíhají­

cím procesem oddlužení........................................................................ 805

Č. 13 К postupu státního zastupitelství v oblasti mezinárodní justiční

spolupráce.................................................................................................. 811

Systematický rejstřík nálezů............................................................................816

Systematický rejstřík uveřejněných usnesení............................................ 818

Věcný rejstřík......................................................................................................... 820

8
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist