načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Riziková analýza záplavových území – Jaromír Říha

Riziková analýza záplavových území
-7%
sleva

Kniha: Riziková analýza záplavových území
Autor: Jaromír Říha

Z obsahu : Metodika a nástroje rizikové analýzy : vymezení pojmu rizika, předmět a cíle rizikové analýzy, nástroje rizikové analýzy.., Vstupní data rizikové analýzy záplavových ... (celý popis)
Titul doručujeme za 6 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  220 Kč 205
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
6,8
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » CERM
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2005
Počet stran: 286
Rozměr: 21 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Skupina třídění: Vodní stavitelství. Vodní hospodářství
Jazyk: česky
Datum vydání: 15.09.2005
Nakladatelské údaje: Brno, Akademické nakladatelství CERM, 2005
ISBN: 978-80-7204-404-7
EAN: 9788072044047
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Z obsahu : Metodika a nástroje rizikové analýzy : vymezení pojmu rizika, předmět a cíle rizikové analýzy, nástroje rizikové analýzy.., Vstupní data rizikové analýzy záplavových území : členění vstupních dat a podkladů, topografická data, tématická a oborová data .., Metody používané při stanovení rizika : současná praxe, metody založené na vyjádření maximálního přijatelného rizika, metody založené na matici rizika, souhrnné hodnocení jednotlivých metod.., Využití teorie pravděpodobnosti : pravděpodobnostní přístupy k rizikové analýze, nejdůležitější rozdělení používaná v rizikové analýze .., Analýza nejistot : úvod, zdroje nejistot, způsoby vyjádření nejistot.., Deterministické matematické modely : proudění vody v tocích a inundačních územích, modely transportu látek v tocích.., Metody výpočtu spolehlivosti zemních hrází : výpočet pravděpodobnosti vzniku mezního stavu v hrázi pomocí indexu spolehlivosti, metody 3.úrovně.., Hodnocení povodňových škod : členění území, škody na pozemcích vlivem povodní, škody na přírodě a krajině .., Využití GIS : volba programového vybavení, návrh struktury GIS

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Jaromír Říha - další tituly autora:
1000 + 1 rada pre rybárov 1000 + 1 rada pre rybárov
Úvod do rizikové analýzy přehrad Úvod do rizikové analýzy přehrad
 (e-book)
Ochranné hráze na vodních tocích Ochranné hráze na vodních tocích
1000+1 rada pro rybáře 1000+1 rada pro rybáře
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

P Ř E D M L U V A .........................................................................................................................................З

1. Ú V O D....................................................................................................................................9

1.1 Vy m e z e n í c íl ů a o b s a h u p u b l i k a c e....................................................................9

1.2 H is t o r ie v ý v o j e t e o r i e s p o l e h l iv o s t i a m e t o d r i z i k o v é a n a l ý z y

10

1.3 T e r m in o l o g ie p o u ž ív a n á v a n a l ý z e r i z i k a.............................................12

2. M E T O D IK A A N Á S T R O JE R IZ IK O V É A N A L Ý Z Y ......................27

2.1 V y m e z e n í p o j m u r i z i k a.............................................................................................2 7

2.2 PŘEDMĚT A CÍLE RIZIKOVÉ ANALÝZY ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ....................29

2 .3 Ko n c e p č n í p ř ís t u p y к r i z i k o v é a n a l ý z e z á p l a v o v ý c h ú z e m í...3 0

2 .4 NÁSTROJE RIZIKOVÉ ANALÝZY.................................................................................31

2.4.1 K valitativní a n a lýza.............................................................................................31

2.4.1.1 Kontrolní seznamy prvků systému a nebezpečí..........................................32

2.4.1.2 Diagramy prvků systému....................................................................................33

2.4.1.3 Sestavení scénářů nebezpečí.............................................................................33

2.4.1.4 Analýza pomocí stromu událostí (ETA).......................................................33

2.4.1.5 Analýza pomocí stromu poruch (FT A )........................................................36

2.4.2 Sem ikvantitativníanalýza m etodou F M E A.............................................39

2.4.3 K vantitativní analýza............................................................................................48

2.4.3.1 Kvantitativní analýza pomocí stromů událostí...........................................49

2.4.3.2 Metoda minimálního počtu řezů (MCS)........................................................50

2 .5 Da l š í k v a n t if ik á t o r y r iz ik a a p ř ij a t e l n é r i z i k o.................................53

2.5.1 Individuální riziko..................................................................................................54

2.5.2 Společenské riziko..................................................................................................57

2.5.3 Ekonom ické riziko..................................................................................................60

2.5.4 Environm entální riziko........................................................................................60

2.5.5 V praxi používaná m íra přijatelného rizika..............................................61

2.5.5.1 Protipovodňová ochrana.....................................................................................61

2.5.5.2 Bezpečnost přehrad..............................................................................................63

3. V S T U P N Í D A T A R IZ IK O V É A N A L Ý Z Y Z Á P L A V O V Ý C H

Ú Z E M Í..............................................................................................................................66

3.1 ČLENĚNÍ 'STUPNÍCH DAT A PODKLADŮ................................................................66

3 .2 To p o g r a f ic k á d a t a.....................................................................................................67

3.2.1 Z ákladní kartografická data.............................................................................68

3.2.2 D igitální m odel terén u........................................................................................69

3.2.3 Letecké a družicové sním ky.............................................................................69

3 .3 T é m a t ic k á a o b o r o v á d a t a................................................................................7 0

3.3.1 A dm inistrativní hranice.......................................................................................70

3.3.2 Vodohospodářská data.........................................................................................70

4


3.3.2.1 Kartografická data.................................................................................................70

3.3.2.2 Hydrologická data.................................................................................................71

3.3.2.3 Data о vodohospodářských systémech, objektech a zařízeních 75

3.3.3 D ata o pokryvu zem ského povrchu...............................................................76

3.3.4 Ú zemně plánovací dokum entace....................................................................77

3.3.5 K atastr nem ovitostí...............................................................................................77

3.3.6 Ú zem ně identifikační registr............................................................................78

3.3.7 Ekonom ická data....................................................................................................78

3.3.8 O statní p o d kla d y.....................................................................................................78

3.3.8.1 Podklady pro stanovení dopadů na životní prostředí.................................79

3.3.8.2 Podklady pro hodnocení psychosociálních dopadů...................................80

3.3.8.3 Podklady pro určení Škod na zdraví lidí.........................................................83

4. METODY POUŽÍVANÉ PŘI STANOVENÍ RIZIKA..................84

4.1 ÚVODNÍ POZNÁMKY К METODÁM STANOVENÍ RIZIKA...................................84

4 .2 So u č a s n á p r a x e............................................................................................................84

4.2.1 Typy dokum entace..................................................................................................84

4.2.2 Postup při návrhu záplavových územ í.........................................................85

4.2.3 Podklady p ro řešen í..............................................................................................87

4.2.4 Poznám ky ke zpracování....................................................................................89

4.2.5 Časová a fin a n čn í náročnost............................................................................89

4.2.6 H odnocení výhod a nevýhod m etody............................................................90

4 .3 M e t o d y z a l o ž e n é n a v y j á d ř e n í m a x im á l n íh o p ř ij a t e l n é h o

RIZIKA.................................................................................................................................91

4.3.1 Princip m etody.........................................................................................................91

4.3.2 Podklady p ro řešen í..............................................................................................96

4.3.3 Poznám ky ke zpracování.....................................................................................96

4.3.4 Časová a fin a n čn í náročnost.............................................................................97

4.3.5 H odnocení výhod, nevýhod a slabin m etody............................................97

4 .4 M e t o d y z a l o ž e n é n a m a t ic i r i z i k a.................................................................98

4 .4 .1 Princip m etody.........................................................................................................98

4.4.2 Podklady pro řešen í............................................................................................104

4.4.3 Poznám ky ke zpracování...................................................................................104

4.4.4 Č asová a fin a n čn í náročnost...........................................................................105

4.4.5 H odnocení m etody................................................................................................105

4 .5 M e t o d y z a l o ž e n é n a v y j á d ř e n í p o t e n c iá l n íc h š k o d .....................105

4.5.1 Princip m etody.......................................................................................................105

4.5.2 Podklady p ro řešen í............................................................................................107

4.5.3 Poznám ky к postupu............................................................................................108

4.5.4 Časová a fin a n čn í náročnost..........................................................................111

4.5.5 H odnocení výhod a nevýhod m etody..........................................................112

4 .6 So u h r n n é h o d n o c e n í j e d n o t l iv ý c h m e t o d............................................113

5. VYUŽITÍ TEORIE PRAVDĚPODOBNOSTI..............................114

5


5.1 P r a v d ě p o d o b n o s t n í p ř ís t u p y к r iz ik o v é a n a l ý z e...........................114

5 .1.1 Přístup I - statický m odel spolehlivosti..................................................../ 14

5.1.2 Přístup II - dynam ický m odel spolehlivosti............................................118

5.2 N e jd ů le ž itě jš í r o z d ě le n í p o u ž ív a n á v riz ik o v é a n a l ý z e ...........120

5.2.1 O značení....................................................................................................................120

5.2.2 D iskrétní rozdělení..............................................................................................121

5.2.3 Spojitá rozdělení...................................................................................................123

5 .3 Po z n á m k y к o d h a d u p r a v d ě p o d o b n o s t i v ý s k y t u N -l e t é h o

PRŮTOKU BĚHEM d a n é h o č a s o v é h o o b d o b í..........................................140

5.4 PŘÍKLAD PRAVDĚPODOBNOSTNÍ ANALÝZY ODHADŮ STUPNĚ DRSNOSTI

KORYTA...........................................................................................................................145

5.4.1 E xpertní odhady....................................................................................................145

5.4.2 Pravděpodobnostní hodnocení kapacity ko ryta...................................146

5.4.3 Stanovení rozdělení pravděpodobnosti.....................................................150

6. A N A L Ý Z A N E J IS T O T .......................................................................................155

6.1 ÚVOD....................................................................................................................................155

6 .2 Zd r o j e n e j is t o t a j e j ic h č l e n ě n í......................................................................155

6 .2 .1 Zdroje nejistot........................................................................................................155

6.2.2 Inherentní nejistota.............................................................................................156

6.2.3 Nejistota poznání..................................................................................................157

6 .3 Z p ů s o b y v y j á d ř e n í n e j i s t o t...............................................................................158

6 .4 Sn iž o v á n í n e j i s t o t.....................................................................................................158

6 .5 M e t o d y p o u ž ív a n é p ř i a n a l ý z e n e j i s t o t...................................................158

6.6 PŘÍKLADY NEJISTOT......................................................................................................162

6.6.1 Nejistoty v hydrologických podkladech....................................................162

6.6.2 Nejistota v geom etrickém tvaru.....................................................................163

6.6.3 N ejistoty z hydraulického výpočtu koryta................................................164

1. D E T E R M IN IS T IC K É M A T E M A T IC K É M O D E L Y .......................165

7.1 Pr o u d ě n í v o d y v t o c íc h a in u n d aCn íc h ú z e m í c h................................166

7.1.1 Jednorozm ěrný m odel p roudění...................................................................166

7.1.2 D vojrozm ěrný m odel proudění......................................................................168

7 .2 Mo d e l y t r a n s p o r t u l á t e k v t o c í c h............................................................171

7.2.1 Jednorozm ěrný m odel transportu a disperze látek.............................171

7.2.2 D vojrozm ěrný m odel transportu a disperze látek................................173

8. M E T O D Y V Ý P O Č T U S P O L E H L IV O S T I Z E M N ÍC H H R Á Z Í

.............................................................................................................................................175

8.1 VÝPOČET p r a v d ě p o d o b n o s t i v z n ik u m e z n íh o s t a v u v h r á z i

POMOCÍ INDEXU SPOLEHLIVOSTI........................................................................176

8.1.1 Ú vod.............................................................................................................................176

8.1.2 Teoretické řešení...................................................................................................177


8.1.3 Vyjádření indexu spolehlivosti ß p ři řešení spolehlivosti ochranné

hráze 180

8.1.4 Praktický příklad odhadu pravděpodobnosti vzniku m ezního stavu

stability polohy..........................................................................................................................183

8.1.5 Z á věr.........................................................................................................................186

8 .2 M e t o d y 3 . ú r o v n ě.....................................................................................................186

8.2.1 M etoda M onte-C arlo.................................................................187

8.2.2 Latin H ypercube Sam pling.............................................................................187

9. HODNOCENÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD......................................189

9.1 ÚVOD....................................................................................................................................189

9.2 ČLENĚNÍ ÚZEMÍ................................................................................................................189

9.2. 1 A dm inistrativní členění územ í......................................................................190

9.2.2 K atastrální členění územ í................................................................................191

9.2.3 F unkční členění územ í................................................................192

9 .3 Me t o d ik a s t a n o v e n í p o t e n c iá l n íh o p o š k o z e n í m a j e t k u..............193

9.3.1 D atabáze reprezentantů m ajetku.....................................................193

9.3.2 D efinice fa ktorů charakterizujících vliv povodně na objekty.... 196

9.3.3 Postup při stanovení povodňového poškození......................................196

9 .4 M e t o d ik a h o d n o c e n í š k o d n a m a j e t k u v úz e m í p o s t iž e n é m

POVODNĚMI..................................................................................................................199

9.4.1 Standardní m etody stanovení škod na stavebních objektech 199

9.4.2 Stanovení škod na m ajetku v postiženém územ í...................................200

9.4.3 A nalýza nákladů a užitků.................................................................................206

9.5 ŠKODY NA POZEMCÍCH VLIVEM POVODNÍ.........................................................207

9.5.1 Škody na rostlinné produkci...........................................................................207

9.5.1.1 Škody v důsledku přívalových srážek....................................................207

9.5.1.2 Škody důsledkem zaplavení porostů......................................................209

9.5.2 Škody způsobené zm ěnam i půdního profilu...........................................213

9.6 ŠKODY NA PŘÍRODĚ A KRAJINĚ...............................................................................221

9.6.1 Jakost vody při povodni....................................................................................222

9.6.2 M ožnosti posouzení ekologických dopadů povodní..........................222

9.6.2.1 Vliv času a m ísta........................................................................223

9.6.2.2 Stanovení míry poškození...............................................................................223

9.6.2.3 Stanovení poškození..........................................................................................224

9 .7 Os t a t n í d o p a d y..........................................................................................................2 2 8

9.7.1 Psychosociální důsledky povodní................................................................228

9.7.1.1 Stres a frustrace.........................................................................228

9.7.1.2 Holmes-Raheo va stupnice...............................................................................229

9.7.1.3 Ohrožené skupiny obyvatelstva.....................................................................231

9.7.1.4 Přínosy povodní v sociální sféře...................................................................231

9.7.2 H odnocení dopadů v oblasti zdraví o b yvatel......................................231

9.7.2.1 Psychiatrické onemocnění...............................................................................232

9.7.2.2 Vyčíslení škod živelné katastrofy.................................................................233

9-7.2.3 Z ávěry...................................................................................................................234

7


10. VYUŽITÍ GIS..........................................................................................235

10.1 Vo l b a p r o g r a m o v é h o v y b a v e n í...................................................................2 3 6

10.2 NÁVRH STRUKTURY G IS............................................................................................236

10.2.1 D atová základna.......................:.........................................................................237

10.2.2 A nalytické nástroje............................................................................................238

10.2.2.1 Nástroje systémové analýzy..................................................................................239

10.2.2.2 Nástroje sim ulací....................................................................................................240

10.2.2.3 Nástroje pro stanovení poškození a škod.........................................................240

10.2.2.4 Nástroje pro stanovení rizika..............................................................................241

11. PŘÍLOHA - GRAFY POŠKOZENÍ TYPOVÝCH OBJEKTŮ 244

12. SEZNAM VELIČIN A PROMĚNNÝCH........................................259

13. SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ...............................................262

13.1 L i t e r a t u r a....................................................................................................................2 6 2

1 3 .2 So u v is e j íc í n o r m y.....................................................................................................2 7 2

1 3 .3 So u v is e j íc í l e g i s l a t i v a.........................................................................................2 7 3

14. SEZNAM ZKRATEK........................................................................... 275

15. RESUM E..................................................................................................278

16. ANGLICKO - ČESKÝ SLOVNÍK VYBRANÝCH TERMÍNŮ280

17. REJSTŘÍK................................................................................................282
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist