načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Pravěk českých zemí v evropském kontextu - Prof.; PhDr. Jan Bouzek DrSc.

Pravěk českých zemí v evropském kontextu

Elektronická kniha: Pravěk českých zemí v evropském kontextu
Autor: ;

Na rozdíl od dřívějších knížek o pravěku českých zemí se autor soustřeďuje na vztahy našeho pravěku k jiným částem Evropy a Středomoří, pokouší se je osvětlit v širším ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  89
+
-
3
bo za nákup

hodnoceni - 71.9%hodnoceni - 71.9%hodnoceni - 71.9%hodnoceni - 71.9%hodnoceni - 71.9% 85%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: TRITON
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 176
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-725-4685-5
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Na rozdíl od dřívějších knížek o pravěku českých zemí se autor soustřeďuje na vztahy našeho pravěku k jiným částem Evropy a Středomoří, pokouší se je osvětlit v širším kontextu a ukázat, jak se i Čechy s Moravou aktivně účastnily kulturního vývoje celoevropského i celosvětového. Kniha je bohatě vybavena ilustracemi a mapami, dokumentujícími širší souvislosti jednotlivých etap pravěkých dějin našich zemí.PhDr. Jan Bouzek, DrSc., profesor klasické archeologie na Karlově univerzitě, se narodil v r. 1935 v Praze, byl hostujícím profesorem v Německu, Rakousku, Francii a USA, vedl řadu archeologických výzkumů u nás i v zahraničí (Bulharsko, Libanon, Srí Lanka), studoval zejména vztahy mezi různými starověkými civilizacemi; vydal řadu knih v zahraničí i u nás. Hlavními popularizujícími knihami jsou Objevy ve Středomoří (1980), Periklovo Řecko (1990, s I. Ondřejovou), Thrákové (1990) a tři menší knížky vydané společně se Z. Kratochvílem (Od mýtu k logu, Archaické myšlení a umění, Proměny interpretací).

Zařazeno v kategoriích
Prof.; PhDr. Jan Bouzek DrSc. - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

TRITONDějiny do kapsy

Jan Bouzek

Pravěk českých zemí

v evropském kontextu
Jan Bouzek

Pravěk českých zemí v evropském kontextu

Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována,roz

množována ani jinak šířena bez písemného souhlasuvyda

vatele.

autor:

prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.

recenzovala:

PhDr. Natalie Venclová, DrSc.

Archeologický ústav AV ČR

© Jan Bouzek, 2005

© Triton, 2005

Cover © Eva Bystrianská, 2005

Vydalo Nakladatelství TRITON, s.r.o.

Vykáňská 5, 100 00 Praha 10

www.triton-books.cz

ISBN 80-7254-685-6


Obsah

Úvod .......................................................................... 9

Krajina a lidé .......................................................... 12

Periodizace pravěku českých zemí,

důvody růzností vývoje v různých obdobích ....... 18

Paleolit: první známé lidské kultury ..................... 21

Pozdní paleolit a mezolit: lovci a sběrači

na většině území Čech a Moravy .......................... 29

Neolit: počátky zemědělství,

obdělávání půdy a chov dobytka ......................... 31

Eneolit – pozdní doba kamenná

Ohlas prvních státních formací;

boj a hierarchická společenství moci ........................ 53

Raná doba bronzová

První reflexe raných říší Předního východu u nás ..... 69

Závěrečná fáze rané doby bronzové

První městská civilizace v českých zemích ................ 80

Střední doba bronzová

Svět bojovných hrdinů a barbarské důstojnosti ....... 88


Mladá doba bronzová – doba popelnicových polí

První „evropské společenství“, sluneční náboženství

a působení středoevropských „barbarů“

ve Středomoří .......................................................... 94

Závěr doby bronzové a počátek doby železné

Podle Hésioda nejhorší z věků ................................ 123

Raná doba železná: halštatské období

Na pomezí historie ................................................. 131

Etruskové a Čechy ................................................ 155

Výběrová bibliografie .......................................... 166

8


Úvod

Novější knížky o pravěku českých zemí (už neČeskoslovenska, jako tomu bývalo dříve, ba dokonce dnes

už často zvláš tematizované pro Čechy a Moravu)neonechávají mnoho místa evropskému a světovému

kontextu pravěkého vývoje našich zemí. Naše území

bylo ovšem – podobně jako v době historické –integrální součástí evropské, mediteránní i eurasijskécivilizace a pochopení minulosti nelze dosáhnout bez

pochopení jeho souvislostí s ostatními částmi Evropy

a k ní přilehlých dalších částí světa. Tato knížka se chce

pokusit o výklad, který býval dříve spíše jennaznačován a zmiňován na okraji: nakolik se naše zeměúčastnily obecného vývoje civilizací Předního východu,Středomoří a Evropy i jak souvisely jejich dějiny s civilizací

Eurasie.

Každý člověk jako samostatná individualita jestředem svého vlastního univerza, naše země jsouvýchozím bodem otázek, které si budeme klást. Ale budeme klást tyto otázky ve vztahu k jiným územím apříběhům, k tomu, co je obecným dědictvím naší civilizace, obecným dědictvím lidstva.

Pokusíme se v tomto svazečku dojít od počátkůlidského osídlení našich zemí v paleolitu do doby, kdy už známe bezpečně jméno jejich obyvatelů, Keltů. Pokusíme se ukázat, jak se naše země účastnilycelosvětového vývoje, jakým způsobem přijímaly impulsy, předávaly je a jak přispěly k rozvoji světové kultury a civilizace.

9


Budeme se snažit nabídnout pohled na tyto dějiny z více stran, ale nikoli jen jako vyprávěný text beznároků na pravdivost ve stylu postmodernistů. V době reklamy a lechtání „novými překvapivými objevy“, které brzy prasknou jako bubliny, splníce svůj úkollaciného pobavení, budeme usilovat o to, abychom se nedopustili jednostranného nadsazování některých aspektů na úkor jiných. Budeme se také snažitvyvarovat se odborného slangu, naduténesrozumitelnosti a ovšem také nároků na absolutní pravdu, která je lidským bytostem jako celek nedostupná. Přestodoufáme, že se nám podaří osvětlit blíže některé aspekty pravěkého vývoje, oněch „obecných, hlubších dějin“ našich zemí v jejich širším kontextu, které jsou stále zajímavé a poučné i pro naši dobu, pro našesoučasníky.

Dnešní interpretace evropského i našeho pravěku se pohybuje mezi dvěma extrémy. Na jedné straně čistě úzkostně popisná rovina nepodává dostatečně významný obraz, na druhé straně příliš volná interretace zase zabíhá do fantastiky a science fiction. Podobně se chceme vyhnout jak postmodernímurelativizování (nic není úplně jisté, abychom přispěli svou troškou do mlýna, když nás nic nenapadne, tak věc zamlžíme), tak výkladu jen z jednoho hlediska. Že ovšem usilujeme o přehled v celoevropskémkontextu, znamená, že čistě lokální aspekty budou podány méně detailně, než tomu bývá v jiných podobných pracích. Na rozdíl od těch, kdo chtějí vytvořit obraz minulosti skrze matematické kalkuly a přírodovědecký scientistní přístup, zde se snažíme respektovat názor, 10 PRAVĚK ČESKÝCH ZEMÍ V EVROPSKÉM KONTEXTU


podle kterého je i prehistorie součástí historie,součás

tí dějin lidstva, Evropy i naší země.

Práce byla vypracována v rámci vědeckýchzámě

rů (České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes)

(MSM: J13/98: 11200004 a 21620829), vedených

prof. Zdeňkem Benešem. Jemu především patřísrdeč

ný dík za podporu při vypracovávání tohoto přehledu.

Rád bych poděkoval Andrei Waldhauserové, kterápře

kreslila a adaptovala většinu ilustrací, většinou podle

mých předchozích knih. Poděkování za svolení kpub

likaci ostatních a seznam předloh ilustrací jsou uve

deny na konci této knihy. Nataša a Slavomil Venclovi

přečetli první verzi textu a jejich připomínky mi po

mohly upravit konečnou verzi. Rád bych připomněl,

že tato verze pro širší veřejnost musela býtzjednodu

šena; detailnější diskusi by měly přinést dílčí studie

a podrobnější, pro odbornou veřejnost psaná verze

připravovaná v rámci nového vědeckého záměru.

11

ÚVOD


Krajina a lidé

České země leží ve středu Evropy. Na renesančních

mapách, kde Evropa je zobrazena jako dáma, ležíČechy (někdy s Moravou) na místě solárního plexu, či na

místě srdce. Jsou-li zobrazeny obě země, pak představují asi obě srdeční komory. V každém případě

chápali tehdy symbolizující kartografové české země

jako evropský střed, jehož úkolem bylo vyrovnávatsíly přicházející z různých stran. Solární plexus jestředem mezi horním a dolním člověkem, srdce je sídlem

citů, harmonizuje krevní oběh, dává mu duktus,rytmus, přijímá do sebe a zase vrací krev do oběhucelého těla. České země jsou daleko od moře, nemají

k němu přístup, a už tím tvoří typickou uzavřenou

oblast. Jednou jsem v Anglii musel jedné paníodpovědět na otázku, při kterém moři leží Čechy sMoravou, tak, že neleží při žádném moři. To jste tedyopravdu chudáci, pravila ta paní, a něco na tom je.

Postavení českých zemí ve středu Evropy, v mírném pásmu, je ještě podtrženo několika dalšími rysy této oblasti. Klimatologicky leží Čechy a větší část Moravy na rozhraní atlantské a kontinentální klimatické zóny. Kontinentální klima se tu často střídá s atlantským, a tak zde rostou jen takové rostliny, které dokážíodolat změnám, přizpůsobit se obojímu druhu počasí.

Čechy jsou uzavřeny horami skoro ze všech stran – jako téměř žádná jiná z větších evropských zemí.Někteří dnes soudí, že je to jakýsi meteorický kráter, ale pravděpodobnější je, že se zde spojilo několik horo- 12


tvorných procesů, některé z nich velmi staré. Šumava

je starším pohořím než Jizerské hory s Krkonošemi,

Krušné hory také orograficky patří k relativně starým

horstvům. České hory nejsou nikde tak strmé jako

Alpy, spíše jsou ohlazeny a zvedají se méně prudce,

snad s výjimkou zlomu Krušných hor naseverozápa

dě. V severní polovině Čech jsou podél Labe, dolního

toku Vltavy, Ohře a Bělé nížiny s úrodnýmisprašový

mi hlínami, které byly středem praktickykontinuální

ho pravěkého osídlení. Krajina je jen mírně zvlněna

údolími potoků a menších řek; výjimku tvoří pouze

sopky Českého středohoří. Většinu jižních Čechzabí

rá pahorkatina, zemědělské osídlení tam bývalozpra

vidla méně intenzivní; klima je tu většinou drsnější

a půdy méně úrodné. Podhorské oblasti aČeskomo

ravská vrchovina byly soustavně osídlovány až vestře

dověku, i když už mezolitičtí lovci a sběrači využívali

celého území dnešní České republiky.

Geografická uzavřenost Čech nebyla velkou pře

kážkou pro komunikace, ale v pásu horských hvozdů

bývalo nebezpečno, i drobné skupiny mohly snadno

zabránit proniknutí nepřítele. To vytvořilo podmínky

pro jistou uzavřenost i pravěkých dějin země. Přes

naše hory se sice dalo procházet lépe než přes Alpy,

ale pohodlných komunikací spojujících Čechy sesou

sedními zeměmi nebylo mnoho. Nejméně problémů

skýtají cesty na Moravu přes Českomoravskouvrchovi

nu, především podle tras dnešních železničních tratí;

proto také měly Čechy a Morava po většinu pravěku

obdobný kulturní vývoj. Tyto cesty sledovali patrně už

první neolitičtí zemědělci.

13

KRAJINA A LIDÉ


Od západu vedla schůdná cesta od Řezna na Plzeň, podél Ohře do Chebska a přes Krušné hory zejména průsmykem Nakléřovským, i když labský kaňonumožňoval, by obtížné, lodní spojení se Saskem. Dnešní Liberecko bývalo v pravěku jen sporadicky osídlováno, a význam cesty odtud na Žitavu stoupl proto až ve středověku. Dále na východ spojení přes Kladsko (které po dlouhou dobu k Čechám patřilo) do Slezska mělo větší význam jen v některých obdobích pravěku. Na jih vedly hlavní cesty podél dnešníchželezničních tratí na Vídeň a Linec, zatímco šumavská Zlatá stezka z Pasova a spojení přes Železnou Rudu měly asi menší význam, ovšem už v pozdním paleolitu a mezolitu byly z Bavorska dováženy štěpné suroviny a rozšíření jitrocele kopinatého, dokládajícíhopastevní využití a cesty, je v horských oblastech Šumavydoloženo už od mladšího neolitu.

Morava je geografickým celkem uzavřeným odseveru Jeseníky, Beskydy a nejzápadnější částí Karpat, ale mezi oběma horskými systémy je na severotevřená Moravskou branou. Od Slovenska je Morava oddělena Malými Karpaty a dolním tokem Moravy, od sousedních Čech je ohraničena mezi oběma zeměmi ležící relativně nízkou, ale plošně rozsáhlou Českomoravskou vysočinou. Na jihu se dnes Morava jevíjako plynule přecházející do Dolního Rakouska aslovenského Záhoří, ale až do středověku se zde podél Dyje a dolní Moravy rozkládaly rozsáhlé močály,tvořící hranice stejně zřetelné jako horstva z ostatních stran, jakkoli o něco významnější hranicí byly snad v pravěku až Malé Karpaty, ležící za slovenským Zá- 14 PRAVĚK ČESKÝCH ZEMÍ V EVROPSKÉM KONTEXTU


hořím. Morava je rozdělena na tři pravěké sídelníoblasti s úrodnými sprašovými půdami: jižní jsou nazáadě mezi Dyjí a Brnem, na východě je tvoří povodí

střední Moravy (tato dvě území mívala obvykle úzké

styky s karpatskou kotlinou a s Dolním Rakouskem);

poslední, ležící v nejjižnější části Moravy, je výběžkem

podunajské stepi, sahající až k dunajské deltě. Jádrem třetí hlavní oblastí pravěkého osídlení Moravy je

Haná, s údolními výběžky do přilehlé pahorkatiny a se

západnější Malou Hanou. Další části Moravy bylyosídleny v pravěku velmi řídce a jen za příznivějšíchklimatických podmínek.

Česká část Slezska, onen „plot“ Slezska, jak jinazvala Marie Terezie, má nejsnazší spojení s Moravou Moravskou branou mezi Jeseníky a Beskydy; jinde jsou obě země odděleny dříve skoro neosídlenými pásy hor a podhůří. V českém Slezsku byl osídlen v pravěku jen úzký pás podél řeky Opavy a Hlučínsko; těšínské Slezsko a jižní část Opavska mívaly nejvýš sporadické osídlení; spíše jen stopy využití krajiny při návštěvách, pastevectví, těžbě dřeva a na Jesenicku i těžby kovů.

Poloha Čech uprostřed Evropy naznačuje i našiúlohu v ní: přejímat ze všech stran podněty,harmonizovat je a předávat dál.

Vnější pozorování geografické lze doplnitpozorováním duševních vlastností Čechů, naturelu.Významný je rozdíl mezi krajinami ležícími na jih od severní hranice pěstování vína a na sever od této hranice – na jihu jsou lidé bezprostřednější, na severu více od sebe uzavřeni. Podobně v Čechách jsou lidé zpravidlastřízlivější, uzavřenější, na Moravě více dávající najevo své

15

KRAJINA A LIDÉ


city. Folklor, lidová píseň a postoje jsou v různýchkra

jích často odlišné. Na Moravě jsou výraznými celky

Slovácko, Valašsko, Lašsko, Haná, ve Slezsku je rozdíl

mezi východnějším Ostravskem a západnějšímOpav

skem. V Čechách si uchovaly svébytnost části jižních

a západních Čech a mezi Čechami a Moravou část

Vysočiny. Moravská lidová píseň konzervovala starší

vrstvu, kterou v Čechách překryla většinou vrstvaba

rokní hudby.

I přes rozdíly lze charakterizovat celek charakteru,

reflektující krajinu v Čechách i na Moravě, kdeextré

my jsou vzácné. Proti sousedním zemím jsmeuměře

nější, máme nedůvěru k velikosti, nadsázce. Jakkdy

si napsal V. V. Štech, místo Fausta a Markétky jsme

měli Jeníka a Mařenku. V dějinách českého umění se

táhne tato červená nit v architektuře od románských

rotund přes barokní venkovské kostelíčky až pomo

derní stavby. Nejinak je tomu v malířství, kdemůže

me malby gotického Mistra třeboňského a krásného

stylu srovnat s uměním Josefa Mánesa, Mikuláše Alše,

Josefa Šímy či Jiřího Trnky. Svým způsobemreflekto

valo české umění italské a francouzské vharmonič

tější podobě než umění jeho sousedů: německé bývá

tvrdší, polské grotesknější, maarské obvyklenadsa

zené. Proti německému umění je charakteristickávět

ší citovost, proti východnějším Slovanům uměřenost

a ještě pevná forma. Vedle klasiků, od Máchova Máje

po Babičku Boženy Němcové, prosvítá podobný vztah

ke světu i v novější české literatuře. Při poslechuSme

tany, Dvořáka, Janáčka, Martinů cítíme podobnoudu

ševní spřízněnost jako při četbě klasické českélitera

16

PRAVĚK ČESKÝCH ZEMÍ V EVROPSKÉM KONTEXTU
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist