načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 78 (vč. CD) – Ústavní soud ČR

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 78 (vč. CD)
-7%
sleva

Kniha: Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 78 (vč. CD)
Autor: Ústavní soud ČR

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  765 Kč 711
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
23,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » C. H. Beck
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2017
Počet stran: 696
Vydání: Vydání první
Skupina třídění: Ústavní právo. Správní právo
Jazyk: česky
Datum vydání: 10.05.2017
ISBN: 978-80-7400-652-4
EAN: 9788074006524
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty odlišná stanoviska soudců, kteří nesouhlasí s většinovým názorem Ústavního soudu. Publikace je přehledně a systematicky zpracována, přičemž každý nález je opatřen výstižným názvem a právní větou, která umožňuje rychlou a věcnou orientaci. V každém díle také naleznete seznam právních předpisů použitých v textu. Díky Sbírce nálezů a usnesení získáte aktuální přehled rozhodovací praxe Ústavního soudu.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Ústavní soud ČR - další tituly autora:
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv. 68 Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv. 68
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 71 + CD Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 71 + CD
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 83 (vč. CD) Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 83 (vč. CD)
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.85 (vč. CD) Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.85 (vč. CD)
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

I. N álezy

Č. 127 K placení po v in n éh o ru čen í u neprovozovaného vozidla vede­

n é h o v c en tráln í e v id e n c i.........................................................................27

Č. 128 K ulo žen í po řád k o v é p o k u ty za o d m ítn u tí vydání věci

K z á k o n e m u lo ž e n é povinnosti m lčenlivosti n o tá ře .........................37

Č. 129 К z ása d ám p ro ce sn í ekonom ie a m inim alizace z á s a h ů do vlast­

nického práva povinného p ři spojování věcí v o b č an sk é m so u d ­

ním říz e n í.................................................................................................... 51

Č. 130 К ro zsah u p o jistn éh o p ln ěn í p ři ú p a d k u cestovní kanceláře

К e u ro k o n fo rm n ím u výkladu právní n o rm y ........................................57

Č. 131 К doručování n á m ite k proti p řík az u к ú h ra d ě n á k la d ů exekuce

p r o tis tr a n ě .................................................................................................. 81

Č. 132 К p o stu p u obecných sou d ů při posuzování odpovědnosti vlast­

n ík a m ístní k o m u n ik ace za šk o d u n a zd rav í...................................... 89

Č. 133 К povinnosti o b e c n é h o s o u d u odůvodnit u sn e se n í o n e p řip u š­

těn í zm ěny ž a lo b y ....................................................................................101

Č. 134 К prom lčení n á ro k u n a p řim ě ře n é z ad o stiu čin ě n í z a n e m a je t­

kovou újm u z p ů so b e n o u p rů tah y v so u d n ím říz e n í........................107

Č. 135 К z á sa d ě p re su m p c e neviny а к dokazování v tre stn ím ř íz e n í....115

Č. 136 К návrhu n a z ru š e n í o b e cn ě záv azn é vyhlášky sta tu tá rn íh o

m ě s ta Přerova č. 2/2010 o stanovení něk terý ch povinností při

přepravě sypkých a obdobných m ateriá lů n a ú zem í s ta tu tá rn í­

h o m ě s ta P ře ro v a .....................................................................................127

Č. 137 К n áv rh u n a z ru š e n í n a říz e n í o b ce Vojkovice č. 1/2014, kterým

se vydávají pravidla p ro prodej zb o ží a poskytování slu ž eb na

ú zem í obce V ojkovice............................................................................ 141

Č. 138 К povinnosti o b e c n é h o so u d u řá d n ě odůvodnit své ro z h o d n u tí

o žalobě n a o c h ra n u o so b n o sti

К otázce posuzování n ep řím é d iskrim inace p ři přidělování

b y tů .............................................................................................................159

Č. 139 К právu na spravedlivou n á h ra d u za vyvlastněný m a je te k............171

Č. 140 К rozdílu m ezi vzájem ným n ávrhem a n á m itk o u z ap o č te n í

podle o b č a n sk é h o so u d n íh o řá d u

К p řek á žc e rei iu d ic a ta e ........................................................................ 177

Č. 141 Ke stanovení výše n á h ra d y škody za neoprávněný o d b ě r elek ­

trick é e n e r g ie ............................................................................................183

Č. 142 К o d šk o d n ě n í z a nem ajetk o v o u újm u z p ů so b e n o u n e z á k o n ­

ným vězněním v d o b ě k o m u n istick éh o re ž im u................................199

Č. 143 К prokazování n e p řím é d iskrim inace rom ských d ětí p ři jejich

um isťování d o zv láštn ích šk o l...............................................................209

5


OBSA]

Č. 144 K výši fin an čn í n á h ra d y z a nevydanou nem ovitost dle § 13

ö d st. 4 z á k o n a č. 87/1991 Sb., o m im o so u d n ích rehabilitacích,

ve z n ě n í p o z d ě jšíc h p ř e d p is ů.............................................................. 235

Č. 145 К p o su zo v án í p la tn o sti výpovědi d a n é z am ěstn av atelem z d ů ­

vodu n e sp ln ě n í kvalifikačních p řed p o k la d ů z a m ě s tn a n c e...........249

Č. 146 К rozh o d o v án í obecných so u d ů o žád o sti o vydání věci z ú sc h o ­

v y ................................................................................................................. 263

Č. 147 К povinnosti obecných s o u d ů řá d n ě odůvodnit ro z h o d n u tí ve

věci zajištěn í p e n ě ž n íc h p r o s tře d k ů ................................................... 275

Č. 148 К rozh o d o v án í o n á h ra d ě o d m ěny a n á h ra d ě hotových výdajů

u sta n o v en é h o o b h á jc e ........................................................................... 287

Č. 149 К p o č á tk u b ě h u lhůty p ro p o d á n í stížn o sti p ro ti u sn e se n í o z a ­

m ítn u tí n á v rh u n a povolení obnovy tre stn íh o ř íz e n í.......................295

Č. 150 К ro z h o d n u tí o n á k la d e c h o b č an sk é h o so u d n íh o řízení v d ů ­

sle d k u om ylu s o u d u ................................................................................301

Č. 151 К u sta n o v en í o p atrovníka o sobě n ezn á m é h o pobytu ve správ­

n ím říz e n í.................................................................................................. 305

Č. 152 К rozh o d o v án í obecných so u d ů o n á ro k u n a n á h ra d u n ák lad ů

spojených s p éčí o n e so b ě sta č n é h o p o šk o z en é h o poskytova­

n o u o so b a m i b líz k ý m i........................................................................... 311

Č. 153 К žalo b n í legitim aci ve správním soudnictví p ři p ře z k u m u ro z ­

h o d n u tí o výši a p o d m ín k á c h ú h ra d y léčiv z veřejného zdravot­

n íh o p o jiš tě n í........................................................................................... 323

Č. 154 К aplikaci m o d era čn íh o práva so u d u p ři rozhodování o n á h ra ­

d ě n á k la d ů o b č a n sk é h o so u d n íh o řízení

К poučovací povin n o sti so u d u ............................................................. 335

Č. 155 К tv o rb ě a projevu vůle obce

К oprávnění sta ro sty sje d n a t sm luvní p o k u tu..................................343

Č. 156 К právu ú č a stn ík a vyjádřit se к u p la tn ě n í m o d era čn íh o práva

so u d e m p ři rozh o d o v án í o n á h ra d ě n á k la d ů o b č an sk é h o so u d ­

n íh o říz e n í................................................................................................. 353

Č. 157 К dokazování v o b č an sk é m so u d n ím říz e n í.................................... 359

Č. 158 К význam u d o b ré víry p ři nabytí nem ovitosti z a p s a n é v k a ta stru

nem ovitostí o d nevlastníka (n e o p rá v n ě n é h o )..................................379

Č. 159 К ústav n ě k o n fo rm n ím u posuzování k a u zá ln ích n á m ite k proti

sm ě n e č n é m u p lateb n ím u ro z k a z u............................................. 401

Č. 160 К h o d n o c e n í so u la d u sm louvy o sm louvě b u doucí s dobrým i

m ravy.......................................................................... 409

Č. 161 К n á le žitém u odůvodnění ro zh o d n u tí o uložení pořádkové p o ­

k u ty ............................................................................................................ 423

Č. 162 К ú čeln o sti n á k la d ů vynaložených stá tn í příspěvkovou o rg an i­

z ac í n a z astu p o v án í ad v o k átem ........................................... 429

6


Č. 163 K u znávání a výkonu ro z h o d n u tí o n avrácení n ezletilého dítěte

ve věcech m e z in á ro d n íc h ú n o sů d ě t í................................................ 437

Č. 164 К n áv rh u n a z ru š e n í § 16 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení

zák o n a o zn alcích a tlum očnících, ve znění pozdějších p řed p isů .451

Č. 165 К návrhu n a z ru š e n í části § 264 odst. 4 z á k o n a č. 280/2009 Sb.,

daňový ř á d ................................................................................................. 469

Č. 166 К posuzování p o d m ín e k n á ro k u n a m im o řád n ý hornický d ů ­

c h o d ........................................................................................................... 491

Č. 167 К p říslu šn o sti s o u d u dle § 146a o d st. 2 tre stn íh o ř á d u .................507

Č. 168 К obnově tre s tn íh o řízen í

K tr e s tu v y h o ště n í................................................................................... 513

Č. 169 К ústavně k o n fo rm n ím u posuzování sm ěnky a n á m ite k proti

sm ě n eč n ém u p lateb n ím u r o z k a z u..................................................... 531

Č. 170 К finanční odpovědnosti zák o n n ý ch z á stu p c ů n ezletilého dítěte

К ústavně k o n fo rm n ím u výkladu povinných osob v souvislosti

s ú h ra d o u reg u la čn íh o p o p la tk u z a h o sp ita liz a c i...........................543

Č. 171 К o d m ítnutí dovolání Nejvyšším so u d e m p ro v adu spočívající

ú d ajn ě v nevym ezení dovolacích d ů v o d ů..........................................555

Č. 172 К problem atice d ů k a z n íh o b ře m e n e v d isk rim in ačn ích sp o ­

r e c h ............................................................................................................ 563

Č. 173 К p řík a z u k o d n ě tí v ě c i......................................................................... 577

Č. 174 К poučovací povinnosti so u d ů v o b č an sk é m so u d n ím řízení

Ke zm írn ěn í n á sle d k ů n ěk terý ch m ajetkových k řiv d ......................593

Č. 175 К in te rte m p o ráln ím ú čin k ů m nosných důvodů n á le z u Ú stavní­

h o s o u d u ................................................................................................... 605

Č. 176 К ro z sa h u p ře z k u m n é čin n o sti odvolacího so u d u v p říp ad ě

ro zsu d k u pro z m e š k á n í.........................................................................617

Č. 177 К uložení po řád k o v é p o k u ty advokátovi v o b č a n sk é m so u d n ím

říz e n í.................... 627

Č. 178 К p řep ja té m u fo rm alism u obecných so u d ů ve v ztah u k o z n a č e ­

ní ú č astn ík a ř í z e n í .................................................................................. 637

II. U snesení

Č. 9 К lim itům práva n a z ák o n n é h o s o u d c e .............................................. 647

Č. 10 К m ateriá ln ím u po jetí o c h ra n y z ák lad n ích práv a svobod při

přezkoum ávání ro z h o d n u tí o rg á n ů s tá tn í m oci Ú stavním so u ­

d e m ............................................................................................................ 655

Č. 11 К rozhodování s o u d u o návrhu obžalovaného n a vydání ro z­

h o d n u tí o p o sto u p e n í věci

К p rů ta h ů m v so u d n ím říz e n í.............................................................. 661

7


OBSAH

Č. 12 K p o so u z e n í p o d m ín e k pro vydaní p ře d b ě ž n é h o o p a tře n í p o d ­

le o b č a n sk é h o so u d n íh o řá d u

К p řez k o u m áv án í správního a k tu v o b čanskoprávním říz e n í......667

S y ste m a tic k ý r e js tř ík n á l e z ů ..........................................................................676

S y ste m a tic k ý r e js tř ík u v e ře jn ě n ý c h u s n e s e n í...........................................678

Věcný r e j s t ř í k ...................................................................................................... 680

8
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.