načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 76 (vč. CD) - Ústavní soud ČR

  > > > > Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 76 (vč. CD)  
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 76 (vč. CD)

Kniha: Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 76 (vč. CD)
Autor:

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k ...
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  818
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
rozbalVýhodné poštovné: 0Kč
rozbalOsobní odběr zdarma
Doporučená cena:  871 Kč
6%
naše sleva
27,3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » C. H. Beck
Rok vydání: 19.09.2016
Počet stran: 992
Rozměr: 20 cm
Úprava: 983 stran
Vydání: Vydání první
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7400-609-8
EAN: 9788074006098
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty odlišná stanoviska soudců, kteří nesouhlasí s většinovým názorem Ústavního soudu. Publikace je přehledně a systematicky zpracována, přičemž každý nález je opatřen výstižným názvem a právní větou, která umožňuje rychlou a věcnou orientaci. V každém díle také naleznete seznam právních předpisů použitých v textu. Díky Sbírce nálezů a usnesení získáte aktuální přehled rozhodovací praxe Ústavního soudu.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Ústavní soud ČR - další tituly autora:
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv. 68 Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv. 68
ČR, Ústavní soud
Cena: 670 Kč
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 71  CD Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 71 CD
ČR, Ústavní soud
Cena: 329 Kč
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 77 (vč. CD) Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 77 (vč. CD)
ČR, Ústavní soud
Cena: 1 350 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH
L Nálezy
Č. 1 K určování výše bezdůvodného obohacení vzniklého v souvis­
losti s užíváním nebytového prostoru к bytovým účelům ...............33
Č. 2 К výkonu kolektivní správy práv podle autorského zákona
К žalobě na vydání bezdůvodného obohacení.................................41
Č. 3 Ke stížnosti na postup plátce daně
К posuzování rdousícího efektu při solárním odvodu ....................63
Č. 4 К zastoupení účastníka řízení na základě plné moci
К povinnosti soudu učinit vhodná opatření к odstranění nedo­
statku podmínek řízen í........................................................................ 81
Č. 5 К postupu dovolacího soudu při posuzování otázky, již účastní­
ci řízení považují za otázku zásadního právního významu
К odpovědnosti za škodu způsobenou plněním veřejnoprávní
povinnosti.................................................................................................91
Č. 6 К odškodnění za m ajetek zanechaný na Zakarpatské Ukrajině....99
Č. 7 К rozhodování soudu ve věcech péče o nezletilé
К otázce souběhu chráněných zájmů a posuzování priorit v pří­
padě jejich kolize...................................................................................115
Č. 8 К nesprávnému poučení účastníka řízení o lhůtě к doplnění
dovolání...................................................................................................123
Č. 9 К právu na zákonného soudce
К rozvrhu práce Nejvyššího so u d u .....................................................131
Č. 10 К náhradě nemateriálni újmy za nezákonné omezení osobní
svobody v době komunistického režim u.......................................... 147
Č. 11 К restituci pozem ku využívaného pro veřejné účely..................... 153
Č. 12 К povinnosti obecných soudů vycházet při interpretaci smluv­
ních ustanovení ze skutečné vůle smluvních stra n........................ 163
Č. 13 К náhradě nemateriálni újmy za nezákonné odsouzení v době
komunistického režimu
К vázanosti senátu Ústavního soudu stanoviskem pléna.............. 179
Č. 14 К rozhodování obecného soudu o nám itkách proti příkazu
soudního exekútora к úhradě nákladů exekuce............................185
Č. 15 К návrhu na zrušení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění zákona č. 375/2011 Sb., a § 34 odst. 5 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)...............................197
Č. 16 К návrhu na zrušení § 46 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a § 29 odst. 1 písm. f) zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů......231
5
/

Č. 17 K zákonem uložené povinnosti mlčenlivosti rozhodce
К otázce zapůjčení rozhodčího spisu exekučnímu soudu ........... 275
Č. 18 К právu účastníka řízení vyjádřit se к právnímu názoru odvola­
cího soudu odlišnému od právního názoru soudu prvního stup­

К nedostatku pasivní legitimace účastníka řízení.........................283
Č. 19 К úhradě nákladů exekuce soudnímu exekútorovi při zastavení
exekuce.................................................................................................. 289
C. 20 К výši odměny ustanoveného advokáta v občanském soudním
řízení........................................................................................................299
Č. 21 К požadavkům na dokazování ve sporech o tzv. bagatelní část­
ky.............................................................................................................. 307
Č. 22 К odůvodnění rozhodnutí dovolacího soudu a posouzení otáz­
ky zásadního právního význam u........................................................313
C. 23 Ke střetu svobody projevu s právem na ochranu osobnosti........325
Č. 24 К náležitému odůvodnění soudního rozhodnutí............................341
C. 25 К přezkoumávání rozhodnutí finančních (daňových) orgánů
ve správním soudnictví
Ke způsobu stanovení daně z přidané hodnoty..............................349
Č. 26 К odškodnění za nemajetkovou újmu vzniklou nezákonným
vězněním v době komunistického režim u........................................357
Č. 27 К účelnosti nákladů vynaložených Českou televizí při zastou­
pení advokátem v případě tzv. formulářových žalob týkajících
se vymáhání televizních poplatků
К závaznosti rozhodnutí Ústavního soudu......................................367
Č. 28 К náhradě nákladů řízení při zastoupení České televize advo­
kátem .......................................................................................................375
Č. 29 К rozhodování soudu druhého stupně ve věci povolení obnovy
trestního řízení ve veřejném zasedání...............................................383
Č. 30 К problematice doručování rozhodnutí správního úřadu.............389
Č. 31 К rozhodování obecných soudů o náhradě nákladů vynalože­
ných nájemcem na odstranění závad bránících řádném u užívá­
ní bytu
К náležitému odůvodnění soudního rozhodnutí............................ 407
Č. 32 К rozhodování obecných soudů o návrhu na vyslovení neplat­
nosti voleb do zastupitelstva obce..................................................... 417
Č. 33 К nařízení předběžného opatření podle § 76a občanského
soudního řádu za účelem hospitalizace nezletilého bez souhla­
su zákonných zástupců....................................................................... 451
Č. 34 К aktivní legitimaci žadatelů o stanovení výše a podmínek
úhrady léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění
к podání správní žaloby
6

жтш
К právu na soudní o ch ran u ................................................................477
Č. 35 К odlišnému hodnocení důkazů odvolacím soudem
К zásadě přímosti při dokazování v občanském soudním řízení
............................................................................ 485
C. 36 К náhradě nákladů řízení při zastoupení České televize advo­
kátem .......................................................................................................503
Č. 37 К náhradě nákladů exekuce v případě zastavení exekuce........... 509
Č. 38 К náhradě nákladů vynaložených poškozeným v trestním řízení
К náležitému odůvodnění rozhodnutí...............................................515
Č. 39 К zabrání věci či jiné majetkové hodnoty v trestním řízení..........527
Č. 40 К rozhodování o nároku na odškodnění za majetek zanechaný
na Zakarpatské Ukrajině..................................................................... 537
Č. 41 К rozhodnutí o vydání věci podle § 80 odst. 1 trestního řá d u.....553
Č. 42 К rozsahu přezkum né činnosti správního soudu ve věci rozho­
dování o stanovení výše a podm ínek úhrady léčivých přípravků
ze zdravotního pojištění...................................................................... 573
Č. 43 К přípustnosti rekognice provedené jako neodkladný a neopa­
kovatelný úkon coby rozhodujícího důkazu o vině........................591
Č. 44 К náhradě nákladů řízení o zastavení exekuce..............................609
Č. 45 К placení povinného ručení u neprovozovaného vozidla vede­
ného v centrální evidenci..................................................................... 627
Č. 46 К právu cestujících na náhradu za zpoždění letu způsobené
technickou závadou a střetem letounu s ptákem
К povinnosti obecného soudu položit předběžnou otázku
Soudnímu dvoru Evropské u n ie .........................................................637
Č. 47 К rozvrhu práce soudů a právu na zákonného soudce................ 649
Č. 48 К rozvrhu práce soudů a právu na zákonného soudce................ 659
Č. 49 К veřejnému vyhlášení rozsudku a zásadě veřejnosti soudního
jednání............................................................................. 669
Č. 50 К zásahu do práva na osobní svobodu nevydáním rozhodnutí
o dalším trvání vazby v zákonné tříměsíční lh ů tě.......................... 683
Č. 51 К právu na život
К povinnosti účinného vyšetřování.................................................... 691
Č. 52 К posuzování protiprávního zvýhodnění nabyvatele při rozho­
dování o restitučním n á ro k u.............................................................. 717
Č. 53 Ke sdělování údajů nebo jiných skutečností pro potřeby trestní­
ho řízení poskytovatelem zdravotních služeb
К právu na ochranu soukrom í............................................................731
Č. 54 К povinnosti soudu vypořádat se s důkazními návrhy účastníků
řízení
К tzv. opomenutým důkazům v občanském soudním řízení......747
/
1

OBSAH
Č. 55 K rozsahu sdělování údajů nebo jiných skutečností pro potřeby
trestního řízení poskytovatelem zdravotních služeb
К právu na ochranu soukrom í............................................................761
Č. 56 К doručování stejnopisu odvolání protistraně ve věcech nákla­
dů řízení..................................................................................................773
Č. 57 К ukládání kázeňských trestů
К rozhodování obecných soudů o přeřazení odsouzeného
do věznice jiného typu ......................................................................... 781
Č. 58 К povinnosti dovolacího soudu seznámit účastníky řízení se
svým odlišným právním názorem a dát jim možnost vyjádřit se
к věci........................................................................................................785
Č. 59 К právu na obhajobu a právu obviněného podat odpor proti
trestním u příkazu................................................................................. 795
Č. 60 К rozhodování obecných soudů o právní povaze vzletové a při­
stávací dráhy letiště..............................................................................809
Č. 61 К rozhodování obecných soudů o přípustnosti dalšího držení
v ústavu zdravotnické péče..................................................................825
Č. 62 К výši bezdůvodného obohacení při výkonu práva užívání cizí
věci...........................................................................................................849
Č. 63 К povinnosti obecných soudů náležitě odůvodnit rozhodnutí
o náhradě nákladů řízení.....................................................................861
Č. 64 К návrhu na zrušení čl. Lil bodu 2 zákona Č. 303/2013 Sb., kte­
rým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
rekodifikace soukromého práva.......................................................................... 867
Č. 65 К otázce promlčitelnosti nároku na bezúplatný převod pozem ­
ků podle § 60a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České repub­
liky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozděj­
ších předpisů.........................................................................................887
Č. 66 К procesním právům znalce v postavení účastníka pro určitý
úsek řízení............................................................................................. 895
11. Usnesení
Č. 1 К návrhu na zrušení § 123 odst. 6 písm. e) zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších p řed p isů.........................903
Č. 2 К soudnímu přezkum u disciplinárních rozhodnutí komory
Parlam entu............................................................................................ 909
Č. 3 К přezkum u uložení důtky vězni........................................................941
Č. 4 К výši odměny ustanoveného advokáta v občanském soudním
řízení....................................................................................................... 947
Č. 5 К rozhodování obecných soudů o střídavé výchově nezletilého
dítěte....................................................................................................... 957
8

OBSAH
Systematický rejstřík n á le z ů ........................................................................ 964
System atický rejstřík uveřejněných u snesení ..........................................966
Věcný re jstřík .................................................................................................... 968


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2017 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist