načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Paradigma kultur - Zuzana Lehmannová; kolektív

Paradigma kultur
-6%
sleva

Kniha: Paradigma kultur
Autor: ;

Kulturní rozmanitost je jedním ze základních rysů, který se vyvinul v průběhu lidské historie a charakterizuje lidskou realitu z hlediska její vnitřní kvalitativní diferenciace. Ve ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Aleš Čeněk
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2011
Počet stran: 512
Rozměr: 230x155
Úprava: 511 stran
Jazyk: česky
Vazba: brožovaná
EAN: 9788073802974
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kulturní rozmanitost je jedním ze základních rysů, který se vyvinul v průběhu lidské historie a charakterizuje lidskou realitu z hlediska její vnitřní kvalitativní diferenciace. Ve společenských vědách má studium jedinečné povahy kultur velmi dlouhou tradici a kulturní pluralita je studována z nejrůznějších aspektů. Tato publikace je věnována kulturní diferenciaci na úrovni velkých nadnárodních civilizačních okruhů a významných národních kultur, které hrají důležitou roli v současném, globalizujícím se světě. Autory zajímalo, jak se formovaly jedinečné kulturní rysy jednotlivých lidských společenství, pod vlivem jakých faktorů se tyto rysy utvářely, jak se v průběhu dějin transformovaly a jakou podobu získaly v posledním období. Kniha se věnuje charakteristickým kulturním rysům západní, čínské, indické, islámské, židovské, africké a latinsko-americké kultury. Tyto kulturní oblasti byly zvoleny proto, že tvoří základní pilíře sociokulturní struktury současného světa a také proto, že jejich specifický charakter hraje výraznou roli v životě globalizujícího se mezinárodního společenství a má vliv na průběh mezinárodních procesů.

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Duch a duše Duch a duše
Schermer Victor L.
Cena: 300 Kč
Multikulturalismus - ztracené paradigma? Multikulturalismus - ztracené paradigma?
Krejčí Andrea Preissová
Cena: 299 Kč
Psychológia iná paradigma Psychológia iná paradigma
Komárik Emil
Cena: 210 Kč
Steiner, Marx a nová paradigma Steiner, Marx a nová paradigma
Stanko Vladislav
Cena: 245 Kč
Nové paradigma pro finanční trhy Nové paradigma pro finanční trhy
Soros George
Cena: 174 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O bsah

ČÁST 1: PŘ ED M LU V A................................................................................................................7

Ku l t u r n í p l u r a l it a: t e o r e t ic k é o t á z k y

1. VÝCHODISKA Z K O U M Á N Í.............................................................................................11

1.1 Vývoj z k o u m á n í....................................................................................................11

1.2 T eo retick á v ý c h o d is k a.........................................................................................15

1.3 K u ltu rn í p l u r a l i t a.......................................................................; ...................26

2. C ÍL , PŘEDMĚT A POSTUP ANALÝZY.........................................................................36

2.1 P o d sta ta k u ltu rn í r o z m a n it o s ti.....................................................................36

2.2 H le d isk o k o m p a ra c e............................................................................................38

2.3 K u ltu rn ě h o d n o to v é p a ra d ig m a.....................................................................4 0

2.4 K u ltu rn í id e n tita...................................................................................................4 2

2.5 C íl a p o s tu p ře š e n í................................................................................................4 4

Čá st 2: Ku l t u r y s o u č a s n é h o s v ě t a

3. Z á p a d o e v r o p s k á k u l t u r a .....................................................................................51

3.1 K o řen y ev ro p sk é k u l t u r y .................................................................................51

3.2 E tap y vývoje ev ro p sk é k u l t u r y ......................................................................56

3.3 Z á k la d y ev ro p sk é k u lt u r y.................................................................................58

3.4 O b d o b í ro zk v ětu ev ro p sk é k u l t u r y ..............................................................63

3.5 O b d o b í k ritic k é sebereflexe a no v é h o d n o t y ...........................................6 8

4. Am e r ic k á k u l t u r a ...................................................................................................81

4.1 H isto ric k é z d ro je am e ric k é k u lt u r y..............................................................81

4.2 A m e ric k é k u ltu rn í h o d n o ty.............................................................................8 4

4.3 A m e ric k é h o d n o ty v e sp o lečen sk é p r a x i..................................................9 0

5. Pra vo sla vná c iv il iz a c e........................................................................................98

5.1 A lte rn a tiv y defin ice - v ý c h o d o e v ro p sk á c iv iliz a c e................................99

5.2 G e n eze a d efin ice p rav o slav n é c iv iliz a c e..................................................99

5.3 D ějin y p ra v o slav n éh o s o c io k u ltu rn íh o ú t v a r u .....................................103

5.4 S pecifika p ra v o sla v n é h o n á b o ž e n s tv í........................................................108

5.5 P ara d ig m a tic k á c h a ra k te ristik a p rav o slav n é c iv iliz a c e......................109

5.6 E xistuje p rav o slav n á k u ltu r a ?.......................................................................117


6. Rusk á k u l t u r a..........................................................................................................123

6.1 R uská s tá tn o s t v d ě jin á c h ru sk é k u l t u r y ..............................................124

6.2 Pravoslaví: p ilíř ru s k é k u ltu ry a s t á t u .....................................................126

6.3 R usko a ev ro p sk á k u l t u r a............................................................................129

6.4 Sebereflexe ru sk é k u l t u r y ............................................................................131

6.5 R ev o lu čn í k u ltu rn í z lo m ...............................................................................135

7 . Ž ID O V S K Á K U L T U R A..................................................................................................138

7.1 G en eze a d efin ice žid o v sk é k u l t u r y.........................................................139

7.2 D ějin y žid o v sk é k u lt u r y...............................................................................152

7.3 P ara d ig m a tic k á c h a ra k te ristik a žid o v sk é k u ltu r y..............................160

8. Is l á m s k á k u l t u r a ..................................................................................................168

8.1 P ře d p o k la d y a h is to ric k é z d ro je islám sk é k u l t u r y ...........................168

8.2 D ějin y islám ské k u lt u r y................................................................................172

8.3 F a k to ry ov liv ň u jící vývoj islám sk é k u l t u r y ..........................................184

8.4 H o d n o to v é p a ra d ig m a islám sk é k u l t u r y .............................................201

8.5 Specifické ry sy islám sk é k u ltu ry................................................................2 0 4

9. Hin d u ist ic k á k u l t u r a .......................................................................................211

9.1 H isto ric k é p ř e d p o k la d y...............................................................................2 1 2

9.2 D ějin y in d ic k é k u ltu ry...................................................................................2 1 5

9.3 Specifické ry sy h in d u istic k é k u l t u r y '.....................................................2 4 0

10. ČÍNSKÁ K U LTU R A.....................................................................................................2 4 9

10.1 P ro b lé m d efin ice a o b sa h u p o jm ů „Č íňan“

a „čín sk á k u ltu ra “ ............................................................................................2 4 9

10.2 Id eo v é z ák la d y čín sk é c iv iliz a c e................................................................2 5 7

10.3 Č ín sk á n á ro d n í p o v a h a a so c iá ln í v y s tu p o v á n í..................................2 7 0

10.4 P a ra d ig m a tic k á ch a ra k te ristik a č ín sk é k u l t u r y..................................2 7 3

11. Ku ltu r a su b sa h a r sk é Af r ik y.......................................................................293

11.1 K u ltu rn í p e stro st A f r i k y ...........................................................................2 9 6

11.2 Z á k la d n í h o d n o to v é o rie n ta c e africk é k u l t u r y ..................................3 1 0

11.3 Vývoj e tn ic ity a je jíh o v n ím á n í v su b sa h a rsk é A fric e.......................3 1 4

12. La t in s k á A m e r i k a ...................................................................................................3 2 8

12.1 H isto ric k é p ře d p o k la d y k u ltu rn í p lu ra lity L atin sk é A m e rik y . .3 2 8

12.2 P ře d k o lu m b o v sk é c iv iliz a c e ........................................................................3 2 9

12.3 K o lo n iáln í o b d o b í..........................................................................................3 3 9

12.4 N ezáv islo st a cau d illism u s s p o p u lis m e m .............................................3 5 0


12.5 K u ltu rn í p o d o b a A m e r i k y .........................................................................3 5 2

12.6 S o u časn á L atin sk á A m e rik a - více n e ž sym b o lick ý celek? . . . .3 5 4

Čá st 3: P ř íp a d o v é s t u d ie

13. Dy n a m ick ý d ia l o g ku ltu ry a p o l it ik y: id e n t it y,

NÁBOŽENSKÉ TRANSFORMACE A HODNOTY LATINOAMERIČANŮ . . . 3 7 5

13.1 K u ltu rn í id e n tita p o d „skalpelem “ a n a lý z y...........................................3 7 5

13.2 Jaký je v z ta h id e n tity a k u ltu ry ? ..............................................................3 7 8

13.3 K u ltu ra, id e n tita , p o litik a? Jak c h á p a t pro cesy

k u ltu rn íc h z m ě n ............................................................................................38 0

13.4 E m p iric k ý základ: d o m in a n tn í h o d n o to v é

a n á b o ž e n sk é o rie n ta c e d n e š n íc h L a tin o a m e r ič a n ů........................3 8 3

13.5 D y n a m ik a n áb o žen sk ý ch id en tit: k o nverze

a jejich so c io k u ltu rn í a p o litick é o k o ln o s ti...........................................3 9 8

13.6 O d p o litik y ke k u ltu ře a zase zp ět: specifika

latin sk o a m e ric k ý c h id e n tit a h is to rie e m a n c ip a c í................................4 0 6

14. Ku l t u r n í d iv e r z it a na M a u r ic iu* ............................................................409

14.1 S eg m en ty m au ric ijsk é s p o l e č n o s t i..........................................................4 0 9

14.2 M au ricijsk á n á ro d n í i d e n t i t a.....................................................................4 1 2

14.3 P o litický sy stém n a M a u r ic iu.....................................................................4 1 3

15. ČÍNSKÝ A JAPONSKÝ KOLEKTIVISMUS A NĚKTERÉ

JEHO SPECIFICKÉ R Y S Y............................................................................................4 1 7

15.1 Č ín a - n ě k te ré z k o ře n ů k o lek tiv ism u

v „ k u ltu ře v n ě jšíh o řá d u “ .............................................................................4 1 8

15.2 Jap o n sk o - n ě k te ré z k o ře n ů k o lek tiv ism u

v „ k u ltu ře v n ější h a rm o n ie “ .........................................................................4 2 5

16. Mu l t ik u l t u r n í a m u l t ik o n fe sn í Lib a n o n..............................................432

16.1 K o m u n itá rn í sy stém v L ib a n o n u.............................................................4 3 3

16.2 C h a ra k te ris tik a je d n o tliv ý c h k o m u n it v L ib a n o n u............................4 3 4

17. Žid o v sk á k u ltu r a v e Stá tě Izr a e l

A IZRAELSKO-PALESTINSKÝ KONFLIKT..............................................................4 4 2

17.1 R ole ju d a is m u v so u č a sn é izraelsk é s p o l e č n o s t i...............................4 4 3

17.2 Ž id o v sk ý fu n d a m e n ta lism u s a izraelsk o -p alestin sk ý k o n flik t . .4 5 0

17.3 C iv iliz a č n ě -k u ltu rn í b a rié ry m íru n a B lízkém v ý c h o d ě................4 5 2

17.4 C iv iliz a č n ě -k u ltu rn í p ře d p o k la d y ře š e n í k o n f lik tu...........................4 6 2


P Ř ÍL O H A...................................................................................................................................465

Re s u m e.......................................................................................................................................468

Lit e r a t u r a ............................................................................................................................469

O a u t o r e c h............................................................................................................................498

Jm en n ý r e js t ř ík ..................................................................................................................499

Věcný r e js t ř ík.....................................................................................................................501
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist