načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Onkologie v klinické praxi - Jan Novotný; Pavel Vítek; Zdeněk Kleibl

Onkologie v klinické praxi
-20%
sleva

Kniha: Onkologie v klinické praxi
Autor: ; ;

Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů
Titul doručujeme za 2 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  890 Kč 712
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
23,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 29Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: MLADÁ FRONTA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 201604
Počet stran: 589
Rozměr: 240,0x165,0x35,0 mm
Úprava: tran : ilustrace (převážně barevné)
Vydání: 2. vydání
Hmotnost: 1,214kg
Jazyk: česky
Vazba: Pevná bez přebalu lesklá
ISBN: 978-80-204-3944-4
EAN: 9788020439444
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Monografie si klade za cíl informovat odbornou veřejnost o nejnovějších standardních přístupech v léčbě vybraných zhoubných nádorů, a umožnit tak rychlou orientaci při rozhodování o dalším postupu protinádorové terapie. V textu jsou tudíž zohledněny mj. informace publikované na mezinárodních sjezdech a konferencích v posledních letech.

Úvodní, preklinická část knihy je věnována mj. tkáňové homeostáze a jejím poruchám v tumorogenezi, poruchám intracelulární signalizace, poruchám v nádorovém mikroprostředí a možnostem jeho ovlivnění a metodice klinických studií. Ve druhé, stěžejní části publikace se čtenář setká s rešeršním zpracováním diagnostiky a léčby základních diagnóz, které syntetizuje poznatky klinické a radiační onkologie, a umožňuje tak lékaři provést po přečtení krátkého textu kvalifikované rozhodnutí u konkrétního nemocného. Orientace v knize je usnadněna logickým řazením jednotlivých diagnóz ve shodě s aktuální verzí Mezinárodní klasifikace nemocí. Ve třetí části knihy jsou zpracována doporučení k provádění podpůrné léčby klinicky nejvýznamnějších stavů doprovázejících onkologická onemocnění (bolest, nevolnost a zvracení, poruchy kostního metabolismu, anémie, febrilní neutropenie, kardiotoxicita, nefrotoxicita a urotoxicita či kožní toxicita). Opomenuta není ani výživa onkologicky nemocných. Poslední část se pak věnuje alteracím metabolismu antineoplastik.

Klíčovým faktorem pro výběr chemoterapeutických schémat byl průkaz jejich vysoké aktivity v randomizované studii. V případě existence více režimů se shodnou protinádorovou aktivitou byl do textu začleněn režim méně toxický. Pokud je radioterapie integrální součástí léčebného postupu, je součástí příslušné kapitoly také přesná definice cílového objemu a specifikace ozařovacích podmínek. Při výběru onemocnění se autoři soustředili především na nádory s vyšší incidencí. Diagnostika a léčba vzácnějších nádorových onemocnění v této knize zpracována není, neboť jejich léčba by měla být soustředěna do specializovaných center. Také nejsou diskutovány hematologické malignity, protože péče o tyto pacienty by měla být svěřena do rukou hematologů s odpovídajícími znalostmi, zkušenostmi a zázemím.

(standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Jan Novotný; Pavel Vítek; Zdeněk Kleibl - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

P ře d m lu v a ............................................................................................................................................11

1 P re k lin ic k á č á s t.............................................................................................................................12

1.1 Z ákladní charakteristiky nádorových o n e m o c n ě n í..................................................12

Z d e n ě k K le ib l

1.2 Poruchy genom u způsobující nádorová o n e m o c n ě n í...............................................17

Z d e n ě k K le ib l

1.3 Poruchy proliferace nádorových b u n ě k.........................................................................34

Z d e n ě k K le ib l

1.4 Zm ěny v nádorovém m ik ro p ro střed í................................................................................64

Z d e n ě k K le ib l, J a n Novotný

1.5 M etodika klinického výzkum u v o n k o lo g ii .................................................................71

L a d i s l a v P e c e n

1.6 Poruchy elim inace cytostatik a vybraných cílených l é č i v.......................................85

I r e n a N e t i k o v á

4 . 7 Úvod к r a d io te r a p ii..............................................................................................................91

P a v e l V í t e k

2 K linická č á s t - léčba d le d ia g n ó z...........................................................................................97

2.1 K arcinom y hlavy a krku (C00-14) a karcinom h rta n u (C 3 2 )..................................97

P a v e l V í t e k , J a n N o v o t n ý

2.2 K arcinom jícn u (C l5 )........................................................................................................122

M i l a d a Z e m a n o v á , P a v e l V í t e k , J a n N o v o t n ý

2.3 K arcinom žaludku (C 1 6 )....................................................................................................134

J a n N o v o t n ý , P a v e l V í t e k , M i l a d a Z e m a n o v á , V ě r a K r u t í l k o v á

2.4 K arcinom tračn ík u , rek to sig m atu a rekta (C 1 8 -2 0 )................................................149

Jan Novotný, P a v e l V í t e k , V ě r a K r u t í l k o v á

2.5 K arcinom a n u (C 2 1 )............................................................................................................180

P a v e l V í t e k , J a n Novotný

2.6 H epatocelulární karcinom (C22) .....................................................................................190

Soňa F r a ň k o v á , l a n N o v o t n ý , M a r t i n O liv e r iu s

2.7 K arcinom žlučníku a ex trah ep atáln ích žlučových cest (C23-24) ....................... 203

Jan N o v o t n ý , J a n a Ha l á m k o v á

2.8 K arcinom slinivky břišní (C25).........................................................................................214

Jan Novotný, l a n a H a l á m k o v á , P a v e l V í t e k , V ě r a K r u t í l k o v á , R o b e r t C iir lic h

2.9 C astro in testin áln í stro m áln í n á d o r y..........................................................................231

Z d e n ě k L i n k e , J a n N o v o t n ý

2.10 N euroendokrinní n ád o ry....................................................................................................243

P a v e l V í t e k , J a n N o v o t n ý , V ě r a K r u t í l k o v á

2.11 N em alobuněčný plicní karcinom ( C 3 4 ).................................................................... 263

M i l a d a Z e m a n o v á , P a v e l V í t e k , J a n N o v o t n ý

2.12 M alobuněčný plicní karcinom (C 34)............................................................................ 291

M i l a d a Z e m a n o v á , J a n N o v o t n ý , P a v e l V í t e k

2.13 Sarkom y m ěkkých tk án í vyjm a CIST (C38, C 4 6 -4 9 ).............................................. 300

D a g m a r A d á m k o v á K r á k o r o v á , J a n Novotný

2.14 Sarkom y kostí (C40-41)........................................................................................................313

D a g m a r A d á m k o v á K r á k o r o v á


2.15 M aligní m elanom kůže ( C 4 3 ) .........................................................................................318

I v a n a K r a j s o v á , J a n N o v o t n ý , P a v e l V í t e k

2 . 1 6 K arcinom prsu (C 5 0 ).......................................................................................................... 339

J a n Novotný, P a v e l V í t e k , D a v i d P a v l i š t a , K a t a r í n a P e t r á k o v a , P e t r a Tesařová,

Martina Zim o v j a n o v á , V ě r a K r u t í l k o v á

2.17 K arcinom děložního hrdla (C 5 3 ) ................................................................................... 379

R i c h a r d F e r a n e c , P a v e l V í t e k , J a n N o v o t n ý

2.18 K arcinom děložního těla (C 54)....................................................................................... 390

R i c h a r d F e r a n e c , P a v e l V í t e k

2.19 K arcinom ovarií, tuby a p rim árn í perito n eáln í karcinom (C 56)....................... 399

D a n i e l a F i s c h e r o v á , P a v e l V í t e k , J a n N o v o t n ý , V ě r a K r u t í l k o v á

2 . 2 0 K arcinom prostaty (C 6 1 )....................................................................................................417

R a d e k Z a p l e t a l , T o m á š B iic h le r , J a n a Č e j k o v á , J a n N o v o t n ý , P a v e l V í t e k

2 . 2 1 N ádory varlat (C62)............................................................................................................. 439

T o m á š B iic h le r , J a n N o v o t n ý

2 . 2 2 A denokarcinom ledvin (C 64).......................................................................................... 451

J a n N o v o t n ý , M i l a d a Z e m a n o v á , P a v e l V í t e k , V ě r a K r u t í l k o v á 2.23 K arcinom pánvičky ledvinné, m očovodu a m očového m ěchýře (C65-68) . .4 6 4

M i c h a e l a M a t o u š k o v á , J a n N o v o t n ý , T o m á š B iic h le r , P a v e l V í t e k

2.24 N ádory CNS (C 70-72).......................................................................................................... 476

P a v e l V í t e k , J a n Novotný

2.25 K arcinom atóza p e r i t o n e a ................................................................................................494

P a v e l V í t e k , J a n N o v o t n ý

3 P o d p ů rn á léčb a v o n k o lo g i i.................................................................................................506

3.1 N evolnost a z v ra c e n í..........................................................................................................506

J a n N o v o t n ý 3.2 K ardiotoxicita a kardiovaskulární nežádoucí ú čin k y..............................................513

J a n a H a l á m k o v á , J a n N o v o t n ý , P e t r a V y s o č a n o v á 3.3 N efrotoxicita a u ro to x ic ita...............................................................................................520

J a n N o v o t n ý 3.4 Léky m odifikující kostní m e ta b o lis m u s....................................................................527

J a n N o v o t n ý , P a v e l V í t e k 3.5 Febrilní n e u tro p e n ie..........................................................................................................535

J a n Novotný, Pavel V í t e k 3.6 Kožní toxicita m olekulární cílené l é č b y .....................................................................545

J a n N o v o t n ý , P a v e l V í t e k 3.7 O nkologická b o le s t..............................................................................................................553

M a r e k H a k l , P a v e l Š e v č í k , u p r a v i l J a n N o v o t n ý

3 .8 Výživa u onkologicky n e m o c n ý c h...............................................................................561

P e t r a H o l e č k o v á , J a n N o v o t n ý

3.9 A ném ie u onkologických p a c ie n tů................................................................................569

J a n a H a l á m k o v á , J a r m i l a K i s s o v á , I g o r K is s

S u m m a r y ..........................................................................................................................................573

S ezn am p o u ž itý c h z k r a te k........................................................................................................574

R e j s t ř í k.............................................................................................................................................583

10
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist