načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Podněty starozákonní literatury pro výchovu a formaci – Pacner Stanislav

Podněty starozákonní literatury pro výchovu a formaci
-1%
sleva

Kniha: Podněty starozákonní literatury pro výchovu a formaci
Autor: Pacner Stanislav

Kniha předkládá čtenáři starozákonní texty užitečné pro výchovu a formaci. První příspěvek Podněty starozákonních biblických textů pro výchovu odpovídá na otázku, jaká jsou biblická starozákonní východiska pro výchovu nové generace a zda-li ... (celý popis)
Titul doručujeme za 6 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  174 Kč 172
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
5,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 74Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2011
Počet stran: 274
Rozměr: 206x145
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Výchova a vzdělávání
Jazyk: česky
Vazba: brožovaná
Nakladatelské údaje: Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2011
EAN: 9788024429106
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha předkládá čtenáři starozákonní texty užitečné pro výchovu a formaci. První příspěvek Podněty starozákonních biblických textů pro výchovu odpovídá na otázku, jaká jsou biblická starozákonní východiska pro výchovu nové generace a zda-li lze nalézt jednotné výchovné cíle a motivace platné i v dnešní době. Druhý příspěvek Důvěra a naděje v Hospodina jako postoj vůči strachu na starozákonních příkladech ukazuje, že naděje a důvěra jsou klíčovými předpoklady správného prožívání vztahu k Bohu a druhým lidem a pomáhají lépe se vyrovnávat se strachem a úzkostí. Třetí příspěvek Výchova k sociální citlivosti podle knihy Ámos je praktickým příkladem, jakým způsobem chce nějaká starozákonní kniha (Ámos) formovat myšlení, vnímání a konečně i jednání svých čtenářů.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

P ř e d m l u v a ........................................................................................................................................3

K a p it o l a p r v n í ( P a v l a E d i t a H e r c i k o v á )

Po d n ě t y s t a r o z á k o n n í l it e r a t u r y p r o v ý c h o v u .......................................5

1 V ý c h o v a d ě t í j a k o s o u č á s t p r o c e s u t r a d o v á n í ....................................................6

2 B o ž í z á j e m n a v ý c h o v ě n o v é g e n e r a c e v p ř i k á z á n í c h v ý c h o v y d ě t í .. 12

2.1 K ře sť a n sk ý p řís tu p к p řik á z á n ím S ta ré h o z á k o n a.........................................13

V z ta h k ře sť a n ů к p řik á z á n ím v ý c h o v y d ě tí ........................................................15

2 .2 P řik á zá n í a v ý z v y к v ý c h o v ě n o v é g e n e ra c e v e S ta ré m z á k o n ě...............16

2.2.1 P ověření p a tria rc h ů......................................................................................... 17

P o v ě ře n í A b ra h á m a ( G n 1 8 ,1 8 - 1 9 )..................................................................17

P o v ě ře n í M o jž íš e (E x 10,2 a 2 4 ,1 2 ) ................................................................19

P o v ě ře n í J o z u a (J o z 4 ,1 -3 .6 -7 ) .........................................................................21

2.2.2 P ověření rodičů .................................................................................................24

P řík a z d á t sy n ů m p o z n á n í (D t 4 ,9 -1 0 ) ...........................................................24

V e rše D t 6 ,6 -7 z v y z n á n í Š e m a I s r a e l.............................................................25

P řík a z y v y u č o v á n í d ě tí o sv á tc íc h ...................................................................27

P o b íd k y v ý c h o v y d ě tí v m u d ro s lo v n é lite ra tu ře .........................................27

2.2.3 Svědectví S Z o praktickém vědom í povin nosti v ý c h o v y.......................28

3 E d u k a č n í c íl e v y p l ý v a j í c í z b i b l i c k é a n t r o p o l o g i e .........................................2 9

3.1 V z ta h k B o h u а к b liž n ím j a k o z á k la d n í e d u k a č n í c íl v e S Z i v N Z 32

3 .2 D ílč í c íle v ý c h o v y , p o d říz e n é c íli z á k la d n ím u ...............................................34

3.2.1 Cíl v oblasti p o zn á n í H ospodina, je h o díla a je h o ř á d ů......................35

3.2.2 Zákon z e Sinaje z hlediska výchovných cílů lidského dozrávání .... 36

3.2.3 Cíl v oblasti získání o sob ni zkušenosti s H o sp o d in e m.........................39

4 M o t i v a c e d ě t í j a k o ž t o a d r e s á t ů v ý c h o v y............................................................4 0

267


r

4.1 Ž iv o t v e v z ta zíc h s B o h e m a s lidm i j a k o p rim á rn í m o ti v a c e...................41

4 .2 M o tiv ac e n a z á k la d ě d ů sle d k ů v y p lý v ajících z c h o v á n í a p o s to jů .........42

4 .3 V n ě jší p o m o cn á a k rá tk o d o b á s tim u la c e p ři v ý c h o v ě d ě tí ........................46

5 M e t o d y a v z o r y v ý c h o v y v t e x t e c h S t a r é h o z á k o n a....................................4 7

5.1 B ůh ja k o v z o r v y c h o v a te le , v z á je m n é v z ta h y v y c h o v a te l - d ě ti .............48

5.1.1 B oží vztah к d ítě ti..............................................................................................49

M y s té riu m v z n ik u ž iv o ta v m a te řs k é m lů n ě: K a z 1 1 ,5............................50

D a r ž iv o ta , k te rý m ů že b ý t č lo v ě k u B o h e m v rá ce n : 2 M a k 7 ,2 2 -2 3 ... 51

S tv o ře n í p o k ra č u je B o ž ím d o h led e m : Jb 1 0 ,8 - 1 2......................................52

S tv o ře n í č lo v ě k a j e d ů v o d e m B o ží z n a lo sti a p ro z ře te ln o sti .................53

Ž1 1 3 9 ,1 3 - 1 6............................................................................................................53

P o v o lá n í od m a tč in a lů n a a v y b a v e n í k e slu ž b ě: J e r 1 , 4 - 1 0...................54

Shrnu tí teoíogicko-pedagogické aplikace uvedených te x tů....................56

5.1.2 Vzor H ospodinovy v ý c h o v y............................................................................56

H o s p o d in o v a v ý c h o v a n a p o u šti: D t 8,1-11 .................................................56

N e o p ě to v a n á B o ž í o tco v s k á lásk a a s ta ro stliv o st: O z 11,1-11 ..............59

B o ží u k á z ň o v á n í ja k o p ro jev je h o lásk y : P ř 3,11 -1 2 ................................61

Shrnuti teoíogicko-pedagogické aplikace uvedených te x tů.....................62

5.1.3 Vztah m ezi rodiči a dětm i zam ěřený sp olečně к B o h u..........................62

V z ta h к ro d ičů m : E x 2 0 ,1 2 / / D t 5 , 1 6 .............................................................63

P rv n í v ý k lad p řik á z á n í ú c ty к ro d ičů m : S íra ch o v e c 3 .............................65

T ó b ito v a ře č к sy n u : T o b 4 ,3 -5 ( - 2 1 )..............................................................67

P říslib o b n o v e n ý c h v z ta h ů v ro d in ě: M a l 3 ,2 3 -2 4 ................................... 68

P o zitiv n í p řík la d ro d ičů : P ř 4 ,1 -6 ....................................................................70

N e g a tiv n í p řík la d ro d ičů : Je r 7,1 8 ..................................................................71

Shrnuti teoíogicko-pedagogické aplikace uvedených te x tů.....................72

5 .2 V ý c h o v a к p o ro z u m ě n í B o ž ím z á k o n ů m .........................................................72

5.2.1 Zákon ja k o p ra ktická m oudrost p ro ž iv o t.................................................73

D a r Z á k o n a p ro v š e c h n y g e n era ce : D t 4 , 5 - 8................................................73

M e to d a „ v š tě p o v á n í“ H o s p o d in o v ý c h s lo v p o to m k ů m ..........................74

P o v z b u z e n í d ě tí к u ě e n liv o sti od sv ý c h ro d ičů v k n iz e P říslo v í ..........75

R a d y к v y h le d á v á n í m o u d rý ch a ro z v až o v án í: S ir 6 ,3 3 -3 7 .................. 76

Shrnutí teoíogicko-pedagogické aplikace uvedených textů ...................77

5.2.2 Vyučení se p ro vykonáváni p o vo lá n í к obživě ro d in y...........................77

Shrnuti teoíogicko-pedagogické a p lik a c e.....................................................79

5.3 D ia lo g s d ítě tem n a z á k la d ě z n a m e n í ................................................................79

5.3.1 D ialog povzbuzený jed n á n ím ........................................................................79

P o u č u jíc í z n a m e n í s p o je n á s v ých. z E g y p ta: E x 1 2 ,2 6 -2 7 ; 1 3 ,8 .1 4 .. 80

Shrnuti teoíogicko-pedagogické aplikace uvedených te x tů.....................81

5.3.2 P odnětná m ísta p ro d ia lo g.............................................................................82

M ísto p ře k ro č e n í Jo rd á n u p ři p říc h o d u lidu d o zem ě: J o z 4 ,2 0 -2 4 .... 82

Š a lo m o u n o v a m o d litb a při p o s v ě c e n í C h rá m u : l K r 8 ,2 8 -3 9 ............... 83

268


Shrnu tí teoíogicko-pedagogické aplikace uvedených t e x tů.....................85

5.3.3 Zájem vzbuzující p řed m ěty a d a lší p o d n ě ty..........................................85

T řá s n ě n a o d ě v u (cicit): N u 15,37-41 .............................................................85

T efilin : D t 6 ,6 -9 / / M e z u z a : 1 1 , 1 8 - 2 0.............................................................86

„ K a te c h e tic k é k ré d o " : D t 6 ,2 0 -2 5 .................................................................87

Shrnu tí teoíogicko-pedagogické aplikace uvedených te x tů.....................88

5 .4 M ísto d ě tí p ři litu r g ii..................................................................................................88

5 .4 .1 Účast d ěti p ř i sla ven i svátků a p ř i obětech v rodinném k r u h u 89

V ý ro č n í p o u ť s d ětm i: lS a m 1,3-4 ..................................................................89

N a říz e n í o so b o tě s je d n o c u jíc í ro d in u : E x 2 0 ,1 0 .......................................90

Shrnutí teoíogicko-pedagogické a plikace uvedených te x tů.....................90

5.4.2 Ú čast d ětí n a veřejných shrom ážděních a p ř i čten í B ožího slova... 91

V e ře jn é p ře d č ítá n í T ó r y o sa b a tic k é m ro k u : D t 3 1 ,1 0 - 1 3.......................91

V e ře jn é č te n í k n ih y Z á k o n a z a k r á le Jó š ijá še : 2 K r 2 3 , 2.........................92

K a jíc í v e ře jn é sh ro m á ž d ě n í: JI 2 ,1 5 -1 6 .........................................................92

Shrnutí teoíogicko-pedagogické aplikace uvedených t e x tů.....................93

5.4.3 D ěti p ř i m odlitbě..................................................................................................93

C h v á la z ú st n e jm e n šíc h : Ž1 8 , 3........................................................................93

In s p ira c e v y litím B o ž íh o D u c h a: JI 3 , 1..........................................................94

Shrnutí teoíogicko-pedagogické aplikace uvedených te x tů.....................95

5.5 N a ra tiv n í v ý c h o v a v e S ta ré m z á k o n ě a m e to d y v y p r á v ě n í........................95

5.5.1 Svědectví otců p ro nové g e n e r a c e................................................................95

S v ě d e ctv í o p řije tí d ě jin n ý c h z k u š e n o s tí o d o tců : Ž1 4 4 ,2 ......................96

O c h o ta sv ě d č it d a lš í g e n era ci: Ž1 7 8 , 3 - 8........................................................96

Shrnutí teoíogicko-pedagogické aplikace uvedených te x tů.....................97

5.5.2 P odněcování vyprávění d ě tm i.......................................................................97

P o v z b u z e n í d ě tí к ž á d á n í o v y p rá v ě n í p říb ě h ů : D t 3 2 ,7 .........................97

Shrnutí teoíogicko-pedagogické aplikace uvedeného te x tu....................98

5.5.3 Vyprávění v p esa ch o vé H a g a d ě...................................................................98

5 .6 V ý c h o v a к u k á z n ě n o sti ž i v o t a..............................................................................99

5.6.1 Výchova předcházením p o k u še n i a pou čen ím se z důsl. jed n á n í. ..1 0 0

P o u k á z á n í n a d ů s le d k y je d n á n í a v ý c h o v y v k n iz e P ř í s l o v í.................100

S m ě řo v á n í v ý c h o v y u c h la p c ů a d ív ek : S ir 7 ,2 3 -2 5 ............................. 102

Shrnutí teoíogicko-pedagogické aplikace uvedených te x tů..................102

5.6.2 P oužití odm ěn a trestů ja k o m otivačních vých. p ro s tř e d k ů 103

P o b íd k y v ý c h o v y d ě tí k e k á z n i v k n iz e P ř í s l o v í......................................103

Shrnuti důvodů přísn ého ukázňování dětí: S ir 3 0 ,1 -1 3........................ 104

O d p u š tě n í a s lito v á n í: Ž1 1 0 3 ,1 2 -1 3 .............................................................105

Shrnutí teoíogicko-pedagogické a plikace uvedených te x tů..................106

5.6.3 Vnitřní ochrana p ř e d jed in ci ohrožujícím i m ravní h o d n o ty 106

P ro v in ě n í p ro ti ro d ič ů m : D t 2 7 ,1 6 ; E x 2 1 ,1 5 .1 7......................................106

Shrnu tí teoíogicko-pedagogické a plikace uvedených te x tů................107

6 P e d a g o g i c k á v ý z v a s t a r o z á k o n n í c h t e x t ů k e k ř e s ť a n ů m ........................108

269


Ka p it o l a d r u h á ( S t a n i s l a v P a c n e r )

D Ů V ĚRA A N A D ĚJE V H O S P O D IN A JA K O P O S T O J V Ů Č I S T R A C H U................1 0 9

1 U v e d e n í d o t é m a t u .......................................................................................................1 0 9

2 D ů v ě r a a n a d ě j e v B i b l i................................................................1 1 2

2.1 S ta ro zá k o n n í t e n n in o lo g ie a té m a ta ...............................................................113

2 .2 D ů v ě ra a n a d ěje a o táz k a b u d o u c n o s ti .........................................................116

2.3 Z a m y šle n í s e n a d „ h is to rií“ d ů v ě ry a n a d ě je v e S ta rém z á k o n ě 118

3 V y b r a n é t e x t y ..........................................................................121

3.1 K n ih a P říslo v í ........................................................................................................122

3.1.1 důvěra (naděje) m anžela ve svou ž e n u................................................ 123

3.1.2 důvěra (naděje) v člověka p ro ra d n éh o................................................. 124

3.1.3 důvěra (naděje) v sílu ................................................................................ 124

3.1.4 důvěra (naděje) v b o h a tství...................................................................... 125

3.1.5 důvěra (naděje) ve šťastný ž iv o t............................................................. 125

3.1.6 naděje blázna dom nívajícího se, že j e m o u d r ý.................................... 126

3.1.7 naděje spravedlivého člověka a sv é v o ln ík a.......................................... 127

3.1.8 důvěra a naděje v H o sp o d in a..................................................................... 127

3.1.9 Teologické p o s e ls tv í......................................................................................132

3.1.10 P oselství p ro ž iv o t....................................................................................... 132

3 .2 K n ih a p ro ro k a J e r e m i á š e....................................................................................133

3.2.1 C elkový p o h led J er 17,5-13 ...................................................................... 134

3.2.2 Výklad textu .................................................................................................... 135

3.2.3 Teologické p o s e ls tv í...................................................................................... 161

3.2.4 O dm ěna za důvěru v H ospodina p o d le knihy J e re m iá š....................161

3.2.4.1 J e záchrana m o žn á ?.................................................................................. 162

3.2.4.2 D ůvěřovat v „beznadějné" s itu a c i....................................................... 166

3.2.5 P oselství p ro ž iv o t.........................................................................................170

Z á v ě r.......................................................................................................................................1 7 2

K a pit o l a t ř e t í ( A d a m M a c k e r l e )

V ý c h o v a к s o c i á l n í c i t l i v o s t i p o d l e k n i h y Á m o s..............................1 7 4

1................................P o v a h a k n i h y Á m o s ......................................................................1 7 4

2 S p o l e č n o s t Á m o s o v y d o b y .....................................................................................1 7 6

270


3 P o v a h a z lo č i n ů v s o c i á l n í o b l a s t i .........................................................................1 8 0

3.1 O b e cn á k ritik a (A m 3 ,9 -1 0 ; 5 ,7 .1 4 -1 5 .2 4 ; 6 ,1 2 ) .........................................180

3.2 D e tailn í k ritik a - o b c h o d n í č in n o s t (A m 8 , 4 - 6 )............................................186

3.3 D e tailn í k ritik a - so u d n í d v o ry (A m 5 , 1 0 - 1 2 )..............................................191

3.4 D e tailn í k ritik a d is k v a lifik a c e s la b š íc h (A m 2 , 6 - 8 )................................194

3.5 D e ta iln í k ritik a - ú tis k k v ů li h o s tin á m (A m 4 , 1 ) .........................................2 0 0

3.6 К o b č te m s o c iá ln íc h z lo č in ů ..............................................................................2 0 2

3 .7 S o c iá ln í k ritik a v k n iz e A m o s - sh rn u tí .........................................................2 05

4 S o c i á l n í t e m a t i k a v k o n t r a s t u s k u l t e m ............................................................2 0 6

4.1 H le d á n í H o s p o d in a (A m 5 , 1 - 1 7 ).......................................................................2 0 7

4 .2 N o v o lu n í a so b o ta (A m 8 , 4 - 6 )............................................................................212

4 .3 P ro v in ě n í p ře d B o ží tv áří (A m 2 ,6 - 1 2 )............................................................2 1 4

4 .4 D e n H o s p o d in ů v a p ře h n a n á k u lto v n í p ra x e (A m 5 , 1 8 - 2 7 ).....................216

5 J e d n á n í I z r a e l i t ů v k o n t r a s t u s r o z u m e m a ž i v o t n í m r e a l i s m e m .......2 1 8

5.1 N e d o ro z u m ě n í m ezi B o h e m a Iz ra e le m (A m 4 , 4 - 1 2 )................................2 18

5 .2 O tá z k a v y v o le n í Iz ra e le (A m 3 ,1 -2 ; 9 , 7 )........................................................2 22

5.3 Ira c io n a lita a p říliš n á s e b e jis to ta Iz ra e litů (A m 6 ,1 -6 .1 2 -1 3 ; 3 ,9 ) ........223

6 T r e s t j a k o p ř i r o z e n ý d ů s l e d e k l i d s k é h o j e d n á n í ..........................................2 3 1

6.1 R e a k c e n a z lo č in y I z ra e le v e fo rm ě v á le č n é z k á z y ..................................231

6 .2 R e ak c e n a z lo č in y Iz ra e le v e fo rm ě p říro d n íc h k a t a s t r o f........................233

7 Z á v ě r - k n i h a A m o s j a k o f o r m a č n í t e x t............................................................2 3 8

Z k r a t k y ..........................................................................................................................................2 4 3

1 Z k ra tk y b ib lic k ý c h k n ih ...................................................................................................243

2 Z k ra tk y p a tristic k ý c h p r a m e n ů......................................................................................243

3 D a lší z k ra tk y ........................................................................................................................2 4 4

L i t e r a t u r a ....................................................................................................................................2 5 0

1 P ra m e n y ................................................................................................................................2 50

M T a L X X.........................................................................................................................2 5 0

H e b re js k é n e b ib lic k é t e x t y..........................................................................................2 50

B ib lic k é p ř e k l a d y...........................................................................................................2 50

271


P a tris tic k é p r a m e n y.......................................................................................................251

C írk ev n í a p a p e ž s k é d o k u m e n ty...............................................................................251

2 H e b rejsk é a ře c k é s lo v n ík y a g ra m a tik y.....................................................................251

3 K n ih y a č l á n k y.....................................................................................................................252

4 In te rn e to v é d o k u m e n ty.....................................................................................................2 6 4

R e s u m é............................................................................................................................................2 6 5

O b s a h..............................................................................................................................................2 6 7

272
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.