načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Politické ideologie a teorie – Prorok Vladimír; Lupták Milan

Politické ideologie a teorie
-1%
sleva

Kniha: Politické ideologie a teorie
Autor: Prorok Vladimír; Lupták Milan

Kniha je jedním z literárních pokusů vyhnout se teoretickým a praktickým úskalím ideje evropocentrismu z hlediska výkladu dějin politického myšlení. Byla obsahově rozdělena do dvou částí: obsahem první části je problematika příčin vzniku ... (celý popis)
Titul doručujeme za 6 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  388 Kč 384
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
12,8
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 58.4%hodnoceni - 58.4%hodnoceni - 58.4%hodnoceni - 58.4%hodnoceni - 58.4% 60%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Aleš Čeněk
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2011
Počet stran: 414
Rozměr: 23 cm
Skupina třídění: Politologie
Jazyk: česky
Vazba: brožovaná
Nakladatelské údaje: Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011
EAN: 9788073802646
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha je jedním z literárních pokusů vyhnout se teoretickým a praktickým úskalím ideje evropocentrismu z hlediska výkladu dějin politického myšlení. Byla obsahově rozdělena do dvou částí: obsahem první části je problematika příčin vzniku politických ideologií, pravdivosti a povahy ideologického poznání, kontinuity a diskontinuity ve vývoji ideologií, typologie politického myšlení a struktury a funkcí politických ideologií. Ve druhé časti knihy se skoumá fragment dějin politických učení od starověku po r. 1848 - kromě politického myšlení antiky, ranného a vrcholného středověku, Renesance, Reformace, Osvícenství a rodící se společnosti „omezené liberální modernity“ v západní Evropě a také ve Spojených státech - analyzují se také opomíjené politické názory civilizací starověké Indie, Číny, Izraele, arabského Orientu a jejich nástupnických států, Byzantské říše, Kyjevské a Moskevské Rusi a carského Ruska) podpořené důkazy rozhodující role jednotlivých náboženských věroučení (konfuciánství, hinduismu, buddhismu, judaismu, starořeckého pohanství, ortodoxního křesťanství – pravoslaví, katolicismu, islámu, protestantismu) na rozvoj myšlení epochy a civilizace (od starověku po rok 1848)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O b s a h

Úv o d e m ..........................................................................................................................................9

Č á s t I P o l i t i c k é id e o lo g ie ja k o o b je k t a n a lý z y

1. К POJETÍ POLITICKÉ IDEOLOGIE..................................................................................31

1.1 Politika jako vědom á č in n o s t..................................................................................31

1.2 Podstata politické ideologie.....................................................................................33

1.3 Politická ideologie, filosofie politiky a politická te o rie...............................39

2. Ná z o r y n a m o ž n o s t p r a v d iv é h o p o z n á n í v p o l i t i c e ...........................43

2.1 Starověk a novověk o zkreslení poznání p o litik y ..........................................43

2.2 M oderní doba o povaze ideologického p o z n á n í..........................................47

3. Vz n ik a v ý v o j p o l it ic k ý c h i d e o l o g i í................................................................52

3.1 Příčiny existence politických id eologií................................................................52

3.2 K ontinuita a diskontinuita ve vývoji politických ideologií........................56

3.3 Ideologie, utopie a tra d ic e.........................................................................................59

3.4 Typologie ideologií........................................................................................................63

4. Id e o l o g ie a z p ů s o b p o l it ic k é h o m y š l e n í.....................................................66

4.1 Typologie způsobu politického m y šle n í............................................................66

4.2 Politické m yšlení a kritéria jeho pravdivosti.....................................................72

Č á s t II P o l i t i c k é m y š le n í s t a r o v ě k u

1. Ch a r a k t e r is t ik a s t a r o v ě k u ..................................................................................77

2. In d i e ............................................................................................................................................79

2.1 V znik a vývoj starověké indické civilizace........................................................79

2.2 B ráh m an ism u s...............................................................................................................81

2.3 K oncepce b u d d h ism u ................................................................................................82

2.4 Politické m yšlení h in d u is m u ..................................................................................84

3. Č í n a ............................................................................................................................................87

3.1 V znik politického m yšlení.........................................................................................87

3.2 Ideologické konflikty v období V ýchodní Č o u .............................................88

3.2.1 Konfucius a konfuciánství..................................................................................89

3.2.2 M ohism us...............................................................................................................92


3.2.3 Taoismus..................................................................................................................94

3.2.4 Legismus..................................................................................................................95

3.3 Tradice čínského politického m y šlen í........................................................97

4. Iz r a e l .......................................................................................................................................98

4.1 Judaismus a židovský národ...............................................................................98

4.2 Zvláštnosti judaism u jako id eo lo g ie..............................................................99

4.2.1 Víra v jediného Boha - m onoteism us...........................................................99

4.2.2 Vyvolenost a smlouva s B o h e m ....................................................................100

4.2.3 Politická eschatologie, mesianismus a dělba m o ci....................................101

4.2.4 Zákony, sociální politika a stabilita společnosti.......................................102

5. Ře c k o .....................................................................................................................................104

5.1 Vznik a vývoj řecké civilizace..........................................................................104

5.2 Mytologické politické myšlení a jeho ro z p a d ...........................................106

5.3 Vznik vědecko-filosofického politického myšlení.....................................107

5.3.1 Sedm m u d rc ů .....................................................................................................107

5.3.2 Pythagoras a pythagorejci...............................................................................108

5.3.3 Herakleltos (530-470 př. n. 1.)........................................................................108

5.3.4 S o fisté...................................................................................................................109

5.4 Vrchol politického myšlení řecké otrokářské dem okracie....................111

5.4.1 Sokrates (469-399 př. n. 1.)...............................................................................111

5.4.2 Platon (427-347 př. n. 1.)................................................-V.............................113

5.4.3 Aristoteles (384-322 př. n. 1.)............................................................................117

6. Ří m ....................................................................................................................................................122

6.1 Dějiny Ř ím a ........................................................................................................122

6.2 Stoicismus...............................................................................................................124

6.3 Římský eklekticism us.......................................................................................126

6.4 Římští právníci.....................................................................................................128

Čá s t III Po l it ic k é m y š l e n í s t ř e d o v ě k u

1. C h a r a k t e r is t ik a s t ř e d o v ě k u ...........................................................................133

2. Kř e s ť a n s t v í.......................................................................................................................136

2.1 V zniká vývoj........................................................................................................136

2.2 Ideologie raného křesťanství..........................................................................140

2.2.1 Ježíš Kristus a založení křesťanské c írk v e..................................................140

2.2.2 Politická eschatologie a mesianismus raného křesťanství.....................141

2.2.3 Vztah к politické moci a ke státu....................................................................143


2.2.4 Pojetí sociální spravedlnosti........................................................................146

2.3 Politické m yšlení východních k ře s ť a n ů ..........................................................149

2.3.1 Vývoj Byzantské říš e ...........................................................................................149

2.3.2 Politicko-právní myšlení B yzance.................................................................152

2.3.3 Východní apologetika a patristika.................................................................154

2.3.4 Křesťanské hereze v období všeobecných církevních sněmů .... 157

2.3.5 Oddělení římského patriarchátu od východních patriarchátů

v křesťanské církvi.............................................................................................162

2.3.6 Vznik ruské státnosti a pravoslaví.................................................................165

2.3.7 Náboženské politické myšlení v období Kyjevské a Moskevské Rusi. . 169

2.4 Politické m yšlení křesťanského Z á p a d u ..........................................................181

2.4.1 Vývoj západoevropského křesťanství.............................................................181

2.4.2 Latinská patristika..............................................................................................185

2.4.3 Politické myšlení období scholastiky.............................................................191

2.4.4 Právní myšlení středověké Evropy.................................................................199

3. Is l á m .........................................................................................................................................203

3.1 M uham m ad a is lá m .................................................................................................204

3.2 Z ákladní h o d n o ty is lá m u .......................................................................................207

3.3 A rabská islám ská politická teo rie........................................................................210

3.3.1 Náboženské a právní m yšlení..........................................................................210

3.3.2 Politická filosofie..................................................................................................214

3.3.3 Zrcadla vládců.....................................................................................................217

3.4 Politické m yšlení islám u 15.-19. s to l e tí.........................................................218

4. St a r o v ě k é id e o l o g ie v p o d m ín k á c h s t ř e d o v ě k u ................................222

4.1 Politické m yšlení Indie..............................................................................................222

4.2 Politické m yšlení Č ín y..............................................................................................226

4.3 Židé a ju d a ism u s.........................................................................................................230

Čá s t IV Po l it ic k é m y š l e n í n o v o v ě k u

1. Ch a r a k t e r is t ik a n o v o v ě k u...................................................................................237

1.1 Politicko-náboženské konflikty novověku......................................................238

1.2 O d racionalism u к o sv íc e n stv í............................................................................239

2. Po l it ic k é m y š l e n í r e n e s a n c e a r e f o r m a c e..............................................242

2.1 Program centralizace a posilování státní m o c i...........................................245

2.1.1 Nicollo Machiavelli (1 4 6 9 -1 5 2 7 )............................................................... 246

2.1.2 Jean Bodin (1530-1596)................................................................................. 249

2.2 R eform ační d oktríny.................................................................................................251


2.2.1 Martin Luther (1483-1546)......................................................................... 252

2.2.2 Jan Kalvín (1509-1564)................................................................................ 253

2.2.3 Thomas Müntzer (1489-1525)..................................................................... 255

2.3 R enesanční křesťanský h u m an ism u s................................................................256

2.3.1 Erasmus Rotterdamský (1 4 6 7 -1 5 3 6 )....................................................... 256

2.3.2 Thomas More (1478-1535)......................................................................... 257

2.4 Politická učení m o n arch o m ach ů.......................................................................259

3. Po l it ic k é m y šl e n í o b d o b í b u r ž o a s n íc h r e v o l u c í............................261

3.1 N iz o z e m í......................................................................................................................263

3.1.1 Historické předpoklady revoluce....................................................................263

3.1.2 Hugo Grotius (1583-1645)............................................................................ 265

3.1.3 Baruch Spinoza (1632-1677)..................................................................... 267

3.2 A n g lie..............................................................................................................................269

3.2.1 Anglická státnost.................................................................................................269

3.2.2 Anglické politické myšlení období revoluce..............................................272

3.2.3 Politické myšlení období anglické průmyslové revoluce........................282

3.3 Spojené státy am erické.............................................................................................296

3.3.1 Vývoj státnosti na území U SA ........................................................................296

3.3.2 Politické myšlení amerického koloniálního o b d o b í................................297

3.3.3 Politické myšlení v období války za nezávislost

a vzniku americké ú sta v y..............................................................................300

3.3.4 Politické myšlení USA první poloviny 19. s to le tí...................................306

3.4 Francie..............................................................................................................................309

3.4.1 Francouzská státnost..........................................................................................309

3.4.2 Francouzské politické myšlení 17. století.....................................................313

3.4.3 Predrevoluční politické m yšlení....................................................................316

3.4.4 Revoluční myšlení jakobínů...........................................................................324

3.4.5 Francouzský utopický socialismus................................................................327

3.4.6 Konzervativní a liberální porevoluční myšlení...........................................333

3.5 N ě m e c k o .......................................................................................................................344

3.5.1 Německá státnost - od rozdrobenosti к sjednocení................................344

3.5.2 Politické myšlení německých osvícenců.....................................................346

3.5.3 Politické myšlení německého rom antism u..................................................355

3.6 Itá lie..................................................................................................................................359

3.6.1 Boj za sjednocení a nezávislost....................................................................359

3.6.2 Politické myšlení italského osvícenství.........................................................360

3.7 R u s k o ..............................................................................................................................366

3.7.1 Vývoj ruské státnosti od 2. poloviny 17. století do poloviny 19. století . 366

3.7.2 Politické myšlení v carském Rusku v období reforem 18. století. . . 371

3.7.3 Západnictví a slavjanofilství...........................................................................377

Re s u m e.........................................................................................................................................385

Se z n a m p r a m e n ů a l i t e r a t u r y ...............................................................................386

O a u t o r e c h..............................................................................................................................395

Jm e n n ý r e j s t ř í k ....................................................................................................................396

Př e d m ě t n ý r e j s t ř í k ........................................................................................................402       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.