načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Přehled judikatury ve věcech práva na informace - František Korbel

Přehled judikatury ve věcech práva na informace

Elektronická kniha: Přehled judikatury ve věcech práva na informace
Autor:

Přehled rozhodnutí z oblasti práva na informace zahrnuje veškerou relevantní judikaturu z dané oblasti. Čtenář zde nalezne odpovědi na všechny dosud řešené podstatné otázky spojené s ... (celý popis)
Produkt teď bohužel není dostupný.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Wolters Kluwer
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 639
Rozměr: 24 cm
Vydání: 2., aktualiz. a rozš. vyd.
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-747-8022-6
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Přehled rozhodnutí z oblasti práva na informace zahrnuje veškerou relevantní judikaturu z dané oblasti. Čtenář zde nalezne odpovědi na všechny dosud řešené podstatné otázky spojené s poskytováním informací, a to jak ze strany žadatelů, tak i ze strany těch, kteří jsou povinni informace poskytnout. Člení se na šest částí, které se zabývají především základy práva na informace, povinnými subjekty, vztahem k jiným právním předpisům, ochranou informací a jejich poskytováním. Publikace je určena zejména pro pracovníky státní správy, samosprávy a všech dalších institucí s povinností k poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. Bude též dobře využitelná pro žadatele o informace, advokáty, správní soudy, ale i studenty pro rozšíření podkladů v předmětech správního a ústavního práva.

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

PŘEHLED JUDIKATURY

ve věcech

práva na informace

Sestavil

FRANTIŠEK KORBEL

VYBRANÉ ŘADY PŘEHLEDŮ JUDIKATURY

ŘADA CIVILNÍ

ve věcech nájmu bytu

ve věcech ochrany osobnosti

ve věcech obchodních společností

ve věcech obchodního rejstříku

a rejstříku společenství vlastníků jednotek

ve věcech družstev

ve věcech pracovněprávních – I.

vznik, změny a skončení prac. poměru

ve věcech pracovněprávních – II.

Náhrada škody

ve věcech katastru nemovitostí

ve věcech odpovědnosti státu

za nesprávný výkon veřejné moci

ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce

ve věcech konkursu a vyrovnání

ve věcech obchodních závazkových vztahů

z oblasti věcných práv

ve věcech rozsudků pro uznání,

rozsudků pro zmeškání

a podmínek odvolání

ve věcech civilního řízení

s mezinárodním prvkem

ve věcech dědických

ve věcech promlčení a prekluze

v soukromém právu

ve věcech náhrady škody

ve věcech bezdůvodného obohacení

ve věcech majetkových vztahů

mezi manžely

ve věcech mimořádných opravných

prostředků v občanskoprávním řízení

ve věcech zajištění závazků

ve věcech vyúčtování služeb advokátem

ve věcech ochrany osobnosti

přeměny obchodních společností

převod podniku a jeho částí

poučovací povinnost soudu

a koncentrace řízení

směnečná

ve věcech dokazování

ve věcech občanskoprávních závazkových

vztahů

ve věcech majetkových vztahů

mezi manžely

ve věcech podílového spoluvlastnictví

ve věcech nákladů řízení

Žaloba, její náležitosti a vady

Zadávání veřejných zakázek.

Judikatura s komentářem

ve věcech rozhodčího řízení

ŘADA ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ

Judikatura Ústavního soudu 1993–2003

Přehledy judikatury

ve věcech daně dědické, daně darovací

a daně z převodu nemovitostí

ve věcech daní z příjmů

ve věcech daňového řízení

ve věcech ochrany hospodářské soutěže

ve věcech správního trestání

ve věcech veřejných zakázek

z oblasti životního prostředí

ve věcech voleb, referend a politických stran

z oblasti stavebního práva

ve věcech daně z přidané hodnoty

z oblasti sociálního zabezpečení

ve věcech silničního provozu,

silniční dopravy a pozemních komunikací

z oblasti školství

z oblasti živnostenského podnikání

JUDIKATURA ESD

Přehled ustanovení týkajících se

činnosti Soudního dvora ES

JUDIKATURA ESLP

Právo na spravedlivé řízení

a další procesní práva

Řízení před ESLP. Formální náležitosti podání

Rozsudky velkého senátu.

Sv. I (1999–2000)

P

Ř

E

H

L

E

D

J

U

D

I

K

A

T

U

R

Y

v

E

v

ě

c

E

c

H

P

R

Á

v

A

N

A

I

N

F

O

R

M

A

c

E

ISBN 978-80-7478-022-6

Kniha dostupná také

v elektronické podobě

Obal1-4_h19_Obal1-4pro 22.3.13 12:18 Stránka 1


SLOVO O AUTOR OVI :

Mgr. František KORBEL, Ph. D. (nar. 1976 vTáboře), advokát, vysokoškolský učitel,

náměstek ministra spravedlnosti pro legislativu ainformatiku amístopředsedaLegis

lativní rady vlády. Studoval Právnickou aFilozofickou fakultu MU vBrně aFakultu

sociálních věd UK vPraze. Absolvoval řadu stáží na právnických fakultách vNěmecku

aRakousku. Již jako student působil na Ústavním soudu aposléze byl zaměstnán jako

právník městského úřadu atéž opakovaně zvolen zastupitelem aradním vdomovském

Táboře. Vletech 2001–2006 působil v advokacii se specializací na správní právo,

právo životního prostředí aprávo na informace. Od roku 2007 dodnes je činný veve

řejné správě jako náměstek ministra spravedlnosti, spřestávkou vroce 2010, kdy byl

náměstkem ministra životního prostředí aředitelem sekce legislativy astátní správy.

Od roku 2010 vyučoval správní právo jako odborný asistent katedry správního práva

Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, od roku 2011 působí na katedře

správního práva asprávní vědy Právnické fakulty UK vPraze, kde vede seminář Právo

na informace. Je členem redakční rady časopisu Správní právo aStátní zastupitelství,

dlouholetým členem poroty soutěže o poskytování informací „Otevřeno/zavřeno“,

vneposlední řadě také hlavním autorem komentáře kzákonu č.106/1999 Sb.,osvo

bodném přístupu kinformacím. Publikuje apřednáší voblasti správního práva,infor

mačních technologií alegislativy.

Obal2-3_h19_Sestava 1 22.3.13 12:32 Stránka 1


PŘEHLED JUDIKATURY

ve věcech práva na informace

1

informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 1


2

informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 2


PŘEHLED JUDIKATURY

ve věcech práva na informace

Sestavil

František Korbel

3

informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 3


Vzor citace: Korbel, F. Přehled judikatury ve věcech práva na informace. Praha : Wolters

Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 424.

Právní stav citované judikatury byl uzavřen k31. 12. 2012.

© Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013 ISBN: 978-80-7478-022-6 (brož.)

ISBN: 978-80-7478-023-3(eub)

eBook kdostání na http://obchod.wkcr.cz

Všechny naše publikace si můžete objednat na adrese:

Wolters Kluwer ČR, a.s., UNákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3

tel.: 246 040 400, fax: 246 040 401, e-mail: obchod@wkcr.cz, www.wkcr.cz 4

informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 4


Slovo úvodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADY PRÁVA NA INFORMACE . . . 17

I. Základní principy . . . . . . . . . . . . . . . 17

1. Střet práva na informace správem

na ochranu informací, veřejný zájem

vjudikatuře ESLP . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2. Podmínky omezení práva na informace

vjudikatuře ESLP . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3. Vztah veřejné sféry aochrany soukromí,

teorie vážení zájmů. Členství soudců

vKSČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

4. Politický charakter apodmínky

omezení práva na informace.

Nahlížení do projektové dokumentace

stavby Jaderné elektrárny Temelín . . . 29

5. Smysl aúčel práva na informace . . . . . 30

6. Princip publicity veřejné správy.

Poskytnutí informací vztahujících se

ke stavbě rychlostní komunikace

R43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

7. Zásada rovnosti. Poskytnutí informací

ovýkonu trestu nevládní organizaci

zabývající se justicí . . . . . . . . . . . . . . . 33

8. Zásada proporcionality arestriktivního

výkladu omezení ústavně zaručených práv.

Poskytnutí informací ovýkonu trestu

nevládní organizaci zabývající

se justicí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

9. Zákaz zužujícího výkladu práva

na informace. Povolení nezajišťovat

celní dluh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

10. Smluvní volnost apovinnost

poskytovat informace. Poskytnutí smlouvy

opostoupení pohledávky České republiky

vůči Ruské federaci . . . . . . . . . . . . . . . 36

II. Základní pojmy asituace . . . . . . . . . 38

11. Žadatel oinformace . . . . . . . . . . . . . . . 38

12. P ojem informace, kopie celé smlouvy . . . 40

13. Forma aobsah informací.

Poskytnutí kopie cestovní zprávy

náměstka ministra . . . . . . . . . . . . . . . . 43

14. Důvody apohnutky jednání

povinného subjektu . . . . . . . . . . . . . . . 44

15. Právní hodnocení otázek povinným

subjektem. Změna stanoviska.

Informace odůkazu . . . . . . . . . . . . . . . 44

16. Povinnost mlčenlivosti. Hodnocení

nabídek vsouvislosti se zadáváním

veřejné zakázky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

17. Označení dokumentu spožadovanými

informacemi. Kopie zápisů ze schůze

rady města . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

18. Informace ocelém správním spisu.

Protiprávní chování policisty . . . . . . . 47

19. Přílohy požadovaných informací . . . . 48

20. Zápis zporady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

21. Zpráva oposouzení ahodnocení

nabídek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

22. Názory aprohlášení politických

představitelů, které povinný subjekt

má kdispozici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

23. Názory aprohlášení politických

představitelů, které povinný subjekt

nemá kdispozici . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

ČÁST DRUHÁ

POVINNÉ SUBJEKTY . . . . . . . . . . . . . . . 59

I. Státní orgány . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

24. Kancelář prezidenta republiky.

Informace zúřední korespondence . . . 59

25. Veřejný ochránce práv. Nahlédnutí

do spisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

26. Státní zastupitelství. Dozorový spis . . . 63

27. Ministr při interpelaci . . . . . . . . . . . . . 64

28. Územní pracoviště státního orgánu

(Hasičský záchranný sbor) . . . . . . . . . 66

II. Územní samosprávné celky . . . . . . . 67

29. Nedělitelnost obecního úřadu.

Výsledky oznámení přestupku . . . . . . 67

30. Vztah mezi orgány územního

samosprávného celku . . . . . . . . . . . . . 68

31. Poskytování informací úřadem místo

jiných orgánů samosprávy . . . . . . . . . . 68

Obsah

5

PŘEHLED JUDIKATURY

ve věcech práva na informace

informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 5


32. Samostatná apřenesená působnost

územních samosprávných celků . . . . . 71

33. Povinnost určení působnosti

územního samosprávného celku . . . . . 74

34. Poskytování informací v samostatné

působnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

35. Zveřejňování zápisů

ze zastupitelstva obce . . . . . . . . . . . . . 75

III. Veřejné instituce . . . . . . . . . . . . . . . . 77

36. Interpretace pojmu veřejná instituce.

Odepření informací od Všeobecné

zdravotní pojišťovny . . . . . . . . . . . . . . 77

37. Definiční znaky atypologie veřejných

institucí. Odepření informací od Fondu

národního majetku . . . . . . . . . . . . . . . . 80

38. Pozemkový fond. Povinnost poskytovat

informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

39. Fond národního majetku. Převzetí záruk

za staré ekologické zátěže ve společnosti

Spolana a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

40. Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Poskytnutí seznamu smluvních

partnerů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

41. Národní památkový ústav . . . . . . . . . . 86

42. Ředitelství silnic adálnic ČR . . . . . . . 88

43. Státní podnik Letiště Praha.

Kopie smlouvy uzavřené mezi státním

podnikem Letiště Praha aEvropskou

investiční bankou . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

44. FC Hradec Králové, a.s.Převod

členských práv apovinností

vČMFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

45. Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

Smlouva na realizaci zakázky

úklid stanic metra . . . . . . . . . . . . . . . . 108

46. ČEZ, a.s.Poskytnutí analýzy

vhodnosti paliva pro reaktor na JET

adokumentace vsázek paliva

používaného od začátku provozu

obou bloků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

IV. Působnost povinného subjektu . . . . . 118

47. Informace, které má povinný subjekt

kdispozici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

48. Informace, které nemá povinný subjekt

kdispozici. Členství soudců vKSČ . . . 119

49. Právní rady avýklad

právních norem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

50. Informace odoprovodných agendách.

Obsah kontrolního spisu ostížnosti

na protiprávní chování policisty . . . . . 122

51. Informace opodkladech pro rozhodnutí.

Poskytnutí příručky procedur akritérií

pro přiznání postavení uprchlíka . . . . . 123

52. Informace vgesci ústředního orgánu.

Poskytnutí odborného posudku . . . . . . 124

53. Vytváření nových informací.

Informace onevybrání pokut, cel adaní

pro uplynutí prekluzivní lhůty . . . . . . . 125

54. Informace, které vzniknou

vbudoucnu po podání žádosti. „Veškerá“

korespondence povinného subjektu . . . 130

V. Nadřízený orgán . . . . . . . . . . . . . . . . 133

55. Kritéria pro určení nadřízeného

správního orgánu veřejné instituce . . . 133

56. Nadřízený orgán vrozhodování

ostížnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

57. Nadřízený orgán kraje . . . . . . . . . . . . . 137

58. Nadřízený orgán soudu.

Žaloba na ochranu před nečinností soudu

při poskytování informací . . . . . . . . . . 137

59. Nadřízený orgán státního

zastupitelství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

60. Neexistence nadřízeného

správního orgánu . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

ČÁST TŘETÍ

VZTAH KJINÝM PRÁVNÍM

PŘEDPISŮM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

61. Obecně ovztahu zákona

osvobodném přístupu kinformacím

kjiným zákonům . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

62. Teorie komplexní právní úpravy . . . . . 146

63. Vztah ke správnímu řádu, specialita,

potřeba určení procesního režimu.

Postup Ministerstva kultury ve správním

řízení oudělení oprávnění ke kolektivní

správě práv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

64. Vztah ke správnímu řádu, poskytování

informací nahlížením do spisu.

Sdělení informací ovýsledcích

oznámení přestupku . . . . . . . . . . . . . . . 148

65. Vztah ktrestnímu řádu, poskytování

informací nahlížením do spisu . . . . . . 150

Obsah

6

informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 6


66. Možnost volby procesního režimu žádosti

oinformace účastníkem řízení . . . . . . 152

67. Vztah kzákonům oobcích, okrajích

aohlavním městě Praze. Kopie zápisu

ze schůze rady města . . . . . . . . . . . . . . 153

68. Poskytování informací občanům obce

podle zákona oobcích. Kopie zápisu

ze schůze zastupitelstva města . . . . . . 156

69. Neveřejnost jednání rady obce podle

zákona oobcích amožnost poskytování

informací podle zákona osvobodném

přístupu kinformacím. Poskytnutí

kopií zápisů ze schůze rady města . . . . 157

70. Vztah ke stavebnímu zákonu,

názory oomezení práva

na informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

71. Vztah ke stavebnímu zákonu, názory

onezávislosti práva na informace . . . . 158

72. Zveřejnění podle zákona oveřejných

zakázkách amožnost poskytování

informací podle zákona osvobodném

přístupu kinformacím . . . . . . . . . . . . . 161

73. Zpráva oposouzení ahodnocení podle

zákona oveřejných zakázkách . . . . . . 162

74. Neveřejnost jednání hodnotící komise

veřejné zakázky amožnost poskytování

informací podle zákona osvobodném

přístupu kinformacím . . . . . . . . . . . . . 164

75. Vztah kjiným zákonům, které ukládají

zvláštní informační povinnosti . . . . . . 165

76. Vztah zákona osvobodném přístupu

kinformacím kzákonu oprávu

na informace oživotním prostředí . . . 170

ČÁST ČTVRTÁ

OCHRANA INFORMACÍ . . . . . . . . . . . . . 171

I. Ochrana utajovaných informací . . . 171

77. Utajení přípravy dokumentu.

Smlouva opostoupení pohledávky

kruskému dluhu . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

78. Podmínky apřezkoumatelnost utajení.

Návrh řešení systému mýtného . . . . . . 172

II. Ochrana soukromí

aosobních údajů . . . . . . . . . . . . . . . . 174

79. Ochrana soukromí

vjudikatuře ESLP . . . . . . . . . . . . . . . . 174

80. Způsob arozsah ochrany

osobních údajů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

81. Správní rozhodnutí ve věci

právnických osob . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

82. Identita právnických osob . . . . . . . . . . 178

83. Identita advokátů, notářů, soudních

exekutorů, insolvenčních správců,

znalců, tlumočníků, daňových poradců,

patentových zástupců ajiných osob

zapsaných pro výkon profese ve veřejně

přístupných seznamech . . . . . . . . . . . . 179

84. Informace omanželovi veřejně

známé osoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

85. Osobnostní způsobilost zaměstnanců

ve veřejné správě . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

86. Služební hodnocení . . . . . . . . . . . . . . . 186

87. Jméno, příjmení,

číslo občanského průkazu . . . . . . . . . . 188

88. Členství vpolitické straně . . . . . . . . . . 189

89. Příjemci veřejných prostředků, informace

oprominutí daně (OSMPB I) . . . . . . . 193

90. Informace oplatu zveřejných rozpočtů.

Odměna vedoucího úředníka . . . . . . . . 197

III. Ochrana obchodního tajemství . . . . 201

91. Potřeba označení obchodního tajemství

Poskytnutí informací ofakturách

zaplacených soukromé společnosti OÚ

ve Zlíně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

92. Okamžik označení obchodního tajemství.

Poskytnutí smlouvy odílo na stavbu

dálnice D 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

93. Nedostatečnost označení obchodního

tajemství. Bezpečnost jaderné elektrárny

Temelín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

94. Smlouva jako předmět obchodního

tajemství. Poskytnutí smlouvy

opostoupení pohledávky České republiky

vůči Rusku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

95. Nemožnost smluvní ochrany

obchodního tajemství. Poskytnutí

seznamu smluvních partnerů VZP . . . 206

96. Omezení ochrany obchodního tajemství

uvýdajů zveřejných rozpočtů.

Poskytnutí smlouvy odílo odostavbě

dálnice D47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

97. Ujednání oochraně informací voblasti

mezinárodního práva. Poskytnutí

smlouvy opostoupení pohledávky

České republiky vůči Rusku . . . . . . . . 208

Obsah

7

informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 7


IV. Ochrana důvěrnosti majetkových

poměrů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

98. Informace oprominutí daně

(OSMPB I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

99. Informace oplatbách zpojistného

zdravotnickým zařízením . . . . . . . . . . 212

V. Výlučně vnitřní informace . . . . . . . . 215

100. Podmínky omezení práva na vnitřní

informace. Poskytnutí veškeré

korespondence státního zastupitelství

sPolicií ČR týkající se prověřování

dvou trestních oznámení . . . . . . . . . . . 215

101. Působnost organizačních složek

apracovníků povinného subjektu . . . . 219

102. Metodické ařídicí pokyny . . . . . . . . . 220

103. Vnitřní předpisy . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

104. Personální hodnocení . . . . . . . . . . . . . 225

105. Kniha návštěv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

106. Cestovní zpráva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

107. Pokyny dozorujícího státního zástupce

policejnímu orgánu . . . . . . . . . . . . . . . 229

VI. Nové informace vznikající

při přípravě rozhodnutí . . . . . . . . . . 231

108. Koncepty písemností. Poskytnutí návrhu

kontrolního protokolu zveřejnosprávní

kontroly, která nebyla dokončena . . . . 231

109. Vztah názorů avytváření nových

informací podle §2 odst. 4 anových

informací vznikajících při přípravě

rozhodnutí podle §11 odst. 1 písm. b)

zákona osvobodném přístupu

kinformacím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

VII. Informace vzniklé bez použití

veřejných prostředků . . . . . . . . . . . . 235

110. Informace poskytnuté třetí osobou

pro uzavření smlouvy spovinným

subjektem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

111. Informace poskytnuté povinnému

subjektu třetí osobou. Poskytnutí kopií

projektů pokusů na zvířatech . . . . . . . . 235

VIII.Informace otrestním řízení . . . . . . . 237

112. Informace oprobíhajícím trestním řízení.

Poskytnutí informací oúkonech soudu

ve vykonávacím řízení . . . . . . . . . . . . 237

113. Informace oprobíhajícím trestním stíhání.

Poskytnutí usnesení ozahájení

trestního stíhání policisty . . . . . . . . . . 239

114. Informace související

strestním řízením . . . . . . . . . . . . . . . . 248

115. Informace zdozorového spisu

státního zastupitelství . . . . . . . . . . . . . 251

IX. Informace orozhodovací

činnosti soudů . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

116. Poskytování informací zrozhodovací

činnosti soudů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

117. Poskytování nepravomocných

rozsudků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

118. Poskytování písemností podaných

soudu stranami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

ČÁST PÁTÁ

PROCES POSKYTOVÁNÍ

INFORMACÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

I. Žádost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

119. Motivy žádosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

120. Opakování žádosti . . . . . . . . . . . . . . . . 267

121. Opakování žádosti vpřípadě

poskytnutí informací . . . . . . . . . . . . . . 268

122. Podání žádosti e-mailem . . . . . . . . . . . 269

123. Formulace žádosti, odkazy na zákon . . . 269

124. Určitost asrozumitelnost žádosti

o„všechny“ informace . . . . . . . . . . . . 270

II. Rozhodnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

125. Postup subjektu, který není

povinným subjektem . . . . . . . . . . . . . . 272

126. Rozhodnutí otom, že požadovaná

informace nespadá pod režim zákona

osvobodném přístupu kinformacím . . . 272

127. Odložení žádosti pro nedostatek

působnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

128. Přezkoumatelnost odložení žádosti

pro nedostatek působnosti . . . . . . . . . . 276

129. Lhůta pro včasné odeslání informací . . . 277

130. Právní moc fiktivního rozhodnutí . . . . 281

131. Nepřezkoumatelnost

fiktivního rozhodnutí . . . . . . . . . . . . . . 285

132. Absence důvodů anutnost zrušení

fiktivního rozhodnutí . . . . . . . . . . . . . . 285

Obsah

8

informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 8


133. Žaloba proti nečinnosti, nebo napadení

fiktivního rozhodnutí? . . . . . . . . . . . . . 286

134. Označení fiktivního rozhodnutí . . . . . . 286

135. Vztah fiktivního askutečného rozhodnutí,

zásada ne bis in idem . . . . . . . . . . . . . . 286

136. Možnost vzniku fiktivního rozhodnutí

po předchozím zrušení rozhodnutí

soudem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

137. Požadavky na formu rozhodnutí . . . . . 288

138. Požadavky na obsah rozhodnutí . . . . . 288

139. Požadavky na přezkoumatelnost

rozhodnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

140. Nepřezkoumatelnost rozhodnutí . . . . . 290

141. Materiální charakter rozhodnutí . . . . . 290

142. Neexistence rozhodnutí ve formálním

amateriálním smyslu vdůsledku

neexistence formální žádosti

oinformace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

143. Povinnost vydat rozhodnutí

očástečném odmítnutí informací . . . . 293

144. Rozhodování ve sporech

opovinném subjektu . . . . . . . . . . . . . . 294

III. Zpoplatnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

145. Charakter úhrady za poskytnutí

informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

146. Sdělení požadavku na úhradu

za poskytnutí informace, rozhodnutí

ostížnosti proti výši úhrady arozhodnutí

oodložení žádosti oposkytnutí

informace pro nezaplacení . . . . . . . . . 299

147. Možnost arozsah zpoplatnění . . . . . . . 302

148. Zpoplatnění zpracování informací . . . 306

149. Zpoplatnění práce směřující

kmožnému odepření informací . . . . . . 306

150. Sazebník úhrad za poskytování

informací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

IV. Opravné prostředky . . . . . . . . . . . . . 313

151. Určení nadřízeného orgánu . . . . . . . . . 313

152. Obsah fiktivního rozhodnutí

ve druhém stupni . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

153. E-mailová adresa pro elektronické

podání odvolání . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

154. Elektronický podpis na elektronickém

podání odvolání . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

155. Podpůrné použití správního řádu

pro možnosti rozhodnutí

nadřízeného orgánu . . . . . . . . . . . . . . . 323

156. Lhůta pro rozhodnutí orozkladu . . . . . 324

157. Rozhodnutí ostížnosti proti výši úhrady

za poskytnutí informací . . . . . . . . . . . . 324

V. Řízení před soudem . . . . . . . . . . . . . . 326

158. Povinnost vyčerpání řádného

opravného prostředku . . . . . . . . . . . . . 326

159. Osvobození od soudního poplatku . . . 326

160. Určení pasivní legitimace soudem . . . 328

161. Označení žalovaného vžalobě proti

rozhodnutí ministra orozkladu . . . . . . 329

162. Vztah funkční příslušnosti

apasivní legitimace . . . . . . . . . . . . . . . 329

163. Možnosti apodmínky žaloby

na ochranu proti nečinnosti . . . . . . . . . 330

164. Formulace petitu vžalobě

na ochranu proti nečinnosti . . . . . . . . . 332

165. Žaloba proti rozhodnutí ostížnosti

na postup při vyřizování žádosti

oinformace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

166. Novoty vřízení před soudem . . . . . . . 337

167. Vrácení věci povinnému subjektu

pro nepřezkoumatelnost . . . . . . . . . . . 338

168. Nařízení poskytnutí informací

soudem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

169. Apelační princip rozhodnutí

kasačního soudu . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

170. Kasační stížnost proti rozsudku

krajského soudu, který nenařídil

poskytnutí informací . . . . . . . . . . . . . . 342

VI. Výkon rozhodnutí (exekuce) . . . . . . 344

171. Vykonatelnost příkazu

kposkytnutí informací . . . . . . . . . . . . 344

VII. Přechodné azávěrečné otázky . . . . . 347

172. Charakter amožnosti ochrany práva

na informace před účinností zákona

osvobodném přístupu kinformacím . . . 347

173. Možnosti civilní žaloby na vydání

informací před účinností zákona

osvobodném přístupu kinformacím . . . 347

174. Přechodné prodloužení lhůty

pro poskytnutí informací . . . . . . . . . . . 350

175. Nabytí účinnosti novely

č.61/2006 Sb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

176. Časová působnost novely č.61/2006 Sb.

pro správní řízení . . . . . . . . . . . . . . . . . 354

Obsah

9

informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 9


177. Časová působnost novely č.61/2006 Sb.

pro soudní řízení . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

178. Časová působnost novely §178

správního řádu ve věci definice

nadřízeného správního orgánu . . . . . . . 360

ČÁST ŠESTÁ

DALŠÍ AKTUÁLNÍ JUDIKÁTY . . . . . . . 363

179. Záruka zákonnosti akontroly

veřejné správy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

180. Základní amateřská škola,

příspěvková organizace zřízená obcí . . . 364

181. Doprovodné informace . . . . . . . . . . . . 364

182. Vztah kdaňovému řádu . . . . . . . . . . . . 365

183. Příjemci veřejných prostředků.

Dopady evropského práva,

spojené případy (C-92/09) Volker

und Markus Schecke GbR a(C-93/09)

Hartmut Eifert proti Land Hessen.

Test proporcionality (OSMPB II) . . . . 367

184. Informace omzdě zveřejných rozpočtů.

Management České televize . . . . . . . . 370

185. Informace ovymáhání daňových

exekučních titulů, informace

opohledávkách povinného subjektu,

vztah kpovinnosti mlčenlivosti

aneveřejnosti daňového řízení . . . . . . 373

186. Obrana proti zpoplatnění při nečinnosti

nadřízeného orgánu při rozhodování

ostížnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

Výběr z ustanovení právních předpisů

citovaných v textu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

Úmluva oochraně lidských práv

azákladních svobod (č. 209/1992 Sb.) . . . . . 381

Listina základních práv asvobod

(č. 2/1993 Sb.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

Zákon č.106/1999 Sb., osvobodném

přístupu kinformacím . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

Přehled uveřejněných judikátů

podle právních předpisů . . . . . . . . . . . . . . 396

Věcný rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412

Obsah

10

informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 10


PŘEHLED JUDIKATURY

ve věcech práva na informace

Sestavil

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Slovo úvodem

Po dvanácti letech od účinnosti zákona č.106/1999 Sb., osvobodném přístupukinformacím, nastal čas, aby komentářovou literaturu ktomuto zákonu doplnilo souborné vydání tematické judikatury. Je totiž faktem, že značnou část, ba dokonce většinu problémů, jejichž identifikaci anávrhy možných řešení nabízela komentářová literatura, zodpověděla během let judikatura. Vzhledem katraktivnímu aspornému charakteru práva na informace ktomu měla dostatek příležitostí, kterých využily zejména Nejvyšší správní soud aÚstavní soud.

Ipřes různé výhrady anekonečné neúspěšné novelizační záměry zůstává zákon osvobod - ném přístupu kinformacím relativně stručným aobecným – adíky tomu ikultivovaným – právním předpisem, ato ipo jediné větší novele provedené zákonem č.61/2006 Sb. Snahy upravit toto právní odvětví kazuisticky, po čemž se mnohdy volá, jsou podle mého názoru nesprávné. Nesprávné proto, že nemohou problémy tohoto odvětví uspokojivě vyřešit.Žádným právním předpisem nelze vystihnout jemné situační nuance, provést vážení vzájemně si konkurujících práv, ani poměřit veřejný zájem aochranu individuálních práv in concreto . Výsledkem takové kazuistiky by byl jen méně přehledný zákon, méně jednotící judikatura ave výsledku větší právní nejistota, včetně rizika rušení kazuistických ustanovení Ústavním soudem nebo jejich překlenování ústavně konformním výkladem.

Uvedu-li to na příkladech, pak správná je cesta zobecnění principů, které judikatura dovodila (srov. ESLP, Fressoz aRoire proti Francii , 1999), jak ktomu směřuje Úmluva Rady Evropy opřístupu kúředním dokumentům zTromsø (18. června 2009). Tarelativizuje všechny obligatorní důvody pro odepření informací pravidlem, že přístupkinformacím může být odmítnut, pokud by zpřístupnění takové informace poškodilo nebo by mohlo pravděpodobně poškodit některý zchráněných zájmů, pokud ovšem votázce zpří -

stupnění nepřevažuje veřejný zájem . Tímto směrem se vydala ijudikatura Ústavního soudu

aNejvyššího správního soudu.

Nesprávná je naopak cesta, která se snaží zákonem definovat obecné pojmy, jež sice

mohly být vminulosti sporné, ale dnes nám nabízí otevřené řešení za judikaturou jasně

vykládaných podmínek. Na mysli mám třeba §2 odst. 1 zákona osvobodném přístupu

kinformacím atam uvedený pojem „veřejné instituce“, které jsou subjektem povinnýmpoSlovo úvodem

11

informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 11


skytovat informace. Ačkoli původní úmysl zákonodárce vdobě tzv. televizní krize apřijetí

příslušného zákona č.39/2001 Sb. byl úplně jiný, neboť chtěl zavedením pojmu „veřejná

instituce“ podřídit informační povinnosti pouze Českou televizi aČeský rozhlas, judikatura

se obecného pojmu chopila avyložila jej šířeji. Ústavní soud vnálezech sp. zn.III. ÚS 671/02

aIII. ÚS 686/02 uvedl, že veřejnou institucí je každý subjekt, který naplňuje definiční znaky

tohoto pojmu, jimiž jsou veřejný účel, zřizování státem, vytváření jejich orgánů státem astátní

dohled nad jejich činností. Proto byly vuvedených věcech uznány za veřejné instituceVšeobecná zdravotní pojišťovna aFond národního majetku. Apodle názoru Ústavního soudu

podpořeného stanovisky doktríny jimi jsou idalší; přinejmenším veřejný ústav, veřejný

podnik, veřejné fondy aveřejné nadace. Jak trefně připomněl Ústavní soud, interpret může

rozumět zákonu lépe, než mu rozuměl jeho tvůrce, zákon může být moudřejší než jeho

autor – on právě musí být moudřejší než jeho autor(G. Radbruch, Rechtsphilosophie.

Studienausgabe. Hrsg. R.Dreier, S.Paulson, Heidelberg 1999, s.107).

Příkladný je idalší judikatorní vývoj tohoto pojmu směrem kinstitucímsoukromorávním. Již vprvním vydání komentáře autoři uváděli, že naplnění smyslu práva nainformace by více vyhovovalo, kdyby povinným subjektem byly itakové entity, které – ač

formálně soukromoprávní povahy jako obchodní společnosti – byly zřízeny orgánemveřejné moci kplnění veřejných účelů, jsou jím ovládány afinancovány (Korbel, F. akol.

Právo na informace. Zákon osvobodném přístupu kinformacím. Zákon oprávu nainformace oživotním prostředí. Komentář. 1. vyd. Praha : LINDE Praha, a.s., 2004, s.27).

Abyl to opět Ústavní soud, který vpřelomovém nálezu sp. zn.I.ÚS 260/06 dovodil, že

veřejnou institucí je ipodnikatelský subjekt, konkrétně státní podnik. Jeho judikaturupřevzaly správní soudy adnes již nikdo nepochybuje otom, že veřejnou institucí je jakýkoli

subjekt bez ohledu na právní formu, pokud vněm veřejný prvek převažuje, při hodnocení

vpěti kritériích – způsobu vzniku, osobě zřizovatele, ovládání, dohledu aúčelu.

Návrh nahrazení pojmu veřejné instituce pojmem „právnické osoby zřízené zákonem

aprávnické osoby, které stát nebo územní samosprávný celek sám nebo sjinými územními

samosprávnými celky ovládá, ato iprostřednictvím jiné právnické osoby“, jak bylprezentován při posledním neúspěšném návrhu novely zákona osvobodném přístupu kinformacím

vroce 2012, nepřináší žádné vyjasnění problému, bezdůvodně redukuje kritéria posuzování

pouze na ovládání aomezuje další judikatorní vývoj svou uzavřeností. Proč by neměla být

povinným subjektem také veřejná instituce, která je ovládána jinou veřejnou institucí? Jako třeba fakulta univerzity. Nebo veřejná instituce, která nebyla zřízena zákonem anikdo jineovládá? Jako třeba zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, penzijní fondy, odbory aodborové

svazy, politické strany ahnutí, církve, veřejně prospěšné nadace či ústavy?

Je nutno uzavřít, že judikatura je pro výklad zákona osvobodném přístupukinformacím zcela klíčová. Judikatura vmnoha případech zprincipů dovodila to, co vzákoně

uvedeno není abýt ani nemůže. Převážně se tak dělo ve prospěch žadatelů oinformace,

ale ivjejich neprospěch, bylo-li to nutné. Byla to judikatura, která popsala charakter

apodmínky omezení základního práva na informace, určila okruh povinných subjektů,

stabilizovala vztah mezi nahlížením do spisu podle procesních předpisů aposkytování

informací podle zákona osvobodném přístupu kinformacím, vyloučila zneužíváníustanovení oneveřejnosti některých jednání kbránění přístupu kinformacím, vyložilapožadavky na ochranu obchodního tajemství či osobních údajů nebo vysvětlila fakultativní ochranu přípravných avnitřních informací povinných subjektů. Amnoho dalšího. Slovo úvodem 12

informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 12


Zákon osvobodném přístupu kinformacím, jako každý předpis, není samozřejmě bez

vad. Ale dokud se nepodaří dílčí nepřesnosti avady odstranit legislativní cestou, je to opět

judikatura, která je dokáže překlenout výkladem. Bez její znalosti by nebylo možnéněkterá ustanovení zákona správně aplikovat. Uvedu to na třech příkladech: první veprospěch žadatelů, druhý ve prospěch povinných subjektů atřetí procesní povahy.

Podle výslovného ustanovení zákona osvobodném přístupu kinformacím povinnésubjekty neposkytnou (tj. nesmí poskytnout) informace oprobíhajícím trestním řízení. Nejvyšší

správní soud však dovodil závěr jiný, ato dokonce takový, který by se mohl jevit na první

pohled contra legem . Rozhodl totiž opakovaně – azcela správně – tak, že informaceoprobíhajícím trestním řízení se poskytnou žadatelům vrežimu zákona osvobodném přístupu

kinformacím za podmínek stanovených vtrestním řádu. To mimo jiné znamená, žeijednotlivé chráněné informace lze poskytnout, je-li na tom dán převažující veřejný zájem.

Druhý příklad jde naopak ktíži žadatelů. Zákon osvobodném přístupu kinformacím

stanoví, že povinné subjekty mohou žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledáníinformací. Nejvyšší správní soud dovodil, že do nákladů za vyhledání informace je třeba započítat

také náklady spojené se zpracováním informace, neboť pouhé vyhledání informace bezjejího přenosu např. vpísemné podobě by pro žadatele nemělo žádný praktický význam.

Třetím příkladem je procesní vztah zákona osvobodném přístupu kinformacím ke

správnímu řádu. Zákon uvádí, že správní řád se použije kochraně před nečinností.Znamená to, že žadatel brojící proti nečinnosti povinného subjektu musí před podáním žaloby

vyčerpat jak stížnost proti nečinnosti podle zákona osvobodném přístupu kinformacím,

tak iobdobnou stížnost podle správního řádu? Nejvyšší správní soud rozhodl, že nikoliv.

Ochrana před nečinností podle správního řádu se vzdor výslovnému ustanovení nepoužije,

resp. není jí podmíněna ochrana soudní.

Vněkterých jiných případech judikatura potvrdila „knemalému překvapení“povinných subjektů ito, co sice bylo ze zákona jasné, ale nebylo tak aplikováno. Příkladem je

známá kauza se zveřejněním platů aodměn vyplácených zveřejných prostředků. Přestože

zákon již od novely zroku 2006 říká, že povinný subjekt poskytne základní osobní údaje

oosobě, které poskytl veřejné prostředky, apřestože běžný plat ani mimořádné odměny

nejsou ztéto povinnosti nijak vyloučeny, všichni se až do rozhodnutí Nejvyššíhosprávního soudu zroku 2011 domnívali, že se tato povinnost na plat aodměny nevztahuje.

Hovoříme-li ojudikatuře ve věcech práva na informace, nelze nezmínit, že tuto judikaturu

vytvořil zdrtivé většiny jediný soud – Nejvyšší správní soud. Celková atmosféra tohoto soudu

právu na informace přeje. Nejenže je Nejvyšší správní soud sám osobě několikanásobným laureátem ceny OTEVŘENO za otevřenost veřejné správy, ale především ve své rozhodovací

praxi vyložil množství problematických otázek tak, jak mu ukládá Listina základních práv

asvobod, tedy in favorem –ve prospěch uplatnění základního práva. Aneučinil-li takvýjimečně on, učinil tak Ústavní soud. Ale tak tomu bylo, pokud vím, vpodstatných otázkách,

pouze dvakrát. Poprvé vuvedeném případě povinnosti poskytovat informace státnímpodnikem (I.ÚS 260/06) apodruhé při povinnosti poskytovat inepravomocné rozsudky soudů

(I.ÚS 1885/09), což si ovšem vyžádalo změnu zákona (Pl. ÚS 2/10).

Pochopitelně že nelze judikaturu pouze adorovat, ale iona musí být předmětemdalšího, zejména doktrinálního výkladu akritiky. Aoto se tato publikace snaží. Tam, kde je

Slovo úvodem

13

informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 13


to vhodné, doplňuji judikaturu poznámkami, vnichž vysvětluji její souvislostiazdůrazňuji, co považuji za správné či mylné asčím se neztotožňuji. Prvek subjektivních představ

ahodnocení se samozřejmě promítá ivautorském výběru judikátů zařazených vtétopublikaci, zpracování jejich názvů aprávních vět, svýjimkou těch právních vět, které vybral

apublikoval samotný soud. Do nich nezasahuji, maximálně jsem některé příliš dlouhézkrátil, ale to jen výjimečně. Právní věty, které jsem vybral sám, označuji vždy poznámkou.

Výběr judikatury ve věcech práva na informace jsem uzavřel kdatu 31. prosince 2012.

Publikace obsahuje tři rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, šest nálezů ašest

usnesení Ústavního soudu, deset rozhodnutí krajských soudů acelý zbytek tvoří judikatura

Nejvyššího správního soudu. Celkem je vpublikaci uvedeno 186 právních větsvybranými částmi odůvodnění; počet rozhodnutí je oněco nižší, neboť některá rozhodnutívynikají ve více oblastech, ajsou proto využita opakovaně srůznými částmi odůvodnění

vrůzných částech knihy. Publikace obsahuje všechna rozhodnutí, která byla ve věcech

práva na informace zveřejněna voficiální Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu,

atéměř všechna, která publikuje Nejvyšší správní soud správními větami na svýchinternetových stránkách. Vynechal jsem pouze ta, která byla překonána pozdější judikaturou,

nebo která již nejsou aktuální sohledem na změnu právní úpravy. Vpublikaci je zařazeno

imnoho dalších rozhodnutí, která jsem vybral ze své dřívější advokátní asoučasnéakademické činnosti vtomto oboru aopatřil právními větami sám.

Po provedení sazby se objevilo ještě několik významných rozhodnutí zrůznýchoblastí, která jsem po dohodě snakladatelství zařadil do poslední, šesté části snázvem „Další

aktuální judikáty“. Jde opět rozsudků Nejvyššího správního soudu ajeden rozsudekMěstského soudu vPraze. Reagují na aktuální problematiku poskytování informacíopříjemcích veřejných prostředků, včetně reakce na rozsudek velkého senátu Soudního dvora EU

ze dne 9. listopadu 2010 Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09) aHartmut Eifert

(C-93/09) proti Hesensku, definují požadavky na test proporcionality, vysvětlují pojem

doprovodných informací, zabývají se obranou proti zpoplatnění informací, vztahem

kdaňovému řádu ainformacím získaným vdaňovém řízení včetně exekuce apostavením

základní amateřské školy jako příspěvkové organizace zřízené obcí.

Celý sborník by samozřejmě bylo možné dále extendovat, zejména rozsáhloujudikaturou Evropského soudu pro lidská práva aÚstavního soudu ve věcech ochrany soukromí

aochrany osobnosti na straně jedné asvobody projevu aochrany tisku na straně druhé.

Tato judikatura se úzce týká práva na informace (vevropském kontextu je právo nainformace dokonce pojímáno jako podmnožina svobody projevu), ale obvykle vní nejde oprávo

na informace vpodobě veřejného subjektivního práva uplatňovaného vůči orgánům veřejné

moci, aproto ani oaplikaci zákona osvobodném přístupu kinformacím. Jde zčásti oprávo

ústavní (vtomto rozsahu mne zajímalo anejvýznamnější rozhodnutí jsem do publikace

zařadil) azčásti oprávo občanské (ato jsem již ponechal jinému zpracování).

Publikace je členěna na pět základních částí, které obsahují judikaturu kzákladům

práva na informace, povinným subjektům ajejich působnosti, vztahu zákona osvobodném

přístupu kinformacím kjiným předpisům, hmotněprávní ochraně informacíainformačnímu procesu včetně zpoplatnění, soudní ochrany avýkonu rozhodnutí. Každá část se

dělí na kapitoly avnich jsou jednotlivá rozhodnutí uvozena názvem, právní větou,specifikací azdrojem avpřípadné vpoznámce pod čarou pak mým komentářem. Pokud se

Slovo úvodem

14

informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 14


výjimečně stalo, že originál samotného rozhodnutí je opatřen poznámkami pod čarou,

pak tyto jsou zařazeny jako běžný text za text odůvodnění rozhodnutí; všechny poznámky

pod čarou tedy zůstávají vyhrazeny pouze autorským komentářům. Publikace je doplněna

věcným aparagrafovým rejstříkem, jakož itextem dotčených právních předpisů.

Budu rád, přispěje-li toto shrnutí azpracování judikatury voblasti práva na informace

krůstu poznání voboru azlepšení aplikační praxe. Tato publikace je využitelná zejména

pro povinné subjekty, ale hodí se ižadatelům oinformace, advokátům, správním soudům

astudentům pro rozšíření podkladů vpředmětech správního aústavního práva.

Autor

Slovo úvodem

15

informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 15


Seznam použitých zkratek

Periodika adalší prameny:

Sb. n.u.ÚS Sbírka nálezů ausnesení Ústavního soudu České republiky,

vydává C. H. Beck Praha

Sb. NSS Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

ASPI Právní informační systém nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s.

Právní předpisy:

Ústava Ústava České republiky, č.1/1993 Sb.

Úmluva Úmluva oochraně lidských práv azákladních svobod,

vyhlášená pod č.209/1992 Sb.

Listina Listina základních práv asvobod, vyhlášená pod č.2/1993 Sb.

obč. zák. zák. č.40/1964 Sb., občanský zákoník

obch. zák. zák. č.513/1991 Sb., obchodní zákoník

inf. zák. zákon č.106/1999 Sb., osvobodném přístupu kinformacím

s.ř. s. zák. č.150/2002 Sb., soudní řád správní

o.s.ř. zák. č.99/1963 Sb., občanský soudní řád

správní řád zák. č.500/2004 Sb., správní řád

tr. zák. zák. č.140/1961 Sb., trestní zákon

tr. řád zák. č.141/1961 Sb., otrestním řízení soudním (trestní řád)

ZKV zák. č.328/1991 Sb., okonkursu avyrovnání

insolvenční zákon zák. č.182/2006 Sb., oúpadku azpůsobech jeho řešení

(insolvenční zákon)

exekuční řád zák. č.120/2001 Sb., osoudních exekutorech aexekuční činnosti

(exekuční řád)

notářský řád zák. č.358/1992 Sb., onotářích ajejich činnosti (notářský řád)

ZSDP zák. č.337/1992 Sb., osprávě daní a poplatků

Další zkratky:

VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna ESLP Evropský soud pro lidská práva Rejstřík ustanovení 16

informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 16


1. Střet práva na informace

správem na ochranu informací,

veřejný zájem vjudikatuře ESLP

čl. 10 Úmluvy oochraně lidských práv

azákladních svobod

Soud připomíná základní principy,

které vyplývají z jeho judikatury ve

vztahu kčl. 10:

a) Svoboda projevu představuje jeden

znejdůležitějších základů demokratické

společnosti. Svýhradou odst. 2 čl. 10 se

vztahuje nejen na „informace“ nebo

„myšlenky“ příznivě přijímané čipovažované za neškodné či bezvýznamné, ale

ina ty, které zraňují, šokují neboznepokojují: tak tomu chtějí pluralita,tolerance aduch otevřenosti, bez nichž není

„demokratické společnosti“ (viz Handyside proti Spojenému království, 1976,

Jersild proti Dánsku , 1994).

b) Tisk má vdemokratickéspolečnosti významnou úlohu: ikdyž nemůže

překračovat určité hranice, zejména

sohledem na ochranu pověsti aprávjiných ana nutnost zabránit únikudůvěrných informací, přísluší mu nicméně –

při dodržování povinnostíaodpovědnosti – sdělovat informace amyšlenky

o všech otázkách všeobecného zájmu

(viz De Haes aGijsels proti Belgii , 1997).

Novinářská svoboda také zahrnujemožnost použití určité míry přehánění čidokonce provokace (viz Prager a Ober -

schlick proti Rakousku , 1995).

c) Obecně platí, že „nezbytnost“jakéhokoli omezení výkonu svobodyprojevu musí být prokázána přesvědčivým

způsobem. Na prvním místě náležívnitrostátním orgánům, aby posoudily, zda

existuje „naléhavá společenská potřeba“

způsobilá omezení ospravedlnit, přičemž

ktomuto posouzení mají určitý prostor.

Pokud se jedná otisk, vnitrostátníposuzovací pravomoc naráží na zájemdemokratické společnosti zajistit audržovat

svobodu tisku. Stejně tak je nutno dát

tomuto zájmu velkou váhu přistanovení, které požaduje čl. 10 odst. 2, zda

omezení bylo přiměřené sledovanémulegitimnímu cíli (viz Goodwin protiSpojenému království, 1996, Worm protiRakousku , 1997).

Rozsudek velkého senátu Evropského

soudu pro lidská práva ze dne 21. 1. 1999,

stížnost č.29183/95 ( Fressoz aRoire proti

Francii omožnost šíření informací oplatu

ředitele podniku smajetkovou účastí státu)

1)

ASPI JUD25408CZ

Základní principy

17

1)

Judikatura Evropského soudu pro lidská práva vychází zponěkud jiné textace čl. 10 Úmluvy, než je včl. 17

Listiny základních práv asvobod. Úmluva oochraně lidských práv azákladních svobod neobsahuje samostatné

právo na informace jako veřejné subjektivní právo osob vůči orgánům veřejné moci jako česká Listina, ale

zahrnuje právo na informace jako nezbytnou součást do obecnějšího práva, resp. svobody projevu („Každý

má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory apřijímat arozšiřovatinformace...“). Evropský soud pro lidská práva je tradičně velmi informačně otevřený aliberální, počínaje známým

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADY PRÁVA NA INFORMACE

I. Základní principy

informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 17


Zodůvodnění:

Pánové Fressoz aRoire zdůrazňují, že

inkriminovaný článek byl publikován

vrámci diskuse ozáležitostechvšeobecného zájmu: otázka růstu platu J. Calveta

mělavdané době zvláštní význam. Dis kuse

přesahovala osobu ředitele Peugeotuačlánek nezpochybňoval jeho pověst nebo

práva, ale správu podniku, který řídil. Trest,

kněmuž byli odsouzeni, byl podle jejichnázoru navíc neoprávněný vzhledem ktomu,

že podle judikatury Kasačního souduzveřejnění příjmů amajetku osob, zejména těch,

které zastávají veřejné funkce, nespadá pod

pojem soukromý život. Trest se také míjel se

snahou vynutit povinnost dodržováníúředního tajemství, neboť tou jsou vázáni pouze

daňoví úředníci. Jakákoli jiná osoba, jako

člen správní rady podniku nebo rodinyředitele, mohla vynést informaci o jehopříjmech. Stěžovatelé podle svých slov nemohli

vědět, že fotokopie daňových přiznání, které

jim byly zaslány anonymně, byly získány

porušením služebního tajemství. To se ostat -

ně nepodařilo prokázat ani vnitrostátním

soudům. Otištění těchto fotokopií včlánku

stěžovatelům umožnilo nejen posílitvěrohodnost jejich informací, ale také splnitpovinnost novináře sdělit ověřené údajedoprovázené důkazy. Konečně stěžovateléopakují, že jejich trestní obvinění bylo formální

povahy: trestní oznámení J. Calveta bylo

motivováno pouze odhalením jeho příjmů

aobvinění ztrestného činu přechováváníinformací získaných trestným činem veskutečnosti pouze zakrývalo snahu potrestatpublikování informace, na němž samotném

nebylo nic odsouzeníhodného.

Vláda tvrdí, že důvodem odsouzení bylo

porušení daňového tajemství; účelem bylo

efektivně zajistit jeho dodržování. Bylo by

iluzorní doufat vdodržování tétopovinnosti, kdyby každá informace, včetně té,

jež je označena jako tajná, mohla býtvyzrazena zcela beztrestně. Omezení svobody

projevu by se mělo posuzovat sohledem na

povinnosti azodpovědnost dotyčných.Stěžovatelé nemohli nevědětonezákonnémpůvodu jim zaslaných dokumentů. Vláda dále

uvádí, že zveřejnění platu jedné osoby,

ikdyž se jednalo oředitele velkéhosoukromého podniku, nemohlo přispět kdiskusi

ootázce, jež tehdy zajímala veřejnost.Publikovaná informace se týkala pouze jedné

konkrétní situace, příliš izolované na to, aby

představovala otázku veřejného zájmu; jejím Základy práva na informace 18 1)

rozhodnutím Handyside proti Spojenému království zroku 1976. Právo na informace jako součást svobody projevu

považuje nejen za základní lidské právo asvobodu, ale též za esenciální podmínku demokracie ačiní proto vše

kjeho ochraně. Omezení práva na informace připouští ve výjimečných případech, vnichž není dán na šířeníinformací veřejný zájem, apokud je zároveň omezení práva věcně nezbytné kochraně jiných hodnot (viz např.

úspěch monacké princezny Caroline Von Hannover ve sporu na ochranu soukromí před bulvárním tiskem proti

Německu, rozsudek ESLP ze dne 24. 6. 2004, stížnost č.59320/00, nebo MGN Limited proti Spojenému království ,

rozsudek ESLP ze dne 18. 1. 2011, stížnost č.39401/04 aj.). Celkově je judikatura ESLP kčl. 10 zaměřena mnohem

více na problematiku soukromoprávního šíření informací hromadnými sdělovacími prostředky, než na poskytování

informací od orgánů veřejné moci jako jednoho zveřejných subjektivních práv občanů vůči státu. Soud dokonce

dovodil, že zÚmluvy nelze dovodit obecné právo na přístup ke správním informacím adokumentům vůči orgánům

veřejné moci ( Loiseau proti Francii , rozhodnutí opřijatelnosti ze dne 28. 9. 2004, stížnost č.46809/99). Existují

však iopačná rozhodnutí, vnichž Soud toto právo dovodil (např. Maďarská unie občanských svobod protiMaďarsku , rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 14. 4. 2009, stížnost č.37374/05). Vtomto rozhodnutí

Soud konstatoval, že veřejnost má právo obdržet od orgánů státu, včetně soudů, informace týkající se veřejného

zájmu. Zpohledu zájmů chráněných čl. 10 Úmluvy nemůže zákon dovolovat arbitrární omezení, která by se mohla

stát formou nepřímé cenzury. Případná omezení tohoto práva musí splňovat požadavky kladené včl. 10 odst. 2

Úmluvy, tj. musí být prokázáno, že omezení je stanoveno zákonem, sleduje legitimní cíl aje nezbytné vdemokratické

společnosti . Vkaždém případě lze nosné závěry štrasburské judikatury využít pro vyřizování žádostí oinformace

povinnými subjekty vČR vrámci realizace základního veřejného subjektivního práva na informace podle čl. 17

Listiny základních práv asvobod, neboť zejména uvedené podmínky omezení základního práva definovanéSoudem lze aplikovat univerzálně ahlásí se knim ijudikatura českého Ústavního soudu aNejvyššího správního soudu.

informace_1-170_Sestava 1 22.3.13 12:22 Stránka 18


cílem bylo jednoduše destabilizovat J.Calveta apostavit ho vrámci vyjednáváníoplatech do obtížné pozice. Francouzské právo

přitom umožňuje informování opříjmech

adaních daňových poplatníků: čl.L. 111zákona odaňových řízeních umožňujedaňovým poplatníkům dané obce nahlédnout do

seznamu osob podléhajících vobci daňové

povinnosti aseznámit se sjejich zdanitelným

příjmem avýší daně. Vprojednávanémpříadě proto podle vlády nedošloknepřiměřenému zásahu do svobody projevu, jelikož

existovalo alternativní řešení, jak zajistit

právo veřejnosti na informace, aniž by byl

porušen trestní zákon. Trestný činpřechovávání fotokopií by nebyl naplněn, kdyby se

stěžovatelé spokojili se zveřejněníminformace opříjmech J. Calveta aneotiskli části

daňových přiznání.

Soud nesouhlasí stezí vlády, podle níž

inkriminovaná informace nevyvolávala

otázku veřejného zájmu. Kjejímu zveřejnění

došlo vrámci sociálního konfliktu vjedné

znejvýznamnějších francouzskýchautomobilek, okterém se vtisku široce psalo.Článek dokazoval, že řediteli podniku vdané

době výrazně rostl plat, zatímcozaměstnancům byl jeho růst odmítán. Cílem článku

vtomto kontextu nebylo poškodit pověst

J.Calveta, ale přispět kširší dis kusi oaktuál -

ní otázce, která zajímala veřejnost (viz např.

Thorgeir Thorgeirson proti Islandu , 1992).

Kúloze tisku, která spočívá všířeníinformací amyšlenek ootázkách veřejného

zájmu, se pojí právo veřejnosti tytoinformace amyšlenky přijímat (viz mj. Observer aGuardian proti Spojenému království ,

191, a výše cit. rozs. Jersil a De Haes

aGijsels ). Tak tomu bylo obzvláštěvprojednávaném případě, vzhledem keskutečnosti, že problémy z       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist