načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Prevence aterosklerózy v dětském věku – Milan Šamánek; Zuzana Urbanová

Fungujeme! Vážení zákazníci, nařízením vlády jsou od 22. 10. 2020 z preventivních důvodů zavřeny některé naše pobočky. Knihy si ale můžete nadále objednávat s doručením Českou poštou, GLS, Zásilkovnou či s vyzvednutím na některých našich výdejnách. Tyto objednávky vyřizujeme v běžném režimu, stejně tak nákup e-knih a dalších elektronických produktů. Bližší informace naleznete zde
Prevence aterosklerózy v dětském věku
-7%
sleva

Kniha: Prevence aterosklerózy v dětském věku
Autor: Milan Šamánek; Zuzana Urbanová

Monografie se soustřeďuje na rizikové faktory aterosklerózy u dětí a ukazuje možnosti jejich primární prevence.
Titul je skladem 1ks
Ihned také k odběru: Ostrava
Vaše cena s DPH:  290 Kč 270
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
9
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Galén
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2003
Počet stran: 235
Rozměr: 125x190
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Pediatrie
Jazyk: česky
Datum vydání: 09.10.2003
Nakladatelské údaje: Praha, Galén, 2003
ISBN: 978-80-7262-229-0
EAN: 9788072622290
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Monografie se soustřeďuje na rizikové faktory aterosklerózy u dětí a ukazuje možnosti jejich primární prevence.

Popis nakladatele

Monografie předních odborníků v oblasti dětské kardiologie. Autoři se soustředí na rizikové faktory aterosklerózy u dětí a snaží se ukázat možnosti jejich diagnostiky a primární prevence, popř. jejich terapeutického ovlivnění.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Milan Šamánek; Zuzana Urbanová - další tituly autora:
Diety při onemocnění hyperlipidémií -- Recepty, rady lékaře Diety při onemocnění hyperlipidémií
Když víno léčí Když víno léčí
Dětská kardiologie do kapsy Dětská kardiologie do kapsy
 (e-book)
Moje vzpomínky na začátky Dětského kardiocentra v Praze Moje vzpomínky na začátky Dětského kardiocentra v Praze
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

7

Obsah

P ř e d m l u v a.....................................................................................................................13

1 . Ú m r tn o s t n a k a r d i o v a s k u l á r n í o n e m o c n ě n í.................................15

2 . R iz ik o a t e r o s k l e r ó z y v Č e s k é r e p u b l i c e .............................................21

2 .1 . V ý v o j rizik o v ý ch fa k to rů a te ro s k le r ó z y..........................................21

2 .2 . P říčin y p o k lesu rizik a te ro sk le ró z y.....................................................22

3 . R iz ik o a te r o s k l e r ó z y u d ě t í..........................................................................2 9

3.1. D ů k a zy o atero sk lero tick ý ch z m ě n ác h v d ě tsk é m v ě k u 29

3.2. R izik o v é fak to ry ate ro sk leró zy u d ě t í................................................30

3 .3 . G en etick é v liv y u ate ro sk leró zy d ě tí..................................................33

4 . F á z e a t e r o g e n e z e................................................................................................3 5

5 . O b je k tiv n í u k a z a t e l e a te r o s k l e r ó z y u d ě t í.......................................3 9

6 . P o r u c h y m e ta b o lis m u l i p i d ů......................................................................41

6 .1 . L ip id y a lip o p ro te in y..............................................................................42

6 .1 .1 . C elk o v ý c h o le s te r o l......................................................................42

6 .1 .2 . T r ig ly c c rid y.......................................................................................43

6 .1 .3 . F o s f o lip id y........................................................................................43

6 .1 .4 . V olné m astn é k y s e lin y.................................................................44

6 .1 .5 . A p o lip o p ro te in y..............................................................................44

6 .1 .6 . L ip o p ro te in y......................................................................................45

■ C h y lo m ik ra...................................................................................47

■ Z b y tk y c h y lo m ik e r (re m n a n ta )..........................................48

Ш L ip o p ro tein y o v elm i n ízk é h u s to tě...................................48


Prevence aterosklerózy v dětském věku

■ L ip o p ro tein y o stře d n í h u s to tě..........................................49

■ L ip o p ro tein y o n íz k é h u s to tě.............................................4 9

■ L ip o p ro tein y o vy so k é h u s to tě.........................................51

■ L ip o p ro tein ( a )...........................................................................52

6 .2 . R e c e p to ry........................................................................................................52

■ L D L -re c e p to r.............................................................................52

■ S cav en g ero v ý L D L -re c e p to r..............................................53

■ R ec e p to r c h y lo m ik ro v ý ch re m n a n t.................................53

■ R ecep to ry p ro H D L................................................................53

6 .3 . E n zy m y a tran sp o rtn í p ro te in y............................................................53

6 .4 . K lasifik ace h y p e rlip o p ro te in é m ií.......................................................54

6 .5 . D iag n o stik a h y p e rlip o p ro te in é m ií.....................................................54

■ V ý b ěr m eto d p ro v y šetřen í k revních lip id ů................55

6 .5 .1 . S e k u n d á rn í h y p e rlip o p ro te in é m ie.........................................56

■ O b e z it a..........................................................................................56

M M en táln í a n o r e x ie....................................................................56

■ D iab etes m e llitu s.....................................................................57

■ E n d o k rin n í p o r u c h y................................................................57

H orm o n y štítn é ž lá z y..............................................................57

G lu k o k o rtik o id y........................................................................58

R ů sto v ý h o rm o n........................................................................58

K a te c h o la m in y ...........................................................................58

P ohlavní h o rm o n y....................................................................58

■ O n em o cn ěn í le d v in..................................................................58

■ H e p a to p a tie.................................................................................59

■ A lk o h o l..........................................................................................6 0

■ L é k y.................................................................................................6 0

■ G ly k o g e n ó z y..............................................................................61

Ш V zácn ější p říčin y sek u n d árn ích

h y p e rlip o p r o te in é m ií..............................................................61

6 .5 .2 . P rim árn í h y p e rlip o p ro te in é m ie..............................................61

■ F am iliárn í h y p e re h o le ste ro lé m ie......................................62

■ F am iliárn í d efek t ap o lip o p ro tein u B - 1 0 0....................64

■ F am iliárn í h y p e rc h y io m ik ro n é m ie..................................65

Ш P o ly g en n í h y p e rlip o p ro te in é m ie......................................65

P o ly g en n í h y p e re h o le s te ro lé m ie......................................65

F am iliárn í k o m b in o v an á h y p e rlip id é m ie.....................65

■ P o ly g en n í fam iliárn í h y p e rtrig ly c e rid é m ie.................66

Obsah

9

■ F a m iliá rn í d y s b e ta lip o p ro te in é m ie.................................67

■ F am iliárn í h y p e rlip o p ro tein é m ie se zvý šen ím

c h o le ste ro lu , trig ly cerid ů i c h y lo m ik e r.........................67

6.6 . T erap ie h y p e rlip id é m ií u d ě t í.............................................................67

■ N e fa rm a k o lo g ic k á te r a p i e...................................................68

■ F a rm a k o lo g ic k á te r a p ie.........................................................68

7 . N a d v á h a a o b e z i t a..............................................................................................71

7.1 . P rev alen ce o b e z ity u d o s p ě lý c h............................................................71

7.2 . P rev alen ce o b e zity u d ě tí..........................................................................72

■ P rev alen ce o b e zity a so cio ek o n o m ick ý s ta v...............73

■ P řen o s zv ý še n é hm o tn o sti

z d ětstv í d o d o sp ělo sti ...........................................................74

7.3 . V ývoj tu k o v é tk á n ě......................................................................................75

■ R eg u lac e v ý v o je tu k o v é tk á n ě............................................75

7.4 . K lasifik ace n ad v áh y a o b e z ity...............................................................77

■ M n o žstv í b řišn íh o tu k u..........................................................82

7.5 . O b e zita ja k o so u ěást s y n d ro m ů.............................................................83

7.6 . O statn í g e n etick é vlivy n a v zn ik o b e z ity.........................................83

Ш Z jišťování fa k to rů ovliv ň u jících

u k lá d á n í tu k ů v tě le..................................................................85

7.7. N ad v áh a a o b e zita u dětí

ja k o p říč in a p řed časn é a te ro s k le ró z y.................................................85

7 .8 . P revence n a d m ě rn é h o zv y šo v án í těle sn é hm o tn o sti u d ě t í ... 87

7 .9 . V ztah d ětí ke s v é těle sn é h m o tn o s ti....................................................96

■ V ztah rodin a šk o ly к strav o v acím

zv y k lo stem d ě t í..........................................................................98

■ N ak u p o v án í p o tra v in...............................................................99

7 .1 0 . T erapie n a d v áh y a o b e z ity...................................................................104

7 .1 0 .1 . S n íž e n í en erg etick é h o p ř íjm u...........................................105

7 .1 0 .2 . Z v ý še n í těle sn é a k tiv ity.......................................................106

7 .1 0 .3 . B eh a v io ráln í te r a p ie ...............................................................107

7 .1 0 .4 . F a rm a k o lo g ic k á a c h iru rg ick á te r a p ie..........................108

8. H y p e r t e n z e............................................................................................................1 0 9

8 .1 . V liv h y p erten ze n a v zn ik k o ro n árn íh o p o s tiž e n í.......................109

8 .2 . D ě len í h y p e rte n z e......................................................................................110

8 .3 . G en etick é fa k to ry v etio lo g ii h y p e rte n z e.......................................110

■ T rek in g h y p erten ze o d d ě tstv í d o d o s p ě lo s ti 112

10 Prevence aterosklerózy v dětském věku

8 .4 . N o rm á ln í k rev n í tlak a v ý sk y t h y p e rte n z e....................................1 12

Ш V ý v o jo v á stad ia h y p e rte n z e...............................................120

8 .5 . V liv rizik o v ý ch fak to rů p ře d č asn é ate ro sk leró zy na vznik

a p rů b ě h h y p e rte n z e..................................................................................120

O b e z it a.........................................................................................120

S n íž e n á tě le sn á a k tiv ita......................................................121

P ití a lk o h o lu..............................................................................121

K o u ře n í.........................................................................................121

P říjem s o l i..................................................................................121

P sy ch o so ciáln í fak to ry ja k o p říčin y

z v ý ácn éh o k re v n íh o tlak u u d ě tí......................................124

и V liv h y p erten ze n a s r d c e....................................................125

8 .6 . M ěřen í k re v n íh o tlak u u d ě t í................................................................126

■ A m b u lan tn í 2 4 h o d in o v é m ě ře n í k rev n íh o tlak u ... 127

8 .7 . S led o v án í d ítě te se zv ý šen ý m k rev n ím tla k e m...........................128

8 .8 . T erap eu tick ý režim u d ětí a do sp ív ajících

s p rim árn í h y p e rte n z í...............................................................................130

8 .8 .1 . Ú p rav a ž iv o tn íh o s ty lu ...............................................................130

8 .8 .2 . F a rm a k o te ra p ie.............................................................................131

9 . D ia b e te s m e l l i t u s.........................................................................................1 3 3

9 . 1. Typy d ia b e tů..................................................................................................133

9 .2 . V ý sk y t d ia b e tů .............................................................................................134

■ S y n d ro m in zu lín o v é r e z is te n c e.......................................135

9 .3 . A k cele ro v a n á ate ro sk leró za u d ia b e tů............................................135

■ M ech an ism y zv ý šen éh o rizik a

k ard io v ask u lárn íh o p o stiž en í u d ia b e tik ů..................137

H y p e rg ly k é m ie.........................................................................137

Z m ěn y sp ek tra lip o p ro te in ů...............................................138

H y p e r te n z e.................................................................................138

O b e z it a.........................................................................................139

Z m ě n y fu n k ce cév n íh o e n d o te lu....................................139

K o u ře n í.........................................................................................139

D alší fak to ry v zn ik u a te ro s k le r ó z y...............................139

9 .4 . D iag n o stik a d ia b e tů..................................................................................140

Ш Z h o d n o cen í rizik a d ia b e tů s o h led em

n a isch em ick o u ch o ro b u s r d e č n í....................................141

9 .5 . P rev en ce a terap ie d ia b e tů.....................................................................141

Obsah 11

1 0 . S y n d r o m in z u lín o v é r e z i s t e n c e...........................................................1 4 3

M V ý sk y t s y n d ro m u in zu lín o v é re z isten c e u d ě t í 144

1 1 . T ě le s n á a k t i v i t a..............................................................................................1 4 7

11.1. Z jišťování en erg etick é h o vý d eje u d ě tí......................................147

■ S ed av ý zp ů so b ž iv o ta............................................................149

11.2. Z v ý še n í těle sn é a k tiv ity....................................................................152

11.3. T ělesn á ak tiv ita a isch e m ic k á c h o ro b a s r d e č n í.....................153

■ M ech an ism u s p řízn iv éh o ovliv n ěn í

isch em ick é c h o ro b y s r d e č n í.............................................154

11.4. V liv šk o ly na tě le sn o u ak tiv itu š k o lá k ů...................................156

■ Ü lev y o d šk o ln í tě le sn é v ý c h o v y....................................157

11.5. V liv ro d ičů a p řátel n a ak tiv itu d ě tí a m lá d e ž e....................158

■ V liv p o h la v í d ě tí na tě le sn o u a k tiv itu..........................161

1 2 . P s y c h o s o c iá ln í r iz ik o v é f a k t o r y ........................................................1 6 3

12.1. T y p o so b n o sti a n esp ráv n ý živ o tn í s t y l....................................163

12.2. S tr e s............................................................................................................164

12.3. D e p re s e......................................................................................................166

12.4. S o cio ek o n o m ick ý s t a v.......................................................................167

12.5. S o ciáln í iz o la c e.....................................................................................169

12.6. Ú z k o s tn o s t...............................................................................................169

12.7. P sy c h o so c iá ln í rizik o v é fak to ry u d ě t í......................................169

■ G en etick é v liv y ........................................................................178

13. K o u ř e n í................................................................................................................1 7 9

13.1. M ech an ism u s vlivu k o u ře n í............................................................180

■ K ouření d o u tn ík ů , d ý m k y a ž v ý k án í ta b á k u.............181

■ P a siv n í k o u ře n í.........................................................................182

■ K o u řen í m atk y v tě h o te n s tv í............................................183

13.2. M eto d y o b jek tiv izace k o u ř e n í.......................................................184

13.3. P rev alen ce k o u ře n í u nás a ve s v ě t ě...........................................184

13.4. P rv n í p o k u sy s k o u ře n ím .................................................................185

13.5. P o čet v y k o u řen ý ch c ig aret u d ě t í................................................187

13.6. P říčin y k o u ře n í u d ě tí.........................................................................188

■ N ách y ln o st ke k o u ře n í.........................................................191

13.7. O d v y k án í k o u ře n í ...............................................................................191

1 4 . N á z o r y n a v ý ž iv u a r iz ik o v é f a k t o r y a t e r o s k l e r ó z y 1 9 5 Prevence aterosklerózy v dětském věku 14.1. N ázo ry p ed ag o g ů n a s tra v o v á n í...................................................195

14.2. N á zo ry p ed ag o g ů n a strav o v án í ve šk o ln í j í d e l n ě..............196

14.3. N ázo ry d ětsk ý ch lék ařů n a rizik o v é faktory

ate ro sk leró zy v d ě ts tv í.......................................................................199

14.4. N á zo ry d ětí na zd rav ý živ o tn í s ty l.............................................199

15. H yperhom ocysteiném ie.................................................................203

15.1. M ech an ism u s vlivu h y p e rh o m o c y ste in é m ie.........................2 0 4

15.2. V ý sled k y stu d ií o vztah u h y p erh o m o cy stein ém ie

a isch em ick é ch o ro b y s r d e č n í......................................................205

15.3. Ú p ra v a h lad in y h o m o c y s te in u......................................................2 0 7

16. Primární prevence ischemické choroby srdeční u d ě tí.. 209

16.1. P o p u lačn í strateg ie při p rim árn í p rev en ci isch em ick é

c h o ro b y srd e čn í od d ě ts tv í..............................................................2 0 9

16.2. In d iv id u áln í strateg ie p rev en ce isch em ick é ch o ro b y

srd e čn í o d d ě ts t v í................................................................................2 1 3

16.3. Z á sad y p ráce v am b u lan ci p ro p o ru c h y lip id o v éh o

m e ta b o lis m u..........................................................................................2 1 5

■ O v liv n ě n í p řístu p u к v la stn ím rizik o v ý m faktorům

isch e m ic k é c h o ro b y srd e čn í (b eh av io ráln í

m o d e l ).........................................................................................216

16.4. Ú čast ro d in y na p revenci a terap ii d ítěte

se zv ý šen ý m riz ik e m časn é atero sk leró zy

a isch em ick é ch o ro b y s r d e č n í......................................................2 2 0

L iteratura...................................................................................................221

R ejstřík........................................................................................................229
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.