načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Popely ještě žhavé I. – Válka a nukleární mír – Karel Durman

Popely ještě žhavé I. - Válka a nukleární mír
-1%
sleva

Kniha: Popely ještě žhavé I.
Autor: Karel Durman
Podtitul: Válka a nukleární mír

Nástup nacismu, vznik protihitlerovské koalice, vítězství Spojenců, vývoj politické role Stalina, zrod bipolárního světa, konstituování Čínské lidové republiky, odsouzení kultu osobnosti a Chruščovova rezignace. Detailní analýza světových ... (celý popis)
Titul je skladem 1ks – Z důvodu karantény expedujeme pravděpodobně 20.1.2021
Ihned také k odběru:
Vaše cena s DPH:  470 Kč 465
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
15,5
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
tištěná forma TIŠTĚNÁ
KNIHA

hodnoceni - 83.2%hodnoceni - 83.2%hodnoceni - 83.2%hodnoceni - 83.2%hodnoceni - 83.2% 100%   celkové hodnocení
3 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Karolinum
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2004
Počet stran: 608
Rozměr: 240x170
Jazyk: česky
Vazba: pevná
Nakladatelské údaje: Praha, Karolinum, 2004
EAN: 9788024606972
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Nástup nacismu, vznik protihitlerovské koalice, vítězství Spojenců, vývoj politické role Stalina, zrod bipolárního světa, konstituování Čínské lidové republiky, odsouzení kultu osobnosti a Chruščovova rezignace. Detailní analýza světových dějin v období 2.světové války a na počátku studené války. Světové dějiny ve 20. století. První díl shrnuje historické směřování od počátku 2.světové války až po Chruščovův mocenský pád.

Popis nakladatele

Tato publikace je vynikající historickou syntézou světových dějin od rozkladu evropských demokracií a nástupu totalitních režimů koncem 30. let 20. století v Evropě do karibské krize a Chruščovova pádu v roce 1964. Karel Durman pojednává mimo jiné o světě ve stínu nacistického Německa, druhé světové válce, bipolární studené válce, destabilizaci koloniální soustavy či tzv. hnutí nezávislých. (velká politika 1938-1991. [Díl I., Světová válka a nukleární mír 1934-1964])

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Karel Durman - další tituly autora:
Popely ještě žhavé. II. -- Konce dobrodružství Popely ještě žhavé. II.
 
Ke knize "Popely ještě žhavé I. - Válka a nukleární mír" doporučujeme také:
Útěk od praporů Útěk od praporů
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

ÚVOD 5

1. KAPITOLA

SOUMRAK BO H Ú (1 9 3 8 -1 9 4 2 )

1. T m a o p oled n ách 13

M e n talita to ta litn íc h elit: „p říp ad K irov“ 14

2 . K rize civilizace 19

Malé pravdy a „velká lež“ 20

D vojí se lh á n í 22

3 . „K om plexn í“ a „ n ek o m p lex n í“ to ta lita rism u s 24

H itler 27

4 . S ta lin a „ h o m o so v ie ticu s" 30

G an g p o slu šn ý ch v K re m lu 33

5 . R usko a Evropa 34

A nšlus a v ý ch o d o ev ro p sk é d o m in o 36

S talin o v a d o k trín a ro z p o rů 3 8

6 . P akt R ibbentrop-M olotov 39

Č tvrté d ě le n í P olska 41

7 . N ěm eck o -so v ětsk ý pakt a P ob altí 45

Z im n í válk a 46

P o rážk a se c tí 49

Tři p o b altsk é „n áro d y -o d so u zen ci“ 52

8 . D estab ilizace jih o v ý ch o d n í Evropy 54

9 . K onec n á m lu v 58

V p ře d v e č e r „B arbarossy“ 60

1 0 . S tř et dvou to ta litn íc h sy s té m ů 63

S talin b ez lesk u 65

M oskva, říje n -p ro s in e c 1941 67

1 1 . „ P rotih itlerovsk á k o a lice“ 69

K oalice v letech 1 9 4 1 -1 9 4 2 : o ficiáln í a z á k u lisn í 71


1 2 . S ověty od n o vých p orážek k e S talin grad u 74

„N ekom plexní to ta lita ris m u s“ a válk a 77

1 3 . A n tise m itism u s 79 „ O strau m “ a „O stp o litik “ 81 2. KAPITOLA STALIN - „DOBRÝ STRÝČEK JO E “ (1 9 4 3 -1 9 4 5 )

1 . S ta lin , R o o sev elt, C h u rch ill 84

T ragédie jm é n e m R oosevelt 85

2 . V še hraje pro S talin a 89 Italsk á „nová sc én a“ 92 P o lská o tá z k a 94 3 . T eherán 96 Č tvrtý v zadu - de G aulle 98 S ovětské g e o stra te g ic k é p lán o v án í: L itvinov a M ajskij 100 4 . Ju goslávsk á tragédie: hrůzy ro zd ělen í 103 P arty zán sk á válk a 105 Jugoslávie a S talin o v a p o litik a 1 9 4 1 -1 9 4 4 107

A lbánské z á k o u tí 109

5 . Z m ěn a fin sk é p olitiky 110 V aršavské p o v stá n í 112 6 . R u m u n sk ý srpn ový převrat 115 Sofijský h řb ito v 117 M aďarsko v o h n i 119

7 . S ta lin , C hurchill a d ě len í B alkánu 121 Ja lta 122

8 . P rolog к pacifikaci P o lsk a 125

R u m u n sk o : „tv rd o st se vyplácí“ 127 9 . A m eričané v Č íně - p rob lém dvou k u ltu r 130

F aktory „Č ankajšek“ a „ k o m u n istic k á s tra n a “ 131

„B řem eno p o v in n o stí v ů či Č ín ě“ 133

Ř ešení k v a d ra tu ry k ru h u 134

1 0 . S talin ovo „ z pekla š t ě s tí“ 136

Rooseveltovy p o sle d n í d n y 137 T ru m a n - „m alý člověk z M isso u ri“ 138

11. P o stu p im 142


3. KAPITOLA

STALIN - „UČITEL NÁRODŮ“ A „ZAJATEC POLITBYRA“ (1 9 4 5 -1 9 4 7 )

1. O p ět sa m i seb ou 147

S ta lin sk á m y stik a n a Z ápadě 148

Z ápad a S talin o v a velk á stra te g ie 150

S ta lin a M olotov - fikce a re a lita 154

2 . „N orm alizace“ v S S S R 156

S tra te g ie ve v n ě jším im p é riu 158

3 . Italsk á výzva zleva 160

S ta lin a F ra n c ie 163

4 . „ P ro b o u z en í Z ápadu“ . Trum an a B y m e s 166

K e n n a n ů v „d lo u h ý te le g ra m “ 169

5 . S o v ě tsk é plány v Íránu 171

S ta lin ů v ú s tu p v írá n sk é i tu re c k é o tá z c e 174

6 . F u lton 175 T ru m a n a M arshall 177 T ru m a n o v a d o k trín a 179

7 . M arshallův plán 181

Z ad ržo v á n í k o m u n ism u 184

8 . „ U p evn ěn í m o n o litn í jed n o ty “. Ž d a n o v ism u s 1 87

K re m e lsk á sc é n a 1 9 4 5 -1 9 4 7 189 9 . P rvní fáze so v ě tiza ce - 1 9 4 5 - 1 9 4 7 192

P acifikace P o lska 194

R u m u n sk o - trá p e n á ze m ě 196

B u lh a rsk é k o n tra sty 199

1 0 . S o v ěty a n ěm eck á otázka - v ý ch o zí p o zice 2 02

SED - „ stra n a v še h o n ě m e c k é h o lid u “ 205

1 1 . K rem l a „ k o lo n iá ln í sv ě t“ 206

Lekce S in g a p u ru 209

1 2 . K onec B ritsk é Indie 212

H in d u istic k o -m u slim sk ý rozvod 214

„Pach n ezáv islo sti“ 216

1 3 . B ritsk é válečn é zk ou šk y n a S tř ed n ím vých od ě 2 1 8

S tře d n í východ - p ilíř b ritsk é o b ran y ? 221

B iltm o rsk ý p ro g ra m 222

P a le stin sk á o tá z k a 224

4. KAPITOLA

M EZE BIPOLARITY (1 9 4 7 -1 9 4 9 )

1 . „S a lá m o v á taktika“ v Maďarsku 2 25

2 . K om in form a 229

D ru h á fáze so v ě tiz ace - k o n e c „ p a rla m e n tn íc h p iru e t“ 232

3 . „ Z vláštn í prípad R a k ou sk o“ 2 3 4

4 . F in sk á sp ec ifik a 2 37

„L éta n eb ezp e čí“ 1 9 4 4 -1 9 4 7 239

F inský „Ú nor“ se n e k o n a l 242

5 . P rvní ju g o slá v sk ý k o m u n istic k ý m od el 244

S ta lin a b alk án sk é u s p o řá d á n í 2 4 7

A lbánský m alý rin g 250

6 . S o v ětsk o -ju g o slá v sk á roztržk a 252

„ K o m in fo rm isté“ n a B alk án ě 254

7 . F ran cou zsk é „ k o m in fo rm n í zk la m á n í“ 2 5 7

Itálie - n e b e z p e č í z a ž e h n á n o 259

8 . D ek o lo n iza ce jih o v ý c h o d n í A s ie 261

K o m u n istic k á výzva v In d o č ín ě 2 6 3

Z v láštn í p říp a d In d o n é sie 2 6 5

9 . Barm a: k o m p ro m is m e z i n a cio n a listy a L on d ýn em 2 68

B ritsk á v ý h ra v M alajsku 269

1 0 . C esta к ro z d ě le n í P a le stin y 2 72

К a ra b sk o -žid o v sk ém u o z b ro je n é m u k o n flik tu 2 7 4

P alestin sk á válk a 1 9 4 8 -1 9 4 9 277

1 1 . „Vláda SVAG“ v e v ý ch o d n í z ó n ě N ěm eck a 279

O k u p a č n í p o litik a v z á p a d n íc h z ó n á c h , 1 9 4 5 -1 9 4 6 280

O b rat v z á p a d n íc h p o sto jíc h 282

V p ře d v e č e r b e rlín sk é b lo k ád y 2 8 4

1 2 . B erlín : m razivé dny 286

Dva n ěm eck é stá ty 289

1 3 . U SA : d om ácí p rogram y zák lad em 291

S tab ilizace v B ritá n ii 293

„M arshallizace“: fra n c o u z sk o -ita lsk ý k o n tra s t 295

5. KAPITOLA

SVĚT V CÍN SK O -K O R EJSK ÉM STÍN U (1 9 4 9 -1 9 5 3 )

1. W a sh in g to n , M oskva a č ín sk á otázka 1945 299

M arshal íova m ise 3 0 0

V ítězství „ ta ra n tu le “ n a d „šk o rp io n e m “ 302

S ta lin а М ао 304

2 . U S A n a konci 4 0 . le t 3 07

A m erický o b ra n n ý p e rim e tr 309

„T eorie d o m in a “ a p ro g ra m N SC -68 311

3 . M acArthurovy reform y v Jap on sk u 3 13

Paradoxy a m e ric k é p o litik y v Ja p o n sk u , 1 9 4 8 -1 9 5 0 3 1 5

4 . R o zd ělen í K oreje: „ S ev er proti J ih u “ 3 17

S ta lin a k o rejsk á válka 320

P o č á te k války 322

5 . „Č aroděj z In č c h o n u “ 3 23

Č ínský v stu p do války 325

O b ra t n a Ja lu 327

„ B ra trstv í ve z b ra n i“ 329

6 . T rum anova vláda v e r s u s M acA rthur a M cC arthy 3 31

7 . K o m u n istick á taktika p rod lu žován í války 33 5

„K rvavá rem íza" 3 3 6

S ta lin ů v sc é n á ř g lo b á ln í války? 338

8 . N ový typ g lob áln í rovnováhy 341

„A tlan tick á b ila n c e “ k o rejsk é války 343

S ta lin o v a n ě m e c k á p ro tih ra 3 4 6

Z m ě n a g e o stra te g ic k é situ a c e n a B alk án ě 347

9 . „O b lou k od Jap on sk a к h ran icím In d ie “ 349

V álečný ú č e t - asijsk o -v ie tn a m sk ý a sp e k t 351

1 0 . „Z ajistit s e proti v še m n a h o d ilo ste m “ 3 5 4

„S am o sp ád “ v so v ě tsk é m a čín sk ém k o m u n ism u 355

1 1 . Maďarsko - léta beznaděje 35 8

Varšavské m ísto d rž ite lstv í „m o sk o v itů " 360

R u m u n sk o : G h e o rg h iu -D e j v e rsu s P au k ero v á a L u ca 363

1 2 . S ta lin n a sk lon k u života 366

Ke k o n ečn é čistce? 368

6. KAPITOLA

KDO JE VINEN? (1953-1956)

1. N ek lid n é časy. B erijova ša n c e 371

K onec k o rejsk é války 373

B e rijů v p á d 374

2 . P o ststa lin sk á krize a v n ě jší im p é riu m 3 76

P o v stán í v NDR 3 7 7

M aďarský nový k u rz 380

C h ru šč o v - „strá ž c e h o d n o t“ 382

3 . Od T rum anovy к E isen h o w ero v ě vládě 3 8 5

E ise n h o w e r a D ulles 3 8 7

4 . D ok tríny „ o sv o b o z e n í“ a „ m a siv n í odvety" 38 9

K o n se rv a tiv ism u s 5 0. let: p ro sp e rita a síla tra d ic e 392

5 . S tř ed n í východ po p a le stin sk é válce 3 96

M ossadek a írá n sk á ro p a 397

E g y p tsk á rev o lu ce 399

„Pryč s paši" 402

6 . „Tájné op era ce“ CIA a D u lle so v a „ p ak tom án ie“ 4 03

írá n sk ý p ře v ra t 1953 4 0 5

7 . F ran cie a E vropa 4 08

D ie n b ie n p h u 410

In d o čín sk ý k o m p ro m is 1954 411

P ařížsk é d o h o d y a pád M enděse F ra n c e 413

8 . К n ové stra teg ii v K rem lu 4 1 5

R ak o u sk á sm lo u v a o n e u tra litě 4 1 7

V aršavský p a k t a ev ro p sk á b e z p e č n o st 419

Ž enevský s u m m it 421

9 . D vě tváře P ek in gu : Q u em o y a B a n d u n g 4 23

C h ru šč o v a tř e tí sv ět: In d ie a In d o n é sie 424

1 0 . N á sir - „ n á š č lo v ěk v K áhiře“ 4 2 7

P rv n í léta Izra ele 4 3 0

Izra elsk o -ara b sk é n a p ě tí 1 9 5 3 -1 9 5 5 431

N ásirů v o b ra t n a v ý ch o d 4 3 3

1 1 . Západ na c e s tě k s u e z s k é p roh ře 436

S u ezsk á v o jen sk á k o n fro n ta c e 4 3 8

1 2 . J u g o slá v sk é tém a v k rem elsk ý ch sp o re ch 4 41

XX. sjezd K SSS: o tře s „ ta jn é h o p ro je v u “ 445

1 3 . P o lsk á k rize 4 4 7

P o z n a ň a G o m u lk ů v n á v ra t 4 4 8

M aď arsko p ře d b o u ří 4 5 0

V yvrcholení „p o lsk éh o Ř íjn a“ 4 5 2

1 4 . „ D e s e t d n ů , které o třásly K rem lem “ 4 54

„O perace V ichr“ 456

P o h ro m a v Z áto ce sv in í 535

V ídeňské se tk á n í 536

1 3 . Od Vídně к B e rlín u 538

N ěm eck o -b erlín sk ý u zel 540

P o ch o d ke „zdi h an b y " 542

Z ápad a „o p erace R ů ž e “ 544

1 4 . R ivalové a odpadlíci 5 46

A lbánská a ru m u n s k á vo lb a 549

1 5 . O perace ,A n ad yr" 552

„Ex C o m m “ a d ra m a třin á c ti d n ů 555

C h ru šč o v ů v ú s tu p 558

1 6 . D ozvu k y am erick éh o v ítě z stv í 5 60

V p ře d v e č e r D allasu 561

1 7 . C h ru ščov na šik m é p lo še 5 64

S o v ětsk o -čín sk é sc h iz m a 567

K o m p lo t a re z ig n a c e 569

HLAVNÍ PO U ŽITÉ ZKRATKY A SYNONYMA 572

PRAMENY A LITERATURA

1. P ra m en y 576

2. P a m ě ti a svěd ectv í 5 7 7

3. Z ák lad n í a p o u ž itá lite ra tu ra 579

REJSTŘÍK 585       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.