načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Onkolog vzpomíná – Václav Bek

Onkolog vzpomíná
-7%
sleva

Kniha: Onkolog vzpomíná
Autor: Václav Bek

Významný český onkolog dokumentuje zrod Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2 a její působení do současnosti. ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  390 Kč 363
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
12,1
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Galén
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2010
Počet stran: 308
Rozměr: 20 cm
Úprava: 308 s: ilustrace, portréty
Skupina třídění: Patologie. Klinická medicína
Biografie
Jazyk: česky
Datum vydání: 30.10.2010
Nakladatelské údaje: Praha, Galén, 2005
ISBN: 978-80-7262-286-3
EAN: 9788072622863
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Významný český onkolog dokumentuje zrod Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2 a její působení do současnosti.

Popis nakladatele

Kniha docenta Beka je určená nejen onkologům a radioterapeutům, ale celé lékařské obci, historikům a všem laikům, kteří mají zájem o vývoj lékařství. Připomíná nejen osobnosti, jež stály u zrodu onkologické kliniky, postupně se formující pracovní skupiny a děje, které probíhaly v uplynulých třiceti letech, ale líčí veškeré okolnosti, kterými se nejenom klinika, ale celý obor rozvíjely. Připomíná rozvoj jednotlivých léčebných metod, úspěchy v činnosti vědecko-výzkumné a publikační, zásluhy pracovníků kliniky při pořádání odborných akcí, v pregraduální výuce a v postgraduálním vzdělávání a dokumentuje plynulý rozvoj kliniky a jejího působení až do současnosti. (česká onkologie 1945-2003)

Předmětná hesla
Bek, Václav, 1922-2014
Univerzita Karlova. Lékařská fakulta, 1. Onkologická klinika
OnkologieČesko
OnkologovéČesko
Fakultní nemocniceČesko
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

PŘEDMLUVA.......................................................................11

ÚVOD....................................................................................17

ZPĚTNÉ ZAMYŠLENÍ........................................................23

C harakteristika doby a příprava

na ž iv o t................................................................................25

Studium m e d ic ín y .............................................................30

N ástup na radiologickou k lin ik u ...................................35

Přestup na rádioterapeutické o d d ě le n í.......................38

HISTORIE ONKOLOGICKÉ PÉČE V ŠIRŠÍM

POHLEDU........................................................................... 43

»PRADÁVNO« OBORU ONKOLOGIE V RÁMCI

RADIOLOGICKÉ KLINIKY.............................................49

Registrace zhoubných nádorových o n em o cn ěn í

- d ispenzární p é č e........................................................... 51

Zavedení klasifikačního systém u T N M........................54

Zrod pracovních tý m ů......................................................55

Spolupráce s radiodiagnostickým oddělením

radiologické k lin ik y.....................................................55

Tým p ro n ádory orofaciální o b la sti.........................56

Tým p ro dětskou o n k o lo g ii.......................................58

Tým p ro m aligní m e la n o m y......................................60

C elostátní cen tru m p ro trofoblastickou nem oc

(chorio ep itelio m y ).......................................................61

O statní pracovní tým y.................................................62

Tým p ro m aligní lym fom y.....................................62


Tým pro nádory otorinolaryngologické oblasti 62

Kom plexní péče o n ádory p lic.............................62

Tým p ro n ádory u ropoetického, resp.

urogenitálnlho systém u ........................................63

Účast onkologické kliniky na m ezioborové

spolupráci v so u časn o sti.............................................64

Tým p ro nádory orofaciální o b la s ti....................64

Tým p ro nádorová o n em o cn ěn í p r s u................64

Tým p ro gastrointestinální n á d o r y.....................64

Tým p ro nádory p lic...............................................65

Tým p ro gynekologické n á d o ry..........................65

Tým p ro nádory u ro p o etick éh o sy sté m u 65

H em atoonkologický tý m .......................................65

Tým p ro m aligní m elan o m y.................................65

Tým p ro mozkové n á d o ry.....................................66

C entrum p ro diagnostiku

a léčbu k a rc in o id u..................................................66

VÝVOJ VYBAVENI RADIAČNÍ TECHNIKOU................67

Plánování radiační lé č b y.................................................71

N ástup m egavoltážní te c h n ik y.......................................73

Zásadní organizačně institucionální zm ěny

začátkem 70. l e t.................................................................75

Rozvoj radiační technologie sam ostatné

onkologické kliniky..........................................................78

Začátek spolupráce s O dborným léčebným

ústavem tuberkulózy a respiračních nem ocí

na Pleši.................................................................................79

Projekt reprofilizace OLÚ na Pleši

v onkologický ú sta v..........................................................81

Nová rádioterapeutická technika na onkologické k lin ice.....................................................82

Problém vybavení onkologické kliniky lineárním

urych lo v ačem.....................................................................83

Vybavení kliniky technikou

p ro b rach y rad io terap ii...........................t.......................84

Poliklinické zařízení p ro rentgenovou te ra p ii...............85

Dohled o d d ělen í radiační ochrany

Všeobecné fakultní n e m o c n ic e......................................86


C elotělové ozářen í p řed transplantací k o stn í d ř e n ě.......................................................................87

N eutronová, záchytová terapie n a b o r u.......................88

Těžké ionizující částice v lékařství a b io lo g ii..............90

Z ásadní význam o b o ru radioterapie p ro rozvoj klinické o n k o lo g ie.............................................................92

ROZVOJ CYTOSTAT1CKÉ CHEMOTERAPIE

A HORMONÁLNÍ LÉČBY.................................................93

PROBLÉMY IMUNOLOGIE ZHOUBNÝCH NÁDORŮ..............................................................................99

VĚDECKO-VÝZKUMNÁ A PUBLIKAČNÍ

ČINNOST...........................................................................103

Studie a publikace v začátku 50. le t............................105

Cílený výzkum pozdních vedlejších účinků léčebné ira d ia c e................................................107

Pozdní p o rad iačn í zm ěny u d ě tí ozařovaných

p ro kožní angiom y (angiodysplazie).....................107

Indikace к radioterapii em ergentních forem

h e m a n g io m ů ................................................................110

Radiační zátěž gonád p ři radioterapii d ětí

i d o s p ě lý c h...................................................................111

K ancerogenní a leukem o g en n í účinky

z á ře n í.............................................................................111

Radionuklidová diagnostika v o s te o lo g ii...................112

Vypracování m etodiky a zh o d n o cen í jejích

m o ž n o s tí......................................................................112

Postupný p řechod к vyšetřování v o n k o lo g ii 114

K om plexní diagnostika nádorových

m etastatických o s te o p a tií........................................114

Další anotované a řešené úkoly ve státním

a resortním p lá n u............................................................118

Úkoly ve Státním p lán u technického

ro zv o je...........................................................................118

HLA systém a zh o u b n é n á d o r y.........................118

K om plexní diagnostika a terapie zhoubných

n ádorů te s tis...........................................................118

Individualizovaná terapie maligního

m elan o m u ..............................................................118


Kumulativní biologický účinek při

frakcionovaném o zařo v án í..................................119

Vedlejší účinky radiační léčby zhoubných

nádorů u d ě tí - p o z d n í.......................................119

Úkoly v resortním p lán u Ministerstva

zdravotnictví Č SR.......................................................119

Zvláštnosti radioterapie zhoubných

nádorů u d ě tí..........................................................119

Diferencovaná adjuvantní terapie

m aligního m e la n o m u...........................................119

Spoluúčast na úkolech anotovaných

ji n d e..............................................................................119

Z ávěrem.............................................................................120

ČINNOST ONKOLOGICKÉ LABORATOŘE

FVLUK...............................................................................121

Radiobiologický a rádioterapeutický výzkum 123

Klinický onkologický výzkum pom ocí

průtokové cytom etrie.....................................................127

Laboratoř biologie n á d o rů............................................132

VZTAH FVL UK К ONKOLOGICKÉ

PROBLEMATICE..............................................................135

DNY PROFESORA VLADIMÍRA STAŠKA

POŘÁDANÉ ONKOLOGICKOU KLINIKOU...............139

ÚČAST PRACOVNÍKŮ ONKOLOGICKÉ

KLINIKY NA VNITROSTÁTNÍCH

A MEZINÁRODNÍCH VĚDECKÝCH AKCÍCH 145

VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

V KLINICKÉ ONKOLOGII..............................................151

Pregraduální výchova a v ý u k a......................................153

Postgraduální vzdělávání lé k a ř ů..................................156

OSUDY KOLEKTIVU ONKOLOGICKÉ

KLINIKY............................................................................163

Nástup nových lékařů a lék ařek...................................165

Získávání studentů p ro o b o r onkologie

zájmovou čin n o stí..........................................................166

Kolektiv středních zdravotnických

a technicko-hospodářských pracovníků

onkologické kliniky.......................................................169


D osavadní p řednostové O nkologické

kliniky FVL U K................................................................174

Vedoucí pracovníci dalších p racovišť.................. 175

O nkologická labo rato ř FVL U K........................175

Z pracovníků la b o ra to ře....................................175

Přednostové Radiologické kliniky FVL UK .... 175

Přednostové R adiodiagnostické kliniky,

tj. p o ro zd ělen í R K..............................................176

PRACOVNICI A PRACOVNICE PO ODCHODU

Z ONKOLOGICKÉ KLINIKY A ONKOLOGICKÉ

LABORATOŘE.................................................................177

MUDr. Z deněk Vích, CSc....................................179

MUDr. Michaela H ácklová.................................179

Doc. MUDr. Petr H ausner, CSc..........................180

MUDr. Lubom ír S o k o l........................................180

Doc. MUDr. Jaroslava Jakoubková, CSc.........180

Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc...............181

Doc. MUDr. Ja n Bauer, CSc................................182

Ing. Karel Prokeš, CSc.........................................183

ÚČAST PRACOVNÍKŮ KLINIKY

NA SLAVNOSTNÍCH AKCÍCH......................................185

70. n aro zen in y prof. MUDr. Václava Švába, DrSc., a 60. n aro zen in y prof. MUDr. Vladimíra Staška, D rSc................................................................188

50. narozeniny as. MUDr. Václava Beka, CSc........... 189

Uvedení doc. MUDr. V Beka, CSc., do funkce přednosty onkologické kliniky................................191

80. narozeniny prof. MUDr. Václava Švába, DrSc...... 192

60. narozeniny prof MUDr. Oskara Blažka, CSc......... 195

60. narozeniny doc. MUDr. V Beka, CSc.............196

65. narozeniny doc. MUDr. Zdeňka Chvojky DrSc....... 205

65. narozeniny prof. MUDr. Oskara Blažka, CSc., a 60.

narozeniny prof MUDr. Jaromíra Koláře, DrSc.......208

65. narozeniny doc. MUDr. Václava Beka, CSc........213

60. narozeniny doc. MUDr. Vladimíra Kubce, CSc...................................................................217

Doc. MUDr. Václav Bek, DrSc. - rozloučení

s kolektivem p ři o d c h o d u d o d ů c h o d u..............222

Rozloučení se zem řelým i pracovníky

a pracovnicem i k lin ik y.................................................

Rozloučení s prof. MUDr. Vladimírem Staškem,

DrSc..............................................................................

Rozloučení s p a n í prim árkou MUDr. N aděždou

H avránkovou..............................................................

Rozloučení s asistentem MUDr. Leopoldem

P alečk em.....................................................................

Rozloučení s panem Vladimírem Stránským,

sanitářem onkologické k lin ik y..............................

Rozloučení s p a n í doc. MUDr. Jaroslavou

Jakoubkovou, CSc.....................................................

VÝVOJ ONKOLOGICKÉ KLINIKY

PO LISTOPADU 1989 ...................................................

A m bulantní onkologické cen tru m - O p a to v..........

Z m ěna v um ístění lůžkového o d d ě le n í...................

Nové am bulance a d e n n í stacionář

ve fakultní poliklinice ..................................................

O ddělení přípravy cytostatik.......................................

Současné p erso n áln í o bsazení vedoucích

a dalších fu n k cí..............................................................

Zaměření klinického výzkumu v současné d o b ě........

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM...............

POLÉČEBNÁ REHABILITACE ONKOLOGICKÝCH

NEMOCNÝCH.................................................................

PODPŮRNÁ A PALIATIVNÍ LÉČBA V ONKOLOGII.....

PSYCHOLOGIE A ETIKA PÉČE O ONKOLOGICKY

NEMOCNÉ.......................................................................

ZÁVĚR ...............................................................................

LITERATURA...................................................................

SEZNAM ZKRATEK........................................................

JMENNÝ REJSTŘÍK........................................................

SUMMARY........................................................................

PŘÍLOHA..........................................................................

225

225

226

228

230

231

233

235

236

237

238

239

240

245

249

255

261

271

275

287

291

299

305       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist