načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Právo v podnikání – Bohumila Salachová

Právo v podnikání
-7%
sleva

Kniha: Právo v podnikání
Autor: Bohumila Salachová

Kniha je věnována základním právním předpisům, upravujícím právní vztahy v podnikání. Je sestavena tak, aby pro pochopení obsahu nebyly nutné předchozí vstupní znalosti ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  100 Kč 93
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
3,1
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 74Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Key publishing
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2008
Počet stran: 130
Rozměr: 24 cm
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky
Datum vydání: 12.11.2008
Nakladatelské údaje: Ostrava, Key Publishing, 2008
ISBN: 978-80-8707-181-6
EAN: 9788087071816
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha je věnována základním právním předpisům, upravujícím právní vztahy v podnikání. Je sestavena tak, aby pro pochopení obsahu nebyly nutné předchozí vstupní znalosti v probíraných oblastech a mohla tudíž sloužit jak pro širokou veřejnost, tak pro studenty, kteří se chtějí s danou problematikou seznámit. Poskytuje náhled na stěžejní ustanovení živnostenského práva,obchodního práva, a další související oblasti, zejména problematiku práva hospodářské soutěže a práva insolvenčního. Oblasti právní úpravy byly vybrány s ohledem na praktickou potřebu podnikatele, přičemž není zařazena, vzhledem k možnému rozsahu, účetní ani daňová problematika.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Bohumila Salachová - další tituly autora:
Právo v podnikání - 2. vydání Právo v podnikání
Podnikání a jeho přeměny Podnikání a jeho přeměny
Právní prostředí podnikatele Právní prostředí podnikatele
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

1 Podnikání a p o d n ik a te lé.....................................................................................................7

1.1 D efinice pojm u p o d n ik á n í..........................................................................................7

1.1.1 C harakteristika pojm u p o d n ik á n í...............................................................7

1.1.2 Podnikatelé a jejich člen ěn í...........................................................................8

1.1.3 Povinnosti v oblasti registrace podnikatelské č in n o s ti.........................9

1.2 O bchodní společnosti a d ru žstv a............................................................................10

1.2.1 Formy obchodních sp o le č n o stí..................................................................10

1.2.2 Z ákladní kapitál a vklady sp o lečn ík ů......................................................11

1.2.3 V ztahy společnosti a sp olečníků...............................................................12

1.3 Z aložení a vznik společn o sti.................................................................................... 14

1.3.1 Z aložení sp o lečn o sti.....................................................................................14

1.3.2 Z ru šen í a zán ik sp o le č n o sti.......................................................................15

1.3.3 Likvidace sp o le č n o sti...................................................................................16

2 Živnostenské p rá v o.............................................................................................................18

2.1 Identifikace živn o stí a jejich p ráv n í ú p ra v a.........................................................18

2.1.1 C harakteristika živ n o stí...............................................................................18

2.1.2 Provozování živnosti - pod m ín k y.............................................................21

2.2 Č lenění živn o stí...........................................................................................................23

2.2.1 O hlašovací ž iv n o s ti......................................................................................24

2.2.2 Ž ivnosti ře m e sln é ..........................................................................................24

2.2.3 Ž ivnosti v á z a n é.............................................................................................24

2.2.4 Ž ivnost v o ln á..................................................................................................24

2.2.5 Ž ivnosti kon ceso v an é...................................................................................25

2.3 V znik a zánik živnostenského o p rá v n ě n í.............................................................25

2.3.1 V znik živnostenského o p ráv n ěn í..............................................................25

2.3.2 P ovinnosti ve vztahu к prov o zo v n ě..........................................................30

3 Obchodní firm a....................................................................................................................33

3.1 O bchodní firm a...........................................................................................................33

3.1.1 P rávní úprav a o b ch o d n í firm y...................................................................33

3.1.1.1 Přechod a převod o b ch o d n í firm y.............................................. 34

3.1.1.2 P rávní och ran a obchodní firm y - žalobní n á ro k y...................35

4 Obchodní re js třík................................................................................................................36

4.1 P rávní úprav a obchodního re jstřík u.......................................................................36

4.1.1 P rincip form ální a m ateriáln í p u b lic ity...................................................37

4.1.2 K onstitutivní a deklaratorní ú činky z á p is ů............................................37

4.1.3 Z apisované sub jek ty..................................................................................... 38

4.1.4 Z ápis do OR - procesní p o stu p..................................................................39

4.1.5 Předm ět zápisů do O R..................................................................................40

4.1.6 Sbírka l i s ti n.................................................................................................... 41


5 O b c h o d n í s p o l e č n o s ti.............................................................................................. 43

5.1 O sobní sp o le č n o sti......................................................................................................43

5.1.1 Veřejná o b ch o d n í sp o le č n o s t..................................................................... 44

5.1.2 K om anditní sp o lečn o st.................................................................................45

6 K a p itá lo v é s p o le č n o s ti, s p o le č n o s t s r u č e n ím o m e z e n ý m................................... 4 8

6.1 O becná charakteristika kapitálových sp o le č n o stí.............................................. 48

6.1.1 S p olečnost s ru čen ím o m e z e n ý m..............................................................49

6.1.2 Z ánik ú časti společn ík a................................................................................52

7 A kciová s p o l e č n o s t.................................................................................................. 5 4

7.1 Právní úprava akciové sp o le č n o s ti.........................................................................54

7.1.1 O ak ciích - zák lad n í n á le ž ito sti................................................................. 55

7.1.2 Z aložení spo lečn o sti......................................................................................56

7.1.3 O rgány akciové sp o le č n o s ti........................................................................ 59

7.1.4 Z ánik sp o le č n o sti...........................................................................................61

8 D ru ž s tv o....................................................................................................................63

8.1 Z ákladní p rávní úprav a d ru žstev............................................................................63

8.1.1 Č lenství ve dru žstv u , orgány d ru ž s tv a.....................................................64

8.1.2 S ta n o v y.............................................................................................................65

8.1.3 M alé d ružstvo a zánik d ru ž s tv a..................................................................66

9 O b c h o d n í z á v a z k o v é v z t a h y.................................................................................... 6 7

9.1 Identifikace pojm u o b ch o d n í sm louvy a jejich p ráv n í ú p ra v a.......................67

9.1.1 Č lenění o b ch o d n ích v z ta h ů.........................................................................68

9.1.2 V znik obch o d n ěp ráv n ích z á v a z k ů............................................................69

9.1.3 Veřejný náv rh a veřejná s o u tě ž...................................................................70

10 Z a jiš tě n í o b c h o d n íc h z á v a z k ů a je jic h z á n ik............................................................ 7 4

10.1 Zajišťovací in s titu ty.................................................................................................74

10.1.1 S m lu v n í p o k u ta...........................................................................................75

10.1.2 R u čen í.............................................................................................................76

10.1.3 Bankovní zá ru k a..........................................................................................76

10.1.4 U zn án í záv a z k u...........................................................................................76

10.1.5 Z ánik o b ch o d n ích záv azk ů.......................................................................77

11 K u p n í sm lo u v a , s m lo u v a o p ro d e ji p o d n ik u , k o u p ě n a ja té věci

a n á je m p o d n i k u...................................................................................................... 7 9

11.1 Z ákladní p ráv n í úprav a kup n í sm lo u v y..............................................................79

11.1.1 Právní postavení stran sm lo u v y.............................................................80

11.2 Sm louva o prodeji p o d n ik u...................................................................................81

11.2.1 P rávní postav en í stran sm lo u v y..............................................................82

11.3 Sm louva o koupi najaté v ě c i..................................................................................82

11.4 Sm louva o nájm u p o d n ik u ......................................................................................83


12 S m lo u v a o d ílo , s m lo u v y s e z á s tu p c i ( m a n d á tn í, k o m is io n á řs k á ,

o k o n tr o ln í č in n o s ti, o b c h o d n í z a s to u p e n í, z p r o s tř e d k o v a t e ls k á ).......................85

12.1 Sm louva o d ílo..........................................................................................................85

12.2 Sm louva m a n d á tn í...................................................................................................87

12.3 Sm louva kom isio n ářsk á..........................................................................................88

12.4 Sm louva o kontrolní č in n o s ti................................................................................89

12.5 Sm louva o z p ro střed k o v án í...................................................................................89

12.6 Sm louva o obch o d n ím z a sto u p e n í......................................................................90

13 S m lo u v y s e v z ta h e m k e s k l a d o v á n í........................................................................9 2

13.1 Sm louva o ulo žen í v ěci...........................................................................................92

13.2 Sm louva o sk la d o v á n í.............................................................................................93

14 S m lo u v y b a n k o v n íc h s l u ž e b...................................................................................9 6

14.1 Sm louva o ú v ě r u......................................................................................................96

14.2 Sm louva o otevření a k re d itiv u.............................................................................98

15 S m lo u v a o tic h é m s p o le č e n s tv í.............................................................................100

15.1 Sm louva o tich ém sp o lečen stv í..........................................................................100

16 P rá v o h o s p o d á ř s k é s o u t ě ž e.................................................................................. 102

16.1 Právo hospodářské so u tě ž e..................................................................................102

16.1.1 O chrana hospodářské soutěže p řed om ezováním............................102

16.2 N ekalá s o u tě ž..........................................................................................................105

17 In s o lv e n č n í p r á v o....................................................................................................110

17.1 Insolvenční p ráv o...................................................................................................110

17.1.1 D ruhy ú p a d k u...........................................................................................111

17.1.2 Insolvenční ř íz e n í....................................................................................111

17.1.3 P o h led áv k y.................................................................................................112

17.1.4 M ajetková p o d stata...................................................................................113

17.2 K onkurs......................................................................................................................114

17.3 R eorganizace............................................................................................................ 115

17.4 O d d lu ž e n í.................................................................................................................116

V ěcný r e j s t ř í k................................................................................................................. 119

L i t e r a t u r a......................................................................................................................120

P u b lik a c e.......................................................................................................................120
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist