načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Rodinná hrobka - Katarina Mazetti

Rodinná hrobka
-15%
sleva

Kniha: Rodinná hrobka
Autor:

Volné pokračování románu Chlápek od vedlejšího hrobu Co se stane, když se do sebe zamilují farmář, který potřebuje hospodyni a pomocnici na statku, a intelektuálka-knihovnice, jež ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: MOTTO
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014-02-01
Počet stran: 176
Rozměr: 130 x 200 mm
Úprava: 173 stran
Vydání: Vyd. 1.
Název originálu: Familjegraven
Spolupracovali: přeložila Eva Nováčková
Vazba: vázaná s pap. potahem s lam. přebalem
ISBN: 9788072465941
EAN: 9788072465941
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Humoristický příběh současné švédské spisovatelky, který volně navazuje na autorčin předcházející román "Chlápek od vedlejšího hrobu". Pětatřicetiletá knihovnice Desirée chce mít dítě a i když je její vztah s farmářem Bennym značně nevyvážený a pohybuje se na samé hranici rozchodu, přesto se oba dohodnou, že v příhodné době podniknou ještě tři pokusy, jež by ji přivedly do toužebného stavu. Neshody, které tuto nesourodou dvojici provázejí, pramení nejen z jejich odlišného pohledu na život nebo na duchovní hodnoty, ale třeba také na vedení domácnosti. Intelektuálka Desirée se sice pokouší ze všech sil přizpůsobit či najít porozumění pro Bennyho jednoduchý a přímočarý styl, jenž je základem jeho existence. V okamžiku, kdy ale Benny například zjistí, že kráva Rosamunda (číslo 416) trpí zánětem paznehtu, vše ostatní jde stranou a nic jiného ho nezajímá. Konečně však nastane chvíle, na kterou Desiré tak netrpělivě čekala. Její těhotenský test je pozitivní, ale představa, že se bude v klidu připravovat na narození potomka, bere vzápětí za své. Benny se zraní při lesní práci a Desirée je nucena několik týdnů o něho pečovat. Po Bennyho uzdravení se ještě více přiblíží Desiréein velký den, avšak následující události naznačí, že alespoň k minimálnímu souladu a harmonii bude tento pár plný protikladů čekat ještě dlouhá a náročná cesta.

Popis nakladatele

Volné pokračování románu Chlápek od vedlejšího hrobu Co se stane, když se do sebe zamilují farmář, který potřebuje hospodyni a pomocnici na statku, a intelektuálka-knihovnice, jež neumí ani vařit, a přesto se nakonec spolu rozhodnou žít? Desirée se po velkém váhání přistěhuje k Bennovi, kde jí jeho bývalá přítelkyně Annika jen nerada uvolní místo. Benny očekává, že ji Desirée v domácnosti i v hospodářství nahradí, a ta to s velkým přemáháním do nějaké míry skutečně dokáže. Rozhodně však se svou novou rolí není spokojená a stejně tak není spokojený Benny. Humorný román o tom, že protiklady se přitahují.

Další popis

Desirée se po velkém váhání přistěhuje k Bennovi, kde ji jeho bývalá přítelkyně Annika jen nerada uvolní místo. Benny očekává, že ji Desirée v domácnosti i v hospodářství nahradí. Ta to s velkým přemáháním do nějaké míry skutečně dokáže, hlavně když se Benny zraní při práci v lese a několik týdnů musí být doma.

Po prvním dítěti Desirée okamžitě znovu otěhotní a dětí je nakonec víc, po dvou chlapcích přijde i holčička. Harmonii v tomto vztahu lze ovšem stěží očekávat. Každý si svůj život představoval docela jinak. A tak Desirée asi jen marně doufá, že známé příznaky tentokrát znamenají klimaktérium…Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Hrobka krále Hunů Hrobka krále Hunů
Cussler Clive, Perry Thomas
Cena: 254 Kč
Bohovia a bojovníci 4: Krokodília hrobka Bohovia a bojovníci 4: Krokodília hrobka
Paver Michelle
Cena: 341 Kč
Dračí hrobka Dračí hrobka
Mikulík Jiří
Cena: 97 Kč
Oliver Nocturno 5 - Věčná hrobka Oliver Nocturno 5 - Věčná hrobka
Emerson Kevin
Cena: 50 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

BENNY

Bylo op ravdu ště stí, že kd yž jsem tu pr vnínoc vyběhl zjejího byt u, spa dl jsem na nos . Sklou zl js em z několika

scho dů, lokte mvr azil dovýtahovéšachty a–kčertu –do -

pad l kole ne m na sch od a noh a zů stala v tak podivném

úhl u, že jsem měl poc it, že jse m si ji zlomil. V bytě př ímo

pod De si rée se otevře ly dveře a něja ký chlápek v županu

podez ří va vě vy koukl ve n. Já js em kle čel na sc hode ch

a noh a mě ta k st rašn ě bol el a, až jse m se muse l kousat do

rtu , abyc h na hla s ne skuče l. Ale protože jsem ho chtěl

ukl id nit , že nejse m ne bez peč ný pro veřej ný pořá dek,

ucti vě jsem se mu uklo nil . Krá lův ša še k Be nny. Muž za -

bouchl dveř eajá jsem zasl ech l, jak zavřel na řetě zazamkl.

Urč itě si my sl el , že pat ří m k něja ké pod ivné nábože nské

sek tě, něco jako jso usv ěd ci Jeh ov ov i, kt eří se modl íuž na

schod ech , ješt ě než sta čí na ve rbov at uče dníky .

Zku si li jste už říd it au to sjedno uno hou nat ažen ou do -

před u, za tím co tou dr uh ou mus ítezvl ádnout sp ojk u, plyn

i br zd u? Aut o do sk áka lo dom ů jako kr ál ík.

Alejakjsem řek l, byl otoštěs tí. Prot ože noha cel ýpř íští

den bole la ta k, že jse m so tva mo hl pomys let na něco jiného. Kd ybyc h se o to po kus il, as i by mi praskla hlava

z té mo tan ice.

Takž e zn ovu Desi ré e.

Staré cit y se ve mn ě pra ly. An ita. Ta chvála bohu spala ,

když jsem se v no ci vr át il do mů a poto m ráno se poko u>8

Rodinna hrobka text:Layout 1 1.11.2011 18:12 Page 8


RODINNÁ HROBKA

šel alespo ň plou žit po far mě . Do kon ce jsem se doká zal

pohl ede m vy hnout její mu pleten í, které leželo na ku -

chyň sk émga uči, za tí mco jsemsr kal šá lek insta ntní ká vy za -

litý ho rko u vo dou z ko hout ku, to ve spě chu, abych stačil

co ne jr ychle ji zmi zet a nemu sel se jí pod ívat do očí.

Apo tomjsem doj il sjednou noh ou nataženoudopře du,

kolen o by lo velké jako kop ací míč a horce v něm škubalo.

Kulhal jsem po chlé vě a po ko ušel se najít sta rou st ol ičku

s pružn ým opě ra dlem , která by mi teď ul eh čila práci a kterou jsem př edtím nik dy nep ouž íval . Byl o to už tak dávn o,

co jsem na ní se děl nap osl edy , že jse m zapomněl,jak na ní

drže t ro vnová hu, přev rá til jsem se do za du do hnoje a praš -

tilse zn ov udo bolavé ho lokt e. Le željsem vtěch kravin cích,

šklebil se ana hl as sámsobě nadáv al, prot ože přesně tohle mi

patři lo.Napadlomě ,jakby se asibav ilaDe sirée, kdyb ych jí

to vyp rav ov al. Cítil jse m ta kov é štěst í, až jsem se st yděl.

I když k vyprav ová ní to ho mnoho ne byl o. Roz hod ně

nevho dné ov zduší pr opřá telské pov ídání ažerto vání. Ni -

čilo mě už jen to, že jsem chtě l več er zase odjet a muset

lhát pr áv ě Anitě, kte rá mi k ve čeř i př ipravilakl obásky

s br ambo rami posy pan ými ko prem , což miluju. Kat alog

zlatýc h prs týn ků le že l na prá del ní ku, a i kd yž to ne byl o

úmy sln é, něj ak se mi pod ař ilohone vi dět. Zdál ose mi, že

mě An ita sleduje více než kdy jind y, a přesvědči vě jsem

žva ni l o tom, jak jsem sklo uzl z hromadysena a rozbil si

kolen o a jak mo c to bo lelo . Dar eb ák, který překročil

všechny meze , ček á, že bud e lit ován . Převáž ila v ní oše - třova telka ,samozře jměpokl ek la,kole no mi ošetř ila aujis - tila mě, že je to jen oby če jný výro n.

Má lem jsem se ud usi l, kd yž jsem mum lal, že Be rg gre n

ze so us ed ní obce chce , ab ych mu pomohl vypl nit formu -

lář po žado vaný Evrop skou un ií . Pak jsem vyrazil znovu

domě sta .Až po chví li jsem si uvědo mil, že Be rg gren byd lí

v opač ném směru, a pok ud se za mnou Anita dí vala

z okn a, bu du mí t co vysv ět lov at.

9

Rodinna hrobka text:Layout 1 1.11.2011 18:12 Page 9


Katarina Mazetti

Nenech al jse msetí mro zház et. Byljsem přec eMuž sdů - leži tým úko lem! Super hrd ina ! Ten, kdo svou záz račno u schopno st í udělá Želvič ce dítě! Chy běl mi jen kouzelnický pl áš ť. A něj ak é logo na hr udi... třeba velká sper mie ?

Napa dlo mě, jestl ibyc hse neměl cítit zneu žitý. Neby lo to něc o jako zn ás ilnění – př inutit bý val ého milence,aby jí ud ěla l dít ě? Neměl jsem ra dě ji odejít se vzty če nou hla - vou a navrh no ut jí, aby se obr át ila na spe rmaban ku?

Ech ,vě děl jsem přec edobře ,že to hle sinemůžunecha t ujít, i kdyby ch mě l do města př ihopsa t na jedné noze. Ataké jsem vě děl ,že pro De siré eneby lo dítě jen nový roz - mar .Tojedi né, comě vau tě brz dilo od prozpěvováníHo - sany byl a hl odaj ící pochybnost, jestli to nebyly právě JEN mé mal ičké sper mi e, po kom to už ila. Ale přiroz eně jsem všech ny poc hy bnos ti od sunu l co nej dál a ještě za nimi za - vře l dve ře. Třeb a ani neb udu muse t Anitě nikdy nic vy - svět lova t. Tř eba jse m se někdy dos tal do blízkostijedů a sp er mi e mi odumře ly. K čemu by ch pak Desirée byl?

Když jsme se spolu milov al i, roz pl ak ala se a řek la mi, žeproto měne chce víc krát potka t, aby po mně zno vu ne -

zač al atouž it. Pomně? Aznovu ?Na to jse mjí jenzmateně

řekl „aha “, ryc hle zmiz el avrá til sedom ůstřešt ící hlavou.

Přest o jsem je l za ní i te n nás le duj ící večer. Řekli jsme

přec e, že to budou tř i pokus y. A roz hod l jsem se také, že

mi musí vy sv ět lit, co zna me ná to „z novu“.

Jenomž e tř etí ve čer dom a ne byl a. Ne bo mi přinej - men ší m neo tev řel a.

Rodinna hrobka text:Layout 1 1.11.2011 18:12 Page 10


DE SIRÉ E

Prob ud ila jsem sesBenn yho vůní napolš tá ři. Mý dl ospří -

chu tí sena , mot orové ho olej e, kávy a šp etič kou pachu

z kravi nců. Tro chu jiná láka dl a, ne ž se obv ykl e nab íze jí

v inz er át ech .

Ce lý de n byl po di vný. Př ipa da la jsem si , jako bych vy - sto upil a z vlastní ho ži vot a a stál a opo dál, jak o by ch šla z mé upr aven é, předví da te lné a docel a příje mné existe nce za školu.

Proto že tak to pře ce opravduby lo. Muse la jsem se za se pos tav it nazačátek,zast av it se upr ost ře dkro ku, dokud to neus ku tečn ěn énebude učin ěno. Jes tli spolu budem ečekat dítě, budem emu set vše ch no zn ovu zvá žit apř ekopat naše plány .Apokud ne ,budevš echn o„bus iness as usua l“ ane - bud e se dít ni c zvl áštní ho.

Necí tilajsem setak oddoby ,kdy jsem by la malá akd y mě ot cov a se stra An na- Lis a str aši la, že dítě, které klej e, musí jít do dět ské ho dom ov a. Ten krá t jsem měla kama - rádku Agne tu , ži jící v souse dstv í. Ta klel a a utí ral a si no s do ru káv u, ale já jsem ji nes mí rně obd ivova la a př ál a si bý tjak oona. Al ekdyb yse to dozv ěd ěl tatínek, jistě by mě pos lal do velik ého dom u s mnoh a dě tmi a zl ými tetami. To byl prá vě takov ý úk rok z mých normál ních dní a já jsem nějakou dob uvy čk áv ala .Neh rál ajsem si snovou panenko u, abych ji pak v dě tském do mově příliš nepostrádala .Ne mluv ila jsem, abych náh odo unezaklela.Pro stírala

11

Rodinna hrobka text:Layout 1 1.11.2011 18:12 Page 11


Katarina Mazetti

jsem stů l a neo byč ej ně dl ouho si čisti la zuby, aby ch se za -

vděč ila. Teta An na- Lis a mamin ce řek la, že mě st rašně roz -

mazli la, ale na ště stí sta čilo, ab y „n ěkdo “ zakr očil, čímž

samoz řejm ěmí ni la sebe. Pot om odjel aavšechno byl oza se

jako dří v, kl el a jsem a cíti la se vol ná jen doma u Agn ety.

„Mů j“ byt na jed no u ne byl jen můj. Např ed by ch mohl a mít bílou dě tsko u po stýlku v ložnic i a na vanu umí sti t desku na přeba lov án í, ale pozd ěji bych asi muse la uv oln it pr acovnu aprom ěn it ji vdět ský pokoj. Onehd yse nás Lili anvpráci pta la, jestl i ne má me záj em o jejich man - žel skou postel, prot ož e poté co se odst ěhoval o jej ich nej - star ší dí tě, cht ějí mít každ ý svo u lož nic i. Mně by se do ložnic eveš la, je široká jenme trpade sá taBenny by mo hl ...

Nebo by toby lten podkr ov ní pok ojík se šikmým stroem v Je řa binov ém dvoře? Bylo by to tam moc pěkné, hne d ve dle Ben nyho lož nice s vo lánovými záclo nami, al e byl otodost zat ep len éina zi mu? Ajak bychomzí skalipeníze na mo je aut o?

Ale vBenn yho ložnic ispáv ala jiná že na. Mil ov alsesní hned vč era ve čer ? Co kdy by ch om obě čekal y ve stejné frontě v lékárn ě, každá na sv ůj těho te nský test, a obě šly dom ů s po zit ivn ím výsl ed kem ?

Vtom to ok amžiku jse mvž dyck yusrdce po cít ila těžké závaž í. Jen žádn é plány , dok ud nemá m v ru ce pozi ti vní tes t. A op rav du vůbec žád né, když výsled ek bude negativní . Ta k jsem si to říka la.

Vůbe c mě nena padl o, že by ch se mě la před jeh o partnerkou a pomoc ni cí sty dě t. Samo zř ej mě že z toho nic ne - bude! Je to jen rozma r os amělé že ny , která se hroutí po d tíhou bi olog ickýc hhod in achc ejetím to způs obem utišit.

Celý de n jse m se z boku po zor ovala, zc ela prot i své vůli. Mě la jsem po cit ne skut ečn ost i. Tad y kráčí těho tná žena apije pome ra nčov ýdžus, dbá na zdra vou stra vu avy - hýb á se přen ášení těžkýchhromá dek kni h. An o, pr ost ě jsem toho ne mohla nech at ,akdyž jsemsi večer komeletě

12

Rodinna hrobka text:Layout 1 1.11.2011 18:12 Page 12


RODINNÁ HROBKA

nal il a skl enič ku vína, fasci novaně jse m sledovala,jak ji

moje vlastní ruka vylév á do dř ez u. Ja ko by ta ruka byla

ovl ádan á dělo ho u, a ne imp ulz y z mo zku.

Benn y... na toh o jsem nemo hla ani pomysle t. Zav íra la jsem oč i a kráč ela krok za krok em do vlastní osamělosti, jak obych byla zhypnotizo vaná .Jenže on mist ejn ěcelý den stál po boku, jak o dv ojitý stín ve špatně na st aven ém tele - vizn ímobraze. Do kon ce jse msi my slel a, že jeho pa rtnerka byl a od poled ne v kn ihovně a že mě tam po zorovala.Jako by mě znal a! My dvě jsme se pře ce nikd y nes etkaly .

Veče rpři šel kolem osm éznov u.Srdce mi buš ilo jako po marat on ucel ou půlhodinu.Zdá lo se mi, že na jednu nohu kulhá , ale nemoh la jsem se ani zept at pr oč, protože mi to připa da lo jako choulos tivé téma. Jen jsme se na sebe bláz - nivě us má li ašli rov nou do ložn ice, abycho muskutečňovali náš šíle ný plán . A pot om jsem se ro zplak ala a řekla mu, že už nikdy nesm í přijít , že byc h to nez vlád la, že se do něho nec hci zno vu zam ilova t, znov u po ně m toužit.

„Ty jsi po mně toužil a?“ ze pta l se pře kva pe ně .

Rodinna hrobka text:Layout 1 1.11.2011 18:12 Page 13
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist