načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii - Kamil Kalina

Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii

Elektronická kniha: Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii
Autor:

Adiktologie je mezioborová vědecká disciplína, která se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem závislostního chování. Propojuje nejen ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  764
+
-
25,5
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9% 100%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2013
Počet stran: 527
Rozměr: 26 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Fyzioterapie. Psychoterapie. Alternativní lékařství
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2013
ISBN: 978-80-247-4361-5
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Oproti kolektivním monografiím využívá jednotícího autorského pohledu, podloženého dlouhodobými zkušenostmi. Adiktologie je mezioborová vědecká disciplína, která se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem závislostního chování. Publikace učí rozumět psychoterapii a jednotlivým přístupům a uplatňovat je ve specifických aplikacích v adiktologii.

Popis nakladatele

Adiktologie je mezioborová vědecká disciplína, která se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem závislostního chování. Propojuje nejen poznatky z oboru medicíny, psychologie, sociologie a sociální práce, ale i ekonomiky, práva, kriminologie, pedagogiky, politologie, religionistiky či kulturní a sociální antropologie.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Kamil Kalina - další tituly autora:
Klinická adiktologie Klinická adiktologie
 (e-book)
Terapeutická komunita -- Obecný model a jeho aplikace v léčbě závislostí Terapeutická komunita
 (e-book)
Klinická adiktologie Klinická adiktologie
 (e-book)
Základy klinické adiktologie Základy klinické adiktologie
 
K elektronické knize "Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii" doporučujeme také:
 (e-book)
Nedostatečný pocit vlastní hodnoty Nedostatečný pocit vlastní hodnoty
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

PSYCHOTERAPEUTICKÉ

SYSTÉMY

A JEJICH UPLATNĚNÍ

V ADIKTOLOGII

Kamil Kalina

Kamil Kalina

PSYCHOTERAPEUTICKÉ SYSTÉMY

A JEJICH UPLATNĚNÍ V ADIKTOLOGII

Publikace se svým názvem hlásí ke knize Psychoterapeutické systémy – průřez teoriemi amerických autorů Prochasky a Norcrosse, kterou vydalo nakladatelství Grada Publishing v roce 1999. Využívá a prohlubuje některé transteoretické pohledy na psychoterapii a v pojednání o jednotlivých směrech hledá souvislosti mezi nimi. Nezabíhá přitom do podrobností, ale učí spíše rozumět psychoterapii jako celku i jejím jednotlivým přístupům a propojovat je s klinickou praxí i se specifi ckými aplikacemi v adiktologii. Tím se podstatně liší od dalších psychoterapeutických titulů, dostupných na trhu. Oproti kolektivním monografi ím využívá jednotícího autorského pohledu, podloženého dlouhodobými zkušenostmi.

Adiktologie je mezioborová vědecká disciplína, která se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových

látek a jiných forem závislostního chování, jejich dopadů na jedince i na společnost a na sociální reintegraci osob, jež v důsledku takových forem chování strádají. Propojuje nejen poznatky z oboru medicíny, psychologie, sociologie a sociální práce, ale zasahuje i do jiných vědeckých oblastí, jako jsou ekonomika, právo, kriminologie, pedagogika, politologie, religionistika či kulturní a sociální antropologie.

Publikace tak doplňuje základní knižní fond v oborech psychoterapie a adiktologie pro potřeby studentů, absolventů

i všech, kteří v nich třeba již dlouhá léta působí. Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., EMPH (1945) vystudoval medicínu a psychologii, získal specializace v  oboru psychiatrie 1. a  2. stupně, veřejné zdravotnictví, léčba návykových nemocí a systematická psychoterapie. Základní psychoterapeutický výcvik absolvoval v  letech 1972–1979 v  komunitě SUR pod vedením doc. MUDr. Jaroslava Skály, CSc., k němuž se celoživotně hlásí jako ke svému učiteli. V  letech 1970–1990 působil jako psychiatr a  psychoterapeut, zabýval se psychózami, poruchami osobnosti a  rozvojem nových forem péče (terapeutické komunity, denní stacionáře). V  letech 1990–1997 zastával řadu veřejných funkcí (poslanec, náměstek ministra zdravotnictví, národní protidrogový koordinátor apod.), v nichž se podílel na koncepcích zdravotnické reformy a  drogové politiky. Působil též jako vedoucí Školy veřejného zdravotnictví v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a jako hostující vědecký pracovník Londýnské univerzity. Od roku 1998 dosud pracuje v oblasti drogových závislostí jako psychiatr, psychoterapeut a lékařský ředitel sdružení SANANIM. Přednáší na 1. lékařské fakultě UK v Praze (Klinika adiktologie). V  letech 2007–2010 zastával po

druhé pozici národního protidrogového koordinátora.

Spolupracuje na národních i mezinárodních projektech

výzkumu, rozvoje a vzdělávání, byl například

konzultantem WHO a expertem Rady Evropy

na Balkáně.

Publikuje v domácích i zahraničních časopi

sech a kolektivních monografi ích, vydal několik

samostatných publikací. Nejznámější jsou Jak

žít s psychózou, Kvalita a účinnost v léčbě a pre

venci závislostí nebo dvousvazková kolektivní

monografi e Drogy a drogové závislosti – mezi

oborový přístup. V  nakladatelství Grada Pub

lishing vyšla v roce 2008 jeho kniha Te r a p e u -

tická komunita – obecný model a jeho aplikace v léčbě závislostí

a další kolektivní monografi e, Základy klinické adiktologie.

Kamil Kalina třikrát obdržel cenu Jaroslava Skály za

odborné publikace, roku 2011 získal Cenu adiktologie

za v ýjimečný přínos v oboru. Je nositelem evropských cer

tifi kátů v psychoterapii a supervizi. V psychoterapii se hlásí

k psychodynamické orientaci a vedle vlastní terapeutické

práce vede psychoterapeutický výcvik a program teoretic

kého vzdělávání v akreditovaném institutu SUR. Kromě

odborné literatury píše i verše a beletrii (nyní hledá nakla

datele, který by uvedl na trh jeho románovou prvotinu).

Kamil Kalina

GRADA Publishing

PSYCHOTERAPEUTICKÉ

SYSTÉMY

A JEJICH UPLATNĚNÍ

V ADIKTOLOGII

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována ani šířena v papírové, elektronické

či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

PSyChoteraPeUtiCKé SyStéMy

a jejiCh UPlatnění v aDiKtologii

TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE: Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 5150. publikaci recenzovali: prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. PaedDr. Martina Richterová Těmínová PhDr. Martin Hajný, Ph.D. PhDr. Jiří Libra PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Odpovědná redaktorka PhDr. Dana Pokorná Sazba a zlom Antonín Plicka Počet stran 528 1. vydání, 2013 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. © Grada Publishing, a.s., 2013 iSBn 978-80-247-4361-5 TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE: iSBn 978-80-247-7945-4 (ve formátu PDF) iSBn 978-80-247-7946-1 (ve formátu ePUB)

/ 5

Obsah

Předmluva ................................................................................................................................................ 17

Část 1 O PsYChOteRaPII ObeCNĚ

1. sezNámeNí s PsYChOteRaPIí a PsYChOteRaPIemI ............................................................ 23

1.1 Co je psychoterapie? ......................................................................................................................... 23

1.2 Rozprava nad definicemi .................................................................................................................. 24

1.3 Jaké psychoterapie existují? ............................................................................................................... 28

1.4 Uspořádání psychoterapií v této knížce ............................................................................................. 30

1.5 Formáty psychoterapie ...................................................................................................................... 30

1.5.1 Individuální psychoterapie ................................................................................................ 30

1.5.2 Skupinová psychoterapie ................................................................................................... 31

1.5.3 Párová a rodinná psychoterapie ......................................................................................... 32

1.6 Časové parametry psychoterapie ....................................................................................................... 32

1.6.1 Délka „sezení“ a časová frekvence ...................................................................................... 32

1.6.2 Délka psychoterapeutické kúry či programu ........................................................................ 33

2. ÚČINNé faktORY PsYChOteRaPIe ............................................................................................. 35

2.1 Pojetí účinných faktorů psychoterapie .............................................................................................. 35

2.1.1 Účinné faktory podle Kratochvíla ...................................................................................... 35

2.1.2 Účinné faktory podle Vymětala ......................................................................................... 36

2.1.3 Transteoretické účinné faktory podle Prochasky a Norcrosse ................................................. 36

2.1.4 Východiska pro výklad úzdravných faktorů ........................................................................ 37

2.2 Průzkum úzdravných činitelů psychoterapie ..................................................................................... 37

2.3 Existenciální faktory ......................................................................................................................... 44

2.4 Silná a slabá místa psychoterapií ....................................................................................................... 45

3. Od RealIstICkéhO OČekáváNí k ReálNému ChOváNí ................................................... 47

4. teRaPeutICký vztah ..................................................................................................................... 57

4.1 Vztah je nositelem změny ................................................................................................................. 57

4.2 Přenosy a protipřenosy ..................................................................................................................... 57

4.2.1 Přenos ............................................................................................................................. 58

4.2.2 Protipřenos ...................................................................................................................... 59

4.2.3 Přenos a protipřenos v terapeutické a poradenské praxi ........................................................ 59

4.3 Skutečný vztah ................................................................................................................................. 60

4.4 Pracovní společenství ........................................................................................................................ 61

5. zmĚNa v PsYChOteRaPII ............................................................................................................... 67

5.1 Změna a individuální vývoj .............................................................................................................. 67

5.1.1 Attachment (přimknutí) ................................................................................................... 68

5.1.2 Containment (obsahování/ohraničování) ........................................................................... 69

5.1.3 Komunikace: Já a ti druzí, řád a čas ................................................................................. 69

5.1.4 Zapojení ......................................................................................................................... 71

5.1.5 Jednání ........................................................................................................................... 71 / psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii

5.2 Možnosti a meze změny .................................................................................................................... 72

5.3 Změna a kontinuita .......................................................................................................................... 73

5.4 Kontinuita změny ............................................................................................................................. 74

6. OsObNOst a etIka PsYChOteRaPeuta ................................................................................... 81

6.1 Terapeut – bytost, nebo věc? ............................................................................................................. 81

6.2 Pomoc proti vyhoření ....................................................................................................................... 83

6.2.1 Odborné zdroje ................................................................................................................ 83

6.2.2 Dobrá péče o sebe ............................................................................................................. 84

6.3 Etika terapeutické práce .................................................................................................................... 84

6.3.1 Odborné nasazení a rozvoj ve prospěch klienta ................................................................... 85

6.3.2 Kultivace vlastní osobnosti, prevence vyhoření .................................................................... 85

6.3.3 Nepoškozování klienta ..................................................................................................... 85

6.3.4 Nezneužívání klientů, zdrženlivost od duálních vztahů s klienty ........................................ 85

6.3.5 Důvěrnost osobních údajů o klientovi ................................................................................ 86

6.3.6 Respektování práv pacienta či klienta ................................................................................ 86

6.4 Etika terapeutů a práva klientů ......................................................................................................... 86

7. PsYChOteRaPIe a PORadeNství ................................................................................................ 89

7.1 Struktura oblasti poradenství ............................................................................................................ 89

7.1.1 Rady, informace a dialog o problému ................................................................................. 89

7.1.2 Psychosociální poradenství ................................................................................................ 90

7.1.3 Poradenský proces ............................................................................................................. 90

7.1.4 Vztah a osobnost v poradenství ......................................................................................... 91

7.2 Struktura oblasti psychoterapie ......................................................................................................... 91

7.3 Poradenství a psychoterapie v adiktologii .......................................................................................... 93

7.3.1 Nejčastější poradenské přístupy .......................................................................................... 93

7.3.2 Poradenské kompetence ..................................................................................................... 93

7.3.3 Psychoterapeutický rámec .................................................................................................. 94

Část 2 hlavNí PsYChOteRaPeutICké smĚRY a ŠkOlY

8. PsYChOteRaPIe zamĚřeNé Na Růst a zRáNí OsObNOstI .............................................. 99

8.1 Vývoj psychoterapií ve 20. století ...................................................................................................... 99

8.2 Společné charakteristiky ................................................................................................................. 102

8.2.1 Fenomenologické paradigma ........................................................................................... 102

8.2.2 Celistvé pojetí člověka ..................................................................................................... 103

8.2.3 Zaměření na osobní růst a zrání ..................................................................................... 104

8.2.4 Já a nevědomí ................................................................................................................ 104

8.2.5 Význam terapeutického vztahu ....................................................................................... 104

8.2.6 Terapeutický rozhovor .................................................................................................... 105

8.2.7 Sebezkušenostní výcvik ................................................................................................... 105

8.2.8 Změna chování jako důsledek změny osobnosti ................................................................. 105

8.3 Vztah k vědě, kultuře a společnosti ................................................................................................. 105

9. PsYChOaNalýza – základNí smĚRY a k ONCePtY ............................................................ 107

9.1 Východiska ..................................................................................................................................... 107

9.2 Sigmund Freud ............................................................................................................................... 107

9.2.1 Prepsychoanalytické období ............................................................................................. 108

9.2.2 Překladatelské období, období topografického modelu ....................................................... 108

9.2.3 Klasické období, období strukturálního modelu ................................................................ 108

9.3 Středoevropská škola ....................................................................................................................... 110

9.4 Londýnská (britská) škola ............................................................................................................... 111


obsah / 7

9.4.1 Propracování strukturálního modelu ............................................................................... 112

9.4.2 Teorie objektních vztahů ................................................................................................ 112

9.4.3 Základy teorie a praxe skupinových psychoterapií ............................................................. 113

9.5 Psychoanalýza v USA ...................................................................................................................... 113

9.5.1 Ego-psychologie .............................................................................................................. 114

9.5.2 Psychologie Self .............................................................................................................. 115

9.5.3 Interpersonální psychoanalýza ......................................................................................... 116

9.6 Lacanova psychoanalýza jazyka ....................................................................................................... 116

9.7 Základní koncepty .......................................................................................................................... 117

9.7.1 Nevědomí ...................................................................................................................... 117

9.7.2 Vývojové teorie a jejich význam ....................................................................................... 118

9.7.3 Obranné mechanismy .................................................................................................... 119

9.7.4 Psychická determinovanost poruch duševního zdraví ........................................................ 120

9.7.5 Přenos a odpor ............................................................................................................... 120

10. PsYChOaNalýza – metOdY a ÚČINNé faktORY ................................................................. 123

10.1 Základní terapeutické postupy ........................................................................................................ 123

10.1.1 „Klasická“ psychoanalytická metoda a analytická situace .................................................. 123

10.1.2 Psychoanalytická psychoterapie ........................................................................................ 124

10.2 Klinické a jiné aplikace ................................................................................................................... 125

10.3 Účinné faktory ............................................................................................................................... 125

10.4 Silná a slabá místa ........................................................................................................................... 127

10.5 Význam pro adiktologii .................................................................................................................. 130

11. smĚRY JuNga a adleRa ................................................................................................................ 131

11.1 Velcí zrádci psychoanalýzy .............................................................................................................. 131

11.2 Analytická psychologie C. G. Junga ................................................................................................ 133

11.2.1 Východiska .................................................................................................................... 133

11.2.2 Psychoterapeutická metoda ............................................................................................. 136

11.2.3 Klinické a jiné aplikace .................................................................................................. 137

11.2.4 Účinné faktory .............................................................................................................. 138

11.2.5 Silné a slabé stránky ....................................................................................................... 140

11.2.6 Význam pro adiktologii .................................................................................................. 141

11.3 Individuální psychologie Alfreda Adlera .......................................................................................... 141

11.3.1 Východiska .................................................................................................................... 141

11.3.2 Psychoterapeutická metoda ............................................................................................. 142

11.3.3 Klinické a jiné aplikace .................................................................................................. 143

11.3.4 Účinné faktory .............................................................................................................. 144

11.3.5 Silné a slabé stránky ....................................................................................................... 144

11.3.6 Význam pro adiktologii .................................................................................................. 145

12. exIsteNCIálNí smĚRY ................................................................................................................... 147

12.1 Východiska ..................................................................................................................................... 147

12.2 Osobnosti a směry .......................................................................................................................... 148

12.2.1 Švýcarská škola: Binswanger a Boss ................................................................................. 148

12.2.2 Martin Buber ................................................................................................................ 149

12.2.3 Viktor Emanuel Frankl .................................................................................................. 150

12.2.4 Ronald David Laing ...................................................................................................... 151

12.2.5 Irvin Yalom ................................................................................................................... 152

12.3 Základní terapeutické postupy ........................................................................................................ 153

12.3.1 Psychoterapeutický rozhovor ............................................................................................ 153

12.3.2 Spolubytí jako terapeutická metoda ................................................................................. 154

12.3.3 Paradoxní intence a dereflexe .......................................................................................... 154

12.4 Klinické a jiné aplikace ................................................................................................................... 155


8 / psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii

12.4.1 Léčba psychóz ................................................................................................................ 155

12.4.2 Alternativní terapeutické komunity ................................................................................. 155

12.4.3 Existenciální medicína ................................................................................................... 156

12.4.4 Existenciální rozměr psychoterapie .................................................................................. 156

12.5 Účinné faktory ............................................................................................................................... 156

12.6 Silná a slabá místa ........................................................................................................................... 159

12.7 Význam pro adiktologii .................................................................................................................. 160

13. dYNamICké a PsYChOdYNamICké PsYChOteRaPIe ......................................................... 161

13.1 Východiska ..................................................................................................................................... 161

13.1.1 Dynamická psychoterapie v historii ................................................................................. 161

13.1.2 Dynamická/psychodynamická psychoterapie v současnosti .................................................. 162

13.2 Základní terapeutické postupy ........................................................................................................ 164

13.2.1 Jak pracuji jako psychodynamický psychoterapeut? ............................................................ 164

13.2.2 Odkrývající a strukturující (podpůrný) rozměr psychodynamických terapií ........................ 166

13.2.3 Psychoterapeutický rozhovor v psychodynamické psychoterapii ............................................ 167

13.3 Klinické aplikace ............................................................................................................................ 170

13.3.1 Psychoterapeutická léčba a výcvik .................................................................................... 170

13.3.2 Referenční rámec léčebných přístupů ................................................................................ 171

13.3.3 Krátkodobé psychodynamické psychoterapie ...................................................................... 171

13.4 Účinné faktory ............................................................................................................................... 174

13.5 Silná a slabá místa ........................................................................................................................... 175

13.6 Význam pro adiktologii .................................................................................................................. 176

14. ROgeRsOvská PsYChOteRaPIe zamĚřeNá Na ČlOvĚka ................................................ 177

14.1 Východiska ..................................................................................................................................... 177

14.2 Základní terapeutické postupy ........................................................................................................ 180

14.2.1 Psychoterapeutický rozhovor ............................................................................................ 180

14.2.2 Skupina setkání ............................................................................................................. 183

14.2.3 Facilitace překonání rozporů .......................................................................................... 183

14.3 Klinické a poradenské aplikace ....................................................................................................... 184

14.4 Účinné faktory ............................................................................................................................... 185

14.5 Silná a slabá místa ........................................................................................................................... 186

14.6 Význam pro adiktologii .................................................................................................................. 188

15. gestalt teRaPIe ............................................................................................................................. 189

15.1 Východiska ..................................................................................................................................... 189

15.1.1 Gestalt psychologie a holismus ......................................................................................... 189

15.1.2 Další vlivy ..................................................................................................................... 190

15.1.3 Základní teze ................................................................................................................ 190

15.2 Základní terapeutické postupy ........................................................................................................ 192

15.3 Klinické a jiné aplikace ................................................................................................................... 195

15.4 Účinné faktory ............................................................................................................................... 195

15.5 Silná a slabá místa ........................................................................................................................... 198

15.6 Význam pro adiktologii .................................................................................................................. 198

16. INteRPeRsONálNí PsYChOteRaPIe, tRaNsakČNí aNalýza ......................................... 199

16.1 Od intrapsychického k meziosobnímu ............................................................................................ 199

16.2 Transakční analýza .......................................................................................................................... 201

16.2.1 Východiska .................................................................................................................... 201

16.2.2 Strukturální model psychiky, ego-stavy ............................................................................. 201

16.2.3 Transakce ...................................................................................................................... 202

16.2.4 Hry ............................................................................................................................... 203

16.2.5 Životní scénář ................................................................................................................ 206


obsah / 9

16.3 Základní terapeutické postupy ........................................................................................................ 207

16.3.1 Transakčně analytická diagnostika .................................................................................. 207

16.3.2 Kontrakt ....................................................................................................................... 208

16.3.3 Psychoedukace ................................................................................................................ 208

16.3.4 Psychoterapeutická situace .............................................................................................. 208

16.3.5 Pomocné metody ............................................................................................................ 209

16.4 Klinické a poradenské aplikace ....................................................................................................... 209

16.5 Účinné faktory transakční analýzy .................................................................................................. 209

16.6 Silná a slabá místa ........................................................................................................................... 211

16.7 Význam pro adiktologii .................................................................................................................. 212

17. PsYChOteRaPIe zamĚřeNé Na zmĚNu ChOváNí .............................................................. 213

17.1 Společné předpoklady ..................................................................................................................... 213

17.2 Odlišnosti od nebehaviorálních psychoterapií ................................................................................. 215

17.3 Komparativní výhody ..................................................................................................................... 216

18. behavIORálNí teRaPIe ................................................................................................................ 219

18.1 Východiska ..................................................................................................................................... 219

18.1.1 Klasické podmiňování .................................................................................................... 219

18.1.2 Operantní (instrumentální) podmiňování ....................................................................... 220

18.2 Základní terapeutické postupy ........................................................................................................ 221

18.2.1 Podmiňování podnětu .................................................................................................... 221

18.2.2 Manipulace s následky ................................................................................................... 222

18.3 Klinické aplikace ............................................................................................................................ 225

18.3.1 Aplikace klasického podmiňování v léčbě úzkostných, fobických a jiných poruch ................. 225

18.3.2 Partnerská terapie funkčních sexuálních poruch ............................................................... 226

18.3.3 Token economy v psychiatrické léčebně ............................................................................. 227

18.3.4 Asertivní trénink ............................................................................................................ 227

18.3.5 Interakční behaviorální analýza ...................................................................................... 228

18.4 Účinné faktory ............................................................................................................................... 229

18.5 Silná a slabá místa ........................................................................................................................... 231

18.6 Význam pro adiktologii .................................................................................................................. 232

19. kOgNItIvNĚ-behavIORálNí teRaPIe ..................................................................................... 233

19.1 Východiska ..................................................................................................................................... 233

19.1.1 Kognitivní psychologie .................................................................................................... 233

19.1.2 Otcové zakladatelé: Ellis a Beck ...................................................................................... 234

19.1.3 Současná kognitivně-behaviorální terapie ........................................................................ 238

19.2 Základní terapeutické postupy ........................................................................................................ 240

19.2.1 Sokratovský dialog .......................................................................................................... 240

19.2.2 Posilování kompetencí zvládání ...................................................................................... 241

19.2.3 Psychoedukace ................................................................................................................ 242

19.2.4 Struktura jako terapeutická metoda ................................................................................ 242

19.3 Klinické a jiné aplikace ................................................................................................................... 243

19.3.1 KBT u depresí ............................................................................................................... 243

19.3.2 Práce s relapsem u závislostí ............................................................................................ 244

19.3.3 Stop!technika ................................................................................................................. 244

19.3.4 Svépomoc ...................................................................................................................... 244

19.4 Účinné faktory ............................................................................................................................... 245

19.5 Silná a slabá místa ........................................................................................................................... 247

19.6 Význam pro adiktologii .................................................................................................................. 249

20. INtegRatIvNí PřístuPY .............................................................................................................. 251

20.1 Téma integrace v psychoterapii ....................................................................................................... 251


10 / psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii

20.1.1 Integrace teorií ............................................................................................................... 251

20.1.2 Pragmatický (technický) eklekticismus ............................................................................. 252

20.1.3 Transteoretická integrace ................................................................................................ 253

20.1.4 Začleňování jiných přístupů do určitého teoretického rámce .............................................. 254

20.1.5 Organizační integrace .................................................................................................... 254

20.2 Integrace a integrita ........................................................................................................................ 255

20.2.1 Význam teorií ................................................................................................................ 255

20.2.2 Párování potřeb a intervencí ........................................................................................... 255

20.2.3 Zkracování a „programování“ psychoterapeutické léčby ..................................................... 256

20.2.4 Vzdělávání psychoterapeutů ............................................................................................ 256

20.3 Dogma a otevřenost ........................................................................................................................ 257

Část 3 NeJdůleŽItĚJŠí aPlIkaCe PsYChOteRaPIe v adIktOlOgII

21. PsYChOaNalYtICké teORIe závIslOstNíCh PORuCh ................................................... 261

21.1 Klasické psychoanalytické teorie ..................................................................................................... 261

21.1.1 Fixace v orálním stadiu .................................................................................................. 261

21.1.2 Koncepty vycházející ze strukturálního modelu ................................................................. 263

21.2 Teorie z ego-psychologického období ............................................................................................. 264

21.3 Jiné teorie ....................................................................................................................................... 267

21.3.1 Teorie samoléčení ........................................................................................................... 267

21.3.2 Teorie kodependence ....................................................................................................... 267

21.4 Kritika a terapeutický význam psychoanalytických teorií závislostních poruch ................................ 269

21.4.1 Metoda vytváření teorií .................................................................................................. 269

21.4.2 Generalizovaný předpoklad skryté a hlouběji ležící patologie ............................................. 269

21.4.3 Nerozlišování mezi různými typy užívání a stupni závislosti ............................................. 270

21.4.4 Sporný význam teorií pro terapii ..................................................................................... 271

22. PsYChOaNalYtICké teORIe závIslOstNíCh PORuCh – PřísPĚvkY

sOuČasNýCh ČeskýCh autORů ............................................................................................... 273

22.1 Václav Mikota: abstinenční léčba z hlediska psychologie Self .......................................................... 273

22.1.1 Ústřední problémy pacientů, terapeutů a léčby ................................................................. 273

22.1.2 Terapeutické závěry ........................................................................................................ 274

22.2 M. Hajný: křehké Já v rodinném kontextu ..................................................................................... 276

22.2.1 Vývojové faktory ............................................................................................................. 276

22.2.2 Rodinné faktory ............................................................................................................. 277

22.2.3 Terapeutické závěry ........................................................................................................ 278

22.3 Petr Jeřábek: fenomenologický a psychodynamický model .............................................................. 278

22.3.1 Sedm rozměrů disponované osobnosti .............................................................................. 279

22.3.2 Shrnutí modelu ............................................................................................................. 279

22.3.3 Terapeutické závěry ........................................................................................................ 280

23. aRChetYPY, exIsteNCIálY a sPIRItualIta v PROblematICe závIslOstí ............... 281

23.1 Rozšiřování bio-psycho-sociálního modelu ..................................................................................... 281

23.2 Rituály a archetypy: závislost jako duchovní učitel? ......................................................................... 282

23.3 Existenciální rozměr v léčbě ............................................................................................................ 288

24. fOkálNí PsYChOdYNamICká PsYChOteRaPIe u závIslýCh ........................................ 297

24.1 Pojem ohniska (fokusu) .................................................................................................................. 297

24.2 Suportivně expresivní psychoterapie podle Luborského .................................................................. 299

24.2.1 Jádrové konfliktní vztahové téma a jeho složky ................................................................. 299

24.2.2 Průběh léčby .................................................................................................................. 300

24.3 Práce s ohnisky JKVT v krátkodobé psychoterapii .......................................................................... 302


obsah / 11

25. behavIORálNí PřístuPY v léČbĚ závIslOstí ..................................................................... 309

25.1 Behaviorální teorie závislosti ........................................................................................................... 309

25.1.1 Klasické podmiňování .................................................................................................... 309

25.1.2 Operantní podmiňování ................................................................................................. 309

25.1.3 Sociální učení ................................................................................................................ 310

25.2 Metody behaviorální terapie u závislostí ......................................................................................... 310

25.3 Averzivní léčba ................................................................................................................................ 311

25.4 Expozice podnětům (vystavování spouštěčům, technika vyhasínání) ............................................... 312

25.5 Chemická senzibilizace ................................................................................................................... 312

25.6 Psychologická senzibilizace ............................................................................................................. 313

25.7 Pobídková (incentivní) terapie (contingency management) ................................................................ 315

25.7.1 Základy metody ............................................................................................................. 315

25.7.2 Možnosti využití ............................................................................................................ 316

25.7.3 Názory psychiatrů a studentů v ČR ................................................................................. 316

25.8 Bodovací systémy ........................................................................................................................... 317

25.8.1 Původ a vývoj skálovského bodovacího systému ................................................................. 317

25.8.2 Bodovací systém versus pravidla v terapeutické komunitě .................................................. 318

25.8.3 Bodovací systémy dnes .................................................................................................... 319

26. kOgNItIvNĚ-behavIORálNí PřístuPY v léČbĚ závIslOstí ......................................... 323

26.1 Kognitivně-behaviorální teorie závislosti ......................................................................................... 323

26.1.1 Východiska .................................................................................................................... 323

26.1.2 Model závislosti ............................................................................................................. 323

26.2 KBT v praxi léčby závislostí ............................................................................................................ 325

26.2.1 Principy kognitivně -behaviorálního přístupu u závislostí .................................................. 325

26.2.2 Struktura sezení, léčebný plán ......................................................................................... 325

26.2.3 Terapeutický vztah ......................................................................................................... 327

26.2.4 Nevhodné přístupy ......................................................................................................... 327

26.3 Práce s cravingem (bažením) ........................................................................................................... 328

26.4 Kognitivní restrukturace ................................................................................................................. 333

27. kOgNItIvNĚ-behavIORálNí PRáCe s RelaPsem ................................................................ 339

27.1 Model relapsu ................................................................................................................................. 339

27.2 Prevence relapsu v praxi .................................................................................................................. 341

27.3 Práce s kognitivně-behaviorálním modelem relapsu ........................................................................ 343

28. INtegROvaNé PsYChOdYNamICkO/kOgNItIvNĚ-behavIORálNí PřístuPY ......... 347

28.1 Postmoderně-konzervativní integrace ............................................................................................. 347

28.2 Odkrývající psychoterapie ve službách prevence relapsu .................................................................. 349

28.3 Možnosti a meze integrovaného modelu ......................................................................................... 350

28.3.1 Podpora metody a služba klientovi .................................................................................. 350

28.3.2 Ohniskový přístup v integrovaném modelu ...................................................................... 351

28.3.3 Psychodynamická práce s jednotlivými složkami modelu relapsu ........................................ 351

28.3.4 Práce s přenosem ............................................................................................................ 352

28.3.5 Praktické možnosti integrované léčby ............................................................................... 352

28.3.6 Jsou kognitivně-behaviorální techniky nutné? .................................................................. 352

29. teRaPIe POsIluJíCí mOtIvaCI (mOtIvaČNí ROzhOvORY) .............................................. 361

29.1 Východiska ..................................................................................................................................... 361

29.1.1 Nové pohledy na motivaci, na klienta a na terapeutický přístup ........................................ 361

29.1.2 Cyklický model změny .................................................................................................... 362

29.1.3 Percepce léčby a změny ................................................................................................... 365

29.2 Principy terapie posilující motivaci ................................................................................................. 366

29.2.1 Stanovení cílů ................................................................................................................ 366


12 / psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii

29.2.2 Přiměřenost intervence stavu motivace ............................................................................. 367

29.2.3 Dělba odpovědnosti za změnu ......................................................................................... 370

29.3 Metoda motivačních rozhovorů ...................................................................................................... 370

29.3.1 Malé terapeutické dovednosti .......................................................................................... 371

29.3.2 Zásady praktického vedení .............................................................................................. 372

29.3.3 Strategie ........................................................................................................................ 373

29.4 Použití metody motivačních rozhovorů .......................................................................................... 373

29.5 Krátké intervence ........................................................................................................................... 374

Část 4 skuPINOvé teRaPIe a JeJICh místO v adIktOlOgII

30. skuPINOvá dYNamIka a skuPINOvá PsYChOteRaPIe ..................................................... 379

30.1 Definice a význam skupiny ............................................................................................................. 379

30.2 Rozdělení skupin ............................................................................................................................ 380

30.2.1 Podle vzniku: neformální/formální ................................................................................. 380

30.2.2 Podle orientace: na prospěch skupiny / na výkon ............................................................... 381

30.2.3 Podle stability členů: skupiny otevřené/polootevřené/uzavřené ............................................ 381

30.2.4 Podle míry reálnosti: skupiny členské/referenční/virtuální .................................................. 382

30.3 Skupinová ideologie ........................................................................................................................ 383

30.4 Pozice a role ve skupině .................................................................................................................. 385

30.5 Vůdcovství ...................................................................................................................................... 388

30.6 Uspořádání, komunikace, výkonnost .............................................................................................. 390

30.7 Koheze a tenze ................................................................................................................................ 391

30.8 My a Oni ....................................................................................................................................... 392

31. vývOJ a smĚRY skuPINOvé PsYChOteRaPIe ........................................................................ 393

31.1 Dav, skupina a Ego ......................................................................................................................... 393

31.2 Vývoj skupinové psychoterapie ....................................................................................................... 394

31.3 Stíny skupinové psychoterapie – skupinová psychoterapie ve stínu? ................................................ 395

31.4 Skupinově analytická psychoterapie (skupinová analýza) ................................................................. 396

31.4.1 Pojetí skupiny: vědomí a nevědomí .................................................................................. 397

31.4.2 Duševní porucha a skupinová komunikace ...................................................................... 398

31.4.3 Způsob skupinové práce .................................................................................................. 398

31.4.4 Organizace skupiny ........................................................................................................ 399

31.4.5 Velká skupina ................................................................................................................ 399

31.5 Psychodynamické přístupy ............................................................................................................. 399

31.5.1 Pojetí skupiny, skupinová oscilace .................................................................................... 400

31.5.2 Přenosový rozměr ........................................................................................................... 401

31.5.3 Fokální psychodynamické skupiny ................................................................................... 401

31.6 Interpersonální přístupy ................................................................................................................. 402

31.7 Rogersovský přístup ........................................................................................................................ 402

31.8 Morenovo psychodrama ................................................................................................................. 403

31.9 Skupinové přístupy dalších nebehaviorálních směrů ....................................................................... 404

31.10 Skupinová behaviorální a kognitivně-behaviorální terapie ............................................................. 405

32. léČebNé PůsObeNí skuPINOvé PsYChOteRaPIe ............................................................... 407

32.1 Psychoterapie, ale skupinová ........................................................................................................... 407

32.1.1 Ohnisko: jednotlivec nebo skupina? ................................................................................. 407

32.1.2 Interpersonální dostupnost problému ............................................................................... 407

32.1.3 Terapeutický mikrokosmos .............................................................................................. 408

32.1.4 Skupinová sounáležitost a terapeutický vztah ................................................................... 409

32.1.5 Bezpečí skupiny ............................................................................................................. 409

32.2 Účinné faktory skupinových psychoterapií ..................................................................................... 410


obsah / 13

32.2.1 Základna procesu: skupinová sounáležitost ...................................................................... 411

32.2.2 Vstup do procesu: sebeprojevení ....................................................................................... 412

32.2.3 Jádro procesu: interpersonální učení ................................................................................ 413

32.2.4 Směřování k výstupu „tam a potom“ ............................................................................... 415

32.2.5 Existenciální faktory ...................................................................................................... 416

33. mOŽNOstI skuPINOvé PRáCe v adIktOlOgII .................................................................... 417

33.1 Charakteristiky skupinové psychoterapie s uživateli drog ................................................................ 417

33.2 Původní metody skupinové psychoterapie se závislými ................................................................... 418

33.2.1 „Synanonský“ encounter a bonding podle Casriela ............................................................ 418

33.2.2 Modifikovaná psychodynamická skupinová terapie podle Khantziana ................................ 420

33.2.3 Integrovaná skupinová psychoterapie ............................................................................... 420

33.3 Genderové skupiny ..........................................................................................       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist