načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Planéta, na ktorej žijeme - Igor Broska; autorov kolektív

  > > > > Planéta, na ktorej žijeme  
Planéta, na ktorej žijeme
-6%
sleva

Kniha: Planéta, na ktorej žijeme
Autor: ;

Publikácia ponúka prehľad geovedných poznatkov, ktoré sú užitočné pre pochopenie poznania dnešného sveta. Kniha je rozdelená do štyroch tematických celkov s doslovom, ktorý je ...
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  493 Kč 463
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
15,4
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2% 80%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » VEDA
Rok vydání: 25.08.2015
Počet stran: 176
Rozměr: 165x230
Úprava: 170 stran : ilustrace (převážně barevné), tabulky, mapy, grafy, schémata
Vydání: Vydanie prvé
Jazyk: slovensky
ISBN: 978-80-224-1436-4
EAN: 9788022414364
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikácia ponúka prehľad geovedných poznatkov, ktoré sú užitočné pre pochopenie poznania dnešného sveta. Kniha je rozdelená do štyroch tematických celkov s doslovom, ktorý je pripomenutím si odkazu Medzinárodného roku planéty Zem z roku 2008.
Prvý tematický celok obsahuje kapitoly o hlbinách Zeme a ich dynamike a opisuje vonkajšie obaly Zeme. V druhom celku je načrtnutý vývoj a história života na Zemi.Tretí celok je venovaný geologickej stavbe Slovenska. Štvrtá časť opisuje surovinové bohatstvo Zeme a územia Slovenska, ale opísané sú tu aj typové minerály zo Slovenska a známe meteority z nášho územia. Spracovanie publikácie je výsledkom práce kolektívu autorov z Geologického ústavu SAV, Slovenského národného múzea - Prírodovedného múzea, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Geofyzikálneho ústavu SAV, Geografického ústavu SAV, Ústavu hydrológie SAV a Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.

Předmětná hesla
Země
geofyzika
Vznik života
ložisková geologie
nerostné suroviny
Slovensko
Kniha je zařazena v kategoriích
Igor Broska; autorov kolektív - další tituly autora:
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah
P r e d s lo v .......................................................................................................................... 9
H lb in y Z e m e a ic h d y n a m ik a ................................................................................ 11
V zn ik Z em e a M esiaca .......................................................................................... 12
M eteo rity - sv ed k o v ia zlo ž e n ia h lb ín Z e m e.................................................. 13
G eo fy zik a o d h aľu je v n ú tr o Z e m e ..................................................................... 16
Keď sa so p k y p re b u d ia ......................................................................................... 18
P latň o v á te k to n ik a h ý b e k o n tin e n tm i.............................................................. 21
A ko sa o d o h rá v a jú h o ro tv o rn é p o ch o d y ........................................................ 22
H o rn in o v ý cy k lu s alebo a k o z o se d im e n tu m ô ž e v zn ik ať ž u l a............... 24
P latň o v á te k to n ik a fo rm o v ala aj ú z em ie S lo v en sk a .................................... 26
P rečo Z em k m itá a n ie k e d y sa aj tra sie ........................................................... 29
V o n k a jšie o b a ly Z e m e ............................................................................................. 32
P e d o s f é ra................................................................................................................... 32
V zn ik p ô d y....................................................................................................... 32
T y p y p ô d n a ze m sk o m p o v rc h u ............................................................... 34
fô d a ak o živ ý s y s t é m.................................................................................... 35
H y d r o s f é r a................................................................................................................ 37
A tm o s fé ra.................................................................................................................. 39
V rstvy a tm o s f é r y............................................................................................ 39
V znik a tm o sfé ry ............................................................................................. 42
H istó ria ž iv o ta n a Z e m i ........................................................................................... 44
H istó ria ž iv o ta u ch o v a n á v k a m e n i ................................................................. 45
K ronika p la n é ty Z em ............................................................................................ 45
A ko čítať k n ih u h istó rie ž i v o t a.................................................................. 47
A ko v zn ik ajú s k a m e n e lin y.................................................................................. 49
P o d n e b n é re ž im y - z m e n y b ez konca ............................................................. 50
H ro m a d n é v y m ie ra n ia.......................................................................................... 52
P re d k a m b riu m - o b d o b ie ran ý ch sp o lo če n stie v o r g a n iz m o v................. 53
O d k ia ľ sa v z a la v o d a , p rv é o c e á n y........................................................... 53
5

P l a n é ta , n a k to re j ž ije m e
M ore, k o lísk a ž i v o t a ...................................................................................... 53
Z á p a s o o v lá d n u tie p lan é ty ......................................................................... 54
P aleo zo ik u m - o b d o b ie e x p lo z ív n eh o ro zm ach u živ o ta ............................ 57
K am b rick á ex p ló zia ž iv o ta .......................................................................... 57
M ore p ln é rý b ................................................................................................... 61
V zácne n á le z y m o rsk ej p rv o h o rn e j fa u n y n a S lo v e n s k u................... 61
O síd ľo v an ie suchej z e m e .............................................................................. 62
Z v y šk y m o čiarn y ch tro p ick ý ch p ra le so v n a S lo v e n s k u.................... 63
P rv é su c h o z e m sk é ž iv o č íc h y...................................................................... 65
P erm sk á k ríza ž iv o t a..................................................................................... 67
M ezo zo ik u m - é ra v lá d y am o n ito v a d in o s a u r o v....................................... 68
O b y v atelia d ru h o h o rn ý c h m o rí .................................................................. 68
K rajina d in o s a u ro v ......................................................................................... 71
D in o sa u ry n a S lovensku ............................................................................... 73
V táky - p o to m k o v ia d in o sa u ro v ............................................................... 75
R an é c ic a v c e..................................................................................................... 76
K atastro fa z Y u c a tá n u .................................................................................. 78
K en o z o ik u m - éra v lád y c ic a v c o v..................................................................... 80
Ž iv o t v k enozoických m oriach .................................................................. 80
R ybolov v treťo h o rn ý ch m o riach n a S lo v en sk u .................................... 81
T re fo h o rn á k rajina ........................................................................................ 83
H n ed o u h o ľn é p a n v y n a S lo v en sk u .......................................................... 84
C icavce o v lád li k r a j in u................................................................................. 87
C esta k č lo v e k u............................................................................................... 94
G e o lo g ic k á s ta v b a S lo v e n s k a................................................................................ 99
G ra n ity a m e ta m o rfo v a n é h o rn in y ...................................................................103
S e d im e n tá rn ě h o r n i n y...........................................................................................107
V u lk an ick é h o r n i n y................................................................................................109
N ajm lad šie h o rn in y sú v n íž in á c h ....................................................................109
M íľ n ik y g eo lo g ic k ej m in u lo s ti S lo v e n sk a .......................................................111
V ývoj v p r v o h o r á c h................................................................................................111
Vývoj v d ru h o h o rá c h a starších treťohorách .................................................116
Vývoj v m lad ších treťo h o rách ............................................................................120
Š tv rto h o rn ý vývoj a m o rfo ló g ia S lo v e n sk a ......................................................124
P o v rch (georeliéf) ú z em ia S lo v e n s k a.................................................................126
V odou p o d m ie n e n ý v zn ik g e o r e lié f u...............................................................129

O b s a h
M ra zo m p o d m ie n e n ý v z n ik g e o r e lié f u ............................................................132
F o rm y g eo reliéfu v z n ik n u té v p ly v o m g ra v itác ie .........................................134
S eizm ick á a k t i v i t a....................................................................................................135
Č o n á m d á v a Z e m........................................................................................................137
S p o treb a s u r o v í n......................................................................................................137
K oľko tre b a su ro v ín n a v ý ro b u a u t a ?...............................................................139
P ig m e n ty a f a r b y......................................................................................................145
S u ro v in o v é b o h a ts tv o S lo v e n s k a..........................................................................147
H istó ria ťažby rú d n a S lo v e n s k u........................................................................147
N o v o d o b á ťažba rú d n a S lo v e n s k u....................................................................149
N e ru d n é su ro v in y ...................................................................................................149
E n erg etick é s u r o v in y..............................................................................................151
P o d z e m n é v o d y S lo v e n s k a...................................................................................152
G eo te rm áln c a m in e rá ln e v o d y ..........................................................................153
M in e rá ly a m e te o rity o p ís a n é zo S lo v e n s k a.....................................................155
P rv o o p isy m in erálo v z ú z e m ia S lovenska ......................................................156
M eteo rity z ú z e m ia S lo v e n s k a.............................................................................162
G eo v ed ci v s lu ž b á c h s p o l o č n o s ti..........................................................................165
P o zn áv a n ie p la n é ty Z e m ......................................................................................165
P latň o v á tek to n ik a o d h a ľu je fu n g o v a n ie Z em e ............................................166
M e d z in á ro d n ý ro k p la n é ty Z em ........................................................................168
V ýstava „Planéta, n a ktorej žijem e" v S lovenskom n á ro d n o m m ú z e u .... 169


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist