načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Populační ekologie - Emil Tkadlec

Populační ekologie
-6%
sleva

Kniha: Populační ekologie
Autor:

Učebnice vyniká svým moderním pojetím i podrobností a rozsahem zpracovávaného tématu. Kombinuje vynikající didaktický přístup, kterým čtenářům srozumitelně zpřístupňuje i velmi ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  421 Kč 396
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
13,2
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2013
Počet stran: 414
Rozměr: 296x210
Úprava: xiii, 414 stran : ilustrace (některé barev.), mapy, portréty
Vydání: 2. vyd.
Jazyk: slovensky
Vazba: brožovaná
EAN: 9788024433851
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Učebnice vyniká svým moderním pojetím i podrobností a rozsahem zpracovávaného tématu. Kombinuje vynikající didaktický přístup, kterým čtenářům srozumitelně zpřístupňuje i velmi složité vztahy bez jejich trivializace, s pohledem specialisty, který je schopen čtenáře provést celým oborem tak, že má možnost současně sledovat historii jeho vývoje a zároveň proniknout do aktuálních problémů. Podává zcela současný přehled o disciplíně s příklady z populací živočichů a rostlin. Probíraná témata vhodně doplňuje velké množtví ilustrací, tabulek, schémat i matematických a technických výpočtů. (struktura, růst a dynamika populací)

Předmětná hesla
demekologie
populační biologie
populační dynamika
Matematické modelování
Kniha je zařazena v kategoriích
Emil Tkadlec - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

P ř e d m lu v a к 1. v y d á n í ix

P ř e d m lu v a k e 2. v y d á n í x ii

P o d ě k o v á n í x iii

1 K a p ito la 1. P o p u l a c e j a k o ú r o v e ň 1

Organizační ú r o v n ě................................................................................................................... 1

Ekologie p o p u la c í...................................................................................................................... 3

2 K a p ito la 2 . P o p u l a č n í s y s t é m 6

Co je s y s té m ?............................................................................................................................. 6

P opulace....................................................................................................................................... 10

P o d m ín k y.................................................................................................................................... 11

Z d r o je.......................................................................................................................................... 15

N i k a.............................................................................................................................................. 17

N e p ř á te lé.................................................................................................................................... 18

3 K a p ito la 3. P o p u l a c e a e v o lu c e 20

Ú v o d.............................................................................................................................................. 20

Přírodní v ý b ě r.......................................................................................................................... 21

A d a p ta c e.................................................................................................................................... 23

F itn e ss.......................................................................................................................................... 24

Individuální p r o m ě n liv o s t..................................................................................................... 25

Fenotypová p la s tic ita..................................................................................................... 25

G enetická prom ěnlivost .............................................................................................. 28

Udržování genetické v a r i a b i l i t y........................................................................................... 30

Zdroje genetické p r o m ě n l i v o s t i.......................................................................................... 31

Procesy redukující genetickou p r o m ě n l iv o s t.................................................................. 34

Zásoba a ochrana genetické p r o m ě n liv o s ti...................................................................... 39

Souhrn o udržování genetické v a r i a b i l i t y......................................................................... 41

Geografická v a r i a b i li t a............................................................................................................ 41

4 K a p ito la 4 . P o č í t á n í j e d i n c ů v p o p u l a c i 4 8

A b u n d a n c e................................................................................................................................ 48

U nitární a m odulární j e d i n e c .............................................................................................. 51

K vantitativní procesy a p opulační z m ě n a ...................................................................... 52

v


vi

O b sah

5 K a p i t o l a 5 . R o z p ty lo v á n í, m i g r a c e a r o z m í s tě n í j e d i n c ů 57

Ú v o d.............................................................................................................................................. 57

E voluční asp e k ty ro z p ty lo v á n í.............................................................................................. 58

K vantifikace r o z p t y l o v á n í.................................................................................................... 60

R ozptylování je poh y b v p r o s t o r u....................................................................................... 62

D eterm in an ty ro z p ty lo v á n í.................................................................................................... 63

R ozptylování n a úrovni p o p u l a c e....................................................................................... 65

D o r m a n c e.................................................................................................................................... 66

M i g r a c e....................................................................................................................................... 67

O rien tace a n a v i g a c e............................................................................................................... 67

P ře h le d m igrací z v í ř a t........................................................................................................... 68

D isperze: rozm ístění jed in ců v p ro sto ru ......................................................................... 72

6 K a p i t o l a 6 . S t r u k t u r a p o p u l a c e 76

Ú v o d.............................................................................................................................................. 76

Č ty ři koncepce v d e m o g ra fii................................................................................................. 77

Ž ivotní ta b u lk y p ro věkovou s t r u k t u r u ............................................................................ 81

K řiv k y p ř e ž í v á n í...................................................................................................................... 84

P o p u lačn í p r o j e k c e.................................................................................................................. 86

P ro jek ce p om ocí m a t i c........................................................................................................... 61

O rganism y s p o ro d n ím t o k e m .............................................................................................. 94

S tádiová s t r u k t u r a .................................................................................................................. 96

7 K a p i t o l a 7. P o p u l a č n í r ů s t n e z á v is lý n a h u s t o t ě 100

P o pulace ro sto u e x p o n e n c iá ln ě.............................................................................................190

O dvození pom ocí diferenciálních rovnic ............................................................................193

A nalytické řešení diferenciálních r o v n ic . . 107

N um erické řešení diferenciálních r o v n ic...............................................................................109

E xponenciální nebo geom etrická m íra rů stu ? ..................................................................111

P řík la d y exponenciálního rů s tu p o p u l a c í............................................................................112

Stochastické vlivy ..................................................................................................................... 114

8 K a p i t o l a 8 . R ů s t a s t r u k t u r a p o p u l a c e 116

E ulero v a-L o tk o v a r o v n i c e........................................................................................................116

G enerační č a s ................................................................................................................................120

R eprodukční h o d n o ta ...............................................................................................................121

A nalýza s e n s it i v i t y..................................................................................................................... 124

O čekávaná d élk a ž i v o t a ...........................................................................................................127

9 K a p i t o l a 9 . O d h a d y d e m o g r a f ic k ý c h p a r a m e t r ů 130

P řežív án í .......................................................................................................................................180

P lo d n o s t..........................................................................................................................................184

P opulační rů s t ............................................................................................................................ 184

10 K a p i t o l a 10 . P o p u l a c e a p o h l a v í 138

Evoluce p o h la v í.............................................................................................................................188

D eterm in ace p o h l a v í..................................................................................................................141

A lokace a p o m ěr p o h la v í...........................................................................................................143

D y n am ik a pop u lačn íh o p o m ě ru pohlaví ............................................................................144

E voluce alokace do pohlaví ....................................................................................................144

V yrovnaný p om ěr p o h l a v í........................................................................................................145

O dchylky o d vyrovnaného p o m ěru p o h la v í........................................................................ 147

Specifické vlivy n a p o m ěr p o h la v í..........................................................................................152

A d a p tiv n o st a m echanism y m a n ip u la c e................................................ 152


O bsah vii

Konflikt mezi rodiči a p o t o m k y.............................................................................................153

11 K a p ito la 11. R e g u la c e p o p u l a c í 156

Ú v o d.................................................................................................................................................156

Historické a s p e k t y ......................................................................................................................159

Současná s y n t é z a.........................................................................................................................162

M echanismy a faktory, regulace a l i m i t a c e.........................................................................165

Regulace rostlinných p o p u l a c í.................................................................................................168

12 K a p ito la 12. I n t r a s p e c i f i c k á k o m p e t i c e 170

Ú v o d.................................................................................................................................................170

Čtyři rysy k o m p e tic e..................................................................................................................171

Typy kom petice a závislost n a h u s t o t ě ............................................................................... 171

Intraspecifická kom petice u r o s t l i n .......................................................................................176

Asymetrická kom petice u ž iv o č ic h ů.......................................................................................181

Modely pro kontinuální rů st: logistická r o v n i c e ..............................................................181

Logistický rů st v p říro d n ích populacích ............................................................................185

Zobecněný logistický m o d e l....................................................................................................187

Modely pro d iskrétní rů s t závislý n a h u s t o t ě.....................................................................189

Modely a klasifikace determ in istick ý ch d y n a m ik..............................................................194

Časové zpoždění .........................................................................................................................197

Exogénni faktor}’ .........................................................................................................................198

Stabilita, resilience a r e z i s t e n c e.............................................................................................202

M aximální trv ale udržiteln ý v ý n o s ......................................................................................202

13 K a p ito la 13. K o o p e r a c e u v n i t ř p o p u l a c e 2 0 7

Ú v o d.................................................................................................................................................207

Evoluce kooperativního c h o v á n í.............................................................................................207

Inverzní závislost n a h u s t o t ě....................................................................................................210

Modelování A lleeho e f e k tu........................................................................................................212

Implikace Alleeho e f e k t u...........................................................................................................213

14 K a p ito la 14. I n te r s p e c if ic k é in t e r a k c e : k o m p e t i c e 2 1 5

Mezidruhové i n te r a k c e...............................................................................................................215

Interspecifická kom petice ........................................................................................................217

Klasifikace a m echanism y k o m p e t i c e...................................................................................218

Modelování interspecifické k o m p e tic e...................................................................................220

Studium interspecifické kom petice .......................................................................................226

Zdrojová kom petice: m echanistický p řístu p .....................................................................230

Testování zdrojové k o m p e tic e.................................................................................................234

Kompetice o d v a z d r o j e ........................................................................................................... 236

Zdánlivá k o m p e tic e......................................................................................................................239

Princip kom petičního v y lo u č e n í..............................................................................................240

Koexistence v p říro d n ích populacích: b io d iv erzita n av zd o ry k o m p e t i c i....................241

Oddělení n ik podle z d ro jů klasická p ř e d s t a v a.........................................................242

Oddělení nik v č a s e..........................................................................................................245

O ddělení n ik v p r o s t o r u ................................................................................................246

Kvantifikace interspecifické kom petice: kom petiční k o e f ic ie n ty ...................................250

Evoluční posuny niky ...............................................................................................................254


vij; Obsah

15 K a p i t o l a 15 . P r e d a c e 260

Ú v o d................................................................................................................................................260

H istorie predace: m atem atick ý m odel L otky a V o lte r r y.............................................261

Testování m odelu L o tk y a V olterry a jeh o p ř e d p o k la d y ................................................265

M odifikace nulové izokliny u k o ř i s t i.....................................................................................266

M odifikace nulové izokliny u p r e d á t o r a..............................................................................267

Funkční odpověď p re d á to ra a její t y p y ..............................................................................269

P a ra d o x o b o h a c e n í.....................................................................................................................274

N um erická o d p o v ě ď .................................................................................................................275

C elková o d p o v ě ď........................................................................................................................279

E x istu jí systém y p re d á to r-k o řist v p ř í r o d ě ?....................................................................283

M odel N icholsona a B aileyho p ro v z ta h p a ra z ito id -h o stite l .....................................285

H e rb iv o rie......................................................................................................................................289

O b ra n a p ře d nep řítelem - závody ve z b r o j e n í................................................................293

Biologická k o n tro la šk ů d ců ...................................................................................................300

16 K a p i t o l a 16 . P a r a z i t i s m u s 305

P araziti: původci infekčních o n e m o c n ě n í...........................................................................305

D ynam ika m ik roparazitických h o stite lů ...........................................................................307

D ynam ika m a k ro p a ra zitů a jejich h o stite lů ....................................................................311

Ú činky p a ra z itů n a h o s tite le...................................................................................................314

1 7 K a p i t o l a 17. D y n a m ik a p o č e t n o s t i v p ř í r o d n í c h p o p u la c íc h 317

Ú v o d................................................................................................................................................317

J a k m ěřit prom ěnlivost v p o č e t n o s t i..................................................................................318

Periodické zm ěny v p o četnosti: populační c y k l y .............................................................322

C o způ so b u je populační c y k l y...............................................................................................327

G eografická prom ěnlivost: g rad ien ty a sy nchronnost ..................................................332

E x istu jí chaotické p o p u lačn í d y n a m i k y ?...........................................................................337

K u d y dál: interakce endogenní s tru k tu ry s exogenní v a r ia b ilito u ?..........................337

18 K a p i t o l a 1 8 . M e t a p o p u l a c e 339

M etap o p u lace - a lte rn a tiv n í koncepce p e rz is te n c e.........................................................339

J a k poznám e m e ta p o p u la c i?...................................................................................................341

M odelování m etap o p u lačn í dynam iky: Levinsův m o d e l...............................................342

M odifikace p řed p o k lad ů : vlivy p , velikosti plošek a vzdálenosti ..............................345

P rosto ro v ě realistické m o d e l y...............................................................................................347

Závislost n a h u sto tě a perzisten ce m e ta p o p u la c i.............................................................350

L i t e r a t u r a 352

R e j s t ř í k y 385
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist