načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Přítelkyně - Barbara Nesvadbová

Kniha: Přítelkyně
Autor:

Kniha Přítelkyně obsahuje dvě novely, jejichž hrdinky se snaží vyrovnat s jistou ztrátou nezávislosti, kterou s sebou každý vztah přináší. V první novele řeší rozvedená Karla svůj ...
Titul je skladem 2ks - odesíláme ihned
Ihned také k odběru: Ostrava; Brno
doručujeme do Vánoc
Vaše cena s DPH:  149
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
rozbalVýhodné poštovné: 69Kč
rozbalOsobní odběr zdarma
Doporučená cena:  189 Kč
21%
naše sleva
5
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
tištěná forma elektronická forma

hodnoceni - 68.4%hodnoceni - 68.4%hodnoceni - 68.4%hodnoceni - 68.4%hodnoceni - 68.4% 74%   celkové hodnocení
5 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » MOTTO
Rok vydání: 2013-05-31
Počet stran: 128
Rozměr: 115 x 185 mm
Úprava: 123 stran
Vydání: Vyd. 1.
Vazba: vázaná s pap. potahem s lam. přebalem
Doporučená novinka pro týden: 2013-23
ISBN: 9788072467402
EAN: 9788072467402
Ukázka: » zobrazit ukázku
Literární ceny
Kniha byla nominována na literární cenu "Cena Český Bestseller - 2013 - Hlavní kategorie – Český bestseller".
Více informací o prestižních literárních oceněních lze nalézt na stránce » literární ceny.
Popis

Kniha Přítelkyně obsahuje dvě novely, jejichž hrdinky se snaží vyrovnat s jistou ztrátou nezávislosti, kterou s sebou každý vztah přináší. V první novele řeší rozvedená Karla svůj vztah s mužem, kterého miluje a který s ní chce založit novou rodinu. Karla jednu dceru však už má a není si jistá, zda chce být znovu matkou a pustit si Martina do života. Mimo to řeší i manželské problémy své kamarádky Jany v Anglii. V druhé novele pak Anna prožívá vztah se ženatým Frederikem a zároveň se snaží pomoci své sestře, které se rozpadá manželství. Obě hrdinky touží po lásce, milují své partnery, ale je pro ně těžké vytvořit s nimi fungující pár. A pokud jsou tu navíc děti, je rozhodování ještě mnohem složitější.

Kniha je zařazena v kategoriích
Zákazníci kupující knihu "Přítelkyně" mají také často zájem o tyto tituly:
Švábi Švábi
Krištůfková, Kateřina; Nesbo, Jo
Cena: 313 Kč
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
Jonasson, Jonas
Cena: 279 Kč
Pralinky Pralinky
Nesvadbová, Barbara
Cena: 194 Kč
Msta písecké panny Msta písecké panny
Vondruška, Vlastimil
Cena: 239 Kč
Zrada Zrada
Steel, Danielle
Cena: 199 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

H O R E V A Š E K
„Co bud e s těmi dě tm i?“ Byl a moj e první
myšl enka, když jsem če tla její par te. Oz ná men í, že
pohřeb bud e v kruhurodi nném kdesi v lon -
dýn ě.Vmailu nebylo pozvánína ob řad. Je nsuch á
vě ta kurz ív ou.Jana Hawkins zemřela ve věku ne -
dožitých osmatřiceti let . Vzp omínáme se zármut -
ke m.pode psa ný tho mas. Manž el. pades át dva let.
Fr ank. Syn . pět let . A Va nessa. Osm let.
Blo nďat á Van ess ka. Ne jlepší pří telkyněmé
dce ry.
pozd ěj i od po le dn e js em se dozvěděla,že se
obě sila . Obě sila? Nety pi ck é pro holku.Musela
hodn ě ch tít umřít.prá šky by sed ěly ví c. Nebo
sko k z okn a. řík á se, že žen sk ý provazneumí.
pokud ne jso u napr osto zo ufa lé .
Va ne ssa byla jediná,kdo mámu krit izov al.
7
Pritelkyne_textdelsi:Sestava 1 7.5.2013 14:54 Stránka 7

th oma szpo čátku nikd ynic neř ek l. Stá lza svojí
ženo u, ať se děl o cok ol iv. když proda la rodi nné
šperk y,aby měla nastilnox .když Frank spadl ze
sc ho dů, pro tož ezr ovna spala .když se zt rati la na
dovol ené , pro tože přestáva la mít sm ys l pr o čas
a pr os tor . Je n si povzd echl.
Zn ala jse m je ješ tě před dět mi . Ji ze školy.
př ek lád al amu .Ahro zně mo cho ch tě la .Jedi nou
ksobě pu stil blíž. Adokoncesi ji ivzal. poh ádk a.
By t na Mal é Stran ě. Mladé man želství . těhotná
kře hk á blon dý nka, zasypávaná kr ásnýmida ry
a neu stá lou pozorností. Sna d js em jí ho i závi -
děla. toho rozh odn ého mu že. Muže , který se
o ni post ará. Až dnes mi doc há zí ty věč né kri -
tické poznámky.Jak ji rovna l před li dm i, aby se
ne hrb il a. Chy tal za boky azdůr azň oval špeky její
út lé post avy. předh azov al, že neu peče ani ho -
vězí. protožesi přec e vzal int elekt uá lku . Mír ně
se jí vysmí val. Ale je nkdyž měl pu blik um .když
js me byl i sami tř i, tak nikdy .
Jak á be zvýc hodn ost ji don ut ila k prov azu.
Ja ký sm ute k?
Neb o sn ad stra ch ?
Čast o mi z lon dý na vola la , když se př estě -
hov ali. By la jse m jej í kuch ařk a na telefonu.
8
BARBARA NESVAD BO VÁ
Pritelkyne_textdelsi:Sestava 1 7.5.2013 14:54 Stránka 8

Vo lal a zav ře ná do skř íně . Je n ab y se thom as
ne dozvě děl , že jídl a, kt erá mu vaří, nejs ou její
vla stní rec epty .
Sc hová va la se.
„N emůž uspá t. “pl ak ala někd y. „Neustá le se
bo jím, že se mi zase něc o nepovede.Že se mu
ně co ne bude líbit. Nejs em pr o něj dost dobrá.
toli kby chse, ka rlo, cht ěl azmě nit. Aby mne ne -
kritiz ova l. Aby nemě l už dů vod. Jen že vždycky
ně co zvořu . Vždy cky.“
te nkrá t jse m ješ tě býva la ra cionál ní. Se be -
vě dom á. Jistá. „Neblázni, pro sí m.“ konej šil a
js em ji. „tak ovou, jaká js i, si tě vyb ral. Nec htěl
ji no u. proč by tě měni l. Js i skvělá .“ Jen ticho
bylo na druhé stran ě tele fonu .
„Vž dyc ky mu něco vadí. Žejsem moc sdě tmi.
pa kza sžemálo. Že se mu nevěnuji. Cháp eš, jak
se mu má m vě novat, když má Frank čtyři cítky.
Ne umí m se rozk ráj et. Včer a ode šel, když jsem
ře kla , že mám práci v kultu rn ím centru . Na půl
úva zku. Čty ři hodin y. Ni c. Dě ti jsou stejně ve
šk ol e. Nic nezane dbám.Víš , co řek l? Že
vlastním i am bicemi vra ždím jeh o lásk u. takový
práz dný patos.“
Malič ko jsem se klepal a vzte ky. Nesná ším
9
HOREVAŠEK
Pritelkyne_textdelsi:Sestava 1 7.5.2013 14:54 Stránka 9

omezov án í. A nut it něko ho, ab y se vzd al vl astní
prá ce? to mi připo mnělo dědečka. V rod in ě se
tra dova lo, že kdy ž by lo mé mám ě a te tě
šestná ct , bab ička si na šl a práci. A on? Živitel rodi ny
se rozh odl cho dit do mů na ob ědy. Jen aby se
ona nedos tala ven . kvůli teplé svíčkové?Jist ě
ne. Jen aby si zac hov al roli jed iného pojít ka
babič ky se společností. „Ale, Jani, prob er se, jsme
v jednad vac átém stol etí . Je úž asné, že máš
v lon dýn ě práci. Gratuluju. Vždyť kol ik míst -
níc h je na pr ac ák u. A ty jsi holka po te tě z
Morav y, kt erá sdvěm adět mi na krk una jde
zaměstnán í na pr vní správnou. to je sk vělý.“
Jen si povz dechl a. „Jo , z Mora vy . Ví š, jak se
upř íb uzn ých říká mužům,jako je th omas? Ho -
re vašek .“
to slovo jse m ni kd y ne slyše la . Zn ělo vti pně.
legr ač ně. Jak říkank a. „Co mu vla stně vadí na
tvé prá ci?“
„Že nebud em spo lu. Že když jsou dě ti pr yč ,
moh li by chom mí tdo poledne.Moh li by chom se
mil ova t. povídat si. Být spolu .“
Nem ěl a jse m argu me nt. By li sp olu takřka
ka ždý več er . Už devě t let.
„p otřeb ova la by ch prá šky. Vůb ec nespím.
10
BARBARA NESVAD BO VÁ
Pritelkyne_textdelsi:Sestava 1 7.5.2013 14:54 Stránka 10

přito m je to je din ý únik. Jedi ná moje vlas tní
chv íle .Nik do na mně nevisí. Jsem jen já. Sama.“
Ješ tě jsem ji uklid ňovala. „N o tak si je den
ve m a vyspi se, než př ijde dom ů. Odpo čineš si .
A tř eba i od ně j. Je to sice nes my sl , ale k vzt
ahů m obč asn é útěk y patří. Je to zdr avý. Stejně
jako usm iřován í.“ Já blázenjí ty pr ášky ještě
sc hv alova la. A př it om jsem z rod iny fa rmako -
fá gů. Je n se mi zdála str ašně unavená.Na smrt
unav ená .
„Víš, ka rl o, nezůs tane se mnou , když se ne -
změní m. Odejde.A kd yž se změn ím, popřu
sam u se be .“

„J á je dn ou od ej du doo pr av dy . Jedno u tě po -
sle ch nu . Ale bude se ti hro zně st ýskat. Hr ozně .
tomivěř .“ Užse smál. Bylo pondě lí dopol edne.
Ute kla jse m z práce. Mi lova li jse m se v hotelu.
po tř eb ov ali jsme zapo men ou t hr ozný ví ke nd .
Ví ken d, kdy jse m ho po prvé vyh odila.
klá ra měl a bý t u táty . Už ze školy si ji měl
brá t. Al eučitelkavola la, žemá horeč ky. panika.
Vžd yc ky vyšiluju,když jenem ocná. Adržet tělo,
11
HOREVAŠEK
Pritelkyne_textdelsi:Sestava 1 7.5.2013 14:54 Stránka 11

kt er ésekle pe zimnic í, je st rašidelný. Úpl ně jsem
zapo mně la, že mámes Ma rti nem nap lán ov an ý
víken d. Sl íbili jsme si dlou ho u procházku,vý-
st av u, ve če ři s přátel i. Sice cht ěl jet na chalup u
a být se mnou jen sám . Ja k rád zdů ra zňoval
„jen sám“ . Al e udě lal ústupek.Sm íři l se s praž -
sk ým progra mem. Užumne by dlel dva roky. Al e
vžd y zdůr az ňoval potřebuvlas tní ho čas u mim o
domov . Ran děn í. Romantické mi to zp očátku
př iš lo .Zamilované. Hezké .postu pem čas umi to
víc a víc nabourávalo práci . A ta ky žádné li di
js em nevída la .Neb yl na něčas. Zt ratila jsem víc
př áte l ne ž v době, kdy byla kl árka mimino.
te nh le víke nd ale so uh las il, že se přeci je n s ně -
ký m pot ká me . těšil a js em se. Moc .
„C opak mne k vám ani nepu stí š. “ Obořilse,
když jsem se skl árou zavře la vlož nici. „Ne vidíš,
že jí je špatn ě. potře buj u s ní být sam a.“
„Že je jí špatn ě, to znam ená , že sv ět př estal
exist ova t. Že je jen ona. Mn ě se ani ne zeptáš ,
jaký jse m mě l de n. Ani pu su mi nedá š. to jse m
jak o nic? probe r se, karlo, vž dyť neum írá.“
Za le skl o se mi pře d oči ma . Ni kdy ne vidí m
tmu. Vždyc ky je n takové malé hvěz di čk y. „Vy -
pad ni.“ Zašep tala jse m.
12
BARBARA NESVAD BO VÁ
Pritelkyne_textdelsi:Sestava 1 7.5.2013 14:54 Stránka 12


Bára Nesvadbová

BÁRA NESVADBOVÁ


14. 1. 1975

Bára Nesvadbová, česká spisovatelka a novinářka, vlastním jménem Barbara Nesvadbová. Narodila se 14. 1. 1975 v Praze do rodiny dvou lékařů, psychiatrů. Matka Libuše Nesvadbová se stará o emigranty a etnické menšiny, otec Josef Nesvadba ( ? 2005) byl znám spíše jako spisovatel vědeckofantastické literatury.
Nesvadbová absolvovala Fakultu sociálních věd UK, obory žurnalistika a masová komunikace. Poté pracovala jako šéfredaktorka časopisu Xantypa a Playboy, dnes je šéfredaktorkou českého Harper´s Bazaaru. Již na vysoké škole začala spolupracovat s nakladatelkou Romanou Přidalovou. Do té doby psala jen krátké fejetony, které byly později propojeny jednou postavou a vznikly povídky. Vyšla tak její první kniha Řízkaři, která je o sexu, vztazích a tápání mladé novinářky Karly. Následovaly další knihy - Bestiář a Život nanečisto. Kniha Bestiář pak sloužila jako předloha pro stejnojmenný film, který natočila režisérka Irena Pavlásková.
Do povědomí společnosti se však Bára dostala v roce 2001 sňatkem s bývalým ministrem Karlem Březinou, se kterým má dceru Bibianu. Kvůli obrovskému mediálnímu tlaku a údajně utajenému nemanželskému dítěti Karla Březiny podala Bára po dvou letech žádost o rozvod. V současné době pracuje na knížce pohádek Bibi a čtyři kočky. Můžete ji také slyšet na Rádiu Impuls, kde má svůj pořad Zrcadlo Báry Nesvadbové.
       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2017 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist