načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 75 (vč. CD)

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 75 (vč. CD)
-7%
sleva

Kniha: Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 75 (vč. CD)

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  643 Kč 598
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
19,9
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » C. H. Beck
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2016
Počet stran: 752
Rozměr: 21 cm
Úprava: svazků
Skupina třídění: Ústavní právo. Správní právo
Jazyk: česky
Datum vydání: 09.09.2016
ISBN: 978-80-7400-608-1
EAN: 9788074006081
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty odlišná stanoviska soudců, kteří nesouhlasí s většinovým názorem Ústavního soudu. Publikace je přehledně a systematicky zpracována, přičemž každý nález je opatřen výstižným názvem a právní větou, která umožňuje rychlou a věcnou orientaci. V každém díle také naleznete seznam právních předpisů použitých v textu. Díky Sbírce nálezů a usnesení získáte aktuální přehled rozhodovací praxe Ústavního soudu.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

I. Nálezy

Č. 183 K výši náhrady za ztížení společenského uplatnení v důsledku

újmy na zdraví.......................................................................................

Č. 184 K problematice skutečného a funkcionálního státního občan­

ství ...........................................................................................................

Č. 185 К nerozpoznání otázky zásadního právního významu v dovola

cím řízení....................................................... .......................................

Č. 186 К posuzování včasnosti podaného dovolání...................................

Č. 187 К placení povinného ručení u neprovozovaného vozidla vede­

ného v centrální evidenci....................................................................

Č. 188 К návrhu na zrušení § 137 odst. 1 občanského soudního řádu ..

Č. 189 К poučovací povinnosti soudů o procesním postupu v případě

rozporu mezi obsahem žaloby a navrhovaným typem řízení ve

správním soudnictví.............................................................................

Č. 190 К posuzování platnosti smlouvy o smlouvě budoucí.....................

Č. 191 К příslušnosti státního zástupce rozhodovat o stížnosti proti

usnesení o zahájení trestního stíhání, к němuž byl dán pokyn

podřízeným státním zástupcem ........................................................

Č. 192 К otázkám dokazování u přečinu maření výkonu úředního roz­

hodnutí a vykázání

К zásadě presumpce neviny v trestním řízení................................

Č. 193 К právu nezletilého být přítomen jednání a vyjadřovat se ke své

věci v občanskoprávním řízení

К ochraně nejlepšího zájmu dítěte kolizním opatrovníkem .......

Č. 194 К náležitostem notářského zápisu se svolením к vykonatelnos­

ti při stanovení povinnosti platit úroky z prodlení a smluvní po­

kutu.........................................................................................................

Č. 195 К nepoužitelnosti svědecké výpovědi vycházející z nezákonně

provedené rekognice jako důkazu v trestním řízení....................

Č. 196 К procesnímu postupu soudů v občanském soudním řízení

v případě neurčitého podání

К nesprávnému vyhodnocení opožděnosti dovolání....................

Č. 197 К právu účastníka řízení na procesní obranu v případě nařízení

předběžného opatření až při změně prvostupňového rozhod­

nutí odvolacím soudem ......................................................................

Č. 198 К legitimnímu očekávání správce konkursní podstaty na odmě­

nu a náhradu hotových výdajů...........................................................

Č. 199 К moderačnímu právu soudu při rozhodování o náhradě nákla­

dů občanského soudního řízení.......................................................

Č. 200 К počátku běhu subjektivní promlčecí lhůty pro uplatnění prá­

va na náhradu škody...........................................................................

..39

..59

..81

..89

..95

129

139

155

165

177

189

197

211

221

229

239

..27

253


Č. 201 K právu na ochranu záznamů uchovávaných v soukromí a k po­

užitelnosti záznam ů ze sociální sítě Facebook za účelem ulo­

žení pořádkové pokuty orgány činnými v trestním řízení........... 259

Č. 202 К náhradě nákladů řízení České republiky zastupované v ob­

čanském soudním řízení advokátem ............................................... 273

Č. 203 K povinnosti soudu umožnit účastníkovi řízení prokázání tvr­

zení o neprovozování nepojištěného vozidla................................... 279

Č. 204 К osvobození od soudních poplatků................................................ 287

Č. 205 К odškodnění za újmu na zdraví včetně náhrady nákladů spoje­

ných s péčí o nesoběstačného poškozeného poskytovanou oso­

bami blízkými........................................................................................297

Č. 206 К využití utajeného svědka při dokazování v trestním řízení

К ústavně konformnímu nařízení odvolacího soudu o projed­

nání a rozhodnutí věci v jiném složení senátu při jejím vrácení

soudu prvního stupně.......................................................................... 313

Č. 207 К náhradě nákladů občanského soudního řízení......................... 323

Č. 208 К podání odporu proti trestnímu příkazu advokátem obviněné­

ho bez doložení plné moci.................................................................. 333

Č. 209 К podmíněnému propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

К započítání doby přerušení výkonu trestu odnětí svobody

z důvodu těžké nemoci do doby výkonu tohoto trestu..................341

Č. 210 К placení povinného ručení u neprovozovaného vozidla vede­

ného v centrální evidenci.....................................................................353

Č. 211 К placení povinného ručení u neprovozovaného vozidla vede­

ného v centrální evidenci.....................................................................365

Č. 212 К povinnosti soudu řádně odůvodnit své rozhodnutí a vypořá­

dat se s námitkami účastníků řízení

К bezdůvodnému obohacení obce při užívání nemovitosti ve

vlastnictví jiného subjektu jako veřejného prostranství................ 379

Č. 213 К právu cestujících na náhradu za zpoždění letu způsobené

technickou závadou a střetem letounu s ptákem

К povinnosti obecného soudu položit předběžnou otázku

к Soudnímu dvoru Evropské unie к výkladu ustanovení unijní

ho práva..................................................................................................385

Č. 214 К povinnosti státu poskytovat efektivní ochranu právu na

ochranu majetku jednotlivce v soudním řízení.............................. 403

Č. 215 К rozhodování o stížnosti proti usnesení o zajištění peněžních

prostředků.............................................................................................417

Č. 216 К právu vypravitele pohřbu vyjádřit se к zamýšlenému postupu

soudu (notáře jako soudního komisaře) vydat mu zůstavitelův

majetek nepatrné hodnoty.................................................................425


OBSAH

Č. 217 K procesní způsobilosti nezletilých účastníků občanského

soudního řízení.......................................................................................431

Č. 218 К posouzení stížností proti usnesením v trestním řízení jako

opožděně podaných v důsledku nesprávného vyznačení data

na doručence pracovníkem Vězeňské služby České republiky....449

Č. 219 К uložení povinnosti podrobit se odběru biologického m ateriá­

lu v řízení o popření otcovství po uplynutí popěrné lhůty.............457

Č. 220 К ochraně vlastnického práva vzniklého transform ací z práva

osobního užívání pozemku přiděleného správním rozhodnu­

tím ..............................................................................................................475

Č. 221 К použitelnosti zvukového záznam u pořízeného soukromou

osobou - zam ěstnancem jako důkazu v řízení o neplatnost vý­

povědi z pracovního pom ěru............................................................... 485

Č. 222 К ústavnosti držení cizince v předběžné vazbě...............................499

Č. 223 К odpovědnosti obce za škodu způsobenou nesprávným postu­

pem strážníků obecní policie.............................................................. 511

Č. 224 К doplnění rozsudku v občanském soudním řízení.......................517

Č. 225 К povinnosti obecných soudů řádně odůvodnit rozhodnutí

o zamítnutí stížnosti proti usnesení státního zástupce ve věci

zajištění peněžních prostředků na bankovním účtu...................... 521

Č. 226 К nemožnosti nařízení exekuce na podkladě rozhodčího nále­

zu při neplatnosti úvěrové smlouvy obsahující rozhodčí dolož­

k u ...............................................................................................................527

Č. 227 К náhradě nákladů občanského soudního řízení z hlediska je­

jich účelnosti v případě tzv. formulářových ža lo b ...........................533

Č. 228 Ke zrušení § 158 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nem ocen­

ském pojištění..........................................................................................539

Č. 229 К náhradě nákladů řízení v případě zastoupení Všeobecné

zdravotní pojišťovny České republiky advokátem ...........................557

Č. 230 К záměně právní kvalifikace trestných činů podvodu a pojistné­

ho podvodu.............................................................................................. 567

Č. 231 К porušení práva na soudní ochranu v případě odmítnutí dovo­

lání pro vady při uplatnění dovolacího důvodu, jehož podstatou

je skutková o tázk a..................................................................................581

Č. 232 К zásahu do práva na osobní svobodu nevydáním rozhodnutí

o dalším trvání vazby v zákonné tříměsíční lh ů tě ...........................589

Č. 233 К odškodnění za nemajetkovou újmu způsobenou nezákon­

ným odsouzením v době komunistického režim u..........................597

Č. 234 К přípustnosti dovolání v občanském soudním řízení.................. 607

Č. 235 К povinnosti soudů přihlížet k přání nezletilého dítěte při roz­

hodování o jeho svěření do péče..........................................................617

Č. 236 К problematice střídavé péče o d ítě .................................................. 629


OBSAH

II. Usnesení

Č. 16 К om ezení svobody pohybu zákazem vycestování do zahraničí

vydaným v souvislosti s trestním stíh á n ím ......................................... 649

Č. 17 К odlišnostem uplatnění reklam ace a předžalobní upom ínky ....659

Č. 18 К nepřipuštění zm ěny žaloby sm ěrující původně jen proti části

správního rozhodnutí jejím rozšířením po uplynutí lhůty к její­

m u p o d án í......................................................................................................663

Č. 19 К obnově řízení před Ústavním soudem po řešení věci Evrop­

ským soudem pro lidská p ráv a...............................................................671

Č. 20 К povolení obnovy řízení před Ústavním soudem po řešení věci

Evropským soudem pro lidská práva.................................................... 677

Č. 21 К individuálním u posuzování případů svěření nezletilých dětí

do p é č e ............................................................................................................685

Č. 22 К předběžném u opatření ve věci ochrany proti dom ácím u nási­

lí ........................................................................................................................697

III. Stanoviska

Stanovisko pléna Ú stavního soudu č. 39/14

707

Systematický rejstřík n álezů ....................................................................728

Systematický rejstřík uveřejněných usnesení....................................... 730

Stanoviska p lén a ........................................................................................731

Věcný rejstřík.............................................................................................. 732
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist