načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Pange lingua - Slavo Ondrejovič Jozef Genzor

Pange lingua
-7%
sleva

Kniha: Pange lingua
Autor: ;

Zborník na počesť Viktora Krupu.
209
Kniha teď bohužel není dostupná.


»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: VEDA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 17.09.1999
Počet stran: 263
Rozměr: 148x210
Jazyk: slovensky
ISBN: 978-80-2240-581-2
EAN: 9788022405812
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Zborník na počesť Viktora Krupu.

Související tituly dle názvu:
De lingua Latina V-VII De lingua Latina V-VII
Varro Marcus Terentius
Cena: 311 Kč
Língua Portuguesa na Europa Central: estudos e perspetivas Língua Portuguesa na Europa Central: estudos e perspetivas
Ramos Joaquim José de Sousa Coelho, Grauová Šárka, Jindrová Jaroslava
Cena: 277 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

Ú v o d . K ju b ile u V ik to r a K r u p u................................................................................... 7

W im m er, G .; A ltm a n n, G .: R o z d e le n ie p o ly s é m ie v m a o r ijč in e 17

Kö h ler, R .: S ú v islo sť m e d z i d ĺž k o u le x é m a p o ly s é m io u

v m a o r ijč in e...................................................................................................................... 2 7

Fu c h s, E.: P o z n á m k y k tu v a lsk ej d ia le k to ló g ii................................................... 3 5

Ru m á n e k, I.: R ú č ú štin a - ja z y k č i n á r e č ie ?......................................................... 4 5

D rozdík, L .: T ri p reja v y h o n o r ific k e j h iera rch ie v k ó r e j č in e................... 5 9

RÁcovÁ, A .: V y ja d r o v a n ie p r ie sto r o v ý c h vzťah ov v b e n g á lč in e 6 9

Žigo, P.: P o z n a tk y z p o ro v n a n ia slo v e n s k ý c h a g r u z ín sk y c h

p r í s l o v í................................................................................................................................. 7 7

Ja r u n e k, E.: O a ra b sk ý ch sp o lu h lá sk a c h a fo n o lo g ic k ý c h

u n iv e r z á liá c h.................................................................................................................... 8 7

Paw liková- V ilhanová, V.: S w a h ilč in a - lin g u a fran ca p re A f r ik u ? 9 7 Gá l ik, M .: P rv á sv e to v á k u ltú ra m e d z i R ím o m a Č c h a n g - a n o m 115 Ho r e c k ý, J.: In ten zia a e x te n z ia t e r m ín u............................................................... 123

Bu zássy o v á, K .: T v o r iv o sť a rep ro d u k o v a n o sť v j a z y k u ............................... 131

On d rejovič, S .: R e c e p c ia u č e n ia W ilh e lm a v o n H u m b o ld ta

v slo v e n sk e j lin g v is t ik e............................................................................................. 1 4 9

N á bélková, M .: O k o lo a d je k tív n ej m e ta f o r y....................................................... 1 5 9

Ka č a l a, J.: R o z v o j h o m o n ý m podľa g ra m a tick ej k a te g ó r ie

ž iv o t n o s t i............................................................................................................................. 1 7 9

D v o n č, L .: Ž e n s k é p r ie z v is k á v sp iso v n e j s lo v e n č in e................................... 1 8 9

Be st, K . H .; Zin e n k o, S .: D Íž k a s lo v v b á sň a c h u k ra jin sk éh o

a u to r a Ivan a F r a n k a.................................................................................................... 2 0 1

D u d o k, M .: A s p e k ty t e x t i k y........................................................................................... 2 1 5

S ú p is p r á c V ik to r a K ru p u ( v ý b e r ).............................................................................. 2 2 9

CONTENTS In tr o d u c tio n . A n n iv e r sa r y o f V ik to r K r ú p a......................................................... 10

W imm er, G .; A ltm a n n, G .: D istr ib u tio n o f th e P o ly s e m y in M a o r i 17

Köh ler, R .: C o n n e c tio n b e tw e e n th e L e n g th o f L e x e m e s and

th e P o ly s e m y in M a o r i............................................................................................... 2 7

Fu c h s, E.: R em a rk s o n T u v a lu a n D ia l e c t o l o g y................................................. 3 5

Ru m á n e k, I.: R u u ch u u a n - L a n g u a g e or D ia le c t ?........................................... 4 5

D rozdík, L .: T h re e W ays o f th e H o n o r ific H iera rch y M a n ife sts

i t s e lf in K o r e a n................................................................................................................ 5 9

RÁcovÁ, A .: S p a tia l R e la tio n sh ip s R e p r e se n ta tio n in B e n g a l i 6 9

Ž iG O , P.: E x p e r ie n c e s G a in e d by C o m p a r iso n o f S lo v a k

a n d G e o r g ia n P r o v e r b s................................................................................................ 7 7

Ja r u n e k, E .: O n A r a b ic C o n so n a n ts a n d P h o n o lo g ic a l U n iv e r s a ls 8 7

PawlikovA -V ilh a n o v á, V .: S w a h ili - L in g u a F ra n ca fo r A f r ic a ? 9 7

Gá l ik, M .: T h e F irst W orld C u ltu re b e tw e e n R o m e a n d C h ’a n g -a n ... 1 1 5

Ho r e č k y, J.: In te n sio n a n d E x te n sio n o f a T e r m .............................................. 123

Bu zAssyovA, K .: C r e a tiv ity a n d R e p r o d u c tio n (R e ite r a tio n )

in L a n g u a g e....................................................................................................................... 131

On d r ejo v ič, S .: R e c e p tio n o f th e W ilh e lm v o n H u m b o ld t's

L e a r n in g in th e S lo v a k L in g u is t ic s.................................................................... 1 4 9

N Abělková, M .: D is c u s s in g th e A d je c tiv a l M e ta p h o r.................................... 1 5 9

Ka č a l a, J.: D e v e lo p m e n t o f H o m o n y m s a c c o r d in g to th e C a te g o r y

o f A n im a t e n e s s................................................................................................................. 1 7 9

D v o n č, L.: F e m in in e S u r n a m e s in L itera ry S lo v a k......................................... 1 8 9

B e s t, K .H .; Zinen k o, S.: W ord L e n g th s in P o e m s o f th e U k ra in ia n

A u th o r Iv a n F r a n k o....................................................................................................... 2 0 1

D u d o k, M .: A s p e c ts o f th e T e x t ic s.............................................................................. 2 1 5

S e le c te d L is t o f V ik t o r K r u p a ’s W o r k s.................................................................... 2 2 9

I N H A L T

E in le itu n g . Z u m J u b ilä u m v o n V ik to r K r u p a...................................................... 13

W im m e r, G .; A ltm a n n, G .: V e r te ilu n g d e r P o ly s e m ie im M a o r i 17

Kö h l e r, R .: D e r Z u sa m m e n h a n g z w is c h e n L e x e m lä n g e und

P o ly s e m ie im M a o r i...................................................................................................... 2 7

Fu c h s, E.: A n m e r k u n g e n zu r tu v a lu a n isc h e n D ia le k t o lo g ie..................... 3 5

Ru mAn e k, I.: R u tsc h u a n isc h - S p ra ch e o d e r D ia le k t ?................................... 4 5

D r o z d ík, L .: D r e i Ä u ß e r u n g e n d er h o n o r ifis c h e n H iera rch ie

im K o r e a n is c h.................................................................................................................. 5 9

R A covA , A .: A u s d r u c k s w e is e d er R a u m b e z ie h u n g e n im B e n g a l i 6 9

Ž iG O , P.: E r k e n n tn isse a u s der V e r g le ic h u n g e n d er slo w a k is c h e n

u n d g e o r g is c h e n S p r ic h w ö r te r ............................................................................... 7 7

Ja r u n e k, E .: Z u d e n a r a b isc h e n K o n so n a n te n u n d fo n o lo g is c h e n

U n iv e r s a lie n....................................................................................................................... 8 7

PawlikovA -VilhanovA, V.: S w a h ili - L in g u a fra n ca fú r A f r ik a ? 9 7

GAl ik, M .: E rste W eltk u ltu r z w is c h e n R o m u n d C h ’a n g - a n.................... 115

Ho r e c k ý, J.: In te n sio n u n d E x te n s io n d er T e r m in e......................................... 123

B u zAssyovA, K .: K rea tiv itä t u n d R e p r o d u k tio n in d er S p r a c h e 131

On d r ejo v ič, S .: R e z e p tio n d er W ilh e lm v o n H u m b o ld ts L e h r e in

d er slo w a k is c h e n S p r a c h w is s e n s c h a f t............................................................. 1 4 9 N á b é l k o v á , M .: U m d ie a d je k tiv is c h e M e t a p h e r........................................ 159

K a ć a l a , J.: E n tw ic k lu n g d e r H o m o n y m e e n ts c h p re c h e n d

d e r g r a m m a tis c h e n K a te g o rie d e r B e l e b t h e i t....................................... 179

D v o n č , L .: W e ib lic h e F a m ilie n n a m e n in d e r s lo w a k is c h e n

S c h r i f t s p r a c h e................................................................................................... 189

B e s t , K .H .; Z i n e n k o , S .: W o rtlä n g e n in G e d ic h te n d e s u k ra in is c h e n

A u to r s Iv a n F r a n k o......................................................................................... 201

D u d o k , M .: A s p e k te n d e r T e x ti k................................................................... 2 1 5

A u s g e w ä h lte s A rb e its v e rz e ic h n is v o n V ik to r K r u p a................................. 2 2 9       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist