načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Pokročilé programovací techniky – Miroslav Virius

Pokročilé programovací techniky
-7%
sleva

Kniha: Pokročilé programovací techniky
Autor: Miroslav Virius

Skriptum je určeno pro studenty druhého ročníku Fakulty jaderné a fizikálně inženýrské, obor studia Aplikace softwarového inženýrství.
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  477 Kč 444
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
14,8
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » ČVUT Praha
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2013
Počet stran: 310
Rozměr: 205x292
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Programování. Software
Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Jazyk: česky
Datum vydání: 08.01.2013
Nakladatelské údaje: V Praze, České vysoké učení technické, 2013
ISBN: 978-80-0105-188-7
EAN: 9788001051887
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Skriptum je určeno pro studenty druhého ročníku Fakulty jaderné a fizikálně inženýrské, obor studia Aplikace softwarového inženýrství.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Miroslav Virius - další tituly autora:
Od C++ k C sharp Od C++ k C sharp
Od C k C++ Od C k C++
Pascal -- programování pro začátečníky Pascal
Programování pro .NET Programování pro .NET
Programování v C++ -- od základů k profesionálnímu použití Programování v C++
J Builder verze 3 podr.pr. J Builder verze 3 podr.pr.
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Předm luva 3

Obsah 6

1 Filtr SORT (lehké opakování) 12

1.1 M inim ální im p le m e n ta c e..................................................................................................... 12

1.1.1 Podrobnější p o p i s..................................................................................................... 12

1.1.2 K ontejner a t ř í d ě n í.................................................................................................. 12

1.1.3 Im p le m e n ta c e............................................................................................................ 13

1.1.4 N ad prvním p r o g r a m e m ........................................................................................ 13

1.2 Rafinovanější i m p l e m e n t a c e.............................................................................................. 14

1.3 N á s t r o j e................................................................................................................................... 15

1.3.1 Hlavní p r o g r a m ......................................................................................................... 15

1.3.2 P orovnání řádek podle č í s e l.................................................................................. 16

1.3.3 A nalýza p a ra m etrů příkazové ř á d k y .................................................................... 17

1.3.4 P řevod znakového řetězce do kódové strá n k y 852 18

1.3.5 N ad dru h o u v e r z í...................................................................................................... 20

1.4 R efaktorujem e program S O R T .......................................................................................... 20

1.4.1 N ávrhové vzory a r e f a k t o r o v á n í........................................................................... 20

1.4.2 P ráce se znaky ......................................................................................................... 21

1.4.3 K o m p a r á t o r y............................................................................................................ 22

1.4.4 H lavní program a t ř í d ě n í........................................................................................ 23

1.4.5 H lavní p r o g r a m ......................................................................................................... 27

1.5 N ám ěty p ro sam o statn o u p r á c i.......................................................................................... 27

2 H odiny (úvod do program ování G UI) 28

2.1 Jednoduché digitální h o d i n y .............................................................................................. 28

2.1.1 N ávrh grafického uživatelské r o z h r a n í................................................................. 28

2.1.2 O bsluha u d á l o s t í...................................................................................................... 31

2.2 H odiny s r u č i č k a m i............................................................................................................... 34

2.2.1 Kreslicí plocha a k r e s le n í........................................................................................ 34

2.2.2 K reslení v o k n ě ......................................................................................................... 35

2.2.3 P rv n í verze analogových h o d i n.............................................................................. 36

2.2.4 V ylepšená v e r z e......................................................................................................... 42

2.2.5 D alší d ro b n á v y l e p š e n í ............................................................................................ 44

2.3 N ám ěty pro sam o statn o u p r á c i.......................................................................................... 47


3 O š e tř o v á n í c h y b z a b ě h u 48

3.1 Když nastane chyba ........................................................................................................... 48

3.2 V ý j i m k a.................................................................................................................................. 50

3.2.1 P rvní p ř i b l í ž e n í....................................................................................................... 50

3.2.2 Vyvolání v ý jim k y.................................................................................................... 55

3.2.3 Zachycení v ý j i m k y ................................................................................................. 57

3.2.4 Běh program u s v ý jim k a m i................................................................................... 58

3.2.5 T říd y v ý jim e k........................................................................................................... 60

3.3 Koncovka: operace, které musí p r o b ě h n o u t................................................................... 61

3.4 N ám ěty pro sam o statn o u p r á c i.......................................................................................... 63

4 U k a z a te le a p r á c e s p a m ě t í 64

4.1 A dresa a u k a z a t e l.................................................................................................................. 64

4.1.1 D atový ty p u k a z a t e l.............................................................................................. 64

4.1.2 P řístu p к prom ěnným pomocí u k a z a t e l ů ......................................................... 66

4.1.3 Pořadí d e k la r a c í........................................................................................................ 69

4.2 Dynamické přidělování p a m ě t i.......................................................................................... 69

4.2.1 Pam ěť p r o g r a m u .................................................................................................... 69

4.2.2 V ytváření dynam ických p r o m ě n n ý c h................................................................ 70

4.2.3 Uvolňování dynam ických p ro m ě n n ý c h................................................................ 73

4.3 N ám ěty pro sam ostatnou p r á c i........................................................................................... 75

5 P r o c e d u r y a fu n k c e 76

5.1 Přetěžování procedur a f u n k c í........................................................................................... 76

5.1.1 P ravidla p ř e t ě ž o v á n í.............................................................................................. 76

5.1.2 Kdy použít p ře tě ž o v á n í........................................................................................... 78

5.1.3 Pohled pod p o k l i č k u .............................................................................................. 79

5.2 Volací k o n v e n c e..................................................................................................................... 80

5.2.1 Volání p o d p r o g r a m u.............................................................................................. 80

5.2.2 Podporované volací konvence ............................................................................. 81

5.3 Im plicitní hodnoty p a r a m e t r ů ........................................................................................... 81

5.3.1 O co jde? .................................................................................................................. 81

5.3.2 Deklarace im plicitní hodnoty p a r a m e t r u ......................................................... 82

5.4 Dynam ická k n i h o v n a........................................................................................................... 83

5.4.1 V ytvoření dynam ické knihovny ve Free P ascalu . . ..................................... 83

5.4.2 Použití dynamické k n i h o v n y...........................................' ................................... 87

5.4.3 Im p o rt DLL pomocí n á stro jů z W in32 A P I (dynam ický i m p o r t ) 89

5.4.4 P oužití DLL napsané v jin ém jazyce ................................................................ 92

5.5 N ám ěty p ro sam o statn o u p r á c i........................................................................................... 96

6 V l a s t n o s t i a o p e r á t o r y 97

6.1 V lastnost ............................................................................................................................... 97

6.1.1 Jednoduchá v la s t n o s t.............................................................................................. 97

6.1.2 Indexovaná v l a s t n o s t................................................................................................100

6.2 Co je přetěžování o p e r á t o r ů .................................................................................................103

6.3 Přetěžování op eráto rů ve Free Pascalu ............................................................................ 104

6.3.1 Základní p r a v i d l a.......................................................................................................104


6.3.2 Příklad: komplexní č í s l a ............................................................................................105

6.4 Přetěžování operátorů v D e l p h i.......................................................................................... 109

6.4.1 Přetěžovatelné o p e r á t o r y..........................................................................................109

6.4.2 O becná pravidla .........................................................................................................111

6.4.3 Příklad: komplexní č í s l a ...........................................................................................111

6.5 N ám ěty pro sam o statn o u p r á c i.............................................................................................114

7 S e z n a m a z a p o u z d ř e n í 115

7.1 Co je s e z n a m ........................................................................................................................... 115

7.2 Naivní im plem entace seznam u.................................................................................................116

7.2.1 Pom ocné t y p y ...............................................................................................................116

7.2.2 T říd a S e z n a m ...............................................................................................................118

7.2.3 Vložení nového prvku za určený prvek .................................................................121

7.3 Problém y naivní im plem entace spojového s e z n a m u........................................................124

7.3.1 Chybějící m e t o d y ....................................................................................................... 124

7.3.2 Seznam není u n i v e r z á l n í...........................................................................................124

7.3.3 Porušené z a p o u z d ře n í................................................................................................. 125

7.3.4 Lepší im plem entace s e z n a m u....................................................................................125

7.3.5 Seznam, k te rý nezveřejňuje ty p p r v k u................................................................... 126

7.4 Další vylepšení ........................................................................................................................130

7.4.1 Oddělím e rozhraní od im p le m e n ta ce.......................................................................131

7.4.2 N ávrhový vzor M o s t..................................................................................................134

7.5 N ám ěty pro sam o statn o u p r á c i.............................................................................................134

8 I t e r á t o r 136

8.1 К čemu je dobrý i t e r á t o r.......................................................................................................136

8.2 T říd y i t e r á t o r ů ........................................................................................................................137

8.2.1 A b strak tn í i t e r á t o r.....................................................................................................137

8.2.2 T říd a seznam u ............................................................................................................143

8.3 P oužití ite rá to rů ...................................................................................................................145

8.4 Poznám ky n a z á v ě r.................................................................................................................148

8.5 N ám ěty pro sam o statn o u p r á c i.............................................................................................150

9 Š a b lo n y n e b o li g e n e r ic k é t y p y 151

9.1 К čem u jsou generické t y p y ? ................................................................................................ 151

9.2 S yntaktická p r a v i d l a ..............................................................................................................151

9.2.1 G enerická t ř í d a ............................................................................................................152

9.2.2 Použití generické t ř í d y .............................................................................................. 153

9.3 Generický s e z n a m .....................................................................................................................154

9.3.1 Prvek s e z n a m u ............................................................................................................154

9.3.2 Seznam ......................................................................................................................... 155

9.4 N ám ěty pro sam o statn o u p r á c i.............................................................................................157

10 P o k u s y s f r a k t á l y I ( p o k r o č ilé G U I ) 158

10.1 Verze 1 . 0 .....................................................................................................................................158

10.1.1 F r a k t á l............................................................................................................................158

10.1.2 Hlavní o k n o ..................................................................................................................160

10.1.3 V ý sle d e k........................................................................................................................ 171


10.2 Verze 2.0: O dstraňujem e n á p a d n á n e d o p a t ř e n í...............................................................171

10.2.1 Komunikace s běžícím p ro g ra m e m.........................................................................172

10.2.2 Chybný v s t u p ..............................................................................................................175

10.2.3 N ad verzí 2 . 0 ........................................ 178

10.3 Verze 2.1: D robná v y l e p š e n í.................................................................................................178

10.3.1 Informace o p r o d u k tu.................................................................................................178

10.3.2 Stavová ř á d k a .............................................................................................................. 181

10.3.3 Rozm ěry a barv y bitové m a p y ................................................................................182

10.3.4 P o s u v n ík y.....................................................................................................................185

10.3.5 P ořadí kom ponent ....................................................................................................187

10.3.6 V ýběr m y š í ..................................................................................................................187

10.3.7 Panel n á stro jů ...........................................................................................................191

10.4 N ám ěty pro sam o statn o u p r á c i.............................................................................................193

11 P o k u s y s f r a k t á l y I I (X M L , n á p o v ě d a ) 194

11.1 Verze 3.0: Dynamické knihovny a konfigurační s o u b o r..................................................194

11.1.1 Úvodní ú v a h y .............................................................................................................. 194

11.1.2 Značkovací jazyk X M L ............................................................................................. 197

11.1.3 Zpracování XML v P ascalu ................................................................................... 199

11.1.4 N ačtení konfiguračního s o u b o r u ............................................................................ 200

11.1.5 Im p o rt výpočetní funkce z dynam ické k n i h o v n y..............................................205

11.1.6 Dialogové okno N astavení ...................................................................................... 206

11.1.7 Instalace dynam ické k n i h o v n y................................................................................207

11.1.8 V izuální návrh ok n a N astavení ............................................................................ 207

11.2 Verze 3.0.1: Použití registru W in d o w s................................................................................209

11.2.1 P roč přistu p o v at к r e g is tr u...................................................................................... 210

11.2.2 R egistr W i n d o w s....................................................................................................... 210

11.2.3 Ú prava program u pro výpočet f r a k t á l ů ...............................................................212

11.3 Verze 3.1: N á p o v ě d a..............................................................................................................213

11.3.1 N á s t r o j e........................................................................................................................213

11.3.2 Soubory s n á p o v ě d o u.................................................................................................214

11.3.3 Ú prava p r o g r a m u.......................................................................................................215

11.4 N ám ěty pro sam o statn o u p r á c i.............................................................................................216

12 I n s t a l a č n í p r o g r a m 217

12.1 N S I S .................................................................................................. > .....................................217

12.1.1 Co je NSIS .................................................................................................................217

12.2 Jednoduchý instalační p r o g r a m ..........................................................................................222

12.2.1 P rvní v e r z e .................................................................................................................222

12.2.2 Vylepšujeme první instalační program ...............................................................225

12.3 Průvodce instalací .................................................................................................................227

12.3.1 S tránky p r ů v o d c e.......................................................................................................227

12.3.2 Jednoduchý průvodce instalací F rak tálu ........................................................... 229

12.3.3 A t r i b u t y........................................................................................................................229

12.3.4 U pravujem e okna průvodce ...................................................................................234

12.3.5 Další ú p r a v y.................................................................................................................235

12.4 N ám ěty pro sam o statn o u p r á c i.............................................................................................243


13 S o u b ě ž n é p o d p r o c e s y n e b o li v l á k n a 244

13.1 Z áklady práce s p o d p r o c e s y................................................................................................244

13.1.1 Co je to p o d p r o c e s....................................................................................................244

13.1.2 Pokročilejší n ástro je ................................................................................................248

13.2 Synchronizace p o d p r o c e s ů....................................................................................................252

13.2.1 Souběh, synchronizace a u v á z n u t í.........................................................................252

13.2.2 Zámek ve Free P a s c a l u .............................................................................................257

13.2.3 Zámek v D e l p h i ...........................................................................................................259

13.2.4 M eto d a Synchronize .................................................................................................259

13.2.5 Čekání n a u d á l o s t.......................................................................................................261

13.3 P aralelní procedury a fond p o d p r o c e s ů............................................................................ 264

13.3.1 Fond p o d p r o c e s ů.......................................................................................................264

13.3.2 Paralelní procedury . . .............................................................................................265

13.3.3 P aralelní procedury a fond podprocesů ve Free P a s c a l u .................................265

13.4 Podprocesy a f r a k tá ly..............................................................................................................269

13.4.1 Verze 4.0: V ýpočet b arv y v sam o statn ém p o d p r o c e s ů....................................269

13.5 N ám ěty p ro sam o statn o u p r á c i.............................................................................................274

14 Z a č ín á m e s d a t a b á z e m i 275

14.1 Co je co v d a ta b á z íc h..............................................................................................................275

14.1.1 Tabulka, d atab áze a další pojm y .........................................................................275

14.1.2 K om ponenty pro práci s d a t a b á z í.........................................................................277

14.1.3 Další důležité p o j m y ................................................................................................ 278

14.1.4 S tru k tu ra databázové a p lik a c e................................................................................279

14.2 Prohlížím e si d a ta v t a b u l c e ................................................................................................ 280

14.2.1 P ř í p r a v a........................................................................................................................280

14.2.2 V lastní p r o g r a m ...........................................................................................................281

14.3 Používám e m řížku ................................................................................................................. 282

14.3.1 U pravujem e d a ta v d a t a b á z i...................................................................................283

14.3.2 Jm én a sloupců .......................................................................................................... 284

14.3.3 P očítané s l o u p c e .......................................................................................................284

14.4 D atab áze v konzolové a p l i k a c i.............................................................................................287

14.4.1 P o s t u p ...........................................................................................................................287

14.4.2 I m p le m e n ta c e..............................................................................................................288

14.4.3 Jed n o tk y a p ro m ě n n é................................................................................................ 288

14.4.4 V lastní v ý p i s ..............................................................................................................289

14.5 D otazovací jazyk SQL .......................................................................................................... 290

14.5.1 D otaz (příkaz S E L E C T )..........................................................................................290

14.5.2 V kládání záznam ů do tab u lk y (příkaz I N S E R T )..............................................292

14.5.3 A ktualizace (příkaz U P D A T E )............................................................................... 292

14.5.4 M azání záznam ů (příkaz D E L E T E )..................................................................... 293

14.5.5 V ytvoření a zrušení t a b u l k y ...................................................................................293

14.5.6 V ytváření a rušení i n d e x ů ......................................................................................293

14.6 Jednoduché p ř í k l a d y ..............................................................................................................294

14.6.1 Vložení nového záznam u do t a b u l k y..................................................................... 294

14.6.2 O dstranění záznam u z t a b u l k y............................................................................... 295

14.6.3 A g re g a c e........................................................................................................................295

14.6.4 Příkaz s p a r a m e t r y...................................................................................................296

14.7 N ám ěty pro sam ostatnou p r á c i............................................................................................297

15 D odatek 298

15.1 Kódová s t r á n k a ........................................................................................................................298

15.1.1 Změna kódové strán k y konzolového okna W indows .......................................298

15.1.2 Uložení souboru v daném k ó d o v á n í.....................................................................298

15.2 Knihovny Free P a s c a l u ...........................................................................................................299

15.2.1 Když ID E nezná j e d n o t k u ......................................................................................299

15.2.2 Instalace balíčku ...................................................................................................... 299

15.3 Program a p ro jek t .................................................................................................................299

15.3.1 N astavení la d ič e..........................................................................................................299

15.3.2 Velikost spustitelného s o u b o r u...............................................................................300

15.3.3 Jen n u tn é soubory ...................................................................................................300

15.4 Lazarus a výjim ky ................................................................................................................. 301

Literatura 302

Rejstřík 304
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.