načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Pohádkář – Barbara Nesvadbová

Pohádkář
-15%
sleva

Kniha: Pohádkář
Autor: Barbara Nesvadbová

Figurky z předchozích autorčiných románů v nových konstelacích - všechny už mají děti, jsou nešťastné ve svých rolích milenek, manželek bývalých či budoucích, protože milují (a místy nenávidí) jediného osudového muže, z něhož se nakonec ... (celý popis)
Titul je na partnerském skladu >50ks - doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  249 Kč 212
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
7,1
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
tištěná forma TIŠTĚNÁ
KNIHA

hodnoceni - 58.2%hodnoceni - 58.2%hodnoceni - 58.2%hodnoceni - 58.2%hodnoceni - 58.2% 58%   celkové hodnocení
5 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » MOTTO
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 208
Rozměr: 115 x 185 mm
Vydání: Vyd. 2.
Skupina třídění: Česká próza
Vazba: vázaná s papírovým potahem s laminovaným přebalem
Datum vydání: 14. 10. 2014
Nakladatelské údaje: Praha, Motto, 2014
ISBN: 9788026702412
EAN: 9788026702412
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Figurky z předchozích autorčiných románů v nových konstelacích - všechny už mají děti, jsou nešťastné ve svých rolích milenek, manželek bývalých či budoucích, protože milují (a místy nenávidí) jediného osudového muže, z něhož se nakonec vyklube podvodník a lhář (ale nic to nemění na jejich sexuální závislosti na něm)... Psáno ich formou se střídáním časových rovin s odskoky do nezhojitelných traumat z dětství. Známé postavy a známé problémy - citové, sexuální, existenciální - viděné očima poněkud zestárlé hrdinky Karly, známé z autorčiných předcházejících knih.

Popis nakladatele

Spisovatelka vrací na scénu svoji hrdinku Karlu. Avšak mnohem dospělejší, matku dvou dětí. Karla propadá duší, tělem i láskou jedinému muži, Márovi. Miluje ho tak silně, že paralyzována vášní si neumí připustit, že on ve stejných iluzích udržuje ještě jinou ženu. Pohádkář je příběhem o fatální závislosti, o vášni i o životních ztrátách.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Barbara Nesvadbová - další tituly autora:
Síla stylu Síla stylu
Momentky Momentky
Diář 2019 od Báry Nesvadbové Diář 2019 od Báry Nesvadbové
Řízkaři Řízkaři
Hovory s doktory - 12 pohledů na zdraví, lásku, víru… a život Hovory s doktory
Iluze Iluze
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Změnil js emse . Užtě nemiluj u. Promiň. Ty za to ne - můž eš.Ta hle tex to vk a mi př iš la ve 23. 20. Přesně př ed měs íce m a třemi dny. Pět dnů po té, co jsemho na pos ledy po líbil a.

Pr oč mi to neře kl do oč í? Bá l se. Čeh o? Mne . Ne bo sá m sebe?

sed ěla jse m na ch od bě toho obrovskéh o žl ut éh o domu. kole m byl o hro zné tich o. To tic ho , kterémne mělo ukli dň ov at pře d Prah ou a udržovatpř edstavu ro din né ho živ ot a, totéžtich o dnes bu dilo ob rovs kou úzk os t. Ta k prá zdn o tu na jed no u by lo . Půl dvanácté v noci. docel a poz dě na špa tné zpr áv y. al e dět i už spaly. a to byl o hl avní. Přes ně sed m hodindo rán a. se dm hod in na pláč. se dm ho din na uvědomění si, že i kdyb yc h měla sežra t vš ech na an ti de presiva,co obsa huje roztocká lékár na, tak mo je dě ti svoji mámu vi dět pla kat nesmě jí.

on je zr adi l. Já js em to je di né, co zůs talo . ko nstan ta. Ji sto ta. Ne smějípoznat, že se bojím.Že se mi st ýská. Že je mi smutno.

 8 

Sed mhodi nna pl áč


Při še l ke mně do mů před tře mi lety. Tehdyjsem ni c netuš ila o domuza Pra ho u, kde skončím.

Př išel do mal ého vršovického by tu s velk ými okny.

Měl a jsem ráda ve lká ok na be z zácl on. To až později jsem se začal a schováva t. Za žalu zie. Za brýle . Za lži.

Už ten krát jse m mělabý t velk á holka. Takzvaně dospělá. ho lka s ma lými miminya přer ost lými hně - dý mi psy . Mo ji psi se ho báli . To ho jsem si mělavšim - nout. Ne toh o, že je kr ás ný , silný a okouzlující. a úp ln ě jiný než mů j ma nže l. Js i jak aničkaposedlá, vyčítala mi maminka. a já nesl yš ela . Ja k ty pické.

Měl a jse m pr ůmě rn éh o če ské ho man žela.Prů - mě rnoučes kou ch ůvu.a pr ůmě rn ý pražskýby t. vz hled em k tomu,že jse m se ani v ne jmenšímnecí - ti la být paní Bo va ryovou,nemě la js em nejmenší důvod k nesp ok ojen ost i. Jen sna d nu da. a klid. a ten prů měr.Te n mne děs il .Měr je v poh odě . kdybyto by lopolo, tak dobr é. aleprůměr! Cít íte tu hrů zu?

Na té chodbě, pod kn ih ov nou, js em vzpomínala na pr vní chv íl e. Jak se mn e bál pol íbi t. stydělse. Ne - ch těl bý t ry chl ým sou st em pro víkendov ou ne věru . I kdy ž nevěd ěl , zře jmě vy tu šil , že těch bylo mé man - že lst ví pln é.

vodi l mne na dlouhéprocház ky. a vyprávěl o sv ých sne ch . sny, sny a sny. věřilajsem mu každé slovo. v mých očích za ča la nar ůs ta t před stav a prav - domluvné ho, sp ol eh livého, čes tn ého muže.

ani om ylemby mne tenk rát nenapadlo , že je to je n do brá rétor ika. Poh ád ky.

až o mno ho mě síců poz děj i mi doš lo, že tak pře -

 9 


svě dčivýmůž e být je n člově k, který svý m slovůmsk utečn ě vě ří. To však ješ tě ne mus í nu tně znamenat , že mluv í pr av du .

By l tak hez ký . od prvn í chví le , kd y jse m ho vid ěla v té vr šo vi cké kuc hyn i, jse m se ho chtěla dotý kat. a to ni kdy nepř est al o. I kdy ž mne opu stil . Podvedl. obe lha l. Ta fy zickápot řeba mít jeho tělo, ta nekon - tro lovat eln á to uha, ta nez mize la nik dy .

Práv ě je ho vypr ávě nky , jak js em ji m ex post říkala, pří běh y, které glo rif ikov aly jeho saméhonejen v oč ích ostatníc h, ale i v jeho vlastn ích, mneměly varo vat .

Ty sny a před st avy o so bě sa mémmn e měl y up ozornit na Něc o. Něc o di vného. Nestal o se. Poprvé js em se za ra zila , za čala jse m poc hybo vat , dva dny př ed tá tovo u smrtí.st ál u něj v pok oji a díval se na moj i fot ku z dě ts tv í na d tatín kov ým psa cím stolem. Je ho po hle d byl naj edn ou ne účas tn ý naší tragédie. Byl zko uma vý . Chladný. otec to takézachytil. ve dvo u pos le dníc h dne ch se už tá ta ne mo hl ani po - hno ut. ale dív al se na mne. a v po hle du měl varo - ván í. Tot éž var ován í, jak o kdy ž mi říka l: „karlo, za tím Něco bude . Nik do nemů že být nezištně tak moc ho dný . a to Něco neb ud e vůb ec v po řá dku.dej si po zor .“ Nikdyjse m mu nena sloucha la. vysmívala js em se jeh o var ován ím. ale ten krá tký okamžiknad tátovou pos te lí by l prvn ím zá ble skempochy b, které js em si do ká zal a uvě do mit.

Je těžk é přem ýšl et , když má te na břiše zasy cha jící spe rma.

 10 


vz po míná m si, že kdyžjsm e se sezn ám ili , te dy lé pe , kd yž jsmese spo lu za ča li milovat,přestaly mé děti spát . Matě jov i byl y tři. krist ýnce rok a půl .

Jak o by vycíti ly, že me zi nás při še l cizí člověk. Že mezi mnou a jeji ch postýl kam i je těl o. a ne ní to tě lo je ji ch tá ty. senzoryhlá sily ohro že ní. strašnáto doba. Plná noč ní ch můr. Ne vys větl it el né ho pláče. Ná vště v psychiat rů . dis kusí na tém a rozv od, klidný sp ánek,výc ho va.

Můj man žel jak o by nev níma l. „To as i zu by. “ ří - káva l a po ušt ěl si dalš í te len ovel u. Neb o fotbal.Ne - byl y to zuby . ale mé orga sm y. Ty děs il y mojeděti a ohr ožovaly jej ich jist ot y natolik, že nemohly spát.

Pop rvé js me se mil ova li v aut ě. v Příb ra mi. když js em pak je la do mů, ces ta ved la le sem , mělajsem ta - kové ve lké auto , tak mi fu rt tika lo v hl av ě Za sTav, vy stup , ta ko vé ty form ulky,co se ří kají v metru. „d veře se zav írají .“ Zár ov eň js em napr osto jistě znala prav du i bl ízk ou budo uc no st . Nebylo únik u. kv ůli je ho tělu jse m doká zala obě tova t co kol iv, co jsemse do té dob y tak úpě nlivě sna žila ud ržet .

Man žels tv í. Ne by lo pr o mě pos vát né. Zá rov eň se vš ak u nás v ro din ě nikd o nik dy ner oz vá děl. a ani já to neměla v pl án u.

Tři tý dn y po „aut ě“ jsemsed ěla v ka ncel áři dok - to ra Novo tn ého a sepisovala žád ost o rozvod.

To to spe rma.

vlas tn ě za to vše ch no mo hla chu ť jeho sp ermatu. Fran couz ská hořč ic e, smálajs em se vždyu jiných mužů. Ne tak u něj. U něj za ča la zá vi slost.klečela

 11 


bych a čis til a jeho bot y, jen ab ych ho mohla mít za s

a zas . Tenkrát jse m ještě netuš ila, jak mo c do ně j

bu du v budo ucnuko pat. Ja k moc ho po niž ovat. a jak

str aš ně mi to on vrátí. Te nkrát js em měla pocit,že tu

hor ko u bílo u te kut inu cítímneu st ál e v pus e. a jak o

zasl ep en á, omá mená jsem dikt ova la hlo upé fráze,

kt er é se de kl amujíu ka ždé ho ro zv od u.

 12 


když dn es, po čtyř ech le tech,přemýšlí m na d tou

chutí, stál e ješ tě si ji umímvyb avit . Zá rove ň se ale ne -

mohu zbav it př eds ta vy vš ec h tě ch mu žů . všec h těch

pe nisů. kol ik jsem jich už měl a v pu se. v té puse,

kte rá se of rňu je nad ja ký mko liv mase m. kdybysi

st oup li do řady a sun dali sli py. Šla by ch ji stě zvracet...

 13 

Kone čný součet
Bára Nesvadbová

BÁRA NESVADBOVÁ


14. 1. 1975

Bára Nesvadbová, česká spisovatelka a novinářka, vlastním jménem Barbara Nesvadbová. Narodila se 14. 1. 1975 v Praze do rodiny dvou lékařů, psychiatrů. Matka Libuše Nesvadbová se stará o emigranty a etnické menšiny, otec Josef Nesvadba ( ? 2005) byl znám spíše jako spisovatel vědeckofantastické literatury.

Nesvadbová – Barbara Nesvadbová – více informací

       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.