načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Příběhy krumlovské točny - Helena Braunová; Jan Matěj Krnínský; Hanka Hosnedlová; Petr Hanus

Příběhy krumlovské točny

Elektronická kniha: Příběhy krumlovské točny
Autor: ; ; ;

Poutavě pojatá historie významného českého divadelního fenoménu. Součástí jsou i rozhovory se slavnými herci, kteří strávili na točně část svého uměleckého života.
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  119
+
-
4
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Nakladatelství RŮŽE
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 64
Rozměr: 23 cm
Úprava: ilustrace , portréty
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-869-7530-6
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Poutavě pojatá historie významného českého divadelního fenoménu. Součástí jsou i rozhovory se slavnými herci, kteří strávili na točně část svého uměleckého života.

Předmětná hesla
Jihočeské divadlo. Otáčivé hlediště Český Krumlov
* 20.-21. století
Divadla -- Česko -- 20.-21. století
Divadelní inscenace -- Česko -- 20.-21. století
Divadelní herci -- Česko -- 20.-21. století
Kulturní život -- Česko -- 20.-21. století
Český Krumlov (Česko)
Zařazeno v kategoriích
Helena Braunová; Jan Matěj Krnínský; Hanka Hosnedlová; Petr Hanus - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Tato kniha je věnována památce

Petra Hanuse

Petr Hanus


Knihu vydalo v roce 2013 jako elektronickou publikaci

Nakladatelství Růže, s.r.o.

Publishing, Text © 2009 Nakladatelství Růže, s.r.o.

Fotografi e © 2009 Nakladatelství Růže, Helena Braunová, Archiv Jihočeského divadla,

Bohuslava Maříková

ISBN: 978-80-86975-30-6

Příběhy krumlovské točny

Jan Matěj Krnínský

Helena Braunová

Hanka Hosnedlová

Petr Hanus in memoriam


Kniha vyšla za podpory:

Tato kniha vychází ve spolupráci s Jihočeským divadlem České Budějovice


7

Příběh první

Zatoulaná knížka

„My to asi stejně neovliv

níme, jestli tu točna jednou

bude, nebo nebude. Jenom

prostě nechci, aby po ní do

budoucna zbyly jennovino

vý výstřižky a věčnýpolemi

ky, nakolik byla dobrá nebo

špatná. Zkrátka nechci,

aby ty tahanice překřičely

divadlo,“ zamyslel se Petr

Hanus a pomalu, labuž

nicky se napil z hluboké

sklenice červeného vína. To

víno chutnalo dvojnásobně

dobře. Byl totiž jeden z těch

lenivých horkých dní, kdy

se sálající budějovické

náměstí z nějakého důvo

du oprostí od aut a kdy je

tak příjemné sedět ve stínu

zahradní restaurace pod

podloubím a sledovat, jak se

– jindy uspěchané - město

snaží působit zase nachví

li svátečně a starosvětsky.

„Příběh – to je to pra

vý. Příběh se jednou stal

a hotovo. Ta knížka musí

být plná příběhů,“ zasnil se

znovu Petr. „ Už jsemmlu

vil s kolegy, i těmi staršími,

mám to nahraný na kaze

tách. Jedna redaktorka to

dostala ke zpracování, to

bude základ. Pak je třeba

dodělat historii. V divadle

už jsem to zařídil. Jsem rád,

že jsme se dohodli. Takové

knížky prostě musejívychá

zet v Růži,“ zalichotilnaše

mu mladému nakladatelství

se starým dobrým jménem,

a pak už jsme se jen dlouze

bavili o divadle, o lidech, o

knihách – a také jsme roz

víjeli možnosti započaté

spolupráce při literárních

večerech, kde Petr předčí

tal ukázky z autorskýchtex

tů. Připadal mi tehdy, na

začátku léta roku 2005 plný

nápadů, optimismu a plánů.

O to těžší bylo přijmout

ke konci toho samého

léta zprávu, že Petr odešel

dobrovolně z tohoto svě

ta. Krátce poté jsem kdesi

zaslechl, jak je třeba vydat o

Petrovi knihu... Bylo mijas

né, že i kniha, na které jsme

se dohodli, musí stůj co

stůj vyjít. Také ona redak

torka, která se měla stát její

autorkou, aktivně kývala

a ještě rok poté neměla na

papíře ani čárku. Když se

k rukopisu nedostala ani za

další rok - a navíc znějaké

ho důvodu ani nechtěla

poskytnout nakladatelství

nahrávky Petra Hanuse a

historické podklady z jiho

českého divadla, začalo mi

být jasné, že kniha je patrně

ztracena. Ještě několikrát

jsem poté onu redaktorku

kontaktoval. Mám pocit,

že později už ani nefungo

valo její telefonní číslo. ..

Byl to paradox - Petr

chtěl, aby byla jeho kniha

o příbězích. Kdyby však

tušil, jaký příběh sama

zažije, ještě než vyjde...

Celé ty tři roky jsem cítil

nevydání knihy o točně

jako velký dluh. V roce

2008 jsme tedy definitiv

ně začali nanovo. Nové

poznámky, nové rozhovo

ry...Vzpomínal jsem při

tom, jak jsem se těšil, že

budeme sedět s inspira

tivním Petrem Hanusem

nad rodícími se stránkami,

a jaké obrovské množství

nápadů nám při tom při

jde na mysl... Bohužel

už se tak nestane - a tak

nezbývá než věřit, že by se

Petrovi kniha líbila tako

vá, jakou jí nyní čtenářům

předkládáme. Díky za těch

pár schůzek tenkrát, kdy

Petr navrhoval zbeletri

zovat některé momenty v

životě točny, použít citace

a výpovědi herců, osvět

lovačů a dokonce i třeba

osob stojících zcela mimo

divadelní svět. Dodržujeme

i jeho podmínku, že kniha

nebude obsahovat vyjád

ření žádných ofi ciálních

míst či názorově vyhra

něných aktivistů veřejně

zapojených do bojů o exis

tenci či neexistenci točny.

A protože nevyšla ani ta

autobiografi cká kniha, kte

rou plánoval někdo vydat

po Petrově smrti, dovolte,

dříve než vstoupíme do

kouzelného světa otáči

vého hlediště, aby první

stránky této knihy patřily

medailonu Petra Hanuse.

Jan Matěj Krnínský

Příběh druhý

Život a dílo Petra Hanuse

Nesmírná odpovědnost

k odevzdávanému herec

kému výkonu a k divabr />

8

dlu vůbec, ale také úcta

a nepsané, samozřejmé

závazky vůči divákovi vhle

dišti, to jsou hlavní cha

rakteristiky, s nimiž bylo

spojováno jméno herce

Petra Hanuse, který ode

šel z jeviště života dříve,

než se naplnily jeho dny.

Ačkoliv Petr byl půvo

dem Pražák, jeho osudo

vým místem se staly jižní

Čechy a zejména České

Budějovice, kde zakotvil

po studiu a kde prožil větší

část svého života. Pocházel

z rodiny slavného divadel

ního (pražské Divadlo Na

Vinohradech) a fi lmového

herce Františka Hanuse

(připomeňme si v tétosou

vislosti alespoň Krškův fi lm

Řeka čaruje), takže k diva

dlu a herectví měl vztah

vlastně již od dětských let.

Bylo jen logickým pokra

čováním, že se dal na stej

nou dráhu jako jeho otec.

Do Jihočeského divadla

přišel v roce 1974 a zde

působil, s výjimkou krát

kého brněnského inter

mezza v Mahenově čino

hře v polovině 80.let, až

do svého dobrovolného

odchodu ze života v srp

nu 2005. Šíře jeho herec

kého talentu mu zajistila

opravdu pestrou paletu rolí

od komediálních, v nichž

ho diváci milovali nejví

ce, až po tragické, v nichž

byl neméně přesvědčivý.

Už v prvních letech své

ho českobudějovického

působení překvapil jako

Gorinův Thyl Ullenspiegel,

Shakespearův Romeo, ve

složité úloze Jana Jakuba

Ryby v Noci pastýřů, coby

vysloužilý voják Bláha ve

Stroupežnického Našich

furiantech, ale třeba i

v oblíbené Charleyově tetě,

Pekle v hotelu Westminster

nebo v legendární paro

dii Limonádový Joe,

kde ztvárnil proradného

Horáce alias Hogo-Fogo.

Úspěšně vystupoval i

v operně-muzikálových

představeních, kupříkladu

jako Penížek v Hraběnce

Marici, Perčík v Šumaři na

střeše, Randall v Divotvor

ném hrnci nebo coby Lesů

pán a Polednice v Suchého

a Havlíkově pojetí Kytice.

Za zmínku rozhodně sto

jí i jeho král Agamemnón

v Ifi genii v Aulidě, Luciano

Zavani ve hře Když Isadora

tančila, Plukovník Veršinin

ve Třech sestrách, Žvanikin

v Ženitbě, Satanáš v Por

tugálii, Fortunato vPopras

ku na laguně nebo Smith

v Plešaté zpěvačce. Jeho

poslední velkou a nezapo

menutelnou rolí bylcharis

matický Robert ve hře Maja.

Petr Hanus odehrál sku

tečně dlouhou řadu různo

rodých rolí a v tomto pouze

zestručněném výčtu nelze

vynechat ani ty, které jsou

spojeny s otáčivým hlediš

těm. Jmenujme alespoň

pár těch nejvýraznějších,

jako třeba vodník Michal

v Lucerně (1986), Oberon

ze Snu noci svatojánské

(1994), o rok později hlavní

postava Zvířete z Hrubínovy

hry Kráska a Zvíře,nezapo

menutelný rytíř Jan Falstaff

v Menzelových Veselých

paničkách windsorských

(1999) nebo Ludvík XIII.

ve Třech mušketýrech,kte

ré na točně zaznamenala

také televize, či naposledy

jako mlynář v Lucerně,ten

tokrát s režií Petra Kracika.

Méně známé však bylo

jeho působení koncem let

devadesátých v přírod

ním amfi teátru s otáči

vým hledištěm v Týně nad

Vltavou, kde se angažoval

společně s dalšími kole

gy z Jihočeského divadla

nejen jako herec, ale i také

jako praktický a nápaditý

režisér. Stačí připomenout

jen tituly her jako Sex noci

svatojánské, Poprask na

laguně, Limonádový Joe.

Jeho herecké umění jsme

mohli ocenit také na tele

vizní obrazovce v seriálu

Dobrodružství krimina

listiky, na fi lmovém plát

ně v Troškově pohádce

Z pekla štěstí nebo ve fi lmu

Andělská tvář. Opomenout

se nedají ani jehorozhlaso

vé aktivity, kde uplatnil svůj

dobře vyškolený a velice

příjemný hlas. Proslul rov

něž jako pohotový a vtip

ný moderátor, když kromě

jiného připravoval s Jiřím

Hruškou pod střechoudiva

dla pořady Pozor, svítíčer

vená a také sérii oblíbených
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist