načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Repetitorium francouzské gramatiky - Kryštof Bajger

Repetitorium francouzské gramatiky
-14%
sleva

Kniha: Repetitorium francouzské gramatiky
Autor:

Kniha vysvětluje specifické mluvnické obraty a poukazuje na rozdíly mezi češtinou a francouzštinou.
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  139 Kč 120
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
4
boky za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 69Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » IMPEX
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 200803
Počet stran: 174
Rozměr: 210,0x150,0x5,0 mm
Hmotnost: 0,201kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu matná
ISBN: 80-86035-27-1
EAN: 9788086035277
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha vysvětluje specifické mluvnické obraty a poukazuje na rozdíly mezi češtinou a francouzštinou.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Kryštof Bajger - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O B SA H

I. P O D S T A T N Á J M É N A

1. P od statn á jm é n a , u žív an á p o u ze v čísle jed n o tn ém

2. T v o řen í čísla m nožného

3. P o d statn á jm é n a , u žív an á p o u ze v čísle m nožném

4. P o u žív án í čísla m n o žn éh o v o b o u ja z y cíc h

C vičeni

5. R o d p o d statn ý ch jm e n

6. Z m ěn y kon co v ek rodu m u žsk éh o při tvoření rodu ženského

7. P o d statn á jm é n a , u tv o řen á o d sloves, p říd av n ý ch jm e n , příslovcí a jin ý c h slo v n ích d ruhů

C vičení

8. Č len n eurčitý

9. Č len určitý

10. D ělivý člen

C vičení

I I . K dy nep o u žív ám e člen

C vičení

11. PŘ ÍD A V N Á JM ÉN A

1. Ž en sk ý ro d p říd av n ý ch jm e n

2. Č íslo m n o žn é p říd av n ý ch jm e n

3. Postavení p říd av n éh o jm é n a

4. Z d ů razn ěn í p říd av n éh o jm é n a

5. S tu p ň o v án í p říd av n ý ch jm en

6. N ep rav id eln é stu p ň o v án í p říd av n ý ch jm en

C vičení

III. ZÁ JM EN A

1. P ou žív án í zájm en le, la, les m ísto lu i, le u r a opačně

C vičení

2. Z ájm en a přivlastňovací

3. Z ájm en a ukazovací

4 . Z ájm en a tázací

C vičeni 4

5. Z ájm en a oso b n í a zájm en a, v y stupující sam ostatně

C vičení

6. Z ájm en a oso b n í ve 4 .p ád u

7. O so b n í zájm en a nesam ostatná, v y stupující ve 3.pádu

8. Z á jm e n a v e 3. a 4. pádu

9. Z ájm en a vztažná

C vičeni

10. Z ájm en a en , у

C vičení


IV. O TÁ ZK A

1. T v o řen í otázk y

C vičení

2. O tá z k a záp o rn á

C vičení

3. Inverze

4. Z áp o rn á form a

C vičení

V. SLO V ESA

1. P ředm ět v češtin ě a ve francouzštině

2. S lo v esa s rů zn ý m p ředm ětem

3. P om ocná slovesa

C vičení

4. S lo v esa, k terá se časuji s a v o ir nebo é tre

C vičení

5. S lo v esa zak o n čen á n a -o y e r,- u y e r ,- a y e r

6. S lo v esa, k terá m ají c n eb o g p řed koncovkou infin itiv u - e r

7. S lo v esa se zd v o jen o u souhláskou před n ěm ý m „e“

8. S lo v esa se zm ěn ěn ý m p řízvukem

C viěení

9. S lo v esa zv ratn á

C v ičen í

10. S lovesa, p o k terý ch se p o u žív á před lo žk a á + infinitiv

11. S lovesa, p o k terý ch se p o u žív á před lo žk a d e + infinitiv

12. T voření času p říto m n éh o

13. Č asováni n ejčastěji p o u žív an ý ch sloves

C vičení

1. F U T U R S IM P L E (B udoucí čas)

2. F U T U R P R O C H E (B líz k á budoucnost)

3. C O N D IT IO N N E L P R É S E N T (P odm iňovací zp ů so b přítom ný)

4. C O N D IT IO N N E L P A S S É (P odm iňovací zp ů so b m inulý)

C vičení

5. P A S S É R É C E N T (B lízk á m inulost)

6 . 1M PÉ R A T IF (R o zk azo v ací způsob)

7. IM P A R F A IT (Im perfektum )

8. S U B JO N C T IF P R É S E N T (S u b ju n k tiv přítom ný)

C v ičen í

9. P A R T IC IP E P R É S E N T (P říčestí přítom né)

10. P A R T IC IP E P A S S É (P říčestí m inulé)

11. S h o d a a n esh o d a p a rtic ip e p a ss é s p ředm ětem přím ý m , když p o p a r tic ip é p a ss é vystupuje

infinitiv

C vičení

12. A D JE C T IF V E R B A L (P říd av n é jm é n o verbální)

13. G É R O N D IF (G eru n d iu m )

14. 1NF1NIT1F P A S S É (In fin itiv složený)

15. P A S S É C O M P O S É (M inulý čas složený)


16. P L U S -Q U E -P A R F A IT (P řed m in u lý čas)

17. R ozdíly p o u žití p a ss é c o m p o sé a im p a rfa it

C vičení

18. V azby: a p r ě s a v o ir + p a rtic ip e p a ssé , a v a n t d e + in fin itiv

C vičení

19. N ep rav id eln á slovesa

20. K o n co v k y slo v es neprav id eln ý ch v p ré s e n t d e ľ in d ic a tif

21. S lo v esa p o u žív an á je n o m v e třetí o sobě čísla jed n o tn éh o

22. S loveso p o u žív an é je n v e třetí o sobě čísla je d n o tn é h o a m nožného

23. S lo v esa p o u žív an á je n v některých časech

24. S lo v esa p o u žív an á je n v p ro stý ch časech

25. P articipe p assé n ep rav id eln ý ch sloves

26. F utur S im p le neprav id eln ý ch sloves

27. Im p é ra tif n ep rav id eln ý ch sloves

28. S u b jo n c tif n ep rav id eln ý ch sloves

C vičení

VI. N EPŘ ÍM Á ŘEČ

VII. SO U SL E D N O ST ČA SŮ

C vičení

V III. PŘ ÍSL O V C E

1. P říd av n á jm é n a a příslovce zn ějící identicky

IX. PŘ ED L O Ž K Y

1. P řed lo žk a ä

C vičení

2. P řed lo žk a de

X. ZD Ů R A Z N Ě N Í PO D M ĚTU , PŘED M ĚTU

XI. G R A M A T IC K É A STY LISTIC K É RO ZD ÍLN O STI

1. Slovní sp o jen i bez členu

2. Slovni sp o jen í se členem

3. Slovní sp o jen í se člehem d ělivým a jin ý m i slovesy

4. P říd av n á jm é n a u žív an á s p ředložkou ä

5. S lo v esa vícev ý zn am o v á

6 . P articipe p assé neohebný

7 . N ezv ratn á fran co u zsk á slovesa

8. Z v ratn á fran co u zsk á slovesa

9. N eo so b n í slo v n í sp o jen í

10. S lo v n í sp o jen í s p ředložkou ä bez členů

11. P ou žív án í p řed lo žk y de

12. P řed lo žk a d e po v ý razech m nožství

13. N ě k terá slo v n i sp o jen i s p ředložkou d e, je ž m aji charak ter p říd av n ý ch jm en

14. N ěk terá slo v n í sp o jen i s p řed lo žk o u d e, k terá nem ají ch arak ter p říd av n éh o jm é n a


15. P řed lo žk a d e , k terá tv o ři n o v á spojení

16. P říd av n á jm é n a s p ředložkou d e

17. S lo v n i sp o jen i s av ec

18. Slovní sp o jen i s a p ré s

19. Slovni sp o jen i s a v a n t

P o d statn á jm é n a s a v a n t

P říd av n á jm é n a s a v a n t

20. S lo v n í sp o jen í s co m m e

21. S lo v n í sp o jen i s c o n tre

22. S lo v n í sp o jen í s co té

23. S lo v n í sp o jen í s c h e z

24. S lo v n í sp o jen i s d a n s

25. S lovni sp o jen i s d e p u is

26. S lo v n í sp o jen i s d essu s

27. S lo v n í sp o jen í s d e ss o u s

28. S lo v n i sp o jen í s d e v a n t a d e r r ié r e

29. S lo v n í sp o jen í s en

30. S lovní sp o jen í s ja m a is

31. S lo v n í sp o jen í s rien

32. Slovní sp o jen í s ju s q u e

33. Slovní sp o jen i s m ěm e

34. Slovni sp o jen i s p a r

35. S lo v n í sp o jen í s p o u r

36. S lo v n í sp o jen í s s a n s

37. S lo v n í sp o jen í s so u s

38. S lo v n i sp o jen í s s u r

39. S lo v n i sp o jen í s selo n

4 0 . S lo v n í sp o jen í s v e rs

4 1 . S lo v esa p o u žív an á se dv ěm a předložkam i

4 2 . R o zd íly v aso ciacích a slovních spojeni ve francouzštině a češtině

X II. K LÍČ
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist