načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Párová a rodinná terapia – Eva C. Ritvo

Párová a rodinná terapia
-6%
sleva

Kniha: Párová a rodinná terapia
Autor: Eva C. Ritvo

Obsah: – Vývoj a definície – Fungujúca rodina – Dysfunkčné rodiny – Hodnotenie rodiny – Konceptualizácia chápania problémových oblastí rodiny – Ciele v rodinnej terapii – ... (celý popis)
Titul doručujeme za 6 pracovních dní
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  369 Kč 347
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
11,6
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Vydavateľstvo F
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2009
Počet stran: 198
Rozměr: 210x148
Úprava: ilustrace, 21 cm
Spolupracovali: preklad Marta Poliaková
Jazyk: slovensky
Vazba: brožovaná
Nakladatelské údaje: Trenčín, Vydavateľstvo F, 2009
EAN: 9788088952565
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Obsah: – Vývoj a definície – Fungujúca rodina – Dysfunkčné rodiny – Hodnotenie rodiny – Konceptualizácia chápania problémových oblastí rodiny – Ciele v rodinnej terapii – Rodinná terapia: stratégie a techniky – Priebeh rodinnej terapie – Navodzovanie zmeny v rodinnej terapii: problémy spojenectva a odporu – Rodinná terapia: všeobecné úvahy – Dysfunkčné páry a párová terapia – Manželská a sexuálna terapia – Odlúčenie a rozvod – Indikácie a kontraindikácie v rodinnej terapii – Etické a profesionálne problémy v párovej terapii (stručný sprievodca)

Další popis

Prestaňte robiť tie isté hlúpe chyby! Dvaja psychológovia a psychiater si posvietili na štyridsať bežných chybných presvedčení, ktoré môžu viesť k depresii, úzkosti a pocitom viny. Neverte tomu! nielen rúca niektoré z najdeštruktívnejších mýtov západnej kultúry ? ale poskytuje aj antidotá, t.j. protijedy.

?...prečítajte si to, prosím!?


Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

v

OBSAH

Predhovor к sérii S tručných s p rie v o d c o v................................. XV

P re d slo v........................................................................................................XVI

1 Vývoj tejto oblasti a d e fin íc ie.................................................... 17

D efinícia p áro v ej, m an že lsk ej a ro d in n ej t e r a p i e............................................ 17

H lavné k o n c e p ty........................................................................................................... 18

T eória v še o b ecn ý ch s y s té m o v............................................................................... 18

T eória ro d in n ý ch sy stém o v a h o m eo stáza v p rie b e h u č a s u ..................... 22

In teg ratív n y in te rp e rso n á ln y m o d e l.................................................................. 22

O dlíšenie ro d in n ej terap ie od in ý ch p s y c h o te r a p ií......................................... 23

L ite ra tú ra.......................................................................................................................... 23

2 Fungujúca ro d in a............................................................................ 26

R odina ak o s y s t é m ...................................................................................................... 26

M an želsk ý /ro d in n ý ž iv o tn ý c y k lu s ........................................................................ 27

In d iv id u áln y živ o tn ý c y k l u s.................................................................................. 28

Fáza v zťah u a je j ú lo h y............................................................................................ 30

Ú lohy r o d i n y.................................................................................................................. 35

U sp o k o jo v an ie z á k la d n ý c h fy zick ý ch p o t r i e b.............................................. 35

V ý ch o v a a so cia liz á c ia d e tí .................................................................................. 36

V yužitie v e k u p rim e ra n ý c h te c h n ík v ý c h o v y d ie ť a ťa ............................... 36

Z ach o v áv an ie ro d ič o v sk e j k o a líc ie a g e n e ra č n ý c h h r a n í c....................... 36

P o d p o ren ie sú ro d en eck ej k o a líc ie ..................................................................... 37

A ltern atív n e ro d in n é f o r m y....................................................................................... 37

V iacn áso b n é (sé rio v é ) v z ť a h y............................................................................... 38

S p o lu ž i ti e..................................................................................................................... 38

O d lú čen ie m a n ž e lo v................................................................................................. 39

R o z v o d.......................................................................................................................... 39

F u n g u jú ca ro d in a s je d n ý m ro d ič o m ................................................................ 40

R odiny, v k to rý c h je je d in ý m ro d ičo m o t e c ................................................... 42

B in u k leám e r o d i n y................................................................................................... 42

N o v ý so b áš a ro d in y , k to ré v z n ik li z n o v é h o m an že lstv a

(n ev lastn é r o d i n y )................................................................................................... 43


VI

Párová a rodinná lerapia

R o d in y zaisťo v a n é starý m i r o d i č m i.................................................................. 4 4

H o m o sex u áln e a lesbické r o d i n y ....................................................................... 4 4

L ite ra tu ra......................................................................................................................... 45

3 Dysfunkčně ro d in y......................................................................... 46

S účasné p e r s p e k tív y................................................................................................... 46

Š tru k tu ráln e p ro b lé m y................................................................................................ 47

R iešen ie ak o p r o b l é m ................................................................................................ 4 8

R odinné p resv ed čen ia a m ý t y................................................................................. 49

Š irší so ciáln y sy stém a d y s f u n k c ie....................................................................... 50

K om entár: vývoj sy m p tó m o v u k o n k rétn ej o s o b y ......................................... 51

P ro b lém y a d y sfu n k cie živ o tn é h o c y k lu............................................................. 53

N ev y riešen ý s m ú to k................................................................................................ 53

T o xické ta jo m s tv á..................................................................................................... 54

P ln en ie úloh v d y sfu n k čn ej r o d i n e....................................................................... 54

Z aisten ie fy zick ý ch p o trieb č le n o v.................................................................... 54

P ro b lém y tý k ajú ce sa sex u , in tim ity a záväzku:

zach o v an ie fu n g u jú ceh o m a n ž e ls tv a................................................................ 55

V ý chova a so cializácia d e tí.................................................................................... 55

L ite ra tú ra......................................................................................................................... 56

4 Ako si počínať pri hodnotení rodiny...................................... 57

Ú loha h isto rick éh o m a t e r i á lu................................................................................. 57

K oho zah rn ú ť d o v y h o d n o co v an ia r o d i n y........................................................ 58

V ývoj interview z h ľad isk a v y h o d n o co v an ia r o d i n y .................................... 59

Ú loha individuálnej a rodinnej d ia g n ó z y.......................................................... 61

D im enzie fu n g o v an ia ro d in y .................................................................................... 62

N á č rt v y h o d n o co v an ia ro d in y................................................................................. 62

S ú časn á fáza ro d in n éh o živ o tn é h o c y k l u ........................................................... 63

Z isťo v an ie ú d a jo v..................................................................................................... 63

E x p licitn é d á ta z in te r v ie w ...................................................................................... 64

A k ý je sú časn ý p ro b lém ro d in y ?.......................................................................... 64

P rečo ro d in a v y h ľad ala terap iu teraz? ............................................................. 65

A ké j e p o zad ie p ro b lém u r o d in y ?....................................................................... 65

A ká je h istó ria p red ch ád zajú cich p o k u so v o terapiu

aleb o iných p o k u so v o riešen ie p ro b lém o v v r o d in e ?............................... 69

A ké m á ro d in a ciele a o čak áv an ia o h ľad o m terap ie

a je j m o tiv ácie a o d p o ry......................................................................................... 69

G én o g ram ro d in y.......................................................................................................... 71

L ite ra tú ra......................................................................................................................... 72


Obsah

VII

5 K onceptualizácia ch áp an ia problém ových

oblastí ro d in y................................................................................... 73

P o sú d en ie d ô ležitý ch d im en zií fu n g o v a n ia r o d in y......................................... 73

K o m u n ik á c ia................................................................................................................ 73

R iešen ie p r o b l é m u................................................................................................... 74

R o ly a k o a l í c i e........................................................................................................... 74

A fek tív n a re a k tiv ity a z a a n g a ž o v a n o s ť............................................................. 74

B eh av io rá ln a k o n tr o la.............................................................................................. 75

D ô ležité p re sv e d č e n ia a p ríb e h y r o d i n y........................................................... 75

S účasné ro d in n é ud alo sti a s t r e s y....................................................................... 76

K lasifikácia a d ia g n ó z a r o d i n y ............................................................................... 76

P lán o v an ie tera p e u tic k é h o p rístu p u

a stan o v en ie liečeb n éh o k o n tr a k tu....................................................................... 82

M ed icín sk e v y š e tre n ia................................................................................................. 85

N áv štev y d o m a............................................................................................................. 85

Ú lohy r o d in y.................................................................................................................. 85

L ite ra tú ra.......................................................................................................................... 86

6 Ciele v rodinnej terapii ................................................................ 87

Č iastk o v é a k o n e č n é c ie le ta k , ak o sú v isia so s m e r m i................................. 87

In d iv id u alizo v an ie cieľo v sp o lu s r o d i n o u........................................................ 87

C iele a ich v z ťa h k p ro cesu a o b sa h u p r o b lé m o v........................................... 90

Č iastkové c ie le a s n im i sú v isia c e s t r a t é g i e...................................................... 91

7 Rodinná terapia: stratégie a tech n ik y.................................... 93

V šeobecné ele m e n ty p sy c h o te ra p ie a ich v zťah k ro d in n ej te r a p ii 93

Z ák lad n é stratég ie ro d in n e j in t e r v e n c i e............................................................. 94

T echniky p o d p o ru jú ce ad a p ta č n é m e c h a n iz m y.............................................. 95

T echniky ro z v íja jú c e e m o c io n á ln u s k ú s e n o s ť.............................................. 96

T echniky ro z v íja jú c e in terp erso n áln e z r u č n o s ti........................................... 98

S tratég ie a te ch n ik y m en ia c e štru k tú ru sp rá v a n ia s a v r o d i n e................. 101

T echniky z a m e ra n é n a v h ľa d a rie še n ie k o n flik tu......................................... 105

T ech n ik y zisťu jú c e n o v é a p o z itív n e jšie sp ô so b y

p o ro zu m en ia ro d in n ej situ ácii: n a ra tív n y p r í s t u p ...................................... 107

L iečeb n é b a líč k y........................................................................................................... 108

In d ik ácie d ife re n c iá ln e h o p o u ž ív a n ia z á k la d n ý c h s t r a t é g i í........................ 108

Z a rám co m te c h n í k ...................................................................................................... 109

L ite ra tú ra.......................................................................................................................... 110


VIII

Párová a rodinná terapia

8 Priebeh rodinnej te r a p ie................................................................111

S tratég ie ako z a č a ť..................................................................................................... 111

D istrib ú cia č a s u............................................................................................................. 112

B u d o v an ie te rap eu tick éh o sp o jen ectv a ............................................................. 112

Š peciáln e p ro b lém y v y h o d n o c o v a n ia.................................................................. 114

S e x u a lita....................................................................................................................... 114

P e n ia z e......................................................................................................................... 115

P oh lav ie ....................................................................................................................... 115

N á ro d n o s ť.................................................................................................................... 115

In d iv id u áln e d ia g n ó z y.............................................................................................. 116

F á z a ro d in n éh o živ o tn é h o c y k lu......................................................................... 116

V yhodnotenie v e rz u s te r a p ia .................................................................................... 116

Z ačiato čn á f á z a............................................................................................................. 117

S tred n á f á z a.................................................................................................................... 117

K o n ečn á f á z a.................................................................................................................. 119

9 Navodzovanie zm eny v rodinnej terapii:

problém y spojenectva a o d p o ru..........................................121

T erapeutické s p o je n e c tv o......................................................................................... 121

M o d ely zao b erajú ce sa ro d in am i, k to ré m ajú pro b lém y

s v y tv o ren ím sp o je n e c tv a......................................................................................... 123

M ed icín sk y m o d e l..................................................................................................... 123

T rénerský m o d e l (c o a c h in g m o d e l ).................................................................. 123

M odel k o n flik tu.......................................................................................................... 124

S trateg ick ý sy stém o v ý m o d e l.............................................................................. 124

Ť ažkosti s vy tv áran ím zm eny: p re ru še n ie a o d p o r......................................... 125

P ro b lém y so zm en o u : v rám ci s y s t é m u.......................................................... 125

P ro b lém y so zm en o u : in d u k o v an é te ra p e u to m.............................................. 126

P ro b lém y so zm en o u : p ra m e n ia c e zo vzťah u

m edzi terap eu to m a sy stém o m ......................................................................... 126

P ro b lém y so zm en o u : vo fá z e v y h o d n o co v an ia

a na začiatk u terap ie .............................................................................................. 127

P ro b lém y so zm en o u : p o č a s p reb ieh ajú cej te r a p ie...................................... 130

O dpor: v k o n ečn ý ch ú se k o c h t e r a p i e............................................................... 131

R o d in n é ta j o m s tv á................................................................................................... 131

L ite ra tú ra......................................................................................................................... 134

10 Rodinná terapia: v še o b ec n é ú vahy.....................................135

Ú častn íci ro d in y ................................................................................................... 135

Č as, n ap lán o v a n ie a h o n o r á r................................................................................. 136


Obsah

IX

Z áznam z te r a p ie........................................................................................................ 137

R odinná terap ia v k o m b in á c ii s in ý m i p sy c h o so ciáln y m i terap iam i . . 138

R odinná terap ia v k o m b in ácii s fa rm a k o te ra p io u.......................................... 140

P rak tick é v o d i d l á................................................................................................... 141

M ed ik am en tó zn e s p o j e n e c tv o.......................................................................... 142

R o d in n á in te r v e n c ia.............................................................................................. 142

L iteratu ra ..................................................................................................................... 143

11 Dysfunkčně páry a párová t e r a p i a ...........................................144

M anželské ťažk o sti, p ro b lé m y a d y sfu n k c ie ................................................... 144

D y n am ick ý uhol p o h ľ a d u....................................................................................... 145

B eh av io ráln y uhol p o h ľad u .................................................................................. 145

S ystem ick ý uhol p o h ľ a d u....................................................................................... 146

S tanovisko z p o h ľad u p sy c h ia tric k é h o o c h o re n ia ...................................... 146

P áro v á/m an želsk á t e r a p i a......................................................................................... 147

D e f in íc ia........................................................................................................................ 147

Problém v ernosti - p ro b lém p o m eru ................................................................ 147

V y h o dnocovanie p a r tn e r o v.................................................................................... 148

C i e l e............................................................................................................................... 149

S tratégie a te c h n ik y in te r v e n c ie.......................................................................... 150

L iteratú ra ........................................................................................................................ 154

12 Manželská a sexuálna t e r a p i a....................................................155

D iagnóza: p ro b lé m y s y s t é m u................................................................................. 1 5 5

N iek to ré p aram etre se x u á ln e h o f u n g o v a n ia..................................................... 15 6

P osúdenie sex u áln ej p o r u c h y................................................................................. 1 5 7

L ie č b a............................................................................................................................... 1 5 9

Iné problém y, k to ré sú v isia so se x u alito u a m a n ž e ls tv o m ......................... 1 6 1

H o m o sex u alita a b is e x u a lita.................................................................................. 161

M an želsk é p ro b lém y s h o m o sex u áln y m i

a b isex u áln y m i j e d i n c a m i.................................................................................... 162

S exuálne fu n g o v an ie po z n eu žív an í a le b o z n á siln e n í ............................... 162

S exuálne p ro b lé m y p o so m a tic k o m o c h o re n í................................................ 163

S exuálne p ro b lé m y sta rý c h ľ u d í.......................................................................... 164

L ite ra tú ra.......................................................................................................................... 164

13 Odlúčenia a r o z v o d .........................................................................166

O d lú č e n ie ........................................................................................................................ 166

O d lúčenie v ed ú ce k ro z v o d u.................................................................................... 167

O zn ám en ie p ro b lém u ro zv o d u d e ť o m ............................................................. 168


x

Párová a rodinná terapia

B ezp ro stred n é p ro b lé m y......................................................................................... 169

T erapia p re ro d in y č e lia c e ro z v o d u.................................................................... 170

R ozvod, ro d in y s je d n ý m ro d ič o m , b in u k leárn e rodiny,

n ev lastn é ro d in y a p á ry žijú ce s p o l u .................................................................. 171

R o d in y s je d n ý m ro d ičo m a b in u k leárn e ro d in y........................................... 172

N ev lastn é r o d in y........................................................................................................ 174

Páry, k to ré žijú sp o lu .............................................................................................. 176

L ite ra tú ra......................................................................................................................... 176

14 Indikácie a kontraindikácie rodinnej te r a p ie........................178

M an želsk á te r a p ia........................................................................................................ 178

M an želsk ý k o n flik t a n e s p o k o jn o s ť.................................................................. 178

S ex u áln e p r o b lé m y................................................................................................... 179

R odiny v p ro cese r o z v o d u................................................................................... 179

D ieťa ak o id e n tifik o v an ý p a c i e n t......................................................................... 180

A d o lescen t ak o id en tifik o v an ý p a c ie n t............................................................... 180

Iné in tím n e in terp erso n áln e s y s té m y.................................................................... 181

P á r y................................................................................................................................. 181

P ro b lém y p ô v o d n ej r o d i n y .................................................................................... 181

S ituácie, v k to rý ch je ro d in n á terap ia ťažk á

a m o žn o k o n tra in d ik o v a n á...................................................................................... 181

P sy ch o p ato ló g ia je d n é h o č len a ro d in y zap ríčiň u je

neefek tiv n o st’ ro d in n ej te r a p ie............................................................................ 181

R odina aleb o te ra p e u t je p resv ed čen ý , ž e rizik á

terap ie b y m o h li p re v ý šiť v ý h o d y.................................................................... 182

Z ru čn o sti a v lastn o sti te ra p e u ta o v p ly v ň u jú ce ro d in n ú p rácu ................... 183

K lin ick é im p lik ácie ú d ajo v z v ý sled k o v štú d ií ro d in n ej te ra p ie ............. 184

L ite ra tú ra......................................................................................................................... 185

15 Etické a profesionálne problém y v rodinnej tera p ii. . . . 186

E tické pro b lém y , ktoré sú pre ro d in n ú terap iu n e o d m y s lite ľ n é................ 186

P ro tich o d n é záu jm y čle n o v r o d in y..................................................................... 186

T ajom stvá a d ô v e r n o s ť........................................................................................... 187

E tika v o sv ete riad en ej staro stliv o sti .................................................................. 189

In fo rm o v an ý s ú h la s..................................................................................................... 190

F inančné p r o b lé m y..................................................................................................... 190

P ro fesio n áln e p ro b lé m y.............................................................................................. 191

H ran ice a d v o jité v z ť a h y......................................................................................... 191

K ó d o v an ie a ú č to v a n ie........................................................................................... 192

V ý cv ik a u d elen ie li c e n c i e .................................................................................... 192


Obsah

XI

K o m p e te n c ie................................................................................................................ 193

Z áv erečn é p r o b lé m y................................................................................................... 193

L ite ra tú ra.......................................................................................................................... 194

R egister..........................................................................................................196
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist