načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Ochrana staveb proti radonu - Matěj Neznal; Martin Neznal

Ochrana staveb proti radonu

Elektronická kniha: Ochrana staveb proti radonu
Autor: Matěj Neznal; Martin Neznal

Publikace obsahuje jak základní informace týkající se vystavení obyvatelstva přírodnímu ozáření a Radonového programu České republiky, tak i legislativní, normové a metodické ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  118
+
-
3,9
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2009
Počet stran: 104
Rozměr: 21 cm
Úprava: ilustrace (některé barevné), mapy
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Ochrana budov
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2009
ISBN: 978-80-247-3065-3
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Publikace obsahuje jak základní informace týkající se vystavení obyvatelstva přírodnímu ozáření a Radonového programu České republiky, tak i legislativní, normové a metodické souvislosti. Podrobněji se věnuje jednotlivým fázím řešení ochrany staveb proti radonu. Příručka se věnuje problému radonu, jeho výskytu ve stavbách a zejména ochraně budov před jeho působením, které má negativní dopad na zdraví člověka.

Popis nakladatele

Jediná aktuální kniha na našem trhu, kterou připravili spoluautoři metodik pro měření radonu, přehledně seznamuje čtenáře se současným přístupem k řešení ochrany staveb proti radonu. Publikace obsahuje jak základní informace týkající se expozice obyvatelstva přírodnímu ozáření a Radonového programu České republiky, tak i legislativní, normové a metodické souvislosti. Podrobněji se věnuje jednotlivým fázím řešení ochrany staveb proti radonu (rozsah vstupní měření a výsledky měření, co je nutné uvážit a kontrolovat ve fázi výběru a projektu opatření, realizace, i při kontrole výsledného stavu). Zdůvodněn je individuální přístup k řešení problematiky u konkrétních objektů, včetně významu a nezbytnosti detailních měření. Na konkrétních příkladech jsou ukázány příčiny neúspěšného řešení ochrany staveb proti radonu. Kniha se zabývá i psychosociálními aspekty řešení radonové problematiky.

Předmětná hesla
ochrana budov proti radonu
Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Ochrana staveb

proti radonu


Matěj Neznal, Martin Neznal Ochrana staveb proti radonu Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou XXXX. publikaci Odpovědná redaktorka Jitka Hrubá Sazba Vladimír Velička Fotografi e na obálce z archivu autora Obrázky v knize z archivu autora Počet stran 104 První vydání, Praha 2009 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod © Grada Publishing, a.s., 2009 Cover Design © Grada Publishing, a.s., 2009 Názvy produktů, fi rem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. ISBN 978-80-XXX-XXXX-X Knihu věnujeme Jardovi Šmardovi. Bez něj by to všechno nezačalo.

Autoři

ISBN 978-80-247-6164-0 (elektronická verze ve formátu PDF)

© Grada Publishing, a.s. 2012 Ochrana staveb proti radonu

OBSAH

Obsah

1 Radon a jeho zdravotní rizika ..................................... 7

1.1 Zdroje radonu v domech ..........................................14

2 Přístup k ochraně proti radonu .................................. 17

2.1 Radonový program, legislativa, metodiky, normy ........................................................17

2.2 Nová výstavba, legislativní souvislosti .................... 23

2.3 Stávající objekty, legislativní souvislosti ................. 25

2.4 Srovnání přístupů k řešení

radonové problematiky v ČR a ve světě ................ 28

3 Radon a nová výstavba ............................................34

3.1 Stanovení radonového indexu pozemku ..................34

3.2 Obsah posudku o stanovení

radonového indexu pozemku .................................. 45

3.3 Podklady pro návrh preventivních opatření,

radonový index stavby ...............................................47

3.4 Výskyt jednotlivých kategorií

radonového indexu, mapové údaje ......................... 49

4 Protiradonová opatření u nových staveb .......................53

4.1 Výběr vhodných preventivních opatření ................. 53

4.2 Navrhování preventivních opatření ......................... 55

4.3 Kvalitní a důsledné provedení

protiradonových opatření při výstavbě ................... 62

4.4 Kontrolní měření

ve vnitřním ovzduší objektu ..................................... 65

4.5 Příčiny selhání preventivní ochrany,

příklady z praxe ......................................................... 70 Ochrana staveb proti radonu

OBSAH

5 Stávající stavby ......................................................84

5.1 Měření ........................................................................84

5.2 Principy ochrany před radonem ..............................91

5.3 Státní příspěvek

na realizaci protiradonových opatření .................... 96

Závěr .......................................................................99

Literatura ............................................................... 100

Rejstřík .................................................................. 103

KAPITOLA

1

RADON A JEHO ZDRAVOTNÍ RIZIKA

7Ochrana staveb proti radonu

1 Radon a jeho

zdravotní rizika

Rizika patří k životu. Aby člověk přežil, musí nebezpečí, která ho

ohrožují, správně hodnotit a přiměřeně se proti nim bránit. Závaž

nost, kterou lidé jednotlivým rizikovým faktorům přisuzují, bývá

ovšem často v rozporu se závěry vědeckých studií a statistických

ročenek. Důvodů je mnoho. Když závažnost jednotlivých rizik hod

notíme, nebereme v úvahu pouze odborné názory, jsme ovlivňováni

osobními i historickými zkušenostmi, míněním přátel a sousedů,

médii, různými pověrami a mýty. To vede k řadě paradoxů. Ocitne

me-li se za bouřky ve volné přírodě, pociťujeme obvykle tíseň, zatím

co za volantem se za normálních okolností cítíme zcela bezpečně.

Přitom riziko úrazu bleskem je poměrně malé, ale řízení motorové

ho vozidla bezpochyby patří k nejnebezpečnějším činnostem, které

běžný smrtelník vykonává.

S podobným paradoxem je spojeno hodnocení nebezpečnosti ozá

ření člověka ionizujícím zářením. Ničivý účinek jaderných zbraní

a havárie jaderných reaktorů způsobily, že slovo radioaktivita vy

volává v lidech zpravidla obavy z umělých zdrojů záření. I média

věnují těmto zdrojům největší pozornost. Termíny jako jaderná

energetika, úložiště radioaktivních odpadů, Temelín či Černobyl

využitá v titulcích článků či ve zpravodajských relacích vyvolávají

pozornost a často neopodstatněný strach z neznámého. Z porov

nání příspěvků, jakými se různé zdroje záření podílejí na celkovém

ozáření populace (obr. 1), ovšem jednoznačně vyplývá, že bychom

měli své závěry přehodnotit a obavy přesměrovat. Největší podíl

na celkovém ozáření populace mají přírodní, nikoliv umělé zdroje.

A mezi přírodními zdroji je nejzávažnější radon a jeho krátkodobé

produkty přeměny, které vdechujeme se vzduchem po celý život,

ve zcela běžném prostředí: doma nebo v práci. Koláčový graf na

KAPITOLA

1

RADON A JEHO ZDRAVOTNÍ RIZIKA

8 Ochrana staveb proti radonu

obrázku 1 mimochodem přináší ještě jeden důležitý poznatek – ani

mezi umělými zdroji není jaderná energetika nejzávažnější. Největší

díl ozáření způsobeného zdroji, které vytvořil člověk, je spojen s ozá

řením lékařským. Tedy s rentgenovými vyšetřeními, s použitím radio

aktivních izotopů v diagnostice a s terapeutickým ozařováním.

Radon je přírodní radioaktivní plyn, bez barvy a bez zápachu, che

micky netečný. Vzniká postupnou radioaktivní přeměnou uranu

(izotop

238

U) obsaženého v zemské kůře a také ve všech přírodních

materiálech. Schéma tzv. uran-radiové přeměnové řady uvádí obrá

zek 2. Poločas přeměny uranu je velmi dlouhý, téměř 4,5 miliardy

let, z pohledu lidského věku se tedy jeho množství na Zemi praktic

ky nemění (poločas přeměny je defi nován jako doba, za kterou se

přemění polovina původního množství daného radionuklidu). Pří

mým předchůdcem radonu je radium (

226

Ra), s poločasem přeměny

1600 let. Plynný radon se potom s poločasem 3,82 dne přeměňuje

na tzv. krátkodobé přeměnové produkty radonu – opět pevné izoto

py polonia, olova a bizmutu (

218

Po,

214

Pb,

214

Bi a

214

Po). Jak vyplývá

z názvu, tyto izotopy existují jen krátce, jejich poločasy přeměny se

pohybují od zlomku sekundy po desítky minut. Na konci přeměnové

řady se nachází stabilní izotop olova

206

Pb.

Obr. 1 Rozdělení dávek obyvatelstvu (Státní ústav radiační ochrany, www.suro.cz)

radon v budovách

(průměrně) 49%

ostatní 0,13%

lékařské 11%

kosmické 14%

spad Černobyl

0,30%

gama ze Země 17%

přírodní radionuklidy v těle člověka 9%

KAPITOLA

1

RADON A JEHO ZDRAVOTNÍ RIZIKA

9Ochrana staveb proti radonu

Uvedené fyzikální vlastnosti radonu a jeho krátkodobých produk

tů přeměny předurčují jak jejich výskyt, tak i negativní účinky na

zdraví člověka. Protože je radon plyn, snadno ze zemské kůry na

rozdíl od radia a uranu uvolňuje do atmosféry, jednak difuzí, jednak

prouděním podél geologických poruch, zlomů, puklin a netěsností.

Jeho doba života je dostatečně dlouhá na to, aby urazil poměrně

dlouhou vzdálenost. Jako plyn se ve volném ovzduší rychle rozpty

luje: koncentrace ve volném ovzduší jsou obvykle tisícinásobně až

stotisícinásobně nižší než v zemské kůře. Může se ale hromadit

v uzavřených prostorech, tedy například v budovách. Výsledná kon

centrace radonu v domě závisí na dvou faktorech – na množství

radonu, které do objektu proniká z podloží, a na ventilaci, tedy

na způsobu, jakým se dům větrá. Koncentrace radonu ve vnitřním

prostředí budov se mohou pohybovat – a také se skutečně pohybují

– ve velmi širokém rozpětí. Od hodnot velmi nízkých, srovnatelných

s koncentracemi ve volném ovzduší, až po hodnoty extrémně vysoké,

srovnatelné s koncentracemi v zemské kůře.

Protože radon vzniká z uranu, jehož zásoby jsou z pohledu historie

lidstva neměnné, vyskytoval se v zemské atmosféře a také v lidských

obydlích vždy a vždy se v nich vyskytovat bude. Nemalou roli ale

238

U

234

Th

92 90

234

Pa

91

234

U

230

Th

226

Ra

222

Rn

218

Po

214

Pb

92 90 88 86 84 82

218

At

214

Bi

210

Tl

85 83 81

214

Po

210

Pb

206

Hg

84 82 80

210

Bi

206

Tl

83 81

210

Po

206

Pb

84 82

α

ααααα

αα

αα

α

α

β

β

β β

β β

β

β

β

β

Obr. 2 Schéma uran-radiové přeměnové řady

KAPITOLA

1

RADON A JEHO ZDRAVOTNÍ RIZIKA

10 Ochrana staveb proti radonu

hrají změny životního stylu, spjaté s moderní dobou. Šetření energií

má za následek méně časté větrání, utěsňování oken a stavebních

konstrukcí a přispívá k nárůstu koncentrací radonu i jiných škodlivin

ve vnitřním prostředí. Také doba, kterou strávíme uvnitř budov, se

prodlužuje.

Příčinou zdravotních důsledků není vdechování samotného radonu,

ale vdechování jeho krátkodobých produktů přeměny. Jak již bylo

uvedeno, jde o pevné izotopy kovů, které po svém vzniku zůstávají ve

vzduchu buď ve formě volných iontů, nebo vázané na povrchu aero

solových částic. Po vdechnutí se zachycují v průduškách a v plicích

a rychle se přeměňují. Při přeměnách vyzařují záření, které poško

zuje tkáň. Radon tedy působí jako nosič – přenáší radioaktivitu ze

zemské kůry do atmosféry a do dýchacího ústrojí člověka.

Ozáření průdušek a plic částicemi alfa emitovanými při přeměnách

krátkodobých produktů radonu je považováno za jednu z příčin vzni

ku rakoviny plic. Podobně jako u kouření se jedná o dlouhodobou

záležitost, ke vzniku nádoru dochází až po několika letech či desít

kách let pobytu v prostředí se zvýšenou koncentrací radonu, resp.

jeho krátkodobých produktů přeměny. A podobně jako u kouření je

rozvoj choroby u jedince v podstatě náhodný – ne každý onemoc

ní, ale riziko vzniku onemocnění se vlivem působení negativního

faktoru významně zvyšuje. Obecně platí, že riziko vzniku plicní

rakoviny je tím vyšší, čím vyšší byla koncentrace radonu a čím déle

jí byl člověk vystaven.

Z historického pohledu je zajímavé, že první zmínky o škodlivých

účincích radonu pocházejí již z konce středověku. Alchymista, as

trolog a lékař Paracelsus popsal specifi ckou „hornickou nemoc“,

kterou pozoroval u horníků v krušnohorských stříbrných dolech

v Jáchymově a ve Schneebergu. Příznaky i průběh nemoci se lišily

od příznaků a průběhu tehdy známých souchotin. Jako rakovina plic

byla ovšem diagnostikována až v 19. století. Objev příčiny vzniku

nemoci – vdechování krátkodobých produktů přeměny radonu a je

jich usazování na povrchu dýchacích cest – potom přišel až v roce

1952, kdy ji nezávisle na sobě nezávisle popsali W. F. Bale (USA)

a F. Běhounek (ČSR). Objev vedl k úsilí snížit výskyt rakoviny plic

KAPITOLA

1

RADON A JEHO ZDRAVOTNÍ RIZIKA

11Ochrana staveb proti radonu

u horníků z uranových dolů a ke snaze toto profesionální zdravotní

riziko kvantifi kovat – nalézt vztah mezi mírou ozáření plic a vznikem

nádorového onemocnění. Za tím účelem byla provedena řada tzv.

epidemiologických studií, v nichž se dlouhodobě sledoval postupný

nárůst plicních rakovin u vybraných skupin horníků, a odhadovala

míra rizika. U nás tyto studie organizoval J. Ševc.

I další vývoj byl postupný. První informace o tom, že problém ra

donu se může týkat nejen pracovního prostředí v dolech, ale také

ovzduší v budovách, pochází z roku 1956 ze Švédska (B. Hultkvist).

V sedmdesátých letech byla prokázána závažnost problematiky ra

donu v domech v řadě dalších zemí. Začínají se řešit související teo

retické i praktické problémy a pozornost věnovaná ozáření z radonu

roste. V jednotlivých státech se připravují národní protiradonové

programy, zpracovávají se další epidemiologické studie, zaměřené

již nikoliv jenom na horníky, ale také na běžné skupiny obyvatelstva.

V současné době se považuje za prokázané, že ozáření z radonu

a jeho krátkodobých produktů přeměny je druhou nejdůležitější pří

činou vzniku rakoviny plic, u nekuřáků potom příčinou nejčastější.

Tento závěr potvrzují výsledky studií provedených v řadě oblastí –

v Severní Americe (Krewski, 2006, 2005), v Evropě (Darby, 2005,

2006) i v Číně (Lubin, 2004).

Pro pochopení číselných údajů, které se k problematice radonu

vztahují, považujeme za nezbytné podrobněji uvést nejdůležitější

veličiny a jednotky, používané v oblasti jaderné fyziky a radiační

ochrany. Pro naše účely postačí dvě.

První veličina je fyzikální a popisuje množství radioaktivního izotopu

(radionuklidu). Nazývá se aktivita, její jednotkou je becquerel (Bq).

Aktivita udává počet přeměn, k nimž dojde v daném množství radi

onuklidu za jednotku času. Vztáhneme-li aktivitu k jednotce objemu

nebo hmotnosti určitého materiálu, dostaneme objemovou nebo

hmotnostní aktivitu, zjednodušeně koncentraci. Pro termín objemo

vá aktivita radonu se často používá zkratka OAR. Jestliže tvrdíme,

že v domě je objemová aktivita radonu ve vzduchu rovná 100 Bq/

m

3

(becquerelů na metr krychlový), znamená to, že v jednom krych

lovém metru vzduchu proběhne za sekundu průměrně jedno sto

KAPITOLA

1

RADON A JEHO ZDRAVOTNÍ RIZIKA

12 Ochrana staveb proti radonu

radioaktivních přeměn atomů radonu. Protože oblast koncentrací

v radonové problematice pokrývá několik řádů, používají se i klasic

ké násobky výchozích jednotek – nejpoužívanější je kilobecquerel

(kBq; 1 kBq = 1000 Bq). Výše uvedené poznatky o koncentracích

radonu v zemské kůře, v budovách a ve volném ovzduší převedené

do řeči čísel lze shrnout následovně. Typické hodnoty objemové

aktivity radonu v půdním vzduchu, tedy ve vzduchu, který vyplňuje

volný prostor mezi jednotlivými částicemi půdy, se pohybují v řádu

jednotek až stovek kBq/m

3

, typické hodnoty objemové aktivity ra

donu ve volném vzduchu jsou podstatně nižší, řádově jednotky,

maximálně desítky Bq/m

3

za nepříznivých rozptylových podmínek.

Ve vnitřním prostředí budov lze běžně naměřit desítky až stovky

Bq/m

3

, v extrémních případech ovšem i tisíce až desetitisíce Bq/m

3

,

tj. hodnoty srovnatelné s hodnotami objemové aktivity radonu

v půdním vzduchu.

Druhou veličinou je veličina defi novaná speciálně pro oblast radi

ační ochrany, tzv. efektivní dávka. Tato veličina umožňuje srovnávat

negativní účinky různých druhů záření na lidské zdraví. Při jejím

stanovení se vychází z množství energie ionizujícího záření absor

bované v tkáni. Dále se ovšem bere v úvahu skutečnost, že účinek

různých druhů záření na lidský organismus není stejně závažný a že

různé tkáně a orgány v lidském těle nejsou na ozáření stejně citlivé.

Vyjadřuje se v sievertech (Sv), v praxi se nejčastěji používá jednotka

milisievert (mSv; 1 Sv = 1000 mSv).

Závažnost zdravotních rizik spojených s inhalací radonu a jeho krát

kodobých produktů přeměny ve vnitřním prostředí budov v České

republice můžeme ilustrovat pomocí následujících údajů. V sou

časnosti se tomuto faktoru na základě výsledků epidemiologických

studií připisuje 900 případů úmrtí na rakovinu plic ročně, což je

asi 16 % všech úmrtí na uvedené onemocnění. Výsledky studií také

umožňují porovnat rizika spojená s radonem a s kouřením (tab. 1).

Jestliže vyjádříme spontánní riziko vzniku rakoviny plic u neku

řáka číslem 1, je příslušné spontánní riziko u kuřáka, který kouří

20 cigaret denně, rovné číslu 16. Jestliže bude nekuřák dlouhodobě

vystaven expozici 1000 Bq/m

3

– v ČR nijak výjimečná situace – od

KAPITOLA

1

RADON A JEHO ZDRAVOTNÍ RIZIKA

13Ochrana staveb proti radonu

povídá přídatné riziko incidence plicní rakoviny číslu 8,3. Pokud se v téže situaci ocitne kuřák, naroste přídatné riziko na číslo 27. Podle tohoto srovnání se jedinec, který žije v prostředí s hodnotami objemové aktivity radonu ve vzduchu na úrovni 1000 Bq/m

3

, vystavuje

stejnému riziku, jako kdyby vykouřil 5 až 10 cigaret denně.

Tab. 1 Porovnání násobku rizika z kouření a expozice radonu

(RADON bulletin, Státní ústav radiační ochrany, 11/2008)

Spontánní riziko

Přídatné riziko v důsledku

expozice 1000 Bq/m

3

Nekuřáci 1 8,3

Kuřáci (20 cigaret/den) 16 27 Ozáření populace způsobené radonem je velmi nerovnoměrné, některé skupiny obyvatelstva jsou ozařovány dávkami, které až stonásobně převyšují světový průměr. Česká republika má vzhledem k poměrně vysokému obsahu radia

226

Ra v horninách „nevhodné“ geologické po

měry. Průměrné hodnoty objemové aktivity radonu v domech a bytech jsou tak jedny z nejvyšších v Evropě. Odhaduje se například, že směrná hodnota průměrné objemové aktivity radonu 400 Bq/m

3

je

v České republice překročena ve více než 60 000 budovách, zejména v rodinných domech. Lidé, kteří bydlí v takových budovách, obdrží za rok efektivní dávku větší než 6,8 mSv. V České republice lze ovšem nalézt i objekty s extrémně vysokými hodnotami objemové aktivity radonu – kolem 20 000 Bq/m

3

. Odpovídající efektivní dávka obyvatel

potom dosahuje 340 mSv. Pro srovnání – roční limit pro pracovníky se zářením, například pro horníky v uranových dolech, který nesmí být překročen, činí 20 mSv. Vrátíme-li se k úvodu této kapitoly – k porovnání podílu přírodních a umělých zdrojů na ozáření populace, potom je vhodné zdůraznit, že průměrná roční efektivní dávka obyvatel České republiky způsobená rentgenovým vyšetřením se přibližně rovná 0,7 mSv. A hrozivý Černobyl? Průměrná roční efektivní dávka způsobená černobylskou havárií se v prvním roce po nehodě, kdy byly účinky největší, odhaduje v naší zemi na 0,4 mSv.

KAPITOLA

1

RADON A JEHO ZDRAVOTNÍ RIZIKA

14 Ochrana staveb proti radonu

Oproti zakořeněným představám mají největší podíl na celkovém

ozáření populace přírodní, nikoliv umělé zdroje záření. Mezi pří

rodními zdroji je nejzávažnější radon a jeho krátkodobé produkty

přeměny, které se vzduchem vdechujeme po celý život, ve zcela

běžném prostředí, doma nebo v práci. V současnosti se předpoklá

dá, že v důsledku ozáření plic zářením vznikajícím při přeměnách

krátkodobých produktů přeměny radonu ročně v České republice

zemře 900 osob na rakovinu plic. 1.1 Zdroje radonu v domech Nejvýznamnějším zdrojem radonu v budovách je podloží, půdní vzduch kontaminovaný radonem, který ze zemin a hornin v podloží stavby proniká do vnitřního ovzduší objektu. Transport radonu do budov umožňují zejména lokální poruchy: netěsnosti kolem prostupů instalačních vedení, trhliny a praskliny v podlahách a suterénních stěnách, trhliny v hydroizolaci nebo netěsné spoje, netěsné revizní, vodoměrné a jiné šachty či trativody bez zápachové uzavírky a vsakovací jímky. Ideálním transportním prostředím pro radon jsou samozřejmě také popraskané a drolící se betonové podlahy bez hydroizolace, suchá dlažba kladená přímo do zeminy, nebo prkenné podlahy na propustném podsypu. Výsledná koncentrace radonu v budově ale závisí i na dalších faktorech, nejen na existenci transportních cest. Na prvním místě je nutné uvážit mohutnost zdroje – jaké množství radonu v podloží domu vzniká, a jaké množství „volného“ půdního vzduchu je k dispozici. Větší problémy s radonem můžeme očekávat v oblastech, kde je skalní podloží tvořeno granity s vysokým obsahem radia. Naopak menší na křídových sedimentech, které se vyznačují nižším obsahem přírodních radionuklidů. Riziková je vysoká propustnost prostředí – například štěrky nebo hrubozrnné písky v podloží domu, přítomnost geologických poruch, apod. Jestliže dům naproti tomu stojí na málo propustných jílech, riziko se snižuje, protože se snižuje množství půdního vzduchu,

KAPITOLA

1

RADON A JEHO ZDRAVOTNÍ RIZIKA

15Ochrana staveb proti radonu

který může do domu infi ltrovat. Dal

ším důležitým faktorem je již zmíněná

ventilace.

Vedle podloží mohou být příčinou zvý

šených koncentrací radonu v domech

také použité stavební materiály nebo

dodávaná voda z podzemních zdrojů.

Problém stavebních materiálů je spíše

historický. V současné době podléhají

všechny vyráběné a dodávané staveb

ní materiály přísné kontrole, která vy

chází z legislativních norem a která je

řízena Státním úřadem pro jadernou

bezpečnost. Ve starších domech ale není možné tento zdroj radonu

a priori vyloučit. Materiály s vysokým obsahem radia – odpady

z těžby a zpracování rud – byly například použity při výstavbě řady

domů v Jáchymově. Dalšími rizikovými materiály jsou stavební

prvky, jejichž podstatnou příměs tvořily produkty spalování uhlí.

Po spálení se totiž veškeré přírodní radionuklidy obsažené v uhlí

koncentrují v pevných produktech spalování – v popílku a ve škvá

ře. Jako příklad lze uvést panely z rynholeckého škvárobetonu, ze

kterých se v sedmdesátých a osmdesátých letech stavěly domy typu

START, nebo tvárnice z poříčského plynosilikátu.

Třetím potenciálním zdrojem radonu v domech je dodávaná podzem

ní voda. Dosavadní zkušenosti ukazují, že se jedná o zdroj nejméně

významný. Obsahuje-li přiváděná voda vysoké koncentrace radonu,

může přispívat k nárůstu objemových aktivit radonu v ovzduší míst

ností, v nichž se ve větší míře spotřebovává – v kuchyních, koupel

nách, či prádelnách. Zdroje podzemní vody pro hromadné zásobo

vání podléhají v současnosti dozoru Státního úřadu pro jadernou

bezpečnost.

Zdroje radonu a nejčastější vstupní cesty přehledně znázorňuje

obrázek 3.

Obr. 3 Zdroje radonu v domech

+

KAPITOLA

1

RADON A JEHO ZDRAVOTNÍ RIZIKA

16 Ochrana staveb proti radonu

Existují tři potenciální zdroje radonu v budovách: půdní vzduch

pronikající do objektu z podloží, použité stavební materiály a do

dávaná voda. Podloží budov je jednoznačně zdrojem nejvýznam

nějším. Použité stavební materiály nelze jako důležitý zdroj radonu

vyloučit u starších staveb. V posledních zhruba 20 letech podléhají

všechny vyráběné a dodávané stavební materiály kontrole Státního

úřadu pro jadernou bezpečnost, stejně jako voda z podzemních

zdrojů, která se používá pro hromadné zásobování obyvatelstva

pitnou vodou.

KAPITOLA

2

PŘÍSTUP K OCHRANĚ PROTI RADONU

17Ochrana staveb proti radonu

2 Přístup k ochraně

proti radonu

2.1 Radonový program, legislativa,

metodiky, normy

Český radonový program má dva základní cíle. Prvním cílem je

vyhledat co možná největší počet starších budov s vyššími koncen

tracemi radonu a vhodnými opatřeními tyto koncentrace snížit na

přijatelnou úroveň. Druhým cílem je zajistit, aby nové stavby byly

proti radonu dostatečně chráněny již při výstavbě.

K naplnění prvního cíle slouží již řadu let prováděný vyhledávací

průzkum ve starší zástavbě, který vychází z prognózních map rado

nového indexu v M 1 : 50 000, vypracovaných Českou geologickou

službou (obr. 4). Prognózní mapy, které nahradily dříve využívané

Odvozené mapy radonového rizika v M 1 : 200 000 (obr. 5), vy

cházejí z geologických podkladů a z výsledků terénních měření.

Poskytují základní informaci o rizikovosti jednotlivých oblastí na

území České republiky a umožňují soustředit vyhledávací průzkum

do míst, kde lze očekávat největší výskyt budov s vysokými hod

notami objemové aktivity radonu. Vyhledávací průzkum doplňuje

systematické poskytování státních příspěvků na ozdravná opatření

v bytech a rodinných domech, v nichž byly překročeny legislativně

určené směrné hodnoty.

K naplnění druhého cíle slouží regulace výstavby nových budov. Jeli

kož je významná část radonového programu – rozsáhlý vyhledávací

průzkum, ozdravná opatření ve vybraných rodinných domech, by

tech, školách a obdobných zařízeních, proces odradonování zdrojů

podzemní vody pro hromadné zásobování, výzkum a vývoj – hraze

KAPITOLA

2

PŘÍSTUP K OCHRANĚ PROTI RADONU

18 Ochrana staveb proti radonu

na ze státního rozpočtu, vyžaduje se u nových staveb preventivní

ochrana proti pronikání radonu z podloží.

První legislativní úprava řešení radonové problematiky v České re

publice pochází z roku 1991. Tehdy byla vydána vyhláška minister

stva zdravotnictví č. 76/1991 Sb., o požadavcích na omezování ozáření

z radonu a dalších přírodních radionuklidů. Vyhláška zdůraznila vý

znam preventivní ochrany u nově stavěných objektů a umožnila ře

šení ozdravných opatření ve starších domech za pomoci fi nančního

příspěvku státu. Vydání vyhlášky umožnilo skutečný start českého

radonového programu. Od roku 1991 také probíhá zmíněné cílené

Obr. 4 Výřez z Mapy radonového indexu z geologického podloží v M 1: 50 000;

Český geologický ústav, www.geology.cz

převažující nízký radonový index

převažující střední radono

vý index

převažující přechodný radonový index

převažující vysoký radono

vý index


KAPITOLA

2

PŘÍSTUP K OCHRANĚ PROTI RADONU

19Ochrana staveb proti radonu

vyhledávání objektů s nevyhovujícími hodnotami objemové aktivity radonu v ovzduší. První roky realizace programu přinesly řadu nových zkušeností, jednak z praxe, jednak z výzkumu, který paralelně probíhal a probíhá. Tyto zkušenosti se promítají do metodik měření a doporučovaných postupů, jimiž se zajišťuje preventivní ochrana nových staveb i ozdravení starších domů. Samozřejmě se promítají také do legislativy. V roce 1995 bylo řešení radonové problematiky převedeno z kompetence Ministerstva zdravotnictví ČR do kompetence Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). V gesci Státního Obr. 5 Výřez z Odvozené mapy radonového rizika ČR v M 1 : 200 000 (symbol 1

odpovídá převažujícímu výskytu nízkého radonového rizika, symbol 2 převa

žujícímu výskytu středního radonového rizika, symbol 3 převažujícímu výskytu

vysokého radonového rizika, vyšrafovaná část výskytu anomálních hodnot);

ÚÚG 1990       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist