načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Opravy traktorů Zetor – František Lupoměch

Opravy traktorů Zetor

Elektronická kniha: Opravy traktorů Zetor
Autor: František Lupoměch

4. doplněné vydání! – – Zobsahu knihy: – - vývoj a modernizace traktorů Zetor – - nástroje, pomůcky a přípravky na opravy – - opravy motorů Z 2011 – Z 6945 – - převodovka, rozvodovka a koncové převody – - schéma elektrické soustavy a ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  249
+
-
8,3
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma ELEKTRONICKÁ
KNIHA

hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9% 100%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: CPress
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2015
Počet stran: 204
Rozměr: 23 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: Vyd. 4
Jazyk: česky
Téma: technika, dopravní prostředky, traktory, Zetor, opravy, příručky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Brno, Computer Press, 2007
ISBN: 978-80-251-2422-2
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

4. doplněné vydání!

Zobsahu knihy:
- vývoj a modernizace traktorů Zetor
- nástroje, pomůcky a přípravky na opravy
- opravy motorů Z 2011 – Z 6945
- převodovka, rozvodovka a koncové převody
- schéma elektrické soustavy a zapojení jednotlivých spotřebičů
- měření a kontrola nabíjecí soustavy
- regulační hydraulika Zetormatic, její kontrola a seřízení
- změna rozchodu a světlosti přední nápravy
- posilovač řízení a seřízení servořízení
- kontrola a opravy brzdové soustavy
- fotografie, schémata a podrobné nákresy (praktická příručka pro modely traktorů Z 2011 - Z 6945)

Zařazeno v kategoriích
František Lupoměch - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Ing. František Lupoměch

Opravy traktorů Zetor

Praktická příručka pro modely traktorů Z 2011– Z 6945

Computer Press

Brno

2009


Opravy traktorů Zetor

Praktická příručka pro modely traktorů Z 2011– Z 6945

Ing. František Lupoměch

Copyright © Computer Press, a. s. 2007. Vydání čtvrté. Všechna práva vyhrazena.

Vydalo nakladatelství Computer Press, a. s. jako svou 3121. publikaci.

Vydavatelství a nakladatelství Computer Press, a. s.,

Holandská 8, 639 00 Brno

http://www.cpress.cz

ISBN 978-80-251-2422-2

Prodejní kód: KA0172

Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez

výslovného svolení vydavatele.

Objednávky knih:

www.cpress.cz

distribuce@cpress.cz

tel. 800 555 513 (bezplatná telefonní linka)

Dotazy a informace o auto-moto knihách:

www.cpress.cz/auto-moto

ondrej.weigel@cpress.cz

Máte-li zájem o pravidelné zasílání informací o knižních novinkách do vaší e-mailové schránky,

zašlete nám svůj souhlas na adresu: novinky@cpress.cz

Odborná korektura: Bohdan Špička

Jazyková korektura: Milan Šastný

Sazba: Petr Chládek

Rejstřík: Dagmar Loubalová

Obálka: Martin Sodomka

Technická spolupráce: Lubomír Weislampl, Břetislav Passinger, Martin Dubjak, Eva Dubjaková

Kresby a fotografie: archiv autora

DTP: Petr Chládek

Redakce: Ondřej Weigel

Produkce (tisk): Petr Baláš


Obsah Úvodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

MMooddeerrnniizzaaccee ttrraakkttoorrůů ZZeettoorr UUŘŘ II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

První modernizace traktorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Druhá modernizace traktorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Třetí modernizace traktorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

PPoommůůcckkyy nnaa oopprraavvuu ttrraakkttoorrůů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Motory traktorů Zetor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

CChhaarraakktteerriissttiikkyy mmoottoorrůů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Konstrukční a montážní rozdílnost motorů traktorů Z 2011 až Z 6945 . . . . . . . . . . . . 23

KKlliikkoovvéé úússttrroojjíí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

RRoozzvvooddoovvéé úússttrroojjíí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

DDeekkoommpprreessoorr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

HHllaavvaa vváállccee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

CChhllaaddiiccíí ssyyssttéémm mmoottoorruu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

MMaazzaaccíí ssyyssttéémm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

PPaalliivvoovvýý ssyyssttéémm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Označení vstřikovacích soustav pro jednotlivé modely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

DDvvoojjúúččeelloovváá ssppoojjkkaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

ČČiissttiičč vvzzdduucchhuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Převodovka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Rozvodovka a koncové převody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Přední náprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79


ŘŘíízzeenníí ttrraakkttoorruu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Brzdová soustava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Elektrická soustava a zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

AAkkuummuullááttoorroovváá bbaatteerriiee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

EElleekkttrriicckkýý ssppoouuššttěěčč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

NNaabbííjjeeccíí ssoouussttaavvaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

OOssvvěěttlloovvaaccíí zzaařříízzeenníí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

SSiiggnnaalliizzaaččnníí aa kkoonnttrroollnníí zzaařříízzeenníí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

PPoommooccnnáá zzaařříízzeenníí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Regulační hydraulika Zetormatic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

ČČeerrppaaddlloo hhyyddrraauulliikkyy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

RRoozzvvaadděěčč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

ZZvveeddaaccíí mmeecchhaanniizzmmuuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

OOvvllááddaaccíí zzaařříízzeenníí hhyyddrraauulliikkyy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

SSeeřříízzeenníí rreegguullaaččnníí hhyyddrraauulliikkyy ZZeettoorrmmaattiicc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Kontrola zvedání ramen hydrauliky při polohové, smíšené a silové regulaci . . . . . . 151

Seřízení polohové regulace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Kontrola reakcí hlavní ovládací páky a pomocné páky při polohové regulaci . . . . . 155

Kontrola reakcí impulsního zařízení při smíšené a silové regulaci . . . . . . . . . . . . . . . 155

Kontrola reakcí hlavní ovládací páky a pomocné páky při smíšené a silové reakci . . . 157

Přední hnací náprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Otáčky vývodové hřídele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Posilovač řízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

PPoossttuupp ppřřii sseeřřiizzoovváánníí sseerrvvoořříízzeenníí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Hlavní technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Doslov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

OOPPRRAAVVYY TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR

4


Seznam vyobrazení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Nabídka odborné literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

OOBBSSAAHH

5


OOPPRRAAVVYY TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR

6


Úvodem

Traktory Zetor první unifikované řady, později označené jako traktory UŘ I, se staly

důstojným nástupcem dnes již legendárních traktorů Zetor 25, vyráběných nepřetržitě od

roku 1946 do roku 1961. Zahájením výroby traktorů Zetor UŘ I koncem roku 1960 se stala

značka Zetor jedním z prvních výrobců, který se tak prezentoval ucelenou řadou svých

výrobků s vysokým stupněm unifikace jednotlivých uzlů. Tato nová řada traktorů Zetor

byla tvořena základními typy traktorů s označením Z 3011, Z 4011 a Z 2011 uvedenými

v pořadí, jak postupně nabíhaly v letech 1960 až 1963 do výroby. Hnací jednotkou trak

torů Zetor UŘ I od začátku jejich produkce byly tříválcové, čtyřválcové a dvouválcové

vznětové motory s přímým vstřikem paliva, jejichž základní řešení je používáno v trakto

rech Zetor UŘ I dodnes. Dvouválcový motor byl montován u typu Z 2511 až do roku

1976, kdy byla jeho výroba ukončena.

V průběhu sériové výroby byly traktory UŘ I postupně dále zdokonalovány a konstrukčně

modernizovány. Od zahájení výroby traktorů UŘ I bylo tak do roku 1990 realizováno cel

kem 6 modernizací, z toho 3 modernizace do roku 1978, kdy byly postupně do sériové

výroby zavedeny traktory s typovým označením Z 4911 – Z 6945. V jednotlivých moder

nizacích byly téměř vždy zvyšovány jejich parametry a byly rovněž zaváděny i nové

modernizační prvky ovlivňující ovládání, seřízení i opravy jednotlivých typů traktorů.

V příručce, která je vám předkládána, jsou uvedeny podrobnější rozdíly mezi prvními typy

traktorů UŘ I Z 2011 – Z 4011 a traktory Z 5511 – Z 5647, které spolu s traktory Z 2511

– Z 4511 tvořily 1. modernizaci UŘ I. U dalších typů traktorů Z 4712 – Z 6748, vyrábě

ných v rámci 2. modernizace do roku 1977, a traktorů Z 4911 – Z 6945, vyráběných

v rámci 3. modernizace do roku 1980, jsou uváděny pouze některé zásadnější hlavní odliš

nosti. Výkony motorů u jednotlivých typů traktorů (obr. 1–17) jsou uváděny v kW dle

SAE.

Modernizace traktorů Zetor UŘ I

0. modernizace (nultá modernizace) traktorů UŘ I při zahájení jejich výroby byla tvo

řena třemi základními typy s označením Z 2011, Z 3011 a Z 4011, a to v bezkabinovém

provedení (kabriolet) nebo v provedení s kabinou (budkou). Kromě základních typů trak

torů UŘ I byla v 60. letech současně řešena řada modifikací, z nichž většina byla realizo

vána ve formě prototypů a část z nich i v menších výrobních dávkách. Jednalo se napří

klad o Z 2023 (úzký pásový traktor pro vinice), Z 3045 a Z 4045 (modifikace s přední

hnací nápravou), Z 3016 (polopásové provedení) a další. Poznatky získané z jejich vývoje

byly využity v dalších modernizacích.

OOPPRRAAVVYY TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR

7


OOPPRRAAVVYY TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR

8

Obr. 1 Traktor Z 2011 byl výkonově nejslabším základním typem traktorů 0. moder

nizace v bezkabinovém provedení s dvouválcovým motorem o výkonu 17,5 kW

Obr. 2 Traktor Z 4011 byl výkonově nejsilnějším základním typem traktorů 0. moder

nizace v bezkabinovém provedení se čtyřválcovým motorem o výkonu 35,3 kW


MMOODDEERRNNIIZZAACCEE TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR UUŘŘ II

9

Obr. 3 Traktor Z 2511 byl výkonově nejslabším základním typem traktorů 1. moder

nizace v bezkabinovém provedení s dvouválcovým motorem o výkonu 17,5 kW

Obr. 4 Traktor Z 3511 byl středním základním typem traktorů 1. modernizace v bez

kabinovém provedení s tříválcovým motorem o výkonu 24,3 kW a novou kapotáží


OOPPRRAAVVYY TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR

10

Obr. 5 Traktor Z 4511 byl základním typem traktorů 1. modernizace v bezkabinovém

provedení se čtyřválcovým motorem o výkonu 35,3 kW a novou kapotáží

Obr. 6 Traktor Z 5611 byl modifikačním provedením základního typu traktorů

1. modernizace s označením Z 5511 se čtyřválcovým motorem o výkonu 40,5 kW

a s novým typem kabiny


MMOODDEERRNNIIZZAACCEE TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR UUŘŘ II

11

1. modernizace traktorů UŘ I byla prakticky zahájena výrobní realizací traktoru Z 5511 s motorem o výkonu 40,5 kW v roce 1966. Nové prvky tohoto typu byly pak postupně zaváděny do traktorů nižších výkonů s novým označením základních typů Z 2511, Z 3511 a Z 4511. Od těchto typů byly dále odvozeny modifikace Z 4611 a Z 5611 (traktory s novým typem kabiny), Z 5545 a Z 5645 (traktory s přední hnací nápravou) a Z 5647 (horská verze). První modernizace traktorů K nejvýznamnějším modernizačním prvkům 1. modernizace traktorů UŘ I patří: • zvýšený výkon motoru Z 5501 úpravou vstřikovacího čerpadla • zesílení převodových uzlů s ohledem na zvýšení výkonu motoru Z 5501 • významná změna designu kapotáže v souladu se zavedením nového typu kabiny • zavedení kabiny bezpečnostního typu s podstatně zlepšenými parametry (výhled, hluč

nost, uložení na silenblocích)

• zvýšená zvedací síla regulační hydrauliky (z 10 kN na 14 kN) • zavedení hydraulického posilovače řízení

Obr. 7 Traktor Z 5545 byl modifikačním provedením základního typu traktorů

1. modernizace s označením Z 5511 se čtyřválcovým motorem o výkonu 40,5 kW

v bezkabinovém provedení a s přední hnací nápravou


• vybavení traktorů možností volby 540 a 1000 ot/min vývodové hřídele (doposud pouze

540 ot/min) • zesílení přední nehnané nápravy pro vyšší únosnost a životnost • zavedení dvoupedálových provozních brzd (pro každé zadní kolo zvláštní pedál) • rekonstrukce pák řízení (spojení předních kol pomocí lichoběžníkového mechanizmu) • montáž nového typu sedadla řidiče v provedení s pneumatickým odpružením, podél

nou i výškovou regulací a loketními opěrkami Druhá modernizace traktorů 2. modernizace traktorů UŘ I s označením základních typů Z 4712, Z 5711 a Z 6711 byla zavedena do výroby v letech 1971 až 1972. Čtyřválcové traktory této nové řady vybavené přední hnací nápravou a kabinou měly označení Z 5748 a Z 6748. Traktory vybavené kabinou bez přední hnací nápravy byly označeny Z 4718 (tříválcové provedení) a Z 5718 nebo Z 6718 (čtyřválcové provedení). Traktory v provedení s přední hnací nápravou bez kabiny (pouze čtyřválcové traktory) byly označeny Z 5745 nebo Z 6745. Mezi nejvýznamnější modernizační prvky této etapy patří zejména: • zvýšení výkonu motorů Z 4701 a Z 6701 změnou vrtání válců na 100 mm • výrazné snížení měrné spotřeby paliva

OOPPRRAAVVYY TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR

12

Obr. 8 Traktor Z 4712 byl základním typem traktorů 2. modernizace s tříválcovým

motorem o výkonu 33,1 kW a v bezkabinovém provedení


MMOODDEERRNNIIZZAACCEE TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR UUŘŘ II

13

Obr. 9 Traktor Z 5745 byl modifikačním provedením základního typu traktoru

2. modernizace s označením Z 5711 se čtyřválcovým motorem o výkonu 40,5 kW

v bezkabinovém provedení a s přední hnací nápravou

Obr. 10 Traktor Z 6711 byl základním typem traktorů 2. modernizace se čtyřválco

vým motorem o výkonu 44,9 kW v bezkabinovém provedení


OOPPRRAAVVYY TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR

14

• vybavení převodovky možností synchronizace řazení 4. a 5. rychlostního stupně • vybavení převodů násobičem točivého momentu řaditelného pod zatížením • zavedení ručního vypínání spojky vývodové hřídele (doposud pouze prodlouženým

zdvihem pedálu pojezdové spojky) • zavedení zesílené přední nehnané nápravy pro všechny typy a zavedení lité konzoly

přední nápravy • zavedení kuličkového řízení (zvyšuje životnost a zmenšuje ovládací sílu na volant) • vybavení přepracované kabiny sedadlem pro spolujezdce umístěným vedle řidiče • zesílení tříbodového závěsu • zvýšení zvedací síly regulační hydrauliky na 17 kN • zavedení závěsu pro jednonápravový přívěs • zavedení etážového závěsu pro dvounápravový přívěs V rámci této modernizace byly také při zajišování potřeb exportu realizovány ve spolupráci s firmou Iseky z Japonska potřebné úpravy pro dodávky traktorů UŘ I v provedení pro rýžoviště pod označením Z 4714, Z 5714 a Z 6714. Obr. 11 Traktor Z 6745 byl modifikačním provedením základního typu traktorů 2. modernizace s označením Z 6711 se čtyřválcovým motorem o výkonu 44,9 kW v bezkabinovém provedení a s přední hnací nápravou


MMOODDEERRNNIIZZAACCEE TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR UUŘŘ II

15

Třetí modernizace traktorů

3. modernizace traktorů UŘ I byla zaváděna do výroby v letech 1977 až 1978. Jednotlivé

typy těchto traktorů v kabinovém nebo bezkabinovém provedení mají označení Z 4911

(tříválcové provedení), Z 5911, Z 5945, Z 6911 a Z 6945. Traktory jsou vybavovány dvěma

různými typy kabin, označovanými od této doby v konstrukční dokumentaci doplňkovou

číslicí umístěnou za základním typovým označením traktoru. Číselné označení „1“ je pro

kabinu UBK – výrobce Vlad Prešov, označení „2“ je pro kabinu BK – výrobce Letostroj

Letovice.

Obr. 12 Traktor Z 6748 byl modifikačním provedením základního typu traktorů 2. moderni

zace s označením Z 6711 se čtyřválcovým motorem o výkonu 44,9 kW v kabinovém prove

dení a s přední hnací nápravou


Nejvýznamnější modernizační prvky u traktorů Zetor UŘ I 3. modernizace jsou následující: • zvýšení výkonu motorů Z 4901 a Z 6901 přechodem na vrtání válců o průměru 102 mm • snížení měrné spotřeby paliva dalším zdokonalením vstřikovací soustavy a spalovacího

prostoru • snížení kouřivosti motorů pro splnění předpisů EHK • zavedení olejového čističe vzduchu dle licence IFE MANN (NSR) • montáž talířové pružiny u motorové spojky • zlepšení hygieny a bezpečnosti práce traktoristy zavedením čalouněné odhlučněné

kabiny, hlukově izolované podlahy a teplovodního topení • zavedení nového typu sedadla řidiče s odpružením pomocí ocelové pružiny a možností

plynulého mechanického nastavení odpružení podle váhy řidiče • změna designu kapotáže • nahrazení dynama alternátorem

OOPPRRAAVVYY TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR

16

Obr. 13 Traktor Z 4911 byl výkonově nejslabším základním typem traktorů 3. modernizace s tříválcovým motorem o výkonu 34,2 kW v kabinovém provedení


MMOODDEERRNNIIZZAACCEE TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR UUŘŘ II

17

Obr. 15 Traktor Z 6911 byl nejvýkonnějším základním typem traktorů 3. moder

nizace se čtyřválcovým motorem o výkonu 47,5 kW v kabinovém provedení

Obr. 14 Traktor Z 5911 byl základním typem traktorů 3. modernizace se čtyřvál

covým motorem o výkonu 43,5 kW v bezkabinovém provedení


OOPPRRAAVVYY TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR

18

Obr. 16 Traktor Z 5945 byl modifikačním provedením traktoru Z 5911 3. moder

nizace se čtyřválcovým motorem o výkonu 43,5 kW v kabinovém provedení

a s přední hnací nápravou

Obr. 17 Traktor Z 6945 byl modifikačním provedením traktoru Z 6911 3. moder

nizace se čtyřválcovým motorem o výkonu 47,5 kW v kabinovém provedení

a s přední hnací nápravou


Pomůcky na opravu traktorů

Při detailních opravách jednotlivých uzlů traktoru je výhodné použít montážního stojanu.

Na obr. 18, 19 a 20 je uvedeno jeho použití při opravě motoru, převodové skříně a por

tálu. Montážní stojan slouží jako nosič uvedených celků (může se dále použít i pro

demontáž horního víka hydrauliky), které jsou na něj upínány výsuvnými držáky. Obrá

zek 21 ukazuje možnost použití tohoto stojanu i při rozpojení traktoru, tj. odpojení motoru

od převodovky.

MMOODDEERRNNIIZZAACCEE TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR UUŘŘ II

19

Obr. 18 Použití montážního stojanu při opravě motoru


OOPPRRAAVVYY TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR

20

Obr. 19 Použití montážního stojanu při opravě převodové skříně


MMOODDEERRNNIIZZAACCEE TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR UUŘŘ II

21

Obr. 20 Použití montážního stojanu při opravě portálu


OOPPRRAAVVYY TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR

22

Obr. 21 Použití montážního stojanu při rozpojení traktoru


Motory traktorů Zetor

Všechny typy traktorů Zetor UŘ I mají motory naftové (vznětové), čtyřdobé, vodou chla

zené, s rozvodem ventilů OHV a samostatnými hlavami válců. Motory traktorů Zetor jsou

konstruovány na životnost 4 000 až 5 000 motohodin, což odpovídá provozu silničních

vozidel asi 200 000 km. V uvedeném rozmezí počtu Mh je prováděna generální oprava

motorů, nutná k obnově jejich maximálních užitných parametrů.

Charakteristiky motorů

Nejvýznamnější vlastnosti motoru jsou patrny z jeho charakteristiky. U jednotlivých typů

traktorů Zetor UŘ I se charakteristiky motorů liší velikostí výkonu, krouticího momentu

a měrnou spotřebou paliva. Na obrázku 23 je znázorněna chrakteristika motoru traktoru

Zetor 3511. Průběh výkonu motoru v závislosti na jeho otáčkách znázorňuje křivka „Ne“

(hodnoty jsou uvedeny vlevo v koních), průběh krouticího momentu křivka „Mk“ (vpravo

v kpm) a průběh specifické (měrné) spotřeby paliva křivka „g“ (v g/k/hod). Hodnoty byly

zjištěny na brzdící stanici a jsou redukovány na barometrický tlak 760 mm Hg a teplotu

ovzduší 20 ̊ C. Převýšení křivky krouticího momentu „Mk“ při své maximální hodnotě

proti hodnotě při maximálním výkonu motoru činí 10 % až 12 %. Maximální krouticí

moment nastává u všech typů traktorů Zetor přibližně při 1500 ot/min motoru. Hodnoty

krouticího momentu motorů u vybraných traktorů jsou následující: Z 2511 – 9,5 kpm,

Z 3511 – 14 kpm, Z 4511 – 19,2 kpm, Z 5511 a 5611 – 19,3 kpm, Z 4911 – 15 kpm, Z 6911

– 21 kpm.

Konstrukční a montážní rozdílnost motorů traktorů

Z 2011 až Z 6945

V zásadě jde o změny, které vyplynuly z postupného zvyšování původních výkonů

motorů 0. modernizace v rámci 1. – 3. modernizace a také z potřeby zvýšit životnost

některých funkčních částí motorů v důsledku navýšení jmenovitých otáček motoru

z původních 2000 ot/min na 2200 ot/min (od motoru Z 5501 montovaný u traktorů Z 5511

a jeho modifikacích). Je to např. zvýšená tuhost motorové skříně zavedením odlévaného

spodního víka, zlepšený materiál klikové hřídele s větší povrchovou tvrdostí čepů, ulo

žení klikové hřídele v kluzných hliníkových ložiskách, odstředivkový čistič oleje, účinný

čistič vzduchu nové koncepce apod. S tím ovšem souvisí i určité detailní odlišnosti při

údržbě, seřízení, montáži a demontáži. Celou řadu oprav motoru možno provádět u trak

torů Zetor bez jeho demontáže z traktoru. V některých případech, např. opravě spojky,

11.. KKAAPPIITTOOLLAA

23


výměně zadního víka, výměně klikové hřídele apod., je nutno provést rozpojení traktoru,

případně úplnou demontáž motoru.

Při opravě spojky není nutno odpojovat konzolu přední nápravy od motoru, stačí po roz

pojení traktoru odsunout po předních kolech motor od převodové skříně. Před vlastním

rozpojením je nutno provést odpojení elektrických vodičů od baterie, světlometů, hou

kačky, spouštěče a regulátoru napětí. Dále je nutno odpojit palivový systém, dálkový tep

loměr, náhon počítače motohodin, lanko od clony chladiče, dekompresor (u starších typů

OOPPRRAAVVYY TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR

24

Obr. 22 Podélný řez tříválcovým motorem Z 3001 traktoru Z 3011: 1 – termostat, 2 – kryt ven

tilů, 3 – sací ventil, 4 – výfukový ventil, 5 – vstřikovač, 6 – pístní čep, 7 – uložený válec, 8 –

zvedátko ventilů, 9 – vačková hřídel, 10 – motorová skříň, 11 – setrvačník, 12 – vypouštěcí

zátka, 13 – uložené kolo, 14 – vypouštěcí kohout chladiče, 15 – kliková hřídel, 16 – vodní čer

padlo, 17 – chladič


traktorů), táhlo regulace paliva, páky řízení (od Z 5511 pouze jedna), případně vzduchové

zařízení. Demontáž i zpětnou montáž, hlavně pak zpětné spojení, je nutno provádět na

rovném podkladě, abychom tak mohli dodržet souosost spojkových hřídelí s vnitřním

drážkováním nábojů lamel spojky. Při výměně motorové skříně, klikové hřídele apod. je

nutno provést odpojení konzoly přední nápravy od motoru.

25

MMOOTTOORRYY TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR

Obr. 23 Výkonová charakteristika motoru traktoru Zetor 3511 (výkon P

e

, točivý moment M

k

,

spotřeba paliva g)


Klikové ústrojí

Tak jako u většiny spalovacích motorů zahrnuje klikové ústrojí u všech motorů Zetor trak

torů UŘ I tyto hlavní části: písty s pístními kroužky, pístní čepy, ojnice, klikovou hřídel,

kluzná ložiska a setrvačník včetně ozubeného věnce. Jako důležitou protisoučástku je

nutno uvažovat i vložený válec. Většinu oprav klikového ústrojí, jako je výměna pístních

kroužků, pístu, pístního čepu, ojnice a vloženého válce, je možno provádět bez rozpojení

traktoru. Při výměně klikové hřídele, věnce setrvačníku nebo zadního odstřikovacího

kroužku, event. radiálního těsnění, je nutno provést oddělení motorové skříně od převo

dovky.

Jednou z možných příčin ztráty výkonu, vyhazování oleje do výfuku nebo zvýšené kou

řivosti může být nadměrné opotřebení pístních kroužků nebo jejich zapečení v drážkách

pístu. Při výměně pístních kroužků je nutno nejprve provést vymontování pístu z motoru.

Doporučujeme následující postup: vypustíme olej ze skříně, vyšroubujeme měrku oleje,

OOPPRRAAVVYY TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR

26

Obr. 24 Pístní kroužky stahujeme a nasazujeme běžným způsobem pomocí speciálních kleští

na pístní kroužky


odmontujeme spodní víko, sací koš, čerpadlo a krycí plech. Pokud máme zjištěno, u kterého válce je závada, provedeme odmontování příslušné hlavy válce a klikovou hřídel natočíme tak, aby píst byl v dolní úvrati. Vyšroubujeme matice ojničních šroubů a víko ojnice stáhneme i s ložiskem. Klikovou hřídel přetočíme tak, aby se píst s ojnicí dostal do horní úvratě, odkud jej vysuneme směrem nahoru. Pístní kroužky stahujeme a nasazujeme běžným způsobem pomocí speciálních kleští na pístní kroužky (obr. 24). Před montáží si ověříme stav pístních kroužků vložením do válce do hloubky 20 mm a překontrolujeme vůli v zámku. U nového kroužku má být vůle zámku 0,35 mm až 0,55 mm. Po nasazení kroužků je třeba zkontrolovat také vůli v drážkách pístu, která je nutná, aby se kroužek mohl volně pohybovat a nezůstával viset. Překontrolujeme rukou, zda lze kroužkem otáčet. Písty traktorů Z 2011 – Z 5647 jsou osazeny pěti pístními kroužky, z nichž jeden je pod osou pístního čepu (obr. 24). Pětidrážkové písty jsou osazeny pěti pístními kroužky v následujícím pořadí (obr. 24): 1. pístní kroužek je těsnicí, válcový, s pracovní plochou chromovanou. Chromování

kroužků je velmi účinným prostředkem ke zvýšení odolnosti proti opotřebení jak

kroužků, tak i válců. Kromě této vlastnosti se vyznačují tyto kroužky dále tvrdým povr

chem, minimálním součinitelem tření a dobrou smáčivostí povrchu olejem. 2. pístní kroužek je těsnicí, válcový, s povrchovou ochranou provedenou tzv. ferroxová

ním. 3. pístní kroužek je těsnicí, válcový, osazený a montuje se vždy osazením dolů, tj. ke kli

kové hřídeli. Tento tvar kroužku napomáhá ke stírání přebytečného oleje se stěny

válce. 4. pístní kroužek je stírací, válcový, oboustranně zkosený. Tento kroužek se vyznačuje

zlepšenými stíracími vlastnostmi. 5. pístní kroužek je stírací, válcový, normálního provedení. Všechny kroužky mají tvar zámků kolmý. Pořadí pístních kroužků je nutno zachovat a u třetího kroužku je třeba dbát, aby nebyl namontován opačně. Stírací kroužky, pokud mají u „zámku“ značku, se montují vždy tímto označením nahoru ke dnu pístu. Motory traktorů Zetor UŘ I všech typů jsou od druhého pololetí 1968 osazovány jednotnými písty, a to podle Z 5511, které jsou o několik setin mm na průměru menší. Při výměně pístů se nedoporučuje staré provedení pístů (z výroby před pol. 1968) montovat na Z 5511. Nové písty lze naopak montovat i na všechny typy starších motorů. V průběhu výroby traktorů Z 4711 – Z 6745 (traktory 2. modernizace) a následně od počátku výroby traktorů Z 4911 – Z 6945 byl celkový počet pístních kroužků snížen na čtyři (obr. 25). Osazení kroužků u pístů se čtyřmi kroužky je následující: 1. kroužek je těsnicí – chromovaný 2. kroužek je těsnicí – minutový 3. kroužek je těsnicí s nosem 4. kroužek je stírací s pružinovým expandérem

27

MMOOTTOORRYY TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR


Toto provedení je možno jako kompletní sadu montovat i do starších motorů. Třídicí roz

měr pístů ø D

2

je měřen ve výšce 27 mm od spodního okraje. Těsnicí pístní kroužky mají

podle vrtání motoru rozměr 95 x 3 mm, 100 x 3 mm nebo 102 x 3 mm, stírací 95 x 5 mm,

100 x 5 mm nebo 102 x 5 mm. Změna vrtání u motorů Zetor byla provedena z původ

ních 95 mm na 100 mm a později na 102 mm v rámci 2. a 3. modernizace.

Ze způsobu opotřebení pístních kroužků a válce lze soudit na příčinu. Jsou-li opotřebo

vány horní kroužky, může být příčinou prach v nasávaném vzduchu. Opotřebení válce je

téměř rovnoměrné po celé délce dráhy pístu. V takovém případě je nutno věnovat pozor

nost čističi vzduchu. Je třeba překontrolovat všechny spoje čističe, event. stav papírové

filtrační vložky. Je-li nejvíce opotřeben stírací kroužek, může být příčinou nečistota moto

rového oleje. Pak je nutno prošetřit stav ložisek a věnovat více pozornosti čističi oleje. Ve

dně každého pístu je centricky umístěný spalovací prostor, jehož obsah je u jednotlivých

typů motorů různý. Např. u pístu o průměru 95 mm je objem V = 36,5 cm

3

, u pístu o prů

měru 102 mm je objem komůrky 65 cm

3

. Tvar komůrky (toroid) zaručuje dokonalé pro

OOPPRRAAVVYY TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR

28

Obr. 25 Výkres pístu se čtyřmi pístními kroužky


mísení rozprášeného paliva se vzduchem, a tím i správné spalování. Při odstraňování karbonu je třeba dbát toho, aby obsah komůrky nebyl zvětšen ani poškozen její tvar. Přehled vrtání a zdvihu u motorů Zetor traktorů Z 2011 – Z 6911 (platí i pro všechny modifikace základních typů traktorů) Podle jmenovitého průměru jsou písty rozděleny do tří rozměrových skupin. Podle výrobních tolerancí jsou v každé rozměrové skupině písty roztříděny do tolerančních tříd A, B, C stejně jako vložené válce. Podle váhy jsou písty roztříděny do tří skupin. Při montáži nových pístů (i vložených válců) je třeba montovat vždy píst do válce stejného označení (např. píst A do válce A). Maximálně přípustná vůle mezi pístem a vloženým válcem je 0,45 mm (ve spodní části pístu). Nadměrné opotřebení bronzového pouzdra pístního čepu se projeví klepáním. Odposlechem kovovou tyčí zjistíme, u kterého válce je závada. Bronzové pouzdro oka ojnice po vyšroubování zajišovacího šroubu vylisujeme a po zalisování nového pouzdra opět zajistíme a pouzdro vystružíme výstružníkem odpovídajícím průměru čepu. Od poloviny roku 1969 byla provedena změna zajištění bronzového pouzdra v horním oku ojnice. Místo zajišovacího šroubku, který se uvolňoval a pouzdro se protáčelo, je zajištění provedeno pomocí vyhnutých okrajů pouzdra do vybrání na čele oka ojnice. Současně bylo s náběhem této změny provedeno zesílení oka ojnice. Normální radiální montážní vůle pístního čepu v ojničním pouzdru je 0,009 až 0,029 mm. Maximální přípustná vůle vzniklá opotřebením je 0,15 mm. U vlastního pístního čepu nastala v druhé polovině roku 1969 (u traktoru Z 5511 a postupně u všech dalších typů traktorů UŘ I) změna vnitřního průměru, tj. původní hodnota průměru 23 H 12 byla změněna na průměr 20 H 12. Katalogové číslo zůstalo nezměněno. Při výměně pístního čepu u starších motorů je nutno dbát na to, aby byl zamontován stejný čep, tj. se stejným vnitřním průměrem, jakým jsou osazeny sousední písty. Váhový rozdíl starého i nového čepu je natolik značný, že přesahuje několikanásobně povolenou hodnotu váhového rozdílu samotné ojnice, a proto je bezpodmínečně nutné, aby jednotnost čepů byla dodržena. Ojnice sama o sobě není zdrojem poruch, avšak může dojít k jejímu poškození jako důsledku jiné závady. V tom případě je nutno pamatovat na to, že ojnice jsou montovány do motoru v určité váhové třídě. Ojnice motorů u traktorů Z 2011 – Z 4611 mají vyznačenou váhu na dříku a víku. Třímístná číslice vyjadřuje váhu celé ojnice v gramech. Ojnice u motorů montovaného do Z 5511 a následně do všech motorů dalších typů traktorů 2. a 3. modernizace jsou rozděleny do 11 váhových tříd. Na dříku ojnice je vyražena značka třídění 1 – 11(váhový znak). Maximální váhový rozdíl v jedné váhové třídě je 10 gramů.

29

MMOOTTOORRYY TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR

Z 2011, Z 3011, Z 4011 95 110 0. modernizace

Z 2511, Z 3511, Z 4511, Z 5511 95 110 1. modernizace

Z 5711 95 110 2. modernizace

Z 4712, Z 6711 100 110 2. modernizace

Z 5911 100 110 3. modernizace

Z 4911, Z 6911 102 110 3. modernizace

Základní typy traktorů Vrtání (mm) Zdvih (mm) Modernizace


Pro rovnoměrnost chodu motoru a celkovou jeho vyváženost je nutno, aby v jednom

motoru byly ojnice jedné váhové třídy. Pánve ojničních ložisek se montují podle rozměrů

čepu klikové hřídele. Nemají označený průměr a zjišují se měřením tloušky stěny pánve

mikrometrickým měřidlem. Na vnějším průměru je vyraženo katalogové číslo, kterým je

přímo dán rozměr pro příslušné přebroušení čepů. U motorů traktorů Z 2011 – Z 4611

byly všechny ložiskové pánve montovány s ložiskovým kovem Cu Pb 30. Od Z 5511 jsou

motory vybaveny pánvemi s ložiskovým kovem Al Sn 20 (světlá barva). Pánve jsou vzá

jemně zaměnitelné. Nedoporučuje se však kombinovat u jednoho čepu pánve s různým

ložiskovým kovem.

Montážní vůle v ojničním ložisku je 0,04 – 0,098 mm. Maximální přípustná vůle je

0,15 mm.

Montážní vůle ložisek klikové hřídele je 0,046 – 0,104 mm. Maximální přípustná vůle je

0,20 mm. Ojniční šrouby se dotahují siloměrným klíčem momentem 7,5 – 10 kpm. Šrouby

hlavních ložisek se dotahují momentem 8,5 – 9,5 kpm. Jedna z důležitých konstrukčních

změn, která byla realizována od traktoru Z 5511 a aplikována na traktory Z 2511 – Z 6945,

se týká kvalitativního zlepšení utěsnění konce klikové hřídele proti prolínání oleje v zad

ním víku motoru. Na obr. 26 („a“) je znázorněno původní staré provedení s odstřikova

cím kroužkem a nové provedení („b“) s guferem (radiálním těsněním), které bylo mon

továno i s novým zadním víkem motoru u všech typů traktorů od 11. měsíce 1970.

OOPPRRAAVVYY TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR

30

Obr. 26 Utěsnění konce klikové hřídele s odstřikovacím kroužkem objednací číslo 95 0314

(provedení „a“) a guferem objednací číslo 5101 0221. Z obrázku jsou patrny výrobní tole

rance a opracování konce klikové hřídele původního a nového provedení (včetně objedna

cího čísla nového zadního víka 5101 0225).


Rozvodové ústrojí

Motory traktorů Zetor UŘ I jsou ve svém konstrukčním provedení poměrně malých uce

lených tvarů. Tento výhodný tvar je umožněn do jisté míry i zvoleným druhem rozvodo

vého mechanizmu, uložením vačkové hřídele a způsobem náhonu vačkové hřídele.

Všechna rozvodová kola mají šikmé ozubení a jsou umístěna pod předním víkem motoru.

Hnací rozvodové kolo je naklínováno na klikové hřídeli a pohání (s převodem 1:2 do

pomala) přes horní vložené kolo (obr. 27/1) jednak vačkovou hřídel prostřednictvím roz

vodového kola (obr. 27/2), jednak hřídel náhonu kompresoru a vstřikovacího čerpadla

prostřednictvím druhého kola (obr. 27/3). Přes spodní vložené kolo (obr. 27/4) je pohá

něno kolo olejového čerpadla mazacího systému motoru.

31

MMOOTTOORRYY TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR

Obr. 27 Rozvodová kola (2, 3) s horním vloženým kolem (1) uloženým na čepu s kuličkovými

ložisky. Spodní vložené kolo (4) pohání od ozubeného kola klikové hřídele kolo olejového

čerpadla motoru.


Horní vložené kolo je u traktorů Z 2011 – Z 4611 a u tříválcových traktorů 2. a 3. moder

nizace uloženo na čepu se dvěma kuličkovými ložisky (dle obr. 27). U traktoru Z 5511

a u všech dalších čtyřválcových traktorů 2. a 3. modernizace je horní vložené kolo ulo

OOPPRRAAVVYY TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR

32

Obr. 28 Rozvodová kola (2, 3) s horním vloženým kolem (1) uloženým na čepu kluzně.

Spodní vložené kolo (4) pohání olejové čerpadlo motoru. Vložené kolo (1) je přimazáváno

tlakovým motorovým olejem přiváděným prostřednictvím mazací trubky (5).


ženo na čepu kluzně a je přimazáváno tlakovým motorovým olejem přiváděným pro

střednictvím mazací trubky (dle obr. 28). Proti axiálnímu pohybu je vložené kolo zajiš

těno příložkou se třemi šrouby.

Kola rozvodu vačkové hřídele a hřídele náhonu vstřikovacího čerpadla jsou naprosto

shodná a vzájemně zaměnitelná. Všechna rozvodová kola jsou na bocích dvou soused

ních zubů označena důlčíky, což umožňuje správné nastavení jejich vzájemné polohy. Při

demontáži ozubených kol je nutno postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození ozu

bení. Zpětnou montáž a nastavení rozvodových kol provádíme tak, že kliková hřídel

s rozvodovým kolem nejprve natočíme drážkou pro pero směrem nahoru. Tím je zajiš

těna základní poloha pro namontování horního vloženého kola a obou rozvodových kol.

Rozvodové kolo na klikové hřídeli je opatřeno jedním důlčíkem na bocích dvou soused

ních zubů a kola rozvodu dvěma důlčíky. Horní vložené kolo nasouváme na čep tak, aby

33

MMOOTTOORRYY TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR

Obr. 29 Uložení vačkové hřídele a zvedátek v motorové skříni: 1 – vačková hřídel, 2 – roz

vodová tyčka, 3 – rozvodové kolo, 4 – zdvihátko ventilu


zuby označené důlčíky zapadly do mezery mezi souhlasně označenými zuby obou kol

rozvodu.

Motory traktorů Z 5511 a všechny typy následně vyráběných čtyřválcových motorů pro

traktory 2. a 3. modernizace jsou osazeny novou hřídelí náhonu vstřikovacího čerpadla.

Hřídel náhonu u těchto motorů je delší a je opatřena v přední části drážkováním pro

možnost napojení čerpadla servořízení. Čerpadlo je možno namontovat po demontáži

víčka v horní části předního víka motoru. Vačková hřídel (obr. 29/1) je uložena kluzně

přímo v odlitku motorové skříně.

Průměr ložiskových čepů vačkové hřídele je z montážních důvodů větší než průměr

vaček. Vačkovou hřídel lze snadno vymontovat po předchozí demontáži vahadel

a vyjmutí rozvodových tyček (obr. 29/2), slisování rozvodového kola (obr. 29/3) a odšrou

bování příložky, která zabezpečuje vačkovou hřídel proti vysunutí. Po vyjmutí zdvihátek

(obr. 29/4) lze vačkovou hřídel ze skříně vysunout.

Při zpětné montáži vačkové hřídele do uložení v klikové skříni je nutno dát pozor na

zadní zaslepovací zátku. Při doražení hřídele na zátku mohlo by dojít k jejímu uvolnění,

a tím i k prolínání oleje. Na vačkách vačkové hřídele jsou volně usazena zdvihátka ven

tilů (obr. 10/4). Vedení zdvihátek je vytvořeno rovněž přímo v odlitku skříně motoru. Roz

vodové tyče jsou duté a na obou koncích jsou zakončeny kulovými koncovkami, které

jsou ve spodní části uloženy v kulové pánvi zdvihátka a v horní části v kulové pánvi seři

zovacího šroubu vahadla. Rozvodové tyče sacích ventilů při montáži dekompresoru se

odlišují nákružky pro dekompresní tyč. U traktorů bez dekompresoru, který se přestal

montovat od traktorové řady Z 4712 – Z 6748, se montují jednotné rozvodové tyčky pro

sací i výfukové ventily.

Dekompresor

Dekompresor je uložen v motorové skříni a ovládá se táhlem pomocí knoflíku z místa

řidiče. Je montován jako zvláštní příslušenství u traktorů Z 2011 – Z 4611. U pozdějších

typů traktorů počínaje traktorem Z 5511 se přestal dekompresor montovat. Dekompresor

je v podstatě zařízení, které usnadňuje roztočení motoru při startování spouštěčem. Povy

táhnutím knoflíku natočí se tyč dekompresoru a pomocí nákružků na sacích rozvodových

tyčkách se sací ventily zvednou ze sedel. Ve válcích nenastane komprese a motor se snad

něji roztočí. Proti vysunutí je tyč dekompresoru zajištěna pojišovacím kolíkem, který je

umístěn pod závitem šroubu prvního bočního víka motorové skříně.

Při zpětné montáži tyče dekompresoru dbáme na to, aby těsnicí kroužek byl správně usa

zen v drážce přední části tyče a nebyly zaměněny sací rozvodové tyčky s nákružky za

výfukové bez nákružků. Vyklonění tyče dekompresoru je omezeno stavěcím šroubem

(obr. 30/1) na páce dekompresoru (obr. 30/2). Správné nastavení je dáno důlčíky (rys

kami) na tyči (obr. 30/3) a páce dekompresoru a musí být v jedné rovině, případně

vyjde-li zub na zub drážkování, může být důlčík (ryska) na páce vlevo od rysky na tyči.

Vyklonění tyče dekompresoru musí být stavěcím šroubem omezeno tak, aby písty nena

rážely do talířů sacích ventilů.

OOPPRRAAVVYY TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR

34


Hlava válce

Hlava válce (obr. 31) u všech typů používaných motorů traktorů Z 2011 – Z 6945 je pro

každý válec samostatná. V hlavě jsou nalisována vodítka ventilů a pouzdro pro uložení

vstřikovače. Sedla ventilů jsou vytvořena přímo v hlavě. Ke skříni motoru je přitažena

čtyřmi šrouby (svorníky) s maticemi. Mezi hlavou a klikovou skříní je vloženo těsnění.

Hlava pro motory traktorů Z 5511 se odlišuje od hlavy traktorů Z 2011 – Z 4611 většími

otvory pro šrouby hlavy (u Z 5511 je průměr 17 mm, u Z 2011 – Z 4611 je průměr 15 mm)

a změnou přírub sacího i odtokového potrubí.

35

MMOOTTOORRYY TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR

Obr. 30 Dekompresor a jeho umístění: 1 – stavěcí šroub, 2 – páka dekompresoru, 3 – tyč

dekompresoru


Z důvodu jiných průměrů připevňovacích šroubů hlav válců je montováno i odlišné těs

nění pod hlavou. Kvalitativně jsou však těsnění naprosto shodná. Změna zvětšení prů

měru šroubů hlav válců na M 16 byla postupně se zpětnou platností zavedena i u všech

dalších typů traktorů 1. modernizace. Současně došlo i ke kvalitativní změně vlastního těs

nění (montáž těsnění Klingerit 1000) a zvětšení výšky matice svorníků hlav válců

(z 12,5 mm na 14,5 mm). U traktorů 2. a 3. modernizece je montován jednotný šroub hlav

válců pod objednacím číslem 5101 0120, který se dá montovat i na traktory Z 5511 od

počátku jejich výroby.

Dotahovací moment hlav válců s novými šrouby je 16 – 18 kpm. Každá hlava má kozlík

vahadel se dvěma čepy, na kterých je nasazeno vahadlo sacího a výfukového ventilu.

Vahadlo sacího ventilu je kratší. Vahadla jsou uložena na pouzdrech. Jedním ramenem

s cementovaným kaleným koncem se opírá o opěrnou plochu ventilu, druhým ramenem

se opírá seřizovacím šroubem o rozvodovou tyč.

OOPPRRAAVVYY TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR

36

Obr. 31 Hlava válce s ventily a krytem ventilů: 1 – sací ventil, 2 – výfukový ventil, 3 – pružiny

ventilů, 4 – vahadlo výfukového ventilu, 5 – vahadlo sacího ventilu, 6 – matice šroubu hlavy

válců, 7 – hlava válce, 8 – těsnění hlavy válce, 9 – vložený válec


Sací i výfukové ventily jsou visuté (rozvod OHV). Do sedel v hlavě jsou přitlačovány dvojicí ventilových pružin. Oba ventily se od sebe liší použitým materiálem a průměrem hlavy ventilu. Hlava ventilu sacího má průměr 36 mm (u traktorů Z 4911 – Z 6945 je průměr 44,2 mm), hlava ventilu výfukového má průměr 33,2 mm (u Z 4911 – Z 6945 je průměr zvětšen na 36,5 mm). Průměr dříku u obou ventilů byl od traktorů Z 4911 – Z 6945 zvětšen z původního průměru 7,98 mm na průměr 10 mm. Při výskytu některých závad a jejich odstraňování není nutné provádět demontáž hlavy z bloku motoru. Např. jednou z příčin klepání ventilů může být špatně seřízená jejich vůle. Tu lze seřídit po sejmutí krytu ventilů a nastavení pracovního taktu motoru, tj. kdy oba ventily postupně u každé hlavy válce jsou uzavřeny. Správně nastavená vůle mezi dosedacími čípky vahadel a dosedacími plochami dříku ventilů (měřeno u studeného motoru) je 0,20 mm pro sací ventil a 0,30 mm pro výfukový ventil. Tato vůle platí pro motory traktorů Z 2011 – Z 6718. U traktorů Z 4911 – Z 6945 je výrobcem určena vůle pro sací i výfukový ventil 0,25 ± 0,05 mm. Časování ventilů (obr. 32) je u jednotlivých typů traktorů následující: Pozn.: (HÚ – horní úvra pístu, DÚ – dolní úvra pístu)

37

MMOOTTOORRYY TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR

sání otevřeno (před HÚ) 6° 10°10’ 6°

sání zavřeno (za DÚ) 44° 48°10’ 44°

výfuk otevřen (před DÚ) 40° 36°20’ 40°

výfuk zavřen (za HÚ) 10° 6°20’ 10°

Činnost ventilů Z 2011 – Z 4611 Z 5511 – Z 6748 Z 4911 – Z 6945 Obr. 32 Schéma časování ventilů: SO – sání otevřeno, SZ – sání zavřeno, VO – výfuk otevřen, VZ – výfuk zavřen, HÚ – horní úvrať, DÚ – dolní úvrať


Nesprávné seřízení vůle ventilů může být příčinou zvýšené spotřeby paliva a sníženého výkonu motoru. Nedodrží-li se předepsaná vůle ventilů, mohou se ventily snadno poškodit. Při nedostatečné vůli ventily nedovírají, hlavy i sedla ventilů se opalují, klesá kompresní tlak, motor se špatně roztáčí a má nedostatečný výkon. Při velké vůli ventily odskakují, sedla ventilů a ventily se vytloukají. Klepání ventilů může způsobit i prasklá pružina. Ventilové pružiny jsou u všech typů motorů Zetor stejné. Vnější pružina z drátu o průměru 3 mm má 6 pružicích závitů s pravou šroubovicí. Vnitřní pružina z drátu o průměru 2 mm má 8 pružicích závitů s levou šroubovicí. Ventily s pružinami jsou spojeny opěrnou miskou se spojovacími kuželovými vložkami (u výfukového ventilu válcovými vložkami), které zapadají do odlehčení dříku ventilu. V případě výměny vnější nebo vnitřní pružiny ventilu po demontáži příslušného vahadla je nutno nastavit píst válce u hlavy, kde provádíme výměnu, do horní úvratě. Tím máme zajištěno, že nám ventil po vyjmutí kuželových vložek nepropadne do válce. Po namontování nové pružiny je nutno překontrolovat vůli ventilů. Další zjištěné závady, jako např. netěsnost ventilů v sedle a zapečení ventilu ve vedení vyžadují demontáž příslušné hlavy z bloku motoru. Hlavu válce je možno demontovat bu každou samostatně, nebo všechny naráz s výfukovým, sacím a obtokovým potrubím. U traktorů s novou kapotáží (modernizace podle Z 5511) je nutno po odklopení víka kapoty demontovat pravou bočnici. Po vyšroubování matic šroubů hlav válců uvolníme hlavu mírným poklepem a vysuneme směrem nahoru. V případě zjištění špatného dosednutí ventilů v sedlech provedeme nejprve demontáž ventilů z hlavy válce a očištění od karbonu. Před vyjmutím ventilů z každé kontrolované hlavy provedeme jejich označení, aby nedošlo při zpětné montáži k záměně. Pokud jsou dosedací plochy ventilů vytlučené nebo poškozené, musí být opraveny na brousicím stroji. Nerovná sedla v hlavě válce opravíme ruční úhlovou frézou pro sací nebo výfukový kanál. Zabroušení ventilů provádíme běžným způsobem pomocí brusné pasty na ventilová sedla a gumové přísavky. Vůle dříku sacího ventilu ve vedení se pohybuje v rozmezí 0,020 – 0,055 mm, u výfukového ventilu 0,040 – 0,080 mm. Pokud je vůle nad horní hranicí, nebo bylo-li zjištěno zapečení ventilu ve vedení, je nutno provést výměnu vedení vylisováním z hlavy a nalisováním nového. Před namontováním ventilů do hlavy nejprve ventily i sedla řádně očistíme a provedeme přezkoušení těsnosti ventilů v sedle. Těsnost zabrušovaných ploch můžeme vyzkoušet několika způsoby: 1. Na obvodě zabroušené plochy uděláme několik tenkých rysek tužkou nebo křídou

a ventilem v sedle otáčíme. Všechny rysky musejí být stejnoměrně a ve stejné míře roz

mazány stykem se sedlem. 2. Zkouška na barvu. Očištěný ventil jemně potřeme na dosedací ploše. Vložíme jej do

očištěného sedla. Ventilem pootočíme asi o 60 stupňů při mírném tlaku. Po vyjmutí

musí být sedlo pokryto tenkou souvislou vrstvou barvy. 3. Ventily se nasadí a do jednotlivých výfukových a sacích kanálů se nalije benzín, který

nesmí prosakovat. 4. Pomocí stlačeného vzduchu, který se přivádí trubkou uloženou v gumovém polštáři do

sacího nebo výfukového kanálu. Kolem zkoušeného ventilu, který je do sedla přitla

OOPPRRAAVVYY TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR

38


čován rukou nebo pružinou, se nalije malé množství petroleje nebo řídkého oleje, který

tvoří bublinky. Hlavy válce je nutno sejmout z motorové skříně i v případě, pokud zjistíme vodu v oleji nebo podfukování, případně pěnění pod hlavou. Existenci vody v oleji může způsobit vadné těsnění pod hlavou válce, poškození gumového těsnění na vložce válce nebo prolínání vody kolem zaslepovací spodní zátky hlavy. Každá hlava má 5 zaslepovacích zátek, které jsou zalisovány do otvorů v tělese hlavy. Pro dokonalejší utěsnění jsou zátky v otvorech ukládány na acetonovou barvu. Při zjištění prolínání chladicí kapaliny kolem zátky provedeme opravu zatemování zátky. Při poškození gumového těsnění vložek válce je nutno provést vymontování vložky pomocí speciálního stahováku vloženého válce. Po osazení nového gumového těsnění překontrolujeme, zda ”O” kroužek není překroucen. Těsnicí kroužky namažeme tukem a mírným tlakem nasadíme vložený válec do klikové skříně. Po zalisování zkontrolujeme správný přesah vloženého válce, který má být 0,02 – 0,06 mm. U traktorů Z 4911 – Z 6945 stanovil výrobce přesah válců na 0,03 – 0,07 mm. Od II. čtvrtletí 1969 v průběhu výroby traktorů 1. modernizace byl proveden na přírubě vložky válce zápich, který omezil výskyt pěnění oleje pod hlavou, propalování těsnění a popřípadě profukování těsnění kolem hlavy. Před namontováním těsnění, které se dává při každé zpětné montáži hlavy na blok motoru vždy nové, je nutno obě dosedací plochy řádně očistit. U traktorů Z 4911 – Z 6945 (traktory 3. modernizace) jsou montovány dva druhy těsnění hlav, a to o síle 1,2 mm nebo 1,5 mm. Při naměřené hodnotě přeběhu pístu v jeho horní mrtvé poloze 0,10 – 0,50 mm montuje se těsnění o tlouštce 1,2 mm, zatím co při naměřené hodnotě 0,51 – 0,80 mm montuje se těsnění silnější, tj. 1,5 mm. Na jednom motoru mohou být současně namontovány oba druhy těsnění. Předpokladem nepropustného spojení hlavy s válcem je rovnoměrné dotažení šroubů hlav válců předepsaným utahovacím momentem. Dotahování provádíme u studeného motoru a po prohřátí znovu dotáhneme a překontrolujeme siloměrným klíčem. Chladicí systém motoru Motory všech typů traktorů Z 2011 – Z 6945 mají kapalinové chlazení s nuceným oběhem. Cirkulaci vody zajišuje vodní čerpadlo poháněné klínovým řemenem od řemenice klikové hřídele. Teplotu chladicí kapaliny je možno kontrolovat na ukazateli dálkového teploměru umístěného ve sdruženém panelovém přístroji. Koncovka teploměru je zamontována v zadní části odtokového potrubí. Při provozu traktoru mohou nastat prakticky dva případy nesprávné činnosti chladicího systému. Bu je motor přehříván, anebo nelze motor zahřát na správnou teplotu – je podchlazen. Přehřívání motoru může být způsobeno: a) nedostatkem kapaliny v chladicím systému (ztráta kapaliny netěsností), b) vadným termoregulátorem,

39

MMOOTTOORRYY TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR


c) nedostatečně napnutým klínovým řemenem vodního čerpadla,

d) nadměrnými usazeninami vodního kamene v chladicí soustavě.

S jednotlivými příčinami se seznámíme podrobněji. Základním všeobecným předpokla

dem dobré funkce chladicího systému je dostatečné množství chladicí kapaliny (nejčastěji

vody, pokud možno měkké) v systému. Chladič lze plnit vodou až po nalévací hrdlo. Níz

kotuhnoucí kapaliny plníme asi do poloviny horní komory chladiče. Orientační obsah

chladicí soustavy u jednotlivých typů traktorů se pohybuje v rozmezí od 7,5 litru u Z 2011

po 13 litrů u Z 6945. Druhým základním předpokladem je těsnost všech spojů. U vodního

čerpadla může nastat prolínání chladicí kapaliny vlivem netěsností nebo poškozením těs

nicího měchu (od roku 1967 se montuje těsnicí kroužek „Simrit“). Rovněž tak může způ

sobit prolínání kapaliny vadné těsnění příruby tělesa čerpadla. Při těchto opravách je třeba

odmontovat čerpadlo z motoru.

OOPPRRAAVVYY TTRRAAKKTTOORRŮŮ ZZEETTOORR

40

Obr. 33 Způsob utěsnění vodního prostoru uvnitř čerpadla


Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné verze je možné

v elektronickém obchodě společnosti eReading.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.