načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Osnova trestního zákoníku 2004 – 2006 – Pavel Šámal

Osnova trestního zákoníku 2004 - 2006
-7%
sleva

Kniha: Osnova trestního zákoníku 2004 - 2006
Autor: Pavel Šámal

Publikace obsahuje vládní návrh trestního zákoníku - kodifikaci trestního práva hmotného, který doplňuje důvodová zpráva. ... (celý popis)
Titul doručujeme za 6 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  287 Kč 267
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
8,9
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » C. H. Beck
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2007
Počet stran: 410
Rozměr: 135x205
Úprava: xxii, 399 stran
Vydání: Vyd. 1.
Skupina třídění: Trestní právo
Jazyk: česky
Datum vydání: 08.01.2007
Nakladatelské údaje: V Praze, C.H. Beck, 2006
ISBN: 978-80-7179-527-8
EAN: 9788071795278
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Publikace obsahuje vládní návrh trestního zákoníku - kodifikaci trestního práva hmotného, který doplňuje důvodová zpráva.

Popis nakladatele

Návrh trestního zákoníku, byť nebyl parlamentem přijat, představuje jistě určitý historický mezník ve vývoji legislativy v oboru trestního práva hmotného v ČR, a proto je důležitým materiálem ke studiu.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Pavel Šámal - další tituly autora:
Trestní zákon komentář 6.vyd Trestní zákon komentář 6.vyd
 (e-book)
Trestní právo hmotné - 8. vydání Trestní právo hmotné
Trestní odpovědnost právnických osob Trestní odpovědnost právnických osob
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

P ř e d m l u v a............................................................................................................................................ V

I . Z o b e c n é č á s t i d ů v o d o v é z p r á v y .................................................................................... 1

I I . V l á d n í n á v r h t r e s t n í h o z á k o n í k u .............................................................................. 2 3

Č á s t p r v n í . O b e c n á č á s t .................................................................................................................23

H la v a p r v n í . P ů s o b n o s t t r e s t n í c h z á k o n ů ...........................................................................23

D íl p r v n í . R o z s a h p ů s o b n o s t i ......................................................................................................23

Ž á d n ý tre s tn ý č in b e z z á k o n a (§ I ) ............................................................................................23

D íl d r u h ý . Č a s o v á p ů s o b n o s t ......................................................................................................24

T r e s tn o s t č in u a d o b a j e h o s p á c h á n i ( § 2 ) 2 4

U ž ití z á k o n a ú č in n é h o v d o b ě ro z h o d o v á n í ( § 3 ) 25 D íl t ř e t í . M í s t n í p ů s o b n o s t ............................................................................................................25

Z á s a d a te rito r ia lity ( § 4 ) .................................................................................................................25

Z á s a d a r e g is tra c e ( § 5 ) ......................................................................................................................2 6

Z á s a d a p e rs o n a lity ( § 6 ) .................................................................................................................2 7

Z á s a d a o c h ra n y a z á s a d a u n iv e r z a lity (§ 7 ) ...........................................................................27

S u b s id iá r n í z á s a d a u n iv e r z a lity ( § 8 ) ......................................................................................28

P ů s o b n o s t s ta n o v e n á m e z in á r o d n í s m lo u v o u ( § 9 ) ............................................................28

P ř e d á n í o b č a n ů Č e s k é re p u b lik y (§ 10) .................................................................................28

V ý k o n r o z s u d k u c iz íh o s tá tu ( § I I ) ............................................................................................29

H la v a d r u h á . T r e s t n í o d p o v ě d n o s t ............................................................................................30

D íl p r v n í . Z á k l a d y t r e s t n í o d p o v ě d n o s ti ...........................................................................30

O b e c n é u s ta n o v e n í (§ 12) 30

T r e s tn ý č in (§ 1 3 ).................................................................................................................................31

P ř e č in y a z lo č in y (§ 1 4 ) .................................................................................................................4 0

D íl d r u h ý . Z a v i n ě n í ...........................................................................................................................41

Ú m y s l ( § 15) ......................................................................................................................................4 9

N e d b a lo s t (§ 16) .................................................................................................................................53

Z a v in ě n í к o k o ln o s ti z v lá š ť p řitě ž u jíc í (§ 1 7 ) ......................................................................55

O m y l s k u tk o v ý (§ 18) ......................................................................................................................55

O m y l p r á v n í ( § 1 9 ) ...........................................................................................................................5 6

D íl t ř e t í . P ř í p r a v a a p o k u s t r e s t n é h o č in u ............................................................................57

P ř íp ra v a к z v lá š ť z á v a ž n é m u z lo č in u (§ 2 0 ) 5 7

P o k u s tre s tn é h o č in u ( § 2 1 ) ............................................................................................................58

D íl č t v r t ý . P a c h a t e l , s p o l u p a c h a t e l a ú č a s t n í k t r e s t n é h o č in u .................................5 9

P a c h a te l ( § 2 2 ) .......................................................................................................................................59

S p o lu p a c h a te l ( § 2 3 ) 6 0

Ú č a s tn ík ( § 2 4 )......................................................................................................................................61

V ě k (§ 2 5 ) ............................................................................................................................................6 2

N e p ř íč e tn o s t (§ 2 6 ) ...........................................................................................................................6 3

Z m e n š e n á p říč e tn o s t ( § 2 7 ) ............................................................................................................63


O bsah

H la v a t ř e t í . O k o ln o s ti v y lu č u jíc í p r o t i p r á v n o s t č in u ................................................65

K ra jn í n o u z e ( § 2 8 ) ...........................................................................................................................65

N u tn á o b ra n a ( § 2 9 ) ..........................................................................................................................6 6

S v o le n í p o š k o z e n é h o ( § 3 0 )...........................................................................................................6 8

P ř íp u s tn é r iz ik o ( § 3 1 ) .....................................................................................................................6 9

O p rá v n ě n é p o u ž ití z b r a n ě ( § 3 2 ) ................................................................................................70

H la v a č t v r t á . Z á n i k t r e s t n í o d p o v ě d n o s ti ..........................................................................71

D íl p r v n í . Z á n i k t r e s t n o s t i ...........................................................................................................71

Ú č in n á líto s t ( § 3 3 ) ...........................................................................................................................71

D íl d r u h ý . P r o m lč e n í t r e s t n o s t i č in u ......................................................................................72

P ro m lč e c í d o b a ( § 3 4 ) .....................................................................................................................72

V y lo u č e n í z p ro m lč e n í ( § 3 5 ) .....................................................................................................7 4

H l a v a p á t á . T r e s t n í s a n k c e ...........................................................................................................76

D íl p r v n í . D r u h y t r e s t n í c h s a n k c í a o b e c n é z á s a d y p r o j e j i c h u k l á d á n í ............76

D ru h y tre s tn íc h s a n k c i ( § 3 6 ) ......................................................................................................77

O b e c n é u s ta n o v e n í p ro u k lá d á n í tre s tn íc h s a n k c í ( § 3 7 ) ................................................78

P ř im ě ř e n o s t tre s tn íc h s a n k c í ( § 3 8 ) ...........................................................................................79

D íl d r u h ý . T r e s t y ................................................................................................................................80

O d d íl p r v n í. O b e c n é z á s a d y p r o u k lá d á n í tre s tů ................................................................80

V ý m ě ra tr e s tu ( § 3 9 ) .....................................................................................................................81

U k lá d á n í tre s tu p a c h a te li s e z m e n š e n o u p ř íě e tn o s tí ( § 4 0 ) ...........................................84

P o le h č u jíc í o k o ln o s ti ( § 4 1 ) 84

P řitě ž u jíc í o k o ln o s ti (§ 4 2 ) ...........................................................................................................85

Ú h r n n ý a s o u h rn n ý tre s t (§ 4 3 ) 87

U p u š tě n í o d u lo ž e n í s o u h rn n é h o tre s tu (§ 4 4 ) .....................................................................88

U k lá d á n í s p o le č n é h o tre s tu z a p o k r a č o v á n i v tre s tn é m č in u ( § 4 5 ) 89

O d d íl d r u h ý . U p u š tě n í o d p o tre s tá n í ...........................................................................................89

O b e c n é u s ta n o v e n í (§ 4 6 ) ...........................................................................................................89

U p u š tě n í o d p o tre s tá n í z a s o u č a s n é h o u lo ž e n í o c h r a n n é h o lé č e n í n e b o

z a b e z p e č o v a c í d e te n c e (§ 4 7 ) ......................................................................................................90

P o d m ín ě n é u p u š tě n í o d p o tre s tá n í s d o h le d e m ( § 4 8 ) ......................................................91

O d d íl tře tí. D o h le d ................................................................................................................................92

P o je m a ú č e l d o h le d u ( § 4 9 ) ......................................................................................................92

P o v in n o s ti p a c h a te le ( § 5 0 ) ...........................................................................................................92

P o v in n o s ti a o p rá v n ě n í p r o b a č n íh o ú ře d n ík a ( § 5 1 ) 93

O d d íl č tv rtý . D ru h y tre s tů a v ý jim e č n ý tr e s t ...........................................................................93

D ru h y tre s tů ( § 5 2 ) ...........................................................................................................................93

U k lá d á n í v íc e tre s tů s a m o s ta tn ě a v e d le s e b e (§ 5 3 ) ......................................................95

V ý jim e č n ý tr e s t ( § 5 4 ) .....................................................................................................................95

O d d íl p á tý . U k lá d á n í a v ý k o n je d n o tliv ý c h tre s tů ................................................................9 6

O d n ě tí s v o b o d y ( § 5 5 ) .....................................................................................................................9 6

V ý k o n tre s tu o d n ě tí s v o b o d y ( § 5 6 )...........................................................................................9 7

P ř e ř a z e n í o d s o u z e n é h o d o j in é h o ty p u v ě z n ic e ( § 5 7 )......................................................9 8

M im o řá d n é s n íž e n í tre s tu o d n ě tí s v o b o d y ( § 5 8 ) 9 9

D o m á c í v ě z e n í (§ 5 9 ) ................................................................................................................ 102

N á h ra d n í tre s t o d n ě tí s v o b o d y (§ 6 0 ) ................................................................................. 104

O b e c n ě p ro s p ě š n é p r á c e ( § 6 1 ) ......................................................................................... 10 5

V ý m ě ra tre s tu o b e c n ě p ro s p ě š n ý c h p ra c í (§ 6 2 ) ........................................................... 105

S ta n o v is k o p a c h a te le a j e h o z d ra v o tn í z p ů s o b ilo s t ( § 6 3 ) ...................................... 106 O bsah

V ý k o n tr e s tu o b e c n ě p ro s p ě š n ý c h p r a c í ( § 6 4 ).............................................................. 106

P r o p a d n u tí m a je tk u (§ 6 5 ) ................................................................................................... 107

P o d s ta ta tre s tu p r o p a d n u tí m a je tk u (§ 6 6 ) .................................................................... 108

P e n ě ž itý tre s t ( § 6 7 ) ................................................................................................................... 108

V ý m ě ra p e n ě ž ité h o tre s tu (§ 6 8 ) ......................................................................................... 108

N á h ra d n í tre s t o d n ě tí s v o b o d y ( § 6 9 ) .............................................................................. 109

P r o p a d n u tí v ě c i ( § 7 0 ) .............................................................................................................. 110

P r o p a d n u tí n á h ra d n í h o d n o ty (§ 7 1 ) I l l

S a m o s ta tn ý tr e s t p ro p a d n u tí v ě c i ( § 7 2 ) ......................................................................... 112

Z á k a z č in n o s ti ( § 7 3 ) .............................................................................................................. 113

P o d s ta ta tre s tu z á k a z u č in n o s ti ( § 7 4 ) .............................................................................. 113

V ý k o n tr e s tu z á k a z u č in n o s ti ( § 7 5 ) 113

Z á k a z p o b y tu ( § 7 6 ) 113

Z trá ta č e s tn ý c h titu lů a v y z n a m e n á n í (§ 7 7 ) 114

P o d s ta ta tre s tu z tr á ty č e s tn ý c h titu lů a v y z n a m e n á n í ( § 7 8 ) ............................... 114

Z trá ta v o je n s k é h o d n o s ti ( § 7 9 ) ......................................................................................... 114

P o d s ta ta tre s tu z tr á ty v o je n s k é h o d n o s ti ( § 8 0 ) ......................................................... 114

V y h o ště n í ( § 8 1 ) ......................................................................................................................... 115

O d d íl š e s tý . P o d m ín ě n é o d s o u z e n í к tre s tu o d n ě tí s v o b o d y .................................... 116

P o d m ín ě n ý o d k la d v ý k o n u tre s tu o d n ě tí s v o b o d y (§ 8 2 ) 116

Z k u š e b n í d o b a a p řim ě ř e n á o m e z e n í a p řim ě ř e n é p o v in n o s ti ( § 8 3 ) ............... 116

R o z h o d n u tí o p o d m ín ě n é m o d s o u z e n í (§ 8 4 ) .............................................................. 116

P o d m ín ě n ý o d k la d v ý k o n u tre s tu o d n ě tí s v o b o d y s d o h le d e m ( § 8 5 )............... 117

Z k u š e b n í d o b a a p řim ě ř e n á o m e z e n í a p řim ě ř e n é p o v in n o s ti ( § 8 6 ) ............... 117

R o z h o d n u tí o p o d m ín ě n é m o d s o u z e n í s d o h le d e m ( § 8 7 ) .................................... 117

O b d o b n é u ž ití u s ta n o v e n í o p o d m ín ě n é m o d s o u z e n í ( § 8 8 ) 118 O d d íl s e d m ý . P o d m ín ě n é p r o p u š tě n í a p o d m ín ě n é u p u š tě n í o d v ý k o n u z b y tk u

tr e s tu z á k a z u č in n o s ti n e b o z á k a z u p o b y t u.................................................................... 119

P o d m ín ě n é p r o p u š tě n í ( § 8 9 ) .............................................................................................. 119

Z k u š e b n í d o b a a p ř im ě ř e n á o m e z e n í a p řim ě ř e n é p o v in n o s ti p ři p o d m ín ě n é m

p r o p u š tě n í ( § 9 0 )......................................................................................................................... 119

P o d m ín ě n é u p u š tě n í o d v ý k o n u z b y tk u tre s tu z á k a z u č in n o s ti n e b o z á k a z u

p o b y tu ( § 9 1 ) .............................................................................................................................. 120

S p o le č n é u s ta n o v e n í (§ 9 2 ) ................................................................................................... 120

O d d íl o s m ý . Z a p o č ítá n í v a z b y a tr e s tu .............................................................................. 121

Z a p o č ítá n í v a z b y a tre s tu (§ 9 3 ) ......................................................................................... 121

Z a p o č ítá n í v a z b y a tre s tu v y k o n a n ý c h v c iz in ě ( § 9 4 ) 121 O d d íl d e v á tý . Z á n ik v ý k o n u t r e s t u......................................................................................... 122

P r o m lč e n í v ý k o n u tre s tu (§ 9 5 ) ......................................................................................... 122

V y lo u č e n í z p ro m lč e n í (§ 9 6 ) .............................................................................................. 122

D íl t ř e t í . O c h r a n n á o p a t ř e n í .............................................................................................. 122

O d d íl p rv n í. O b e c n é z á s a d y p ro u k lá d á n í o c h ra n n ý c h o p a tře n í ......................... 125

Z á s a d a p řim ě ř e n o s ti (§ 9 7 ) ................................................................................................... 125

U k lá d á n í o c h ra n n ý c h o p a tře n í (§ 9 8 ) .............................................................................. 125

O d d íl d ru h ý . O c h ra n n á o p a tře n í a je jic h u k lá d á n í ......................................................... 126

D ru h y o c h r a n n ý c h o p a tře n í ( § 9 9 ) .................................................................................... 126

O c h ra n n é lé č e n í ( § 1 0 0 ) ......................................................................................................... 127

Z a b e z p e č o v a c í d e te n c e (§ 1 0 1 ) ......................................................................................... 129

Z a b rá n í v ě c i (§ 1 0 2 )................................................................................................................... 134

Z a b rá n í n á h ra d n í h o d n o ty (§ 1 0 3 ) .................................................................................... 136

Z a b rá n í s p is ů a z a ř íz e n í (§ 1 0 4 ) ......................................................................................... 137

O bsah

Ú č in e k z a b r á n í ( § 1 0 5 ).............................................................................................................. 137

H la v a š e s tá . Z a h l a z e n i o d s o u z e n i ................................................................................... 139

P o d m ín k y z a h la z e n í o d s o u z e n í (§ 1 0 6 ) ........................................................................ 139

Ú č in k y z a h la z e n í (§ 1 0 7 ) ........................................................................................................ 139

H la v a s e d m á . Z v l á š tn í u s t a n o v e n í o s p e c iá ln íc h k a te g o r i í c h p a c h a t e l ů . . . 141

Z v lá š ť n e b e z p e č n ý re c id iv is ta ( § 1 0 8 ) .............................................................................. 141

U k lá d á n í tre s tu z v lá š ť n e b e z p e č n é m u re c id iv is to v i ( § 1 0 9 ) .............................. 141

P a c h a te l tre s tn é h o č in u s p á c h a n é h o v e p ro s p ě c h s k u p in y o rg a n iz o v a n é h o

z lo č in u (§ 110)............................................................................................................................ 142

U k lá d á n í tre s tu o d n ě tí s v o b o d y p a c h a te li tre s tn é h o č in u s p á c h a n é h o

v e p ro s p ě c h s k u p in y o rg a n iz o v a n é h o z lo č in u ( § 111) ......................................... 142

M la d is tv í (§ 1 1 2 ) ....................................................................................................................... 142

Č á s t d r u h á . Z v l á š t n í č á s t........................................................................................................ 143

H la v a p r v n í . T r e s t n é č in y p r o t i ž iv o tu a z d r a v í ......................................................... 146

D íl p r v n í . T r e s t n é č in y p r o t i ž i v o t u................................................................................... 146

V ra ž d a (§ 113) ............................................................................................................................ 146

V ra ž d a n o v o ro z e n é h o d ítě te m a tk o u ( § 114)................................................................... 148

U s m r c e n í n a ž á d o s t ( § 1 1 5 ) ................................................................................................... 149

Z a b ití z n e d b a lo s ti (§ 1 1 6 ) ................................................................................................... 150

Ú č a s t n a s e b e v ra ž d ě ( § 1 1 7 ) .............................................................................................. 151

D íl d r u h ý . T r e s t n é č in y p r o t i z d r a v í .............................................................................. 151

T ě ž k é u b líž e n í n a z d ra v í ( § 1 1 8 ) ......................................................................................... 151

U b líž e n í n a z d ra v í a j i n é o p a k o v a n é p o š k o z e n í z d ra v í ( § 119) ......................... 152

T ě ž k é u b líž e n í n a z d ra v í z n e d b a lo s ti ( § 1 2 0 ) .............................................................. 153

U b líž e n í n a z d ra v í z n e d b a lo s ti ( § 1 2 1 ) ......................................................................... 154

D íl t ř e t í . T r e s t n é č in y o h r o ž u j í c í ž iv o t n e b o z d r a v í..................................................... 154

M u č e n í a j i n é n e lid s k é a k r u té z a c h á z e n í (§ 1 2 2 ) 154 N e p o s k y tn u tí p o m o c i (§ 1 2 3 ) .............................................................................................. 155

N e p o s k y tn u tí p o m o c i řid ič e m d o p ra v n íh o p r o s tře d k u (§ 1 2 4 ) 156

S íř e n í n a k a ž liv é lid s k é n e m o c i (§ 1 2 5 ) ......................................................................... 156

Š íř e n í n a k a ž liv é lid s k é n e m o c i z n e d b a lo s ti ( § 1 2 6 ) .............................................. 157

S p o le č n é u s ta n o v e n í ( § 1 2 7 )................................................................................................... 157

O h ro ž o v á n i p o h la v n í n e m o c í (§ 1 2 8 ) .............................................................................. 158

O h ro ž o v á n í z d r a v í z á v a d n ý m i p o tra v in a m i a jin ý m i p ře d m ě ty ( § 1 2 9 ) ........... 158

O h ro ž o v á n í z d ra v í z á v a d n ý m i p o tra v in a m i a jin ý m i p ře d m ě ty z n e d b a lo s ti

( § 1 3 0 )............................................................................................................................................. 158

R v a č k a ( § 1 3 1 )............................................................................................................................. 159

D íl č t v r t ý . T r e s t n é č in y p r o t i t ě h o t e n s t v í ž e n y ......................................................... 160

N e d o v o le n é p ře ru š e n í tě h o te n s tv í b e z s o u h la s u tě h o tn é ž e n y ( § 1 3 2 ) ......... 16 0

N e d o v o le n é p ře ru š e n í tě h o te n s tv í s e s o u h la s e m tě h o tn é ž e n y (§ 1 3 3 ) ......... 161

P o m o c tě h o tn é ž e n ě к u m ě lé m u p ře ru š e n í tě h o te n s tv í (§ 1 3 4 ) 161

S v á d ě n í tě h o tn é ž e n y к u m ě lé m u p ře ru š e n í tě h o te n s tv í ( § 1 3 5 ) ......................... 162

S p o le č n é u s ta n o v e n í (§ 1 3 6 ) 1 6 2 .

D íl p á t ý . T r e s t n é č in y s o u v is e jíc í s n e o p r á v n ě n ý m o d b ě r e m a n a k l á d á n í m

s lid s k ý m i t k á n ě m i a o r g á n y , lid s k ý m e m b r y e m a lid s k ý m g e n o m e m

a s n e d o v o le n ý m i z á k r o k y d o g e n e t ic k é v ý b a v y lid s k é b y to s ti .................... 162

N e o p r á v n ě n é o d e b írá n í tk á n í a o rg á n ů (§ 1 3 7 ).............................................................. 162

O bsah

N e d o v o le n é n a k lá d á n í s tk á n ě m i a o rg á n y ( § 1 3 8 ) ................................................... 163

O d b ě r tk á n ě , o rg á n u a p ro v e d e n i tra n s p la n ta c e z a ú p la tu ( § 1 3 9 ) .................... 164

K lo n o v á n í lid s k é b y to s ti (§ 140) ......................................................................................... 164

N e d o v o le n ý z á s a h d o g e n e tic k é v ý b a v y lid s k é b y to s ti (§ 1 4 1 ) ......................... 165

N e d o v o le n é n a k lá d á n í s lid s k ý m e m b ry e m a lid s k ý m g c n o m e m (§ 1 4 2 ) . . . 165 H la v a d r u h á . T r e s t n é č in y p r o t i s v o b o d ě a p r á v ů m n a o c h r a n u o s o b n o s ti,

s o u k r o m í a lis to v n íh o ta j e m s t v í .................................................................................... 167

D íl p r v n í. T r e s t n é č in y p r o t i s v o b o d ě .............................................................................. 168

O b c h o d o v á n í s lid m i ( § 1 4 3 ) .............................................................................................. 168

S v ě ře n í d ítě te d o m o c i jin é h o ( § 1 4 4 ) .............................................................................. 169

Z b a v e n í o s o b n í s v o b o d y ( § 1 4 5 ) ......................................................................................... 170

O m e z o v á n í o s o b n í s v o b o d y ( § 1 4 6 ) 170

Z a v le č e n í (§ 1 4 7 ) ........................................................................................................................ 171

L o u p e ž ( § 1 4 8 ).............................................................................................................................. 172

B ra n í ru k o jm í (§ 1 4 9 ) .............................................................................................................. 174

V y d írá n í (§ 1 5 0 ) ........................................................................................................................ 174

O m e z o v á n í s v o b o d y v y z n á n í ( § 1 5 1 ) .............................................................................. 175

Ú tis k ( § 1 5 2 ) ..............................'............................................................................................... 175

P o ru š o v á n í d o m o v n í s v o b o d y ( § 1 5 3 ) .............................................................................. 176

P o r u š o v á n í s v o b o d y s d r u ž o v á n í a s h ro m a ž ď o v á n í ( § 1 5 4 ).................................... 176

D íl d r u h ý . T r e s t n é č in y p r o t i p r á v ů m n a o c h r a n u o s o b n o s ti, s o u k r o m í

a lis to v n íh o ta j e m s t v í ......................................................................................................... 177

N e o p rá v n ě n é n a k lá d á n í s ú d a ji (§ 1 5 5 ) ......................................................................... 177

P o š k o z o v á n i c iz íc h p rá v ( § 1 5 6 ) ......................................................................................... 177

P o ru š o v á n í ta je m s tv í d o p ra v o v a n ý c h z p rá v ( § 1 5 7 ) .............................................. 178

P o r u š e n í ta je m s tv í lis tin a jin ý c h d o k u m e n tů u c h o v á v a n ý c h v s o u k ro m í

( § 1 5 8 ) . . . '........................................................................................................................................ 179

P o r u š e n í d ů v ě rn o s ti ú s tn íh o p ro je v u a j i n é h o p ro je v u o s o b n i p o v a h y

( § 1 5 9 ).............................................................................................................................................. 180

H la v a t ř e t í . T r e s t n é č in y p r o t i lid s k é d ů s t o j n o s t i v s e x u á ln í o b l a s t i ......... 182

Z n á s iln ě n í ( § 1 6 0 ) 182

S e x u á ln í n á tla k ( § 1 6 1 ) ......................................................................................................... 183

P o h la v n í z n e u ž ív á n í (§ 1 6 2 ) .............................................................................................. 183

K u p lířs tv í ( § 1 6 3 )......................................................................................................................... 184

P ro s titu c e o h ro ž u jíc í m ra v n í v ý v o j d ě tí ( § 1 6 4 ) ......................................................... 185

S íř e n í a p ře c h o v á v á n í p o rn o g ra fie (§ 1 6 5 ) .................................................................... 186

S o u lo ž m e z i p ř íb u z n ý m i (§ 1 6 6 ) ......................................................................................... 188

H la v a č t v r t á . T r e s t n é č in y p r o t i r o d i n ě a d ě t e m .................................................... 189

D v o jí m a n ž e ls tv í ( § 1 6 7 ) ......................................................................................................... 189

O p u š tě n í d ítě te n e b o s v ě ř e n é o s o b y (§ 1 6 8 ) 189

Z a n e d b á n í p o v in n é v ý ž iv y ( § 1 6 9 ) .................................................................................... 190

Z v lá š tn í u s ta n o v e n i o ú č in n é líto s ti ( § 1 7 0 ).................................................................... 190

T ý r á n í s v ě ř e n é o s o b y (§ 1 7 1 ) .............................................................................................. 190

T ý r á n í o s o b y ž ijíc í v e s p o le č n é m o b y d lí (§ 1 7 2 )......................................................... 191

Ú n o s d ítě te a o s o b y s tiž e n é d u š e v n í p o ru c h o u (§ 1 7 3 ) ......................................... 192

O h ro ž o v á n í v ý c h o v y d ě tí (§ 1 7 4 ) 193

S v á d ě n í к p o h la v n ím u s ty k u (§ 1 7 5 ) .............................................................................. 193

B e z tr e s tn o s t d ítě te ( § 1 7 6 ) ................................................................................................... 194

O bsah

P o d á v á n i a lk o h o lic k ý c h n á p o jů d ě le m ( § 1 7 7 ) ......................................................... 194

P o d á v á n i a n a b o lic k ý c h lá te k d ě te m ( § 1 7 8 ) 194 A n a b o lic k é lá tk y (§ 1 7 9 ) ........................................................................................................ 195

H la v a p á t á . T r e s t n é č in y p r o t i m a j e t k u ......................................................................... 196

K r á d e ž ( § 1 8 0 ) .............................................................................................................................. 196

Z p r o n e v ě r a (§ 1 8 1 ) ................................................................................................................... 198

N e o p r á v n ě n é u ž ív á n í c iz í v ě c i ( § 1 8 2 ) ......................................................................... 2 0 0

N e o p r á v n ě n ý z á s a h d o p rá v a k d o m u . b y tu n e b o к n e b y to v é m u p ro s to ru

( § 1 8 3 )................................................................................................................................................ 201

N e o p rá v n ě n é n a k lá d á n í s p la te b n ím p ro s tře d k e m ( § 1 8 4 ) ...................................... 201

P o d v o d ( § 1 8 5 )............................................................................................................................. 2 0 2

P o jis tn ý p o d v o d (§ 1 8 6 ) ........................................................................................................ 2 0 4

Ú v ě ro v ý p o d v o d (§ 1 8 7 ) ........................................................................................................ 2 0 5

D o ta č n í p o d v o d (§ 1 8 8 ) ........................................................................................................ 2 0 5

P r o v o z o v á n í n e p o c tiv ý c h h e r a s á z e k (§ 1 8 9 ) .............................................................. 2 0 7

P o d íln ic tv í ( § 1 9 0 ) ................................................................................................................... 2 0 8

P o d íln ic tv í z n e d b a lo s ti ( § 1 9 1 ) ........................................................................................... 211

L e g a liz a c e v ý n o s ů z tre s tn é č in n o s ti (§ 1 9 2 ) .............................................................. 2 1 2

L ic h v a (§ 1 9 3 ) .............................................................................................................................. 2 1 4

Z a ta je n í v ě c i ( § 1 9 4 ) .............................................................................................................. 2 1 4

P o r u š o v á n í p o v in n o s ti p ři s p rá v ě c iz íh o m a je tk u (§ 1 9 5 ) ................................... 2 1 5

P o r u š o v á n í p o v in n o s ti p ři s p rá v ě c iz íh o m a je tk u z n e d b a lo s ti (§ 1 9 6 ) ......... 2 1 5

P o š k o z o v á n í v ě řite le (§ 1 9 7 ) ............................................................................................. 2 1 6

Z v ý h o d ň o v á n í v ě řite le (§ 1 9 8 )............................................................................................. 2 1 7

Z p ů s o b e n í ú p a d k u ( § 1 9 9 ) ................................................................................................... 2 1 7

P o r u š e n í p o v in n o s ti v ř íz e n í o k o n k u rs u ( § 2 0 0 ) ......................................................... 2 1 7

P le tic h y p ři říz e n í k o n k u rs n ím a v y ro v n a c ím (§ 2 0 1 ) .............................................. 2 1 8

P o r u š e n í p o v in n o s ti u č in it p ra v d iv é p ro h lá š e n í o m a je tk u (§ 2 0 2 ) .................... 2 1 8

P o š k o z o v á n í c iz í v ě c i ( § 2 0 3 ) ............................................................................................. 2 1 9

N e o p rá v n ě n ý p řís tu p к p o č íta č o v é m u s y s té m u a p o š k o z e n í a z n e u ž ití

z á z n a m u v p o č íta č o v é m s y s té m u a n a n o sič i in fo r m a c í (§ 2 0 4 ) .................... 221

O p a tře n í a p ře c h o v á v á n í p řís tu p o v é h o z a ř íz e n í a h e s la к p o č íta č o v é m u

s y s té m u a j in ý c h ta k o v ý c h d a t (§ 2 0 5 ) ........................................................................ 2 2 1

P o š k o z e n í z á z n a m u v p o č íta č o v é m s y s té m u a n a n o s ič i in fo r m a c í a z á s a h

d o v y b a v e n í p o č íta č e z n e d b a lo s ti ( § 2 0 6 ) ................................................................... 2 2 2

Z n e u ž ív á n í v la s tn ic tv í ( § 2 0 7 ) ............................................................................................. 2 2 3

H la v a š e s tá . T r e s t n é č in y h o s p o d á ř s k é ........................................................................ 2 2 5

D íl p r v n í . T r e s t n é č in y p r o t i m ě n ě ................................................................................... 225

P a d ě lá n í a p o z m ě ň o v á n í p e n ě z ( § 2 0 8 ) ........................................................................ 2 2 5

U d á v á n i p a d ě la n ý c h a p o z m ě n ě n ý c h p e n ě z (§ 2 0 9 )................................................... 2 2 6

V ý r o b a a d rž e n í p a d ě la te ls k é h o n á č in í (§ 2 1 0 ) ......................................................... 2 2 6

O p a tře n í, p ře c h o v á v á n í a u d á v á n í n e o p rá v n ě n ě v y ro b e n ý c h p e n ě z a p e n ě z

d o s u d d o o b ě h u n e v y d a n ý c h ( § 2 1 1 ) ............................................................................. 2 2 7

S p o le č n é u s ta n o v e n í ( § 2 1 2 )................................................................................................... 2 2 8

O h r o ž o v á n í o b ě h u tu z e m s k ý c h p e n ě z ( § 2 1 3 ).............................................................. 2 2 8 .

D íl d r u h ý . T r e s t n é č in y d a ň o v é , p o p la tk o v é a d e v iz o v é .................................... 2 2 9

Z k r á c e n í d a n ě , p o p la tk u a p o d o b n é p o v in n é p la tb y ( § 2 1 4 )................................... 2 2 9

N e o d v e d e n í d a n ě , p o jis tn é h o n a s o c iá ln i z a b e z p e č e n i, p řís p ě v k u n a s tá tn í

p o litik u z a m ě s tn a n o s ti a p o jis tn é h o n a z d ra v o tn í p o jiš tě n í ( § 2 1 5 ) ............... 2 3 0


Obsah

Z v lá š tn í u s ta n o v e n í o ú č in n é líto s ti ( § 2 1 6 ).................................................................... 2 3 0

N e s p ln ě n i o z n a m o v a c í p o v in n o s ti v d a ň o v é m říz e n í ( § 2 1 7 ) .............................. 231

P o ru še n í p ře d p is ů o n á le p k á c h a jin ý c h p ř e d m ě te c h к o z n a č e n í z b o ž í

( § 2 1 8 ).............................................................................................................................................. 231

P a d ě lá n í a p o z m ě ň o v á n í p ře d m ě tů к o z n a č e n i z b o ž í p r o d a ň o v é ú č e ly

a p ře d m ě tů d o k a z u jíc íc h s p ln ě n í p o p la tk o v é p o v in n o s ti (§ 2 1 9 ) .................... 2 3 2

P a d ě lá n í a p o z m ě ň o v á n í z n á m e k ( § 2 2 0 ) 2 3 3

P o r u š e n í z á k a z ů v d o b ě n o u z o v é h o s ta v u v d e v iz o v é m h o s p o d á ř s tv í

(§ 2 2 1 ).............................................................................................................................................. 2 3 4

D íl t ř e t í . T r e s t n é ě in v p r o t i z á v a z n ý m p r a v i d l ů m t r ž n í e k o n o m ik y

a o b ě h u z b o ž í v e s t y k u s c iz in o u .................................................................................... 2 3 5

P o r u š e n í p ře d p is ů o p ra v id le c h h o s p o d á ř s k é s o u tě ž e (§ 2 2 2 ) .............................. 2 3 5

P o ru še n í p o v in n o s ti v p ro v o z u o b c h o d n í s p o le č n o s ti a d ru ž s tv a (§ 2 2 3 ) . . . 2 3 6

N e s v o lá n i v a ln é h ro m a d y , č le n s k é a j i n é o b d o b n é s c h ů z e ( § 2 2 4 ) .................... 2 3 7

Z v lá š tn í u s ta n o v e n í o ú č in n é líto s ti ( § 2 2 5 ).................................................................... 2 3 7

N e o p rá v n ě n é v y d á n í c e n n é h o p a p íru (§ 2 2 6 ) .............................................................. 2 3 7

M a n ip u la c e s k u r z e m c e n n ý c h p a p ír ů (§ 2 2 7 ).............................................................. 2 3 8

N e o p rá v n ě n é p o d n ik á n í ( § 2 2 8 ) ......................................................................................... 2 3 9

N e o p rá v n ě n é p r o v o z o v á n í lo te rie a p o d o b n é s á z k o v é h ry ( § 2 2 9 ) .................... 2 3 9

P o š k o z o v á n í s p o tře b ite le ( § 2 3 0 )......................................................................................... 2 4 0

P o š k o z o v á n í s p o tře b ite le z n e d b a lo s ti ( § 2 3 1 ).............................................................. 241

Z k r e s lo v á n í ú d a jů o s ta v u h o s p o d a ř e n í a j m ě n í (§ 2 3 2 ) ......................................... 2 4 2

Z n e u ž ív á n í in fo r m a c í a p o s ta v e n i v o b c h o d n ím s ty k u (§ 2 3 3 ) ......................... 2 4 2

Z je d n á n í v ý h o d y p ři z a d á n í v e ře jn é z a k á z k y , p ři v e ře jn é s o u tě ž i

a v e ře jn é d r a ž b ě (§ 2 3 4 ) ......................................................................................................... 2 4 4

P le tic h y p ři z a d á n í v e ře jn é z a k á z k y a p ři v e ře jn é s o u tě ž i (§ 2 3 5 ) .................... 2 4 4

P le tic h y p ři v e ře jn é d r a ž b ě ( § 2 3 6 ) .................................................................................... 2 4 4

V y sta v e n í n e p ra v d iv é h o p o tv rz e n í a z p rá v y ( § 2 3 7 ) .............................................. 2 4 5

P o š k o z o v á n í fin a n č n íc h z á jm ů E v r o p s k ý c h s p o le č e n s tv í (§ 2 3 8 ) .................... 2 4 5

P o ru š o v á n í p ře d p is ů o o b ě h u z b o ž í v e s ty k u s c iz in o u (§ 2 3 9 ) ......................... 2 4 9

P o r u š e n í z á k a z u n e b o o m e z e n í tý k a jíc íh o s e k o n tro lo v a n é h o z b o ž í

a te c h n o lo g ie ( § 2 4 0 ) .............................................................................................................. 251

P o r u š e n í p o v in n o s ti p ři n a k lá d á n í s k o n tro lo v a n ý m z b o ž ím a te c h n o lo g ie m i

( § 2 4 1 ).............................................................................................................................................. 251

Z k r e s lo v á n í ú d a jů a n e v e d e n í p o d k la d ů o h le d n ě k o n tro lo v a n é h o z b o ž í

a te c h n o lo g ií ( § 2 4 2 ) .............................................................................................................. 251

P r o v e d e n í z a h r a n ič n íh o o b c h o d u s v o je n s k ý m m a te riá le m b e z p o v o le n i

n e b o lic e n c e ( § 2 4 3 ) .............................................................................................................. 2 5 2

P o r u š e n í p o v in n o s ti v s o u v is lo s ti s v y d á n ím p o v o le n í a lic e n c e p ro

z a h r a n ič n í o b c h o d s v o je n s k ý m m a te riá le m (§ 2 4 4 ) ............................................... 2 5 2

Z k r e s lo v á n í ú d a jů a n e v e d e n í p o d k la d ů o h le d n ě z a h r a n ič n íh o o b c h o d u

s v o je n s k ý m m a te riá le m ( § 2 4 5 ) 2 5 3

D íl č t v r t ý . T r e s t n é č in y p r o t i p r ů m y s l o v ý m p r á v ů m a p r o t i a u t o r s k é m u

p r á v u .............................................................................................................................................. 2 5 3

P o r u š o v á n í p r á v к o c h ra n n é z n á m c e , o b c h o d n í firm ě , o z n a č e n í p ů v o d u

a z e m ě p is n é m u o z n a č e n í (§ 2 4 6 ) .................................................................................... 2 5 4

P o r u š o v á n í p rů m y s lo v ý c h p rá v (§ 2 4 7 ) ......................................................................... 2 5 5

P o r u š o v á n í a u to r s k é h o p rá v a , p r á v s o u v is e jíc íc h s p rá v e m a u to rs k ý m a p rá v

к d a ta b á z i (§ 2 4 8 ) ................................................................................................................... 2 5 6

P a d ě lá n í a n a p o d o b e n í d ě l v ý tv a rn é h o u m ě n í ( § 2 4 9 ).............................................. 2 5 7

O bsah

H l a v a s e d m á . T r e s t n é č i n y o b e c n ě n e b e z p e č n é ......................................................... 2 5 9

D íl p r v n í . T r e s t n é č in y o b e c n é o h r o ž u j í c í .................................................................... 2 5 9

O b e c n é o h ro ž e n i (§ 2 5 0 ) ......................................................................................................... 2 5 9

O b e c n é o h ro ž e n í z n e d b a lo s ti (§ 2 5 1 ) .............................................................................. 2 6 0

O h ro ž e n í p o d v liv e m n á v y k o v é lá tk y (§ 2 5 2 ) .............................................................. 2 6 0

P o ru š o v á n i p o v in n o s ti p ři h ro z iv é tís n i ( § 2 5 3 ) ......................................................... 261

P o š k o z o v á n í a o h ro ž o v á n í p ro v o z u o b e c n ě p ro s p ě š n é h o z a ř íz e n í ( § 2 5 4 ) . . . 2 6 2

P o š k o z o v á n i a o h ro ž o v á n í p ro v o z u o b e c n ě p ro s p ě š n é h o z a ř íz e n í

z n e d b a lo s ti ( § 2 5 5 ) 2 6 2

S p o le č n é u s ta n o v e n í (§ 2 5 6 ) 2 6 2

P o š k o z o v á n í z n a č e k s tá tn í tria n g u la c e (§ 2 5 7 ) 2 6 3

N e d o v o le n é o z b r o jo v á n í (§ 2 5 8 ) ......................................................................................... 2 6 3

V ý v o j, v ý ro b a a d rž e n i z a k á z a n ý c h b o jo v ý c h p ro s tře d k ů ( § 2 5 9 ) .................... 2 6 4

N e d o v o le n á v ý ro b a a d rž e n í ra d io a k tiv n íh o m a te riá lu a v y s o c e

n e b e z p e č n é lá tk y (§ 2 6 0 ) ................................................................................................... 2 6 4

N e d o v o le n á v ý ro b a a j i n é n a k lá d á n í s o m a m n ý m i a p s y c h o tro p n ím i

lá tk a m i a s j e d y (§ 2 6 1) ......................................................................................................... 2 6 5

P ře c h o v á v á n í o m a m n é a p s y c h o tr o p n í lá tk y a j e d u (§ 2 6 2 ) .............................. 2 6 6

N e d o v o le n é p ě s to v á n í ro s tlin o b s a h u jíc íc h o m a m n o u n e b o p s y c h o tro p n í

lá tk u (§ 2 6 3 ) .............................................................................................................................. 2 6 7

V ý ro b a a d rž e n í p ře d m ě tu к n e d o v o le n é v ý ro b ě o m a m n é a p s y c h o tro p n í

lá tk y a j e d u (§ 2 6 4 )................................................................................................................... 2 6 8

Š íř e n í to x ik o m á n ie (§ 2 6 5 ) ................................................................................................... 2 6 9

S p o le č n á u s ta n o v e n í (§ 2 6 6 ) .............................................................................................. 2 7 0

D íl d r u h ý . T r e s t n é č in y o h r o ž u j í c í v z d u š n ý d o p r a v n í p r o s t ř e d e k

a c iv iln í p la v id lo ................................................................................................................... 271

Z ís k á n i k o n tro ly n a d v z d u š n ý m d o p ra v n ím p ro s tře d k e m , c iv iln ím p la v id le m

a p e v n o u p lo š in o u ( § 2 6 7 ) ................................................................................................... 271

O h ro ž e n í b e z p e č n o s ti v z d u š n é h o d o p r a v n íh o p ro s tře d k u a c iv iln íh o p la v id la

( § 2 6 8 )............................................................................................................................................. 2 7 2

Z a v le č e n i v z d u š n é h o d o p ra v n íh o p r o s tře d k u d o c iz in y ( § 2 6 9 ) ......................... 2 7 2

H la v a o s m á . T r e s t n é č in y p r o t i ž i v o t n í m u p r o s t ř e d í ......................................... 2 7 3

P o š k o z e n í a o h ro ž e n í ž iv o tn íh o p ro s tře d í (§ 2 7 0 ) .................................................... 2 7 3

P o š k o z e n í a o h ro ž e n í ž iv o tn íh o p ro s tře d í z n e d b a lo s ti (§ 2 7 1) ......................... 2 7 4

P o š k o z o v á n í le s a (§ 2 7 2 ) ........................................................................................................ 2 7 4

S p o le č n é u s ta n o v e n í (§ 2 7 3 ) .............................................................................................. 2 7 4

N e o p rá v n ě n é n a k lá d á n í s n e b e z p e č n ý m i o d p a d y ( § 2 7 4 ) .................................... 2 7 5

N e o p r á v n ě n é n a k lá d á n í s c h rá n ě n ý m i a v o ln ě ž ijíc ím i ž iv o č ic h y

a p la n ě ro s to u c ím i ro s tlin a m i (§ 2 7 5 ).............................................................................. 2 7 5

N e o p r á v n ě n é n a k lá d á n í s c h rá n ě n ý m i a v o ln ě ž ijíc ím i ž iv o č ic h y

a p la n ě ro s to u c ím i ro s tlin a m i z n e d b a lo s ti (§ 2 7 6 )................................................... 2 7 6

O d n ím á n í n e b o n ič e n í ž iv o č ic h ů a ro s tlin ( § 2 7 7 ) .................................................... 2 7 6

T ý r á n í z v íř a t (§ 2 7 8 ) ........................................ 2 7 8

Z a n e d b á n i p é č e o z v íře z n e d b a lo s ti (§ 2 7 9 ) .............................................................. 2 7 9

P y tlá c tv í (§ 2 8 0 ) ........................................................................................................................ 2 8 0

N e o p r á v n ě n á v ý r o b a , d rž e n í a j i n é n a k lá d á n í s lé č iv y a j in ý m i lá tk a m i ,

o v liv ň u jíc ím i u ž itk o v o s t h o s p o d á ř s k ý c h z v ířa t ( § 2 8 1 ) ......................................... 281

Š íř e n i n a k a ž liv é n e m o c i z v íř a t ( § 2 8 2 ) 2 8 2

Š íř e n í n a k a ž liv é n e m o c i a š k ů d c e u ž itk o v ý c h ro s tlin (§ 2 8 3 ) ............................... 2 8 3

S p o le č n é u s ta n o v e n í ( § 2 8 4 ) .............................................................................................. 2 8 3

O bsah

H la v a d e v á t á . T r e s t n é č in y p r o t i r e p u b l i c e , c iz ím u s t á t u a m e z in á r o d n í

o r g a n i z a c i ................................................................................................................................... 2 8 4

D íl p r v n í . T r e s t n é č in y p r o t i z á k l a d ů m r e p u b lik y , c iz íh o s t á t u

a m e z i n á r o d n í o r g a n i z a c e .............................................................................................. 2 8 4

V la s tiz ra d a (§ 2 8 5 ) ................................................................................................................... 2 8 4

R o z v r a c e n í r e p u b lik y ( § 2 8 6 ) .............................................................................................. 2 8 4

T e ro r is tic k ý ú to k ( § 2 8 7 ) ......................................................................................................... 2 8 5

T e ro r ( § 2 8 8 ) 2 8 7

S p o le č n é u s ta n o v e n í ( § 2 8 9 ) .............................................................................................. 2 8 7

S a b o tá ž ( § 2 9 0 ) 2 8 8

Z n e u ž ív á n í z a s tu p o v á n í s tá tu a m e z in á r o d n í o rg a n iz a c e ( § 2 9 1 ) 2 8 9

D íl d r u h ý . T r e s t n é č in y p r o t i b e z p e č n o s t i r e p u b l i k y ......................................... 2 8 9

V y z v ě d a č stv í ( § 2 9 2 ) ...........................................................’................................................. 2 8 9

O h ro ž e n í u ta jo v a n é s k u te č n o s ti (§ 2 9 3 ) ......................................................................... 2 9 0

O h ro ž e n í u ta jo v a n é s k u te č n o s ti z n e d b a lo s ti ( § 2 9 4 ) .............................................. 2 9 0

D íl t ř e t í . T r e s t n é č in y p r o t i o b r a n ě v la s t i ................................................................... 2 9 2

S p o lu p r á c e s n e p říte le m (§ 2 9 5 ) ......................................................................................... 2 9 2

V á le č n á z ra d a ( § 2 9 6 ) .............................................................................................................. 2 9 2

S lu ž b a v c iz ím v o js k u (§ 2 9 7 ) .............................................................................................. 2 9 2

H la v a d e s á t á . T r e s t n é č in y p r o t i p o ř á d k u v e v ě c e c h v e ř e j n ý c h .................... 293

D íl p r v n í. T r e s t n é č in y p r o t i v ý k o n u p r a v o m o c i o r g á n u v e ř e j n é m o c i

a ú ř e d n í o s o b y ........................................................................................................................ 2 9 4

N á silí p ro ti o rg á n u v e ře jn é m o c i ( § 2 9 8 )......................................................................... 2 9 4

V y h ro ž o v á n i s c ile m p ů s o b it n a o rg á n v e ře jn é m o c i (§ 2 9 9 ) ................................ 2 9 4

N á s ilí p ro ti ú ře d n í o s o b ě ( § 3 0 0 ) ......................................................................................... 2 9 5

V y h ro ž o v á n í s c íle m p ů s o b it n a ú ře d n í o s o b u (§ 3 0 1 ).............................................. 2 9 5

S p o le č n é u s ta n o v e n í (§ 3 0 2 ) 2 9 6 P řis v o jo v á n í ú ř a d u (§ 3 0 3 ) ................................................................................................... 2 9 6

D íl d r u h ý . T r e s t n é č in y ú ř e d n í c h o s o b ......................................................................... 2 9 6

Z n e u ž ív á n í p ra v o m o c i ú ř e d n í o s o b y (§ 3 0 4 ) .............................................................. 2 9 6

M a ře n í ú k o lu ú ře d n í o s o b y z n e d b a lo s ti (§ 3 0 5 ) ......................................................... 2 9 7

D íl t ř e t í . Ú p l a t k á ř s t v í .............................................................................................................. 2 9 8

P řijím á n i ú p la tk u (§ 3 0 6 )......................................................................................................... 2 9 8

P o d p lá c e n í ( §       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist