načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Pravidlo 80/20 - Richard Koch

Pravidlo 80/20
-14%
sleva

Kniha: Pravidlo 80/20
Autor:

Kontrolujte svůj život, nedovolte, aby okolnosti kontrolovaly vás! Pravidlo 80/20 uvádí, že existuje vnitřně daná nerovnováha mezi příčinami a výsledky, vstupy a výstupy, úsilím a ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost
Alternativy:


hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9% 100%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Management Press
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2015-09-02
Počet stran: 244
Rozměr: 165 x 235 mm
Úprava: 243 stran : ilustrace
Vydání: 3. aktualizované vydání
Spolupracovali: z anglického originálu The 80/20 principle. The secret of achieving more with less ... přeložila Jana Novotná
ISBN: 9788072613137
EAN: 9788072613137
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kontrolujte svůj život, nedovolte, aby okolnosti kontrolovaly vás! Pravidlo 80/20 uvádí, že existuje vnitřně daná nerovnováha mezi příčinami a výsledky, vstupy a výstupy, úsilím a odměnou – 80 procent výstupů je výsledkem 20 procent vstupů a 80 procent výsledků vzniká z 20 procent příčin. V podnikání byla platnost pravidla 80/20 již potvrzena na mnoha příkladech - 20 procent výrobků, které organizace vyrábí, jí přináší 80 procent zisku, 20 procent zákazníků vytváří 80 procent tržeb organizace a 20 procent výrobků a zákazníků také obvykle vytváří 80 procent jejího zisku. Pravidlo 80/20 je první knihou, která ukazuje, jak pravidlo systematicky používat nejen v práci, ale i v osobním životě. Na široké škále příkladů z byznysu, osobního, společenského i politického života ukazuje, jak svět opravdu funguje: 20 procent recidivistů má na svědomí 80 procent trestných činů, 20 procent řidičů způsobuje 80 procent dopravních nehod a 20 procent těch, kteří uzavřou sňatek, se podílí na 80 procentech rozvodové statistiky. Pravidlo 80/20 je tedy klíčem k tomu, jak kontrolovat a usměrňovat svůj život. Pokud se dokážeme soustředit na několik nejmocnějších a nejdůležitějších sil v nás a kolem nás, můžeme obrátit své úsilí správným směrem a znásobit svou efektivnost. Většina toho, co děláme, nás mnohdy ani nezajímá, a výsledný efekt našeho konání je také často mizivý. Ale pokud se soustředíme na to podstatné, můžeme kontrolovat události ve svém životě, a nedopustit, aby události kontrolovaly nás. Pravidlo 80/20 je jednou z nejúspěšnějších, nejvlivnějších a nejprovokativnějších knih o byznysu a řízení osobního života posledních deseti let. Ne neprávem je dnes tato kniha považována za klasické dílo světové literatury. Nové, aktualizované vydání obsahuje oproti předchozímu vydání části pojednávající o jin a jang pravidla 80/20, udržitelnosti světového rozvoje a povinnosti každého z nás podílet se na odpovědnosti za světové bohatství a pokrok společnosti, které význam a pochopení pravidla 80/20 povznášejí na kvalitativně vyšší úroveň.

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Pravidla úspěchu Pravidla úspěchu
Canfield Jack, Switzer Janet
Cena: 545 Kč
Pravidlo 80/20 Pravidlo 80/20
Koch Richard
Cena: 199 Kč
Pravidlo pěti a pětadvaceti metrů Pravidlo pěti a pětadvaceti metrů
Pitre Michael
Cena: 99 Kč
Pravidlo 80/20 v prodeji a marketingu Pravidlo 80/20 v prodeji a marketingu
Marshall Perry
Cena: 365 Kč
Star Wars - Darth Bane 2. Pravidlo dvou Star Wars - Darth Bane 2. Pravidlo dvou
Karpyshyn Drew
Cena: 257 Kč
Zákazníci kupující knihu "Pravidlo 80/20" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzĜíme tváĜí v tváĜ. Nyní

poznávám þásteþnČ, ale potom poznám plnČ, jako BĤh zná mne.

První list Korintským

Je tČžké Ĝíci, do jaké míry podniky znají pravidlo 80/20. Toto je témČĜ jistČ první

kniha na dané téma, ale bČhem svých výzkumĤ jsem narazil na stovky þlánkĤ

pojednávajících o využití pravidla 80/20 ve všech oblastech podnikání a na

celém svČtČ. Mnohé úspČšné firmy i jednotlivci nenechají na pravidlo 80/20

dopustit a vČtšina absolventĤ vysokých škol s podnikatelským zamČĜením opra

vidle již nČkdy slyšela.

Když však vezmeme v úvahu, že pravidlo ovlivnilo životy stamiliónĤ lidí,

pĜestože o tom možná ani nevČdČli, je pravidlo 80/20 nedocenČné. Je na þase to

napravit.

První vlna pravidla 80/20: revoluce v jakosti

Revoluce v jakosti, probíhající v letech 1950 až 1990, zmČnila kvalitu ahodno

tu znaþkového spotĜebního zboží a jiných výrobkĤ. Hnutí za zvýšení jakosti

bylo kĜížovou výpravou znamenající dĤsledné dosahování vyšší jakosti pĜi

vynaložení nižších nákladĤ, a to pomocí statistických a behaviorálních metod.

Cílem, jehož bylo u mnoha výrobkĤ již témČĜ dosaženo, byly výrobky s témČĜ

nulovým výskytem vad. Je možné Ĝíci, že hnutí za zvýšení jakosti bylo od roku

1950 hnacím motorem pro zvýšení životní úrovnČ na celém svČtČ.

Hnutí má zajímavou historii. Nositelé tohoto hnutí, Joseph Juran (narozen

v roce 1904) a W. Edwards Deming (narozen v roce 1900) byli Ameriþané

(aþkoli Juran se narodil v Rumunsku). První z nich byl elektroinženýrem

a druhý statistikem a oba své myšlenky rozvinuli po druhé svČtové válce, ale

nepodaĜilo se jim vzbudit zájem amerických spoleþností o boj za mimoĜádnou

jakost. V roce 1951 vydal Juran svou knihu Quality Control Handbook(PĜíruþ

49

Kult podzemí

3


ka Ĝízení jakosti), bibli hnutí za zvýšení jakosti, ale ohlas na ni byl velmivlažný. Vážný zájem projevili pouze Japonci a Juran i Deming se tam na zaþátku 50.

let 20. stol. pĜestČhovali. Svou prĤkopnickou prací pĜetvoĜili ekonomiku, která

byla v té dobČ známá nekvalitními imitacemi, a pĜetvoĜili ji ve vysoce kvalitní

a produktivní sílu.

Teprve když japonské zboží, napĜíklad motocykly a fotoaparáty, zavalilo

americký trh, vČtšina amerických (a dalších západních) spoleþností zaþala brát

hnutí za zvýšení jakosti vážnČ. Od roku 1970, a zejména po roce 1980, Juran,

Deming a jejich žáci úspČšnČ pĜepracovali západní normy jakosti, což vedlo

k rozsáhlým zvýšením úrovnČ a konzistentnosti jakosti, výraznému snížení

výskytu vad a velkému poklesu výrobních nákladĤ.

Pravidlo 80/20 bylo jedním ze základních stavebních prvkĤ tohoto hnutí.

Joseph Juran se stal zaníceným zastáncem pravidla, které nazýval „Paretovým

pravidlem“ nebo „pravidlem dĤležité menšiny“. V prvním vydání knihyQuality Control Handbook Juran uvádí, že „ztráty“ (tj. vyrobené zboží, které muselo

být vyĜazeno kvĤli špatné jakosti) nevznikají z velkého poþtu pĜíþin:

Spíše jsou ztráty rozloženy nerovnomČrnČ, takže malé procentocharakteristik jakosti vždy pĜispČje k velkému procentu ztrát z dĤvodu jakosti.*

Poznámka pod þarou pak uvádí:

*Ekonom Pareto zjistil, že stejnČ nerovnomČrnČ je rozloženo bohatství. Lze

uvést mnoho dalších pĜíkladĤ – výskyt trestných þinĤ mezi zloþinci, výskyt

nehod pĜi nebezpeþné a riskantní þinnosti atd. Paretovo pravidlo nerovnomČrného rozložení platilo pro rozložení bohatství i pro výskyt ztrát z dĤvodu

nedostateþné jakosti.

1

Juran aplikoval pravidlo 80/20 pĜi statistické kontrole jakosti. Úþelem jeho

pĜístupu bylo identifikovat nedostatky zpĤsobující špatnou jakost a seĜadit je od

nejdĤležitČjších (20 procent závad zpĤsobuje 80 procent nedostatkĤ) po tynejménČ dĤležité. Juran i Deming stále þastČji používali vzorec 80/20, þímžpomohli urþit nČkolik závad, které zpĤsobovaly vČtšinu problémĤ.

Jakmile je zjištČno „nČkolik dĤležitých“ zdrojĤ nekvalitních produktĤ, je

úsilí zamČĜeno na Ĝešení tČchto specifických problémĤ, a ne na Ĝešeníjednotlivých problémĤ.

Hnutí za zvýšení jakosti kladlo dĤraz na „kontrolu“ jakosti. V prvé ĜadČ je

nutné, aby všichni operátoĜi požadavky na jakost do produktĤ již zapracovali, až

by se dospČlo k úplnému Ĝízení jakosti. Stále dokonalejší software klade stále

vyšší dĤraz na posutpy 80/20, takže dnes témČĜ každý, kdo je odpovČdný za

jakost, toto pravidlo zná. NČkteré nové publikace popisují využití pravidla

80/20.

V þlánku v þasopise National Productivity Review se Ronald J. Recardo ptá:

50

PRAVIDLO 80/20


Které nedostatky vašich produktĤ mají nepĜíznivé dĤsledky pro vašenejdĤ

ležitČjší spotĜebitele? Jako u mnoha jiných problémĤ, i zde platí ParetĤv

zákon: když napravíte nejdĤležitČjších 20 procent nedostatkĤ v jakosti,získá

te 80 procent pĜínosu. TČchto prvních 80 procent obvykle zahrnuje izlepše

ní, která budou znamenat obrat v jakosti vašich produktĤ.

2

Další autor, jenž se zabýval firemními zmČnami, uvádí:

Podnikáte-li v byznysu jakýkoli krok, zeptejte se nejprve sami sebe, zdatako

vý krok pĜidává vašemu byznysu hodnotu þi mu poskytuje nezbytnoupodpo

ru. Jestliže neplatí ani jedno, je tento krok zbyteþný. Aplikujte pravidlo

80/20. MĤžete se tak zbavit 80 procent zbyteþností a vynaložíte na to pouze

20 procent toho, co by vás stálo, kdybyste se zbavili 100 procentzbyteþnos

tí. RozhodnČte se pro rychlý zisk.

3

Pravidlo 80/20 využila také spoleþnost Ford Electronics ManufacturingCor

poration ve svém programu na zajištČní jakosti, jenž získal cenu Shingo:

Programy just-in-time aplikovaly pravidlo 80/20 (80 procent hodnoty jeroz

loženo v 20 procentech objemu) a neustále se sleduje využití nákladĤ. Již se

nesleduje výkonnost pracovní síly a režijních nákladĤ, ale prĤbČh výrobního

cyklu podle jednotlivých produktĤ, þímž se snižuje þas výrobního cyklu o 95

procent.

4

Pro zvýšení jakosti se používá nový software, jehož souþástí je pravidlo

80/20:

Data jsou zadávána do tabulek [pomocí ABC Data Analyzer], kde jeozna

þíte a zvolíte si jeden z šesti typĤ grafĤ: histogramy, tabulky ukazující výkon

za urþitou dobu, kontrolní grafy, rozptylové diagramy, koláþové diagramy

a Paretovy diagramy.

Paretovy diagramy vycházejí z pravidla 80/20, které mĤže napĜíklad ukázat,

že z 1000 stížností zákazníkĤ je možné pĜibližnČ 800 odstranit tím, že se

napraví pouze 20 procent pĜíþin.

5

Pravidlo 80/20 se také stále více uplatĖuje pĜi projektování a vývojiproduk

tu. NapĜíklad ve zprávČ, jak se v Pentagonu uplatĖuje totální Ĝízení jakosti, se

Ĝíká:

Na zaþátku vývoje produktu se rozhoduje o vČtšinČ nákladĤ, které je tĜeba

vynaložit bČhem celé doby trvání produktu. Podle pravidla 80/20 je 80pro

51

Kult podzemí


cent nákladĤ bČhem trvání produktu obvykle nutno investovat poté, kdy bylo

vynaloženo teprve 20 procent þasu potĜebného k jeho vývoji.

6

DĤsledky revoluce v jakosti na spokojenost zákazníkĤ, na hodnotu akonkurenceschopnost jednotlivých firem, ale i celých státĤ, zĤstaly sice témČĜ bez

povšimnutí, ale ve skuteþnosti jsou ohromující. Pravidlo 80/20 bylo jedním

z„nČkolika dĤležitých“ vstupĤ do revoluce jakosti. Tím vliv pravidla 80/20nekonþí. Hrálo také dĤležitou úlohu pĜi druhé revoluci, která spoleþnČ s prvníformuje dnešní globální konzumní spoleþnost.

Druhá vlna pravidla 80/20: informační revoluce

Informaþní revoluce, která zaþala v 60. letech 20. stol., zmČnila pracovnínávyky a efektivitu velké þásti podnikatelské sféry. A nyní zaþíná pĤsobit ještČ více:

pomáhá mČnit charakter organizací, jež jsou dnes ve spoleþnosti dominantní

silou. Pravidlo 80/20 bylo, je a bude klíþovým nástrojem informaþní revoluce,

neboĢ pomáhá správnČ smČrovat spoleþenské síly.

Snad proto, že poþítaþoví a softwaroví odborníci, kteĜí stáli za informaþní

revolucí, se seznámili s pravidlem 80/20 a þasto je využívali. Informaþnírevoluce byla nejefektivnČjší, když používala koncepci výbČru a jednoduchosti,

která vyplývá z pravidla 80/20. O tom svČdþí i nezávislé výpovČdi dvouĜeditelĤ projektĤ:

Bućte opatrní. Nesnažte se hned první den naplánovat vše až do posledního

detailu. Návratnost investic se obvykle Ĝídí pravidlem 80/20: 80 procentpĜínosĤ bude obsaženo v nejjednodušších 20 procentech systému a posledních

20 procent pĜínosĤ bude vyplývat z nejsložitČjších 80 procent systému.

7

Spoleþnost Apple využila pravidla 80/20 pĜi vývoji elektronického osobního

diáĜe Apple Newton Message pad:

InženýĜi využili mírnČ upravenou verzi [pravidla 80/20]. Zjistili, že 0,01procenta bČžných výrazových prostĜedkĤ staþí na provedení 50 procent vČcí,

které dokáže malý poþítaþ, jenž se vejde do dlanČ.

8

Software ve stále vČtší míĜe nahrazuje hardware a využívá pĜi tom pravidla

80/20. Jako pĜíklad je možné uvést software RISC vynalezený v roce 1994:

52

PRAVIDLO 80/20


RISC je založen na variantČ pravidla 80/20. Toto pravidlo pĜedpokládá, že

software vynaloží 80 procent þasu na provádČní pouhých 20 procent svých

funkcí. Procesory RISC ... optimalizují výkon tČchto 20 procent a snižujíveli

kost þipĤ a náklady tím, že eliminují zbývajících 80 procent.

9

Ti, kteĜí se zabývají softwarem, vČdí, že i pĜes neuvČĜitelnou výkonnost se

využití softwaru Ĝídí vzorcem 80/20. Jeden vývojový pracovník uvádí:

Podnikatelský svČt se již dlouho Ĝídí pravidlem 80/20. Platí to zejména pro

software, kde 80 procent použití produktu vychází z 20 procent jehomožnos

tí. To znamená, že vČtšinou platíme za nČco, co nechceme nebonepotĜebuje

me. Zdá se, že programátoĜi to koneþnČ pochopili a mnozí z nich sázejí na

to, že modulární aplikace tento problém vyĜeší.

10

NejdĤležitČjší je navrhnout software tak, aby nejpoužívanČjší funkce bylo

snadné ovládat. Stejný pĜístup je uplatĖován i u nových databázových služeb:

Jak to dČlají programátoĜi, když vyvíjejí nový softwarový program? Za prvé

zjistí, co zákazníci vČtšinu þasu chtČjí dČlat a jak to chtČjí dČlat – podlesta

rého pravidla 80/20 (po 80 procent þasu lidé používají 20 procent funkcípro

gramu). DobĜí programátoĜi se snaží, aby nejpoužívanČjší funkce byly co

nejjednodušší, automatizované a byly souþástí programu.

Promítnout takový pĜístup do dnešních databázových služeb znamená neu

stále zkoumat, co zákazníci používají nejvíce... Kolikrát zákazníci volajípra

covníky informaþní služby, aby se jich zeptali, který soubor použít nebo kde

jej najít? DobĜe navržený software mĤže takové dotazy vylouþit.

11

Efektivní inovace v informaþních technologiích, tj. v uložení, získávání

a zpracování dat, se vždy jednoznaþnČ soustĜećují na 20 nebo ménČ procentnej

dĤležitČjších potĜeb.

Informační revoluce má

před sebou dlouhou cestu

Informaþní revoluce je tou nejpĜevratnČjší silou, jaká kdy v podnikání byla.

„Informaþní moc v rukou lidí“ dala pravomoci Ĝadovým pracovníkĤm atechni

kĤm, þímž „zrušila“ moc a þasto i pracovní místa zamČstnancĤ na stĜedníúrov

53

Kult podzemí


ni Ĝízení, jejichž moc dĜíve spoþívala v tom, že mČli informace, které nikdo jiný

nemČl. Tato informaþní revoluce vedla i k decentralizaci spoleþností: telefon,

fax, PC, modem a neustálá miniaturizace a mobilnost tČchto technologií zaþaly

omezovat moc podnikových palácĤ a lidí v nich. Informaþní revoluce nakonec

pomĤže „zrušit“ profesi manažerĤ a umožní, aby „muži þinu“ vytváĜelihodno

tu pĜímo pro klíþové zákazníky.

12

Hodnota automatizovaných informací narĤstá

geometrickou Ĝadou, mnohem rychleji, než je umíme využít. Klíþ k efektivnímu

využití této síly, nyní i v budoucnu, spoþívá ve výbČru: v uplatnČní pravidla

80/20.

Peter Drucker k tomu Ĝíká:

Databáze ještČ neznamená informace. Je jakýmsi informaþním polotovarem

... Informace, na nichž je podnik nejvíce závislý, jsou k dispozici (pokud

vĤbec jsou k dispozici) jen v primitivní a neorganizované podobČ. To, copod

nik pro své rozhodování – zejména pro rozhodování strategickéhocharakte

ru – potĜebuje nejvíce, jsou totiž data o tom, co se dČje mimo nČj. Pouze

mimo podnik se nacházejí pĜíležitosti, hrozí nebezpeþí.

13

Drucker tvrdí, že potĜebujeme nový zpĤsob, jak mČĜit vytváĜení bohatství.

S Ianem Goddenem nazýváme tyto nové nástroje „automatizovaným mČĜením

výkonu“.

14

NČkteré spoleþnosti již takové nástroje zaþaly vytváĜet. Ale hodnČ

pĜes 80 procent (pravdČpodobnČ asi 99 procent) zdrojĤ informaþní revoluce

stále využíváme, abychom rychleji vypoþítali, co jsme poþítali již dĜíve, místo

abychom v podniku vypracovali a zjednodušili mČĜení skuteþného vytváĜení

bohatství. To nepatrné procento úsilí, které využije informaþní revoluci pro

vytvoĜení jiného typu podniku, bude mít efekt laviny.

Pravidlo 80/20 je stále nejlépe

utajovaným tajemstvím

Pravidlu 80/20, s ohledem na jeho dosah a význam, vČnovali manažeĜi dosud jen

malou pozornost. I pojem 80/20 se dostával do povČdomí velmi pomalu a bez

viditelných projevĤ. Pravidlo 80/20 se využívá pouze pĜípad od pĜípadu a je

stále ještČ málo prozkoumané, a to i tČmi, kteĜí je uznávají. Pravidlo má však

široké pole uplatnČní. MĤže být pĜínosem pro jakékoli odvČtví a jakoukoliorga

nizaci, jakoukoli funkci v rámci organizace, ale i jakoukoli práci. MĤže pomoci

vrcholovému vedení, výrobním manažerĤm, odborným pracovníkĤm,kvalifiko

54

PRAVIDLO 80/20


vaným dČlníkĤm. Aþkoli má pravidlo 80/20 nejrĤznČjší formy využití, vždy

vycházejí ze stejné logiky, a proto pravidlo funguje a má svou hodnotu.

Proč pravidlo 80/20 funguje v podnikání

Motiv pravidla 80/20 v podnikání je zĜejmé – pĜinést co nejvíce penČz pĜi co

nejmenším vynaložení prostĜedkĤ a úsilí.

Klasiþtí ekonomové 19. a zaþátku 20. století vypracovali teorii ekonomické

rovnováhy firmy, která je od té doby stále uznávaná. Teorie uvádí, že je-likonkurence dokonalá, firmy nevytváĜejí nadmČrné zisky a ziskovost je buć nulová,

nebo pĜedstavuje „normální“ cenu kapitálu, pĜiþemž tuto cenu urþuje úroková

sazba. Tato teorie má svou vnitĜní logiku, má však také jeden nedostatek:nemĤže být uplatnČna na žádný druh skuteþné ekonomické þinnosti, zejména ne na

þinnost jakékoli jednotlivé firmy.

Teorie firmy podle pravidla 80/20

Na rozdíl od teorie dokonalé konkurence, teorii firmy podle pravidla 80/20 (askuteþnČ byla již mnohokrát ovČĜena) lze použít jako návod. Teorie firmy podlepravidla 80/20 vypadá takto:

● Na každém trhu budou nČkteĜí dodavatelé ve srovnání s ostatními lépeuspokojovat potĜeby zákazníkĤ. Tito dodavatelé budou prodávat za nejvyšší ceny

a také budou mít nejvČtší podíl na trhu.

● Na každém trhu budou nČkteĜí dodavatelé ve srovnání s ostatními lépeminimalizovat pomČr nákladĤ k ziskĤm. Jinými slovy, produkty tČchtododavatelĤ budou levnČjší než produkty jiných dodavatelĤ pĜi stejném výsledku

a zisku, nebo budou schopny tyto produkty vytvoĜit stejný výsledek pĜinižších nákladech.

● NČkteĜí dodavatelé budou mít mnohem lepší hospodáĜský výsledek než jiní.

(Používám výraz „hospodáĜský výsledek“ místo „zisku“, protože zisk

obvykle pĜipadne akcionáĜĤm. Termín „hospodáĜský výsledek“ zahrnuje

prostĜedky, které mohou být rozdČleny jako zisky nebo mohou býtreinvestovány. Jsou tedy nČþím navíc, co je nutné pro udržení stroje v chodu.) Lepší

výsledky vyústí v následující situace: 1. vČtší reinvestice do produktu aslužeb, aby firma dosáhla vČtší pĜevahy v rámci konkurence a byla u zákazníkĤ

oblíbenČjší; 2. investice, jejichž cílem je získat podíl na trhu prostĜednictvím

55

Kult podzemí


vyššího obratu a zvýšeného úsilí v oblasti marketingu a/anebo taképrostĜed

nictvím pĜevzetí jiných firem; 3. vyšší pĜíjmy zamČstnancĤ, þímž si firma

udrží a pĜiláká nejlepší pracovníky na trhu; 4. vyšší zisky akcionáĜĤ, což

povede ke zvýšení ceny akcií a snížení ceny kapitálu a usnadní investování

a/nebo pĜevzetí jiných firem.

● VprĤbČhu þasu bude 80 procent trhu zásobováno 20 nebo ménČ procenty

dodavatelĤ, kteĜí budou mít obvykle vyšší zisk než ostatní.

Je možné, že v tomto bodČ se dosáhne na trhu rovnováhy, ale tatorovnová

ha se bude velmi lišit od modelu dokonalé konkurence, jejž ekonomové tolik

vyzdvihovali. PĜi rovnováze podle pravidla 80/20 nČkolik dodavatelĤ, tČchnej

vČtších, nabízí klientĤm za stejné peníze vyšší hodnotu a má vyšší zisky než

jejich menší soupeĜi. Ve skuteþném životČ k tomu þasto dochází, pĜestože to

podle teorie dokonalé konkurence není možné. Naši realistiþtČjší teorii mĤžeme

nazvat pravidlem konkurence 80/20.

Stav na trhu však vČtšinou nezĤstane v klidu nadlouho. DĜíve nebo pozdČji

(obvykle dĜíve) vždy inovace konkurentĤ zpĤsobí zmČnu struktury trhu.

● Stálí i noví dodavatelé se budou vždy snažit najít nové cesty a získat vysoký

podíl na malé, ale udržitelné þásti každého trhu („segmentu trhu“).Segmen

tace tohoto typu je možná, pokud se objeví specializovanČjší produkt nebo

služba, ideálnČ vyhovující urþitému typu zákazníka. ýasem vznikne na trhu

stále více segmentĤ.

V každém takovém segmentu platí pravidlo konkurence 80/20. „Lídrem“kaž

dého specializovaného segmentu mĤže být firma pĤsobící pĜevážnČ nebovýhrad

nČ v daném segmentu, nebo spoleþnost, která se orientuje na celé odvČtví. Její

úspČch bude však v každém segmentu záviset na tom, zda se jí podaĜí získatnej

vČtší zisk pĜi vynaložení nejmenšího úsilí. V každém segmentu to nČkterým fir

mám pĤjde lépe, a v dĤsledku toho se bude zvyšovat jejich podíl na segmentu trhu.

Jakákoli velká firma mĤže pĤsobit ve velkém poþtu segmentĤ, to znamená

ve velkém poþtu kombinací zákazník/produkt, kde je tĜeba pro maximalizaci

ziskĤ v porovnání s úsilím rĤzných vzorcĤ, a/nebo kde se stĜetávají rĤzníkon

kurenti. V nČkterých z tČchto segmentĤ vytváĜejí jednotlivé velké firmy vysoké

zisky, zatímco v jiných segmentech vytváĜejí mnohem menší zisky (nebo

dokonce ztráty). Bude tedy pravdivé tvrzení, že 80 procent hospodáĜského

výsledku nebo ziskĤ plyne z 20 procent segmentĤ, z 20 procent klientĤ az20

procent produktĤ. NejziskovČjšími segmenty budou þasto (ale ne vždy) ty,

v nichž mají firmy nejvČtší podíl na trhu a kde má firma nejloajálnČjšízákazní

ky (to znamená stálé zákazníky, u nichž je pravdČpodobnost, že by pĜešli ke

konkurenci, malá).

56

PRAVIDLO 80/20


● Je pravdČpodobné, že v každé firmČ, stejnČ jako u všech subjektĤ závislých

na pĜírodČ a lidském snažení, dojde k nerovnováze mezi vstupy a výstupy,

k nevyváženosti mezi úsilím a odmČnou. Navenek se to projevuje tím, že

nČkteré zdroje, aĢ jsou to lidé, továrny, stroje nebo jejich kombinace,vytváĜejí mnohem vČtší hodnotu v pomČru k jejich cenČ než zdroje jiné.Kdybychom to mohli zmČĜit (a to u nČkterých zdrojĤ mĤžeme, napĜíklad uprodejcĤ), zjistili bychom, že nČkteĜí lidé vytváĜejí vysoký zisk (jejich podíl na

vytváĜení zisku je mnohem vČtší než jejich celková „cena“), zatímco mnozí

lidé vytváĜejí malý zisk nebo deficit. Firmy, které vytváĜejí nejvČtší zisky,

mívají také nejvČtší prĤmČrný zisk na jednoho zamČstnance, ale ve všechfirmách obvykle platí, že jednotliví pracovníci se na vytváĜení zisku podílejí

rĤznou mČrou: 20 procent zamČstnancĤ obvykle vytváĜí 80 procent zisku. ● Na nejnižší úrovni kumulace zdrojĤ v rámci firmy, napĜíklad u jednotlivého

zamČstnance, 80 procent hodnoty pravdČpodobnČ vzniká v 20 procentech

þasu, kdy díky kombinaci rĤzných okolností, vþetnČ osobních charakteristik

apĜesné specifikace úkolu, je práce zamČstnance nČkolikanásobnČ efektivnČjší než obvykle.

● Principy nerovnováhy mezi úsilím a odmČnou tedy pĤsobí na všech úrovních

podnikání: na trzích, segmentech trhu, u produktĤ, zákazníkĤ, oddČlení

a zamČstnancĤ. Pro veškerou hospodáĜskou aktivitu je tedy charakteristická

nerovnováha, a ne pomyslná rovnováha. Malé rozdíly mají evidentnČ velké

dĤsledky. Staþí, když má produkt pouze o 10 procent vyšší hodnotu nežkonkurenþní produkt, aby mČl o 50 procent vyšší prodej a pĜinesl o 100 procent

vyšší zisk. Tři závěry vyplývající z teorie firmy podle pravidla 80/20 První závČrem teorie firmy 80/20 je, že úspČšné firmy vytváĜejí nejvyšší zisky

pĜi vynaložení nejmenšího úsilí. To platí jak absolutnČ, to znamená profinanþní zisky, tak relativnČ, tj. ve vztahu ke konkurenci. Firma nemĤže býtpovažována za úspČšnou, pokud nemá vysoký absolutní zisk (v tradiþním pojetívysokou návratnost investic) a také vyšší zisk než její konkurenti (vyšší marži).

Druhým praktickým závČrem pro všechny firmy je, že je vždy možné zvýšit –

a to výraznČ – ekonomický zisk, že se firma zamČĜí na ty segmenty trhu azákazníkĤ, z nichž jí plynou nejvČtší zisky. To vždy znamená pĜemístČní zdrojĤ do

segmentĤ vytváĜejících nejvČtší zisky, což obvykle také znamená sníženícelkového množství zdrojĤ a výdajĤ (jednoduše Ĝeþeno, ménČ zamČstnancĤ a jiných

nákladĤ).

Firmy jen zĜídkakdy dosahují nejvyšší možné úrovnČ ziskovosti a vČtšinou

se k této úrovni ani nepĜiblíží, neboĢ manažeĜi si vČtšinou ani neuvČdomují, jaký

57

Kult podzemí


potenciál firma má, a také þasto radČji Ĝídí velké firmy, místo aby budovali firmu

mimoĜádnČ ziskovou.

TĜetím logickým závČrem je, že každý podnik mĤže zvýšit zisky tím, že sníží

nerovnováhu mezi výstupy a odmČnou v rámci firmy. ýásti firmy (lidé,provozy, prodejci, administrativní úseky, zemČ), které pĜinášejí nejvyšší zisky, posílí,

poskytne jim vČtší pravomoci a více zdrojĤ; na druhé stranČ pĜestanefinancovat ty zdroje, které vytváĜejí nízké zisky nebo ztrátu a jejichž pĜípadná zlepšení

nepĜinesou žádané výsledky.

Tyto principy jsou užiteþné, ale nesmČjí být uplatĖovány pĜíliš striktnČ þi za

všech okolností. Fungují, protože jsou odrazem vztahĤ vpĜírodČ, které jsousložitou smČsicí Ĝádu a chaosu, pravidelností a nepravidelností.

Hledejte „neobvyklé“ závěry vyplývající

z pravidla 80/20

Je dĤležité pochopit pružnost a sílu, jimiž se Ĝídí vztahy podle pravidla 80/20.

V opaþném pĜípadČ budete vykládat pravidlo 80/20 pĜíliš striktnČ a nevyužijete

jeho celého potenciálu.

SvČt je plný malých pĜíþin, které, když se zkombinují, mohou mít ohromné

dĤsledky. VzpomeĖte si na hrnec s mlékem, které pĜi zahĜátí nad urþitouteplotu najednou vzkypí. V jednu chvíli máte þistý hrnec s horkým mlékem. Vdalším okamžiku mĤžete mít buć výborné capuccino, nebo, pokud se o vteĜinu

opozdíte, špinavou plotnu. V podnikání trvá vše trochu déle. Jeden rok byla

IBM zisková a ovládala poþítaþový prĤmysl a zanedlouhou se díky nČkolika

malým pĜíþinám stal ze spoleþnosti nepĜehledný kolos, snažící se zachránit pĜed

zánikem.

TvoĜivé systémy se odchylují od rovnováhy. PĜíþina a dĤsledek, vstup avýstup pĤsobí nelineárnČ. Obvykle nedostanete zpČt to, co jste vložili. NČkdydostanete mnohem ménČ anČkdy mnohem více. Velké zmČny v systému mohouvylývat ze zdánlivČ nevýznamných pĜíþin. V dĤsledku malých rozdílĤ ve struktuĜe

mohou v kterémkoli okamžiku lidé se stejnou inteligencí, odborností aodhodláním vytvoĜit zcela nestejné výsledky. Události není možné pĜedvídat, aþkoli

pĜedvídatelné vzorce se þasto opakují.

58

PRAVIDLO 80/20


Naučte se rozpoznat chvíle, kdy vám štěstěna přeje

„ěídit“ události tedy není možné. Je však možné je ovlivĖovat a, což je možná

ještČ dĤležitČjší, je možné odhalit nepravidelnosti a tČžit z nich. UmČníaplika

ce pravidla 80/20 spoþívá v tom, že zjistíte, jak se situace vyvíjí, a co nejvíce

z toho vytČžíte.

PĜedstavte si, že jste v kasinu plném nepĜedvídatelných kol rulety.

PravdČpodobnost, že každé þíslo padne, je 35 : 1, ale u rĤzných stolĤ padajíurþi

tá þísla þastČji, nebo naopak ménČ þasto. U jednoho stolu padá þíslo pČt v jednom

z dvaceti pĜípadĤ, u jiného stolu je to jednou z padesáti pĜípadĤ. Když si vsadíte

na správné þíslo u správného stolu, mĤžete získat celé jmČní. Když budetetvrdo

hlavČ sázet na pČtku u stolu, kde toto þíslo padá v jednom pĜípadČ z padesáti,

všechny vaše peníze zmizí, aĢ jste zaþínali s jakkoli vysokým bankem.

Když se vám podaĜí urþit, kde vaše firma dostává zpČt více, než vložila,

mĤžete „zvýšit sázky“ a mít fantastický úspČch. A jestliže se vám podaĜí zjistit,

kde vaše firma dostává zpČt ménČ, než vložila, mĤžete ztráty snížit.

V tomto kontextu mĤže „kde“ znamenat cokoli. MĤže to být produkt, trh,

zákazník nebo typ zákazníka, technologie, zpĤsob distribuce, oddČlení nebo

úsek, zemČ, typ transakce nebo zamČstnanec, typ zamČstnance nebo tým. PĜi

této hĜe jde o to, abyste si povšimli tČch nČkolika míst, kde dosahujete vysokých

ziskĤ, a maximalizovali je, a zároveĖ zjistili místa, kde prohráváte, a opustili je.

Ve škole nás uþili, že máme myslet v takovým pojmech, jako jsou pĜíþiny

a následky, pravidelné vztahy, prĤmČrná návratnost, dokonalá konkurence

apĜedvídatelné výsledky. Skuteþný svČt tak ale nevypadá. Skuteþný svČt se

skládá z celé Ĝady vlivĤ, kde pĜíþiny a následky jsou nejasné a kde složitésmyþ

ky zpČtné vazby zkreslují vstupy. Kde rovnováha je prchavá a þasto iluzorní.

Kde existují vzorce opakovaného, ale nepravidelného chování. Kde firmyneve

dou vyrovnaný souboj a tČží z rĤznorodosti. A kde skupinka nČkolikavyvole

ných mĤže zatlaþit své konkurenty do kouta a dosáhnout velkých ziskĤ.

Z tohoto hlediska jsou velké firmy neuvČĜitelnČ složitými a stále semČnící

mi koalicemi sil, z nichž nČkteré jsou v souladu s pĜírodou a vydČlávajíohrom

né jmČní, zatímco jiné jdou proti proudu a vrší ohromné ztráty. To vše zĤstává

skryto díky naší neschopnosti rozplést skuteþnost a také v dĤsledku úþetních

systémĤ, které ze všeho dČlají prĤmČr, a tím skuteþnost zkreslují. Pravidlo 80/20

se velmi energicky hlásí ke slovu, a pĜitom je nikdo nebere na vČdomí. PĜipod

nikání máme obvykle pĜed sebou jen skuteþné výsledky, což v žádném pĜípadČ

není úplný obrázek. Pod povrchem jsou skryty pozitivní a negativní vstupy,

které spolu zápasí a vytváĜejí výsledek, který vidíme na povrchu. NejvČtšího

prospČchu z pravidla 80/20 dosáhneme tehdy, když se nám podaĜí zjistitvšech

ny síly skryté pod povrchem, abychom mohli zastavit negativní vlivy a dát

maximální moc nejproduktivnČjším silám.

59

Kult podzemí


Jak mohou podniky využít pravidla 80/20

pro zvýšení zisku

Ale už dost historie, filozofie a teorie a pojćme ke zcela praktickým otázkám.

Praktické uplatnČní pravidla 80/20 mĤže znamenat ohromný pĜínos projakýkoli podnik. Nyní je þas ukázat, jak na to.

ýtvrtá až sedmá kapitola se zabývají nejdĤležitČjšími zpĤsoby, jak zvýšit

zisky pomocí pravidla 80/20. Osmá kapitola v závČru druhé þásti poskytuje

návod, jak zapojit myšlení podle pravidla 80/20 tak, abyste získali výhoduoproti svým kolegĤm i konkurentĤm.

Následující devátá kapitola se zabývá základním využitím pravidla 80/20

v jakékoli firmČ: pĜesným zjišĢováním, kde firma skuteþnČ vytváĜí zisk a (což je

neménČ dĤležité) kde prodČlává. Každý, kdo podniká, se domnívá, že to ví, ale

témČĜ každý se mýlí. Kdyby mČl správný obraz své podnikatelské þinnosti,urþitČ by jej zmČnil.

60

PRAVIDLO 80/20
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist