načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 77 (vč. CD) – Ústavní soud ČR

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 77 (vč. CD)
-6%
sleva

Kniha: Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 77 (vč. CD)
Autor: Ústavní soud ČR

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k ... (celý popis)
Titul doručujeme za 6 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  1 350 Kč 1 269
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
42,3
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 0Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » C. H. Beck
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2016
Počet stran: 992
Rozměr: 210x148
Úprava: svazků
Skupina třídění: Ústavní právo. Správní právo
Jazyk: česky
Vazba: pevná
EAN: 9788074006357
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty odlišná stanoviska soudců, kteří nesouhlasí s většinovým názorem Ústavního soudu. Publikace je přehledně a systematicky zpracována, přičemž každý nález je opatřen výstižným názvem a právní větou, která umožňuje rychlou a věcnou orientaci. V každém díle také naleznete seznam právních předpisů použitých v textu. Díky Sbírce nálezů a usnesení získáte aktuální přehled rozhodovací praxe Ústavního soudu.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Ústavní soud ČR - další tituly autora:
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv. 68 Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv. 68
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 71 + CD Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 71 + CD
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.85 (vč. CD) Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.85 (vč. CD)
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 86 (vč. CD) Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 86 (vč. CD)
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

I. Nálezy

Č. 67 K hodnocení důkazů odvolacím soudem v trestním řízení

K zásadě presumpce neviny...............................................................

Č. 68 К povinnosti soudů respektovat věcnou a časovou působnost

zákona č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových

křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992

Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem

č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů к půdě a jinému

zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve zně­

ní pozdějších předpisů, při rozhodování restitučních sporů tý­

kajících se původního m ajetku židovských právnických osob....

Č. 69 К aplikaci podmínky využití předžalobní výzvy к plnění při roz­

hodování soudu o náhradě nákladů řízení s ohledem na znění

občanského soudního řádu účinné v době zahájení řízení.........

Č. 70 К povinnosti soudu um ožnit účastníkům řízení, aby se vyjádřili

к uplatnění moderačního práva před rozhodnutím o náhradě

nákladů občanského soudního řízení..............................................

Č. 71 К povinnosti soudu vyzvat účastníka к opravě a doplnění nesro­

zumitelného podání ve věci doby, po kterou je požadována ná­

hrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

Č. 72 К přiměřenému zadostiučinění za nemajetkovou újmu způso­

benou neúm ěrnou délkou soudního řízení.....................................

Č. 73 К porušení práva na přístup к soudu nesprávným odmítnutím

dovolání pro opožděnost.....................................................................

Č. 74 К otázce příspěvku České kanceláři pojistitelů v případě hava­

rovaného vozidla vedeného v registru vozidel................................

Č. 75 К právu na přim ěřenou délku rozvodového řízení........................

Č. 76 К posuzování podmínek procesního nástupnictví v souvislosti

s podezřením na protiprávní jednání při postoupení pohledáv­

ky...............................................................................................................

Č. 77 Ke vzniku škody způsobené nezákonným trestním stíháním

v případě úhrady nákladů obhajoby peněžními prostředky zís­

kanými z půjčky....................................................................................

Č. 78 Ke stanovení výše nákladů exekuce s přihlédnutím к již zapla­

cené náhradě nákladů v jiné skončené exekuční věci s týmiž

účastníky

Č. 79 К žalobní legitimaci ve správním soudnictví při přezkum u roz­

hodnutí o výši úhrad a zařazení léčivých přípravků......................

Č. 80 Ke kolizi mezi svobodou projevu a právem na ochranu osob­

nosti .........................................................................................................

31

..51

..67

..73

..79

..89

103

111

119

129

141

149

159

167

5


Č. 81 K odškodnení za nemajetkovou újmu způsobenou nezákon­

ným vězněním v době komunistického režim u.............................. 177

Č. 82 K omezení osobní svobody nařízením pozorování obviněného

za účelem vyšetření duševního stavu ve zdravotnickém zařízení ..191

Č. 83 К ústavněprávním aspektům přezkum u insolvenčního řízen í.... 197

Č. 84 К zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou průtahy

ve správním řízení...................................................................................237

Č. 85 К odůvodnění dlouhotrvající útěkové vazby.................................... 247

Č. 86 К přiměřenosti zásahu do vlastnického práva akciové společ­

nosti při vydání majetku získaného v rámci privatizace od státu

restituentce.............................................................................................. 259

Č. 87 К odpovědnosti státu za škodu způsobenou v přestupkovém

řízení procesními pochybeními správních orgánů.....................273

Č. 88 Ke kolizi práva pokojně se shromažďovat s právem dětí

na zvláštní ochranu jejich zdravého mravního a psychického

vývoje..........................................................................................................285

Č. 89 К prokázání bezdůvodného obohacení užitím autorského díla

bez licenčního oprávnění při umístění televizního přijímače

v půjčovně DVD nosičů..........................................................................303

Č. 90 К otázce zásahu do autorských práv neuzavřením licenční

smlouvy s kolektivním správcem v případě užívání rozhlasové­

ho přijímače v provozovně opravny obuvi......... ...............................315

Č. 91 К náhradě škody způsobené nezákonným správním rozhodnu­

tím ministerstva zrušeným v přezkum ném řízení m inistrem......327

Č. 92 К aktivní legitimaci žadatelů o stanovení výše a podmínek

úhrady léčivých přípravků ze zdravotního pojištění к podání

správní žaloby..........................................................................................333

Č. 93 К návrhu na zrušení § 41 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o za­

m ěstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb...................................339

Č. 94 К nepřípustnosti neodůvodněného trvání předběžného opatře­

ní upravujícího poměry dítěte po dlouhou dobu............................. 377

Č. 95 К posuzování bezdůvodného obohacení pro neuzavření licenč­

ní smlouvy s kolektivním správcem autorských práv při užívání

rozhlasového přijímače v prodejně..................................................... 407

Č. 96 К právu obviněného být osobně slyšen při rozhodování soudu

o dalším trvání vazby............................................................................. 415

Č. 97 К přepjatém u formalismu obecných soudů při posuzování

předžalobní výzvy...................................................................................423

Č. 98 К návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 62/2003

Sb., o volbách do Evropského parlam entu a o změně některých

zákonů...................................................................................................... 429

O BSAH

6


Č. 99 К přípustnosti vydání osoby, které byla udělena mezinárodní

ochrana, к trestním u stíhání do jiného stá tu ...................................473

Č. 100 К právu na nestranného soudce a vztahu námitky podjatosti

к podm ínkám uplatnění žaloby pro zm atečnost z důvodu roz­

hodování vyloučeným soudcem ...........................................................491

Č. 101 К závaznosti nálezů Ústavního soudu týkajících se kritérií pro

stanovení výše odměny soudního exekútora.................................... 503

Č. 102 К nepřim ěřené sankci za správní delikt nelegálního zam ěstná­

vání............................................................................................................. 513

Č. 103 К problematice střídavé p é če ................ 519

Č. 104 К ústavně souladnému rozhodování soudu o stížnosti proti

rozhodnutí o vzetí do vazby..................................................................527

Č. 105 К významu dobré víiy při nabytí nemovitosti zapsané v katastru

nemovitostí od nevlastníka................................................................... 539

Č. 106 К rozhodování obecných soudů o nákladech řízení osoby zú­

častněné na řízení................................................................................... 555

Č. 107 К placení povinného ručení u neprovozovaného vozidla vede­

ného v centrální evidenci.......................................................................561

Č. 108 К postupu dovolacího soudu při posuzování otázky, již účastní­

ci řízení považují za otázku zásadního právního významu...........567

Č. 109 К vyslovení protiústavnosti části ustanovení § 14e odst. 4 záko­

na č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně někte­

rých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účin­

ném do 19. 2. 2015................................................................................... 577

Č. НО К rozhodování obecných soudů o úpravě styku rodičů s nezleti­

lým dítětem ...............................................................................................607

Č. 111 К rozsahu poslanecké imunity a indem nity..................................... 621

Č. 112 К okamžitému zrušení pracovního pom ěru zam ěstnancem

z důvodu nevyplacení m zdy..................................................................651

Č. 113 К rozhodování obecných soudů o náhradě škody způsobené

nezákonným rozhodnutím ................................................................... 665

Č. 114 К určování výše náhrady škody způsobené nesprávným úřed­

ním postupem v exekučním řízení..................................................... 673

Č. 115 К interpretaci procesních předpisů určených к ochraně práv

žadatele o inform ace............................................................................. 685

Č. 116 К počítání lhůty pro rozhodnutí o ponechání obviněného ve

vazbě..........................................................................................................697

Č. 117 К rovnováze práv a povinností stran spotřebitelské smlouvy

o propagaci reklamní plochy

К náležitému odůvodnění soudního rozhodnutí............................. 711

Č. 118 К omezení svobody projevu v tisku plynoucímu ze zásady pre­

sumpce neviny.........................................................................................721

OBSAH

7


Č. 119 K opomenutým důkazům v tzv. bagatelním občanskoprávním

sporu..........................................................................................................739

Č. 120 K ustanovení opatrovníka účastníkovi správního řízení nezná­

mého pobytu............................................................................................ 745

Č. 121 K povinnosti obecného soudu řádně odůvodnit své rozhodnutí....753

Č. 122 К návrhu na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě,

nebo jeho některých ustanovení..........................................................759

Č. 123 К návrhu na zrušení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,

ve znění pozdějších předpisů

К pokutě za opožděné tvrzení d an ě...................................................867

Č. 124 К právu na spravedlivou náhradu za vyvlastněný m ajetek............899

Č. 125 Ke stanovení výše škody vzniklé prodejem zastavených nemovi­

tostí ve veřejné dražbě vycházející z nesprávného znaleckého

ocenění.....................................................................................................915

Č. 126 К porušení práva na spravedlivý proces a zásahu do osobní svo­

body při ignorování dodatečného, leč v zákonné lhůtě doruče­

ného odůvodnění stížnosti proti usnesení o ponechání obvině­

ného ve vazbě...........................................................................................927

II. Usnesení

Č. 6 К otázce restitučního vydání a určení vlastnického práva к sa­

m ostatné stavbě vodního jezu ve vztahu к vydané stavbě mlýna

....................................................................................................................933

Č. 7 К ústavnosti postupu správních soudů při přezkum u rozhod­

nutí o povolení stavby dálnice.............................................................. 943

Č. 8 К vyloučení aktivní legitimace obce к podání ústavní stížnosti

v souvislosti s exekučním vymáháním pokuty uložené v pře­

stupkovém řízení jejím obecním úřadem ..........................................957

III. Stanoviska

Stanovisko pléna Ústavního soudu č. 41/15...................................................963

System atický rejstřík n á le zů ..........................................................................970

System atický rejstřík uveřejněných u sn esen í...........................................972

Stanoviska p lé n a ............................................................................................... 973

Věcný rejstřík ...................................................................................................... 974
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist